Izithakazelo nomlando wakwaNdlangamandla(Nkosi)

Abantu bakwaNkosi (Ndlangamandla) bangabaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Babuye babe ngabaNtungwa ngokobuzwe ngoba bephuma kubantu bakwaKhumalonabo abangabaNtungwa ngokobuzwe . Zimbili izibongo zakwaNkosi , kukhona isibongo sakwaNkosi Ndlangamandla bese kuba khona esakwaNkosi Dlamini . Laba bantu bakwaNkosi Ndlangamandla bahlobene impela nabakwaKhumalo kangangokuthi akumele baganiselane . Ukhokho wabo bonke abeNtungwa nguMntungwa kaMbulazi , nguyena owazala izibongo ezifana nesakwaMabaso , Khumalo , Ntshembeni nezinye . Ngesikathi  sokubusa kweSilo uShaka abantu bakwaNkosi babaziwa ngokuthi bangabakwaSokhumalo , sasingakabikho isibongo sakwaNkosi . Isibongo sakwaNkosi saqambeka ngesikhathi sikaNdlovu kaMphazima kaMlotsha kaSiwela kaGasa ka Zikode kaMkhatshwa kaKhumalo kaMntungwa kaMbulazi

Umuntu okunguyena oyinzalabantu yabakwaNkosi nguSiwela indodana kaGasa kaZikode . UGasa wayengumnewabo woMashobana(uyise kaMzilikazi) noMagawozi (uyise kaBheje) . Ngakho-ke uMashobana owazala uMzilikazi wayenguyise omncane kaSiwela ongukhokho wabakwaNkosi . Ekusukeni kwabo enhla nezwe abantu bakwaKhumalo bafika bakha ngasezintabeni zaseBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika koNondweni . Ngaleso sikhathi babebuswa nguMagugu kaGasa umnewabo kaSiwela . Kwahamba kwahamba kwaqubuka ingxabano phakathi esizweni , leyo ngxabano yabaholela ekutheni uSiwela ekanye noMashobana noBheje kaMagawozi  bamshiye uMagugu bayokwakha ngaphesheya komfula iSikhwebezi . Kulolo fuduko uSiwela kabange esafika , kodwa yindodana yakhe uMlotsha eyafika . UMlotsha wafika wakha umuzi wakhe eduze negquma aMaphondwana . Lowo muzi wawubiza ngokuthi kusoLuthulini . UMlotsha wayedume ngezintelezi ebuye abe yinyanga enkulu  yezulu . UMlotsha wayedume ngezihasho zakhe ezithi ”Uyingqungqulu yakwaSokhumalo”

Kwathi ngesikhathi kuxabene uMzilikazi noShaka uMlotsha waphatheka kabi ,wabazonda abantu bakwaZulu . Kwathi ngonyaka ka 1828 ezweni lakhe kwedlula amabutho eLembe ephikelele empini yaseZindololwaneni ukuyolwa noSikhunyana kaZwide . Kuthiwa uMlotsha wawaxhaphaza kakhulu ngezintelezi zakhe ezawaguqula zawenza izibhabhayiyana .Waze wawadedela ngoba esethanda futhi wakhombisa enkulu indelelo . Konke lokho wayekwenza ngoba ebuyisa izinduku ngoMzilikazi. Amabutho eLembe afika alibikela iLembe ngesenzo sikaMlotsha lathukela kakhulu .Kuthiwa lakhipha umlayezo owawuthi kuyobikelwa uMlotsha ‘Ithe inkosi sizokutshela ukuthi yona ingumpetha wokuphaka impi , futhi iphaka impi enganqotshwa ‘.Kuthiwa naye watshela zona lezo zithunywa ukuthi aziyotshela inkosi yazo ukuthi ‘Uthe uMlotsha njengoba naye ekwazi ukunisa izulu , uyakwazi futhi nokulenza lingani , alivale ”.Nempela zaphindela kwaDukuza zayokwethula umlayezo kaMlotsha enkosini uShaka . Yafunda kwezayo nayo yazibonela ukuthi umfoka Khumalo wethembe zona izintelezi zakhe ngakho-ke ayibange isimhlamsela . Yaze yakhothama ngonyaka we 1828 ingazange imhlasele .

Umthombo walokhu okubhalwe ngenhla(source) yincwadi kaAT Bryant ethi Olden Times in Zululand”.

Impi yaseZindololwaneni ngonyaka ka 1828 nokunyaka iLembe elakhothama ngawo . Ngakho-ke iLembe lize lakhothma ngowe 1828 lingazange limhlasele uMlotsha . Kwathi ngesikhathi seSilo uMpande avuka amagqubu kokaNdaba ngoba nesiZulu  siyasho sithi ‘umlando omdala ubanjwa inkume’  Wakhothama-ke uMlostha ebulawa yiSilo sakwaNodwengu iSilo uMpande naso esathumela amasotsha amaNgisi ngoba umkhonto womuntu wompisholo wawungasebenzi nhlobo kuMlotsha ,Indalifa kaMlotsha kwakunguNdlovu owayebuye aziwe ngelikaSodlaka . Umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi kuseMandlovini .Nguyena okwaqambeka ngaye isibongo sakwaNkosi ngoba wayengavumeli noma ubani ukuba angene emzini wakhe ethi kukwaNkosi la!. Akungeni noma ubani ! Enye inxenye yabakwaNkosi nasiya kwelaseSwazini . Yona-ke isebenzisa uNdlangamandla njengesibongo ngesizathu sokuthi iSilo uMswazi wesibili sayinqabela ukuba isebenzise uNkosi ngoba uNkosi eSwazini eyisibongo saseNdlunkulu yakhona .

Kwenye indlu uMlotsha wazala uLanga owazala uMphazima wesibili owazala uNldlela owazala uMawandla . UMawandla wazala uMakhwela owazala uMlotsha wesibili . UMlostha wesibili wazala uNdinane owazala uMqikelela ongukhokho wenkosi uNkanyamba ebusa eNgoje

 

 

 

Izithakazelo zakwa-Nkosi

Ndlangamandla,
Mphazima, Mntungwa,
Mawandla kaNdlela,
Nina baseMandlovini,
Mlotshwa, Siwela,
Mphazima kaLanga,
Nina bakwaLanga libomvu, elashis’amabel’ezikhuthali,
Mabuya sezembethe’ugogwane,
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl’uyahlala,
Wena owaphath’induk’emnyama washay’amanzi, kwavel’udaka,
Nkonjane yenkosi,
Mpangazitha!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo