Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi

Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi:

ISilo uLobhengula kwakuyindoda yeSilo yeSilo uMzilikazi futhi yisona esalandela uyise esihlalweni sobukhosi ngemuva kokukhothama kwakhe. ISilo uLobhengula sasibuye sibizwe ngoMakhobolondo nokuligama laso lobuqhawe.ISilo uLobhengula sazalwa ngowe 1835 endaweni eyagcina ibizwe ngokuthi iNtilasifali ngemuva kokuba amabhunu eyidle eSilweni uMzilikazi ngowe 1837. Leyo ndawo namuhla yaziwa ngokuthi kuseNorth West. UMakhobolondo wazalelwa esigodlweni sase Gabeni esasakhe endaweni osekuyiTshwenyane khona eNorth West. UMakhobolondo wabuthelwa ebuthweni laMahlokohloko ebuthwwa nguMbambelele kaHlabangana Mtshali. Ibutho laMahlokohloko lalimbandakanya aBaNtwana beSilo saseMhlahlandlela esingabala kubo oHlangabeza,Nkulumana,Qalingana nabanye.  Unina weSilo uLobhengula kwakunguFulatha indodakazi kaMabindzela wakwaShabalala. UFulatha wayegane iSilo saseMhlahlandlela njengomshanelo (impelesi) kaNomawaka Nxumalo owagana iSilo saseMhlahlandlela njengoNdlunkulu waso . Inhloso yokugana kwemshanelo kusuke kuwuzalela undlunkulu inkosana uma kwenzeka ancishwe  inzalo .  Ngakho-ke ingane ezalwe  umshanelo iyakwazi ukubusa noma ngithi iyaba yindlalifa uma kungekho ndlalifa endlunkulu. UNomawaka yena wazala uZinkabi (intombi ),uNkulumana ,uHlangabeza nabanye. UNkulumana kwakunguyena nkosana yeSilo uMzilikazi . Kwathi ngenkathi iSilo sedukile ngowe 1838 kuya kowe 1840 uNdunankulu uGundanekumitha Ndiweni wabeka uMntwana uNkulumana esihlalweni sobukhosi ngoba sekushabalela amathemba ngokuphila kweSilo uMzilikazi. Kwakungenkathi kusukwe eNorth West kuphikelelwa lapho sekuseZimbabwe khona namuhla ,kwakungemuva kokwehlulwa kweSilo uMzilikazi ngamabhunu kaHendrick Potigitier ngowe 1837 kuLwezi. UGundanekumitha wabeka uMntwana uNkulumana ngokubonisana nezinye izinduna nomdlunkulu beSilo.  Kwathi ngenkathi iSilo uMzilikazi sitholakala sisaphila ekwedukeni sathukuthela sagana unwabu ngokubekwa kukaNkulumana sona sisawadla anhlamvana . Sakhipha umyalelo owawuthi kubulawe bonke ababethinteka ekubekweni koMntwana uNkulumana . Ngempela zabulawa izinduna oGundanekumitha nezinye ezazithinteka ngaphandle kukaMhabahaba kaZama Mkhwanazi noDambisamahubo kaMafu Zwane abaphulukundlela ebusuku babaleka babheka kwelasebuShona. Amakhosikazi eSilo oNomawaka noFulatha nabo abasindanga ,babulawa. Izinduna zabulawelwa entatshaneni eyaziwa manje ngokuthi kuseNtabeniyezinduna.  UNkulumana yena wajeziswa ngokuthi aphindiswe kwaZulu ayothola imfundiso kabusha . Kodwa wagcina engafikanga kwaZulu,waphelela lapho sekusePhokeng khona namuhla lapho afika akhonza enkosini yaBafokeng yangaleso sikhathi . Labo ababemphelekezela bafike baqamba amanga eSilweni uMzilikazi bathi babefike naye kwaZulu,bamethula kuyise omncane uBheje. ULobgengula yena wasindiswa nguMncumbatha kaKholo Khumalo owamthukusa kwabamhlophe,waze wamveza ngemuva kwesikhathi eside esebona ukuthi lwaselwehlile ulaka kuyise. Ngempela iSilo uMzilikazi samthethelela uLobhengula kangangokuthi saze sambeka njengendlalifa ngoba phela uNkulumana wayesethunyelwe kwelikude. Sabikela nezinduna zaso ukuthi uLobhengula nguyena owayezolandela sona esihlalweni sobukhosi uma sona sesikhotheme.  Kwathi ngemuva kokukhothama kweSilo uMzilikazi wabekwa ngempela uLobhengula njengeSilo ,ethathe kuMncumbatha kaKholo Khumalo wayebuse njengebamba kusukela ekukhothameni kweSilo uMzilikazi ngowe 1868 kwaze kwaba ngowe 1870 lapho uMncumbatha ashenxa khona eshenxela uLobhengula ngaphandle kokugoloza . Kodwa kwathi lapho esebekiwe uMakhobolondo kwaqubuka impi phakathi kukaMbiko kaMadlenya Masuku neSilo uLobhengula . UMbiko wayeganwe indodakazi yeSilo uMzilikazi uZinkabi . UMbiko nomkakhe babefunge bagomela bathi babengeke babuswe ingane yomshanelo bona lingawa licoshwe zinkukhu. Ngamanye amazwi uMbiko walwa njengeVukelambuso. Ngempela kwaliwa impi eyaziwa ngokuthi impi yaseNgcekezeni noma eyaseNgazini. Yadla uMhlanganiso impi kaMakhobolondo wasala enkundleni uMbiko ,kwathi umkakhe yena wazigwaza ngeklwa wafa ngemuva kokuzwa izindaba ezazithi yayidle umhlanganiso ekaMakhobolondo.  ENgcekezeni kwabe kuyigama lomuzi kaMbiko ,kanti eNgazi igama lomfula lapho kwalwela khona impi . Kuthiwa amanzi alowo mfula aphenduka aba bomvu ngenxa yegazi lezinkubela nelezinsizwa ezasala enkundleni. ISilo uLobhengula sabusa kusukela ngowe ngowe 1870 kuya kowe 1894 lapho umbuso waBentungwa wachithwa khona ngamaNgisi kaCecil John Rhodes empini yaseGadade. Kuthiwa impi yaseGadade ngoba amaNgisi ayeholwa umlisa ogama lakhe linguJR Goddard. Kwathi ngemuva kwaleyo iSilo uLobhengula sanyamalala ,idlinza laso alaziwa kuze kube namuhla. Imizi yaso kwakuBulawayo (osekulidolobha),eQweqweni ,eMganwini neminye. Sasiganwe ngamakhosikazi amaningi esingabala kuwo oXwalile kaMzila KaSoshangana Nxumalo,uMbhida Mkhwanazi, uLozikheyi Dlodlo nabanye. Sazala izinsiwa esingabala kuzo oMphezeni,Mhlambi, Nguboyenja (owathunyelwa eKapa ngamaNgisi ngenhloso yokuqeda nya ngombuso wabeNtungwa), uNjube ,uMakhwelambila nabanye.

Izibongo zeSilo uLobhengula

(Inyosi uXukuthwayo kaNjoko Mlotshwa)

UShobashoba lingangoYise uMashobana!
Usebesebe lukaMangethe noSimangele
Isimangele sikaNdaba
Sikhale njengesithole
Isithole sikaMzilikazi esidla emahlungwini
Amagawu emifula nemifudlana
Esidla utshani bezintaba
Esiboya buphakeme ngoba buncwaba
Uqili qwesha umasinda noma elele
Lesi sigqila nganhloko kuzonde intamo
Inyathi emnyama entamo imanxeba
UNxeba liseMbo liseMbolisana

UNgwalongwalo usemezibukweni
Athe ngokuwelwa oMbiko kaMadlenya
Avuka igagasi lolwandle
OMbiko bathi amanzi acwebile anikeme
Bathi lena imvubu yokudlelwa ithole ithule!
Kucwebe iziziba!
Ayethukanga misinga yoMbembesi (umfula)
Imvubu yadunga amanzi adungeka

Umsangazembe omude wasemadeweni
AbakwaZwangendaba (oMbiko Nxumalo) bathi uyephuka ngoba upheshulwa iziphepho
Izembe likaMadlozi aliwuwisanga
Lapheca (lathundubala)sengathi ucaba idwala laTobho!
Usigubudu silizulu ngokusibekela
Sasibekela amathala emikhonto kithi eMhlahlandlela
Iziwula zaseNgcekezeni zathi izimpalana azinalutho
Umlalamvubu wesigodi asinyathelwa
Sinyathelwa nguMbiko waseNgcekezeni
Owathi izigcobhi zakhona azingakanani
Kanti izigcobhi ezimithombo ngeyaseNtonjeni
Eyakholisa uSobhuza wabeSwazi
Yagcwalisa izimvokoqa zikaNxaba

Indlovu yaseMgidleni yawela khona yagamanxa ngentamo
Mazwi entaba zaMalungwane
Nkosi kaMgabi uNdwandwe
UMgungundlovu wezansi
Ongakhothameli ikhothamo lendlu
Inyoni eyakhaa umlomo wesidleke iwubhekise esizibeni
Abanye bathi ibambeni
Abanye bathi iyekeni,ikwakha kwayo

Isilwane esimnyama sakoMabindela (umalume wakhe)
UMabindela iqhawe lakwaNgwane
Esilala entungweni yamathafa
Abafo bona besifuna emahlathini
Imbabala yakwaMashobana
Egxakaza ematsheni
Ngoba yesaba izinzipho zayo ukonakala
Utshani abushi eMahalihali
Obunye buyasha buyagoba
Lobu nyakana bushayo
Kuyosha iminyezane yomfula

Wathukuthela kwazonda abazizwe nabezindlwana
Ingqungqulu emadolo abomvu
Eyaguqa ezingazini zabafo
ULomafa yindlala yokwakhiwa
Iziwula zifa yindlala yomkhonto
Usijula sinothi lomsingizane
Sandiza emoyeni sayoxhopha izintaba (izintaba kushiwo uMbiko kaMandlenya ngoba wayesatshwa ,kuyinsizwa isibili)
Uliwa elide loKhahlamba
Elingaweli muntu
Owela kulo umuyi (umufi)

Isondo lengwe libandame emilambo
Elingalandwa ngamaphisi
Imbabala eyahlaba ngezinzipho konakala ematsheni
Umlimuka uMqothwani
NguLobhengula waMawaba (ibutho alibutha ngenkathi ehlala esihlalweni)
AMawaba ngawamadlangala aseZonkondeni naseLangeni

AMnyama naMhlophe acwiye uMbiko kaMadlenya
Izitho aziqobela okhukhweni lomhlanganiso
ULobhengula waMawaba ngiyamesaba
Wavala izindlwana ngezihlangu zaMawaba
Ugodo babelucaba iminyakanyaka
Luguga nje ,luguga bayocabani?
Bayocaba izivoko lemqaswane
UMbengula wakithi onjobo kazinyathelwa
Ebezinyathelwa ngezawoShaka kaSemzangakhona
Ebezinyathelwa ngezawoZwide kaLanga
Izinkomo zinendumo zinenhlokomo
Zibize okukhashane (okukude)
Undlela zimazombezombe njengezobunyonyo (izintuthwane)
UTeka kaMkhonto akangakanani
Nasothini lomkhonto angahlala

#Ibinda

Inkosi ayiqedwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo