I-Nkosi u-Mzilikazi kaMashobana

U-Mzilikazi Khumalo

UMzilikazi kaMashobana Khumalo 

UMzilikazi Khumalo wayeyindondana kaMashobana owayebusa aMantungwa ayakhe ngaphezu komfula uMkhuze. Umuzi wenkosi uMashonana wawaziwa ngokuthi kuseNdinaneni. UMzilikazi wayezalwa yindodakazi yenkosi uZwide kaLanga ogama layo kunguNompethu. UNompethu wayelanywa uThandile owagana iSilo uSobhuza kwazalwa iSilo uMswazi wesibili. Ngakho-ke uMswazi noMzilikazi babengokanina. Kusuke kushiwo yena uThandile uma kuthiwa kubantu baseSwazini ‘nina bakaLaZwidze’.

UMzilikazi wakhulela kwaYisemkhulu wakhe uZwide efundiswa ezempi umkhulu wakhe. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi inkosi uZwide yabulala uyise kaMzilikazi inkosi uMashobana ikhanda lakhe kwahlotshiwa ngalo ilawu likaNtombazi unina wenkosi uZwide. Kayigcinanga lapho inkosi uZwide ngoba yabuye yabulala nenkosi uDonda kaGasa Khumalo eyabe ibusa enye ingxenye yaMantungwa ngaphesheya kweSikhwebezi. Umuzi wayo kwakuseZizibeni.

Kwathi ngemuva kokuba inkosi uZwide isibulele amakhosi akwaKhumalo oMashobana kanye noDonda yaqoka uMzilikazi ukuba kube nguyena ozobusa abantu bakwaKhumalo. Lokho kwakufana nenhlamba kuMzilikazi  ukuba uZwide athi akayophatha abantu bakwaKhumalo kodwa ebe ebulele amakhosi akhona. Ngakho-ke uMzilikazi wakubona kukuhle ukuba athathe abantu bakubo ayokhonza kwaZulu eNgonyameni uShaka nayo eyayibulawelwe umuntu emthandayo futhi ayabe imthatha njengoyise wayo wegazi. Lowo muntu inkosi uDingiswayo yabakwaMthethwa eyabulawa inkosi uZwide nayo ikhanda layo kwahlotshiswa ngalo ilawu likaNtombazi unina kaZwide. .
UMzilikazi wagcina eseliqhawe elikhulu lenkosi uShaka ngoba wagcina esekhushuliwe waba enye yezinduna. Kwathi ngonyaka ka 1821 uMzilikazi wathunywa iSilo iShaka ukuba ayohlasela abeSuthu  ababezinze ngaseNtabazwe (Harismith) bebuswa yinkosi yabo uHanesi. Nempela waphikelela khona uMzilikazi nempi yakhe wafika wazidla izinkomo kodwa kwathi lapho sekufanele ukuba azethule eNgonyameni yakwaBulawayo wangazethula zonke,kwaba khona ezinye azigodlayo.Kanti kuzosuka umnewabo uNzeni kaMashobana agijime anikele kwaBulawayo ayokwazisa iSilo uShaka mayelana nesenzo sikaMzilikazi. Kwathi lapho iNgonyama uShaka ibuza uMzilikazi mayelana nenzinkomo ayezigodlile impendulo yakhe yakhombisa indelelo nokwaholela ukuba iSilo uShaka siphake impi iyohlasela  abakwaKhumalo. Impi yokuqala eyathunyelwa yiLembe uMzilikazi wakwazi ukuyinqoba, kodwa iLembe labuye laphaka eyesibili eyakwazi ukumqoba uMzilikazi nempi yakhe. Kwathi ngemuva kwaleyo mpi yesibili uMzilikazi wakubona kukuhle ukuba alifulathele elakwaZulu abhekise amabombo enyakatho. Ohambweni lwakhe wahamba ehlasela ezinye izizwe ethumba nabantu ngenhloso yokuqinisa umbuso wakhe. Kulezo zizwe singabala esakwaZwane ngaphansi kukaNyokana kaMpenyana, esakwaNyawo ngaphansi kwenkosi uSambane kaMvubu, esakwaMazibuko, kanye nesaBaTlokwa ngaphansi kukaMantantisi unina kaSigonyela owayebambele indodana yakhe uSigonyela eyayisakhula ngaleso sikhathi. Kwathi ngonyaka ka 1824 uMzilikazi wakha umuzi wakhe waseKuphumuleni ngaphezu komfula uBhalule (Oliphant River) ngalapho osekuyidolobha laseEmerlo khona. Kukulowo muzi lapho kwazalelwa khona iningi lezingane zakhe esingabala kuzo inkosana uNkulumana, uHlangabeza, uLobhengula waMawaba, uQalingana nabanye .Nakhona eKuphumuleni akahlalanga isikhathi eside ngoba ngonyaka ka1826 wabuye wafuduka wayokwakha eMosega (Zeerust) ,lapho-ke wakha imizi yaseMkhwahla kanye nowaseMncwazini. Induna yaseMncwazini kwakungu Mtotobi kaNkumba Mabaso, bese kuthi eyaseMkhwahla kwakungu Mkhaliphi kaDlekezela Khumalo(hhayi uDlekezela waseMambatheni). Waqhubeka nokuhlasela izizwe iningi lazo okwakungezabeTswana. Sadlondlobala isizwe senkosi yabakwaKhumalo ngoba sagcina sidle nendawo okwabe kungeyabaHurutse(uhlobo lwabeTswana) eTswenyane ngasemfuleni uThulwane(Marico River). Kuleyo ndawo inkosi uMzilikazi yakha umuzi wase’Gabeni elimagabelo amhlophe’ induna kunguMaqhekeni kaMagogo Sithole. Eminye imizi yenkosi uMzilikazi kwakuseMhlahlandlela induna kunguGwabalanda Mathe, eNdinanani (evusa okayise)induna kunguMbungulwana Mashazi waseMantshalini, eNsingweni induna kunguMabulane Dlodlo.  Kwathi ngonyaka ka1835 inkosi uMzilikazi  yahlasela amabhunu ayeholwa uHendrick Potgieter kanye noGert Maritz entatshaneni iVegkop yathumba imfuyo yawo kanye nezingane zawo ezintathu. Ngawo lowo nyaka yaphinde yahlasela amaKorana kaJan Bloem ll kanye namaGriqua kaBarends-Barends ,kweyamaKorana uJan Bloem wesibili wasala enkundleni. Ngonyaka ka 1836 amabhunu aqala umkhankaso wawo wokuhlasela isizwe senkosi uMzilikazi .Lowo mkhankaso ayewuqambe igama elithi Zilikatzkop nokwakusho ukuthi ‘ikhanda likaMzilikazi’. Ayefunge agomela amabhunu athi afuna izingane zawo kungenjalo ayezonquma inkosi uMzilikazi ikhanda. Kukhona nentatshana iZilikatzkop khona eMosega nokuyilapho amabhunu ayekanise khona impi yawo ngenkathi ezohlasela inkosi uMzilikazi okokuqala ngqa ngemuva kokuthumba kwakhe izingane zawo. Lowo mkhankaso wawuholwa amabhunu oMalizi noPoti (Maritz noPotgieter) .UMalizi noPiet Retief ( owafa ebulawa iSilo saseMgungundlovu )kwaqanjwa ngabo idolobha iPietermaritzburg.

Kulowo mkhankaso ziningana impela izimpi amabhunu azilwa nenkosi yabakwabaKhumalo eyabe isizakhele isizwe sayo esaziwa ngokuthi uMthwakazi kaNdaba nokuyisizwe esitholakala eningizimu yezwe laseZimbabwe. Impi yokugcina yaliwa ngoLwezi onyakeni ka1837 lapho amabhunu ashisa khona imizi yenkosi uMzilikazi, uMkhwahla, uMncwazi kanye neGabeni‎. Kwathi ngemuva kokushiswa kwemizi yenkosi uMzilikazi yona nesizwe sayo balifulathela elaseMosega babhekisa amabombo kwelabaLozi naMakaranga. (eZimbabwe).Ngenkathi sekuhanjwa inkosi uMzilikazi yasehlukanisa izingxenye ezimbili isizwe sayo. Enye ingxenye yaholwa uNdunankulu uGundanekumitha Ndiweni (abakwaNdiweni kusengabantu bakwaZwane), kwathi enye ingxenye yaholwa yinkosi uqobo  . Ingxenye eyayiholwa  uGundanekumitha yayimbandakanya omdlunkulu nezingane. Ithimba likaGundanekumitha lahamba kahle impela lafika lakha umuzi wakwaGibixhegu ngasezintabeni zaMathopho. Kwathi ithimba likaMzilikazi lona alihambanga kahle ngoba leduka iminyaka emibili kwaze kwabekwa inkosana uNkulumana ngoba uGundanekumitha wayengasakholwa ukuthi inkosi yayisaphila. Kwathi lapho inkosi  isitholakele yathukuthela yathelwa ngamanzi  ngenkathi ithola uNkulumana esebusa isizwe sayo yona isaphila. Yashisa umuzi wakwaGubixhegu, yabulala zonke izinduna ezazithinteka ekubekweni kukaNkulumana. Kulezo zinduna singabaka  uGundanekumitha, Ntshumane Khanyi, Mabulane Dlodlo nezinye. Zabulawelwa entabeni eyaziwa manje ngokuthi iNtabazinduna eyaqanjwa ngesigameko sokubulawa kwalezo zinduna. Kwathi uNkulumana yena waphindiselwa kwaZulu kodwa wagcina engasafikanga ngoba waphelela kwelaBakwena nokuyilapho ashonela khona. Iningi loKhumalo abaseRustenburg liwuzalo lwakhe.

EZimbabwe inkosi uMzilikazi yafika yavusa iningi lemizi eyayikade iyakhe kwelabeTswana, kuleyo mizi singabala uMncwazi, uMkhwahla, uMhlahlandlela, iNdinana neminye. Kuliphutha elikhulu ukuthi idolobha lakwaBulawayo eZimbabwe kwabe kungumuzi wenkosi uMzillikazi. UBulawayo waseZimbabwe wakhiwa inkosi uLobhengula kaMzilikazi ngenkathi ilwa nabafowabo kubangwa ubukhosi. 

Ngenkathi inkosi uMzilikazi ifika nesizwe sayo kwelabaLozi naMakaranga  yafica sekukhona abanye abantu basebuNguni kakade.  Labo bantu babefike namaqhawe ayefike ngaphambi kokuba kufike uMthwakazi. Lawo maqhawe oSoshangane Nxumalo (wayedlula), uZwangendaba Jele (wayedlula) ,uNyamazsna Xaba,  uNxaba ‎Msane kanye Ngwana Maseko.  

Amabhunu agcina engazitholanga izingane zawo ezazithunjwe inkosi yabakwaKhumalo. Enye yazo ogama layo kunguShala yagcina isiyisilomo senkosi uMzilikazi, iyona kanye namanye amaPhumalimi(afana noRobert Moffart, John Mckenzie nabanye)eyayifundisa isizwe senkosi uMzilikazi indlela yokusetshenzisa kwezibhamu ezazithunjwa kumaPhumalimi eyenqotshwa. Laba bantu bakaMzilikazi basasikhuluma isiNguni kangangokuthi akudingeki limi lokwebolekwa uma umuntu wasebuNguni ekhuluma nabo. Izizathu eziqanda ikhanda mayelana nokugcineka kolimi lwesiNguni kwaba ukuthi uMzilikazi wathola sekuvele sekukhona abanye abeNguni ezweni laseZimbabwe, esinye kwaba ukufika kwendodana yenkosi uMpangazitha uMehlomakhulu izokhonza eKuphumuleni ngonyaka ka 1825 ngemuva kokubulawa kukayise uMpangazitha inkosi uMatiwane kaMasumpa Hlongwane. UMehlomakhulu wayefike nabalandeli bakhe abaningi kakhulu. Kwathi ngonyaka ka1826 lagqabuka igoda phakathi kukaMehlomakhulu noMzilikazi ngoba isiZulu sithi izinkunzi ezimbili azibusi sibayeni sinye. Lokho kwenzeka ngemuva kokuba izangoma zaseMaHlutshini zitshele uMehlomakhulu ebusuku ukuthi akavuke abaleke ngoba uMzilikazi wayehlela ukumubulala ngakusasa.  Nempela kwathi kusa esekhale wemuka umfoka Hadebe kodwa kwaba khona abalandeli bakhe abasala eKuphumuleni. Kuyileso sizathu-ke kwande kakhulu abantu bakwaHadebe, Msimanga, Xaba nabanye amaseMahlutshini ezweni laseZimbabwe  

Inkosi uMzilikazi yakhothama ngonyaka ka 1868 kwathi ngemuva kokukhothama kwayo ubukhosi bathathwa inkosi uLobhengula eyanyamalala ngonyaka ka 1893 ngemuva kokunqotshwa kukaMthwakazi unqotshwa amaNgisi kaLozi (Cecil John Rhodes).

Imizi yeSilo u-Mzilikazi yabe imingi ngendlela eyisimanga kodwa kukhona eyabe ibaluleke ukudlula eminye . Nnansi eminye yayo

EMazizini
Lona umuzi weNkosi yasoJingeni iNkosi uMzilikazi owawakhelwe buqamama nje kancane nalapho sekwakhiwe khona idolobha lwakwaBulawayo eZimbabwe. (uBulawayo yena wayengoweNkosi uLobhengula, ngicela singaphambanisi amagama emizi yakithi). Lo muzi waseMazizini iNkosi yakithi yawakha ngenhloso yokuthi labo ababengenazo izinyanga eziseceleni belwashwe kulomuzi waseMazizini. Lo muzi singawufanisa ne’Public Health Instutution’ ngokwentuthuko yanamuhla. INduna yalo muzi kwakunguMahlambi Mzizi. Ezinye izinyanga zazeMazizini kwabe kungo Mphubane Mzizi, kanye noMjobhuza Mzizi.
Akhumbuleka kahle amakhathakhatha kaMphubane ngenkathi iNkanyamba iqumba phansi uMagodongo waseNdubazi.
ENhlambaloyi
Igama lalo muzi liyazichaza kwalona ukuthi kulomuzi kwakuhlanjwa abantu abaphethwe ubuthakathi. INhlambabaloyi yayakhelwe ngalapho sekuyindawo ebizwa ngokuthi iMahatshula khona. Induna yaseNhlambabaloyi kwakunguThambo Ndiweni. Kwakuthi uma abantu benukwe ubuthakathi iningi labo babengabulawa kepha babeyiswa kulomuzi waseNhlambabaloyi bayogezwa. Phela ubuthakathi idlozi elibi.Kuyenzeka ngenye inkathi ukuthi umuntu athakathe kodwa ebe engazi ukuthi uyathakatha. Lowo muntu usuke esetshenziswa umoya omubi odinga ukukhishwa empilweni yakhe. Ngesikhathi seSilo sakwaBulawayo inyanga eyayigeza abathakathi eNhlambabaloyi kwakunguBhozongwana Khumalo.Umuntu wayengaphumi eNhlambabaloyi uma lowo moya nawo ungakaphumi kuye. Wayehlala eNhlambabaloyi aze aphile qingqo. Kube ima esephuma-ke. Lo muzi singawufanisa ne Rehabilitation Centre ngokwentuthuko yanamuhla.
EZihwabeni
EZihwabeni kwakuhlala labo ababephuma kogezwa eNhlambabaloyi kepha bangabe besamukelwa umphakathi. Bona -ke babeyiswa eZihwabeni. Ngokwentuthuko yanamuhla umuzi waseZihwabeni singawufanisa ne Referal Settlement for Spiritual Patients. Lo muzi wawakhelwe ngalapho sekwakhiwe khona izitolo zakwaNgambela ngasemgwaqeni oya eSolusi. Babethi uma sebakhile eZihwabeni bazihlalele kahle nomakhelwane kungabikho kukwebhana ngoba phela inkambabeyibuza yabo yabe ifana. Bahlale impela bazizalele abantwana, balime, impilo iqhubeke

Eminye yemizi yeSilo u-Mzilikazi
-EMhlahlandlela
-ENkungwini
-EGabeni
-OJingeni neminye

IZIBONGO ZESILO U-MZILIKAZI KA MASHOBANA
Inkanyamba emakhandakhanda!
Inkanyamb’emahlule yakokaLanga!
Ekhatshwe ngezimangele,
Yakhatshwa ngezinde nezimaqhukulwana.
Isiguqa esimabanga made
UMzilikazi ongamzila wegazi,
Iwundlu elizile izimbube
Inyanga engalilanga
Lona limtshing’ubethwa zinyoni
Eth’ukugcwala kwesikabhadakazi
Yasinelwa zinkanyezi zezulu,
Isinelwe yinkwenkwezi nesandulela,
Kwalilizel’isilimela necelankobe
Wayibamba wayiphaklaz’isijingo sofipha
Inhloko yehlukana nesixhant’ekuqobokeni.
Isinambith sigxabhe senyel’eManyandane,
Hlokoza sanyanta mfoka Mashobane!
Ihubelo elewuse iBululwane
Lewus’iSikhwebez’esiziziba.
Inhlekwan’ekudla kubili kuhle kwenhlendla
Ukuphuma nokungena kuhle kwesaha.
Indlodlel’edlodle ngaduna,
Indlodlel’edlodle ngandlondlo kaMazazela,
Wazihlaba zema ngomgobo kwaGqokli,
IKlwa liziyephu kuDlungwane,
Udondolo lumashob’oMbelebele
Inqin’ekhaphezwe yimbozisamahlang’eDlinza,
Yambhadam’engaqhathil’Hanesi kuBeSuthu.
We Noluju!!
Sotha mkhanya kwezimangelengele!
Funela nganeno thambo likaZikode!
Usinhlanhlath’ekhafula lo njengembabala,
Inkunzi yenyath’eyetshis’iguqile kwaMaqhwakaza,
Usibopha sishomo singumquba kwaSoKhumalo!
UMntungwa omuhle kakhulu!
Odle izimfe ezimbili,
Kwaphuma ikhambi lilinye.
Othe edla umtaka Mashobane,
Omuny’umuntu wab’emyenga ngendaba.
Owal’ukudl’umlenze kwaBulawayo,
Wathi:Ngumlenze wankomoni lowo?????
Ukhon’umlenze wezinkomo zakith’eNgome,
INyama yeNtini,
Abathe bayayiphek’abakaMalandela yagungubala,
Kungayizolo nje igungubele.
UNodumehlezi ezalwa nguMjokwane,
Kunamhla nje nje igungubele
UMbomboshe ezalwa nguMjokwane.
Isinindolo sinsizwansembozile,
Kwembo’amath’amnyam’eNgome,
Nkomo zeNgome zachusha ngentuba,
Ekanti intuba yinqaba yembube,
Zaye zayophung’iziziba zeSikhwebezi,
Ekanti ezeSikhwebezi ngesikaDonda weZiziba,
Ikhebezane elime ngenqaba kaBheje
Kwandinda inqe lakhethelwa zimpisi..
Indaba yenziwe nguNzeni kaSoKhumalo,
Wazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane,
Unakane lwamnakath’emhlane lwamnakashela
Lwaze lwayogqebhuza ngophond’iNtubeni.
UNkomo zaBeNtungwa zenz’inqaba,
Zagqibula inqaba ngezimpondo,
Ngoba zavul’iNgome ngezimpondo zachitheka,
UMwambalala owole uphoko lwaBeNtungwa walwenela.
Usiphekel’esidulini lo njengomuhlwa,
Uqhabul’eshingila iziphethu zemifula,
Lokhu umthwalo osobhokweni kwabemukayo,
Esinye ngesoMkhuze phansi kweNgwibi,
Esinye ngeseMfolozi emnyama
Inketh’amabala phansi kukaMnyathi.
Machoph’amhloph’eNhlambamasoka
Uyadela ngokunyalwa zinyandezulu zamaMbulazi.
Insingizi ebubul’esikhaleni seNgonyama,
Insingizi ebubul’esikhaleni semikhonto,
Ngikusolile ukububula kwayo
Kwangathi ifelwe yizwe
Uzamcolo odice ungiyane wamadoda.
Impalampal’eqombole phakathi kwentab’ezimbili,
Ngob’iqombole ngesikhala seZungeni neNtendela.
Walile ukuqhabul’isiphethu seMfolozi emhlophe,
Waguqa ngoLembe neLoyi kuBaQulusi,
Kanti uloyelw’uPhongolo olumanz’abomvu.
UMntungw’oluhlazana lo njengencushana,
Uthe ma esesicongweni soNdi noKhahlamba,
Aqhilika aMaphondwane kaSiwela!
Mnguni ntungela abanye beyeyeza,
Mnguni ntungela abanye bethefuya
Owehla ngomzungulu womile
Abanye behla ngezilulu.
Umkhond’umphind’esewuphinda ngezinyembezi,
Ngob’uwuphinde ngaphand’emikhonto:
Wamudl’uSambane kwabakwaNyawo
Wamqumba phansi ezikhambeni,
Wamudl’uMokotoko kuMaphuthini
Wamqumba phansi eziqungeni,
Wamudla uSibindi kuMaphuthini
Wamqumba phansi esidakeni.
Ukhali zaBeNtungwa zacwalwa
Zakhwezwa ethal’eKuphumuleni,
Kunini zimoklamokl’inhloko zamadoda???
Unogwaj’umaqu’egijim’okhalweni,
Usigoba nkoph’othini kuhle kwenyoni
Wadl’ilozi, Wadl’inkelenkele,
Iqubuka esiswini kuhle kwephiliba..
Umabanga mad’ingulube yehlanze,
Ayigab’elungamfi iyagoqongana,
Kakade yiGaben’elimagabel’amhlophe.
Gxumeka!!
Gxumeka wemfokaMkhaliphi woMkhwahla!!
Ingobamadlangal’eNkungwin’enkangala.
Umehlokaboni ngawoMashongwe,
Isiyingaying’inqina kamabuyaze
Ihlambo walikhipha ngenqina yaseMangweni,
Zaphela izikwenetu weMatiwane kaMasumpa!!
Uhlikihlikan’inhlinini yebhid’elimathetha,
Liqhobozel’uSigonyel’ezwa kuMantatisi,
Lasobozela uSibeko ezwa kuBahurutsi.
Kukhona okusina kukujeqez’ezintabeni!
Umilo wequbul’ulanguka inkalo zonkana,
Uthungw’amanhla,wahelwa amazansi,
Kwaze kwathayiz’uMncumbatha kaMzingeli,
Wathi: Yobe!!
Yobe wena waseNdinaneni!!
Ayibamb’umthetho wena kaMashobane!!
Ntab’azihlangan’abantu behlangana,
Kuhlangan’inkab’emnyama nemhlophe,
Intaba yagobhoz’izingazi zamadoda,
Iziziba zeGwa zabheja zabomvu:
Wamudla luhlaza uMalizi kuMaQadase,
Wamudla wamfel’uHaris koKapteni kuMankinsimane
Wamudla luhlaza uJan kuMaQadase.
Umnhlanhlathe wamkhaful’uPoti kuMaQadase,
Wamnhlanhlatha wamkhaful’u-Uys kumaQadase.
Owalel’ubhebhenene ethi uyamshiyela,
Iphumalimi laliwuzwaphi ugwayi??
Isiphusha ugwayi kathekwane??
Wamshiyel’eshungwini laBeNtungwa,
Wabhema wakholwa uhenevu.
Isoyi labheka phezul’eMosega
Khon’eKurumana kwanyawo zimhlophe!!
Ingqibamasondo yelekwa wudwendwe,
Inyathi abayihlabe beyiphindelela,
Inyathi abayihlab’ifulathele kwaSoKhumalo,
Zaphinda zanqikilan’izinyathi ezimakhenkenene:
Enye ngeyakaMashobane kaZikode,
Enye ngekaMjokwane kaNdaba,
Zidubulane phakathi kweMpebane neBekane,
Indaba ungayizwa ngoNdlela kaSompisi,
Uyizwe ngoNzobo kaSobadli kuVezi.
Isikhonyan’esishayel’emphandwini
Saye sashay’ikhuhle emigedeni.
Ikhanda lazalel’ozozo kuNyabela,
Amathambo aye abuthwe nguMabhoko
ERholweni kwabakwaNdzundza.
Unsalela zenkasa zahaq’uMgombane
KwabakwaKekane khon’emigedeni.
Unkomo zaBeNtungwa zaklab’emfundeni
Yamahlokohloko kuMbambelele,
Zakhethelwa izinyathi kwaSoshangane.
Zayishaya phans’imbedula emagoqo,
Zayishaya phans’imbenamben’emagudu!!
Inkentshan’umadephun’egijim’eSikhukhuza,
Samdephum’egijim’uThulare kuBaPedi,
Waliphuz’ekhaphuzel’iGwa kwemikhulu
Amabomb’esing’eDalagubha.
Insika yaye yagxunyekwa nguSikwata
Phakathi kweKomati noBhalule,
Uyigxumeke ngomqeku wesithole,
UKugiwe kuBeSuthu baseNyakatho,
Waluphuza walukhaphuz’uBhalule,!
Wayiphuza wayigojela iLimpompo!
Umhlambi wezinkomo zamaNtungwa
Zanamathela ngesikhala sikaGwanda kwelingafelwa nkonyane
Phakathi kukaSizeza neNtabande..
Inkunzi yakith’usobovula,
Wamjulukuqa wamgib’uSihoma kuMashoshoni,
Khona kwaGibixhegu!
Ususindwe zinyawo wena kaNompethu!!
Ususindwe zinyawo wena kaNsizwazana!!
Umadl’edlu’usedle washiy’isishwapha,
Unsingo yashay’uphawu kwezikaZwangendaba,
Ngoba ilusaye kuNyamazane iNgwane!!
Ingqungqul’ethe ukusuka yajubalala,
Yakhaphezwanyimpigogo yezulu!
Isangqumba sashay’ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq’icole kumilingo yaMakalanga..
Umningi kawuvusang’umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda,
Ukuba waligebisa kwaqubuk’udaka
Ayeyosala dengwane amaShon’emafukwini.
Ukuduma kwalo ngikusolile ,
Lelelesile kuMgibe kuMashona
Isidolofiya simnandi sehla esiphundu,
Uzitike wazik’uLoziba waze wakhamuluka.
Indlov’emnyama yakithi kwaBulawayo!
Eyal’ukubek’ubilo lwazamazama,
Ubuvamba benziwe nguGundwane kwabakaMashobane,
Benziwa nguNtshumane kwabakaKhayi,
Benziwa nguDambisamahubo kaMafu,
Benziwa nguSomabulane kaDlodlo,
Benziwa nguMhabahaba kaNkwali
Basikaz’iwundlu ngophaphe lwendlondlo,
Indlondlo isabhula amaphiko.
Intuthwane zamb’amagod’ebaleni,
Injumbane yadl’uselwa lwenxwala,
Yabhansela ngabasondezeli kwaNtabazinduna!!!
Inzalabantu yakith’eNtumbane,
Inzalabantu elibele lide,
Eithe lincelisa abanganeno
Lancelisa nabaphesheya kwemifula,
Lithe lincelisa abanganeno koNdi noKhahlamba,
Lalincelisa abaphesheya kweGwe neSangqu,
Laye lancelisa nabaphesheya koBhalule!!
Uze ugawul’ubuye nganeno wena kaSoKhumalo,!
Inakane idla umuny’emfundeni yeZambezi,
Kakuyi lutho!
Ubhodlele kwezikaMonyebe,
Zabonakala ngodak’emanselweni
Ukuthi ziyiwelil’iMbembesi zibang’eNyathi!
Inhlamagwababa yagcagc’amagwabab’amseka,
Izinkunz’ezimbil’azibusi sibayeni sinye:
Wadilik’umthangala kwekaViljoen,
Yafunda kwezayo ekaMakhenzi,
Lom’inhlama kuMaluki,
Ilaka lezibonkolo lathotshwa ngumashendela
Umahlek’ehlathini kwabakwaMoffat,
Lathotshwa ngamahlath’amanyama
Wo’adela ngosi kuhle kukaThomasi!
Owele ngelezingwenya,wawela ngelezimvubu,
Owele ngelibanz’abanye bewela ngamamncingwana,
Owele ngelibanz’abanye bewela ngelibushelelezi,
Owele ngelibanz’abanye bewela ngalunjimbilili,
Owele ngelibanz’abanye bewela nganesilele,
Owele ngelibanz’abanye bewela nganethombankala,
Owele ngelingenhl’banye bewela ngasesizalweni,
Ogeze ngenhla abafokazane bephuza ngezansi,
Yadilik’iNgome yengama iNgama,
Ntaba zeNtumbane naMathopho niyadela
Ngokuzibula ngethambo laBeNtungwa,
Nize niliphathis’okwezikhali zoyisemkhulu!!!!!!!!
IBINDA!!!!
WENA OWAKHULA SILIBELE!!!
iNDLOV’EMNYAMA KAYIQEDWA
INGANGAMAGALELO AYO..
MNTUNGWA!! MNTUNGWA!!!!
NDABEZITHA!!! NDABEZITHA!!!!!

IZITHAKAZELO ZAKWA-KHUMALO 
Mntungwa,
Mbulaz’omnyama,
Nina bakaBhej’eseNgome,
Nin’enithi nidla beniyeng’umuntu ngendaba..
Nin’enadl’izif’ezimbili ikhambi laphuma lilinye.
Lobengula kaMzilikazi.
Mzilikazi kaMashobane,
Shobana noGasa kaZikode.
Zikode kaMkhatshwa,
Okhatshwe ngezind’izinyawo nangezimfushanyana,
UMkhatshwa wawoZimangele,
UNyama yeNtini yawoZimangele,
Nin’enal’ukudl’umlenze kwaBulawayo,,
Nathi mlenze wankoni lo?
Ubungekho yini owezinkomo zakithi eNgome?
Donda weziziba akangakanani ngoba nasothini lomkhonto uyahlala
Nina enehlula abeSuthu, noShaka engazange abehlule
Mabaso owabas’entabeni kwadliwa ilanga lishona.
BaNtungwa abancwaba.
Zindlov’ezibantu.
Zindlov’ezimacocombela.
Nin’abakwaMawela owawel’iZambezi ngezikhali.
Nin’abakwaNkomo zavul’inqaba,
Zavul’inqaba ngezimpondo kwelaseNgome zahamba,
MaNtungwa Aluhlaza,
MaNtungwa Amahle,
Bantwana benkosi,
Nin’abakwaNtokela.
INkubela abayihlabe ngamanxeba,
Abakhule ngezinyawo ezimfishanyana nezimaqhukulwana,
Inyang’abathe beth’ifil’uZulu kanti isiyethwese.
Yethwese ngonyakana kaMpeyana,
UBando abalubande balushiy’uZulu.
UNtshwintshwintshwi kaNoyanda kaNdaba,
UNkone evele ngobus’emdibini,
Ndabezitha!!
Maqhaw’amakhulu..
………………………………………………………….

BeNtungwa nibahle nonke. 

Kulobe u-Bongani Kholo Khumalo 

IMeyili -bornkhumalo@yahoo.com

UMakhelekhukhwini -084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo