Izithakazelo nomlando wakwaChauke

Izithakazelo nomlando ngesibongo sakwaChauke


Abantu bakwaChauke bayisizwe esikhulu esitholakala kakhulu eMozambikwe nokuyilapho ubukhosi baso busazinze khona . Laba bantu bakwaChauke babuye batholakale eNingizimu Afrika koGiyane,Tzaneen ,Thulamahashe koThoyando nakwezinye izindawo . Lesi sibuye sitholakale nasezweni laseZimbabwe koKezi ,koChipinga nakwezinye izindawo . Laba bantu bakwaChauke bangabesende likaMabaso owabe engumnewabo kaKhumalo bengamadodana kaMntungwa kaMbulazi . UMntungwa nguyena okwaqanjwa ngaye isizwe saseMantungweni . Ngakho-ke abakwaChauke bayizihlobo zegazi nabakwaKhumalo ,Mabaso ,Nyawose,Khulu nezinye izibongo zaseMantungweni. Laba bantu bakwaChauke namuhla sibathola bethe chithi saka endaweni yakwaBileni eMozambikwe,kanti babuye batholakale nakoMushungwe ,Xai Xai nakwezinye izindawo zaseMozambikwe. Babuye batholakale koChipinga ,Kezi ,kwaBulawayo nakwezinye izindawo zaseZimbabwe . Ngesikhathi iSilo sikaGasa sifika endaweni lapho sekuyiMozambikwe khona namuhla sabafica sebevele bekhona abantu bakwaChauke futhi sebande kakhulu kuleya ndawo . Empeleni kwasekukhona nabanye abaNguni ngaphandle kwesizwe sakwaChauke. Labo baNguni abakwaNkuna ababephume kwabakwaKhumalo ,abakwaMabuse nabo ababephume kwabakwaKhumalo kanye nabakwaMabunda nabakwaMaswangayi ababephume kwabakwaMazibuko. 
Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sibongo sakwaChauke enye yamadodana kaMabaso eyaduba ikhaya yabhekisa amabombo kwelisenhla lapho yafika yankanisa ngaphezu komfula uSave kwelabaHlengwa . AbaHlengwa isizwe esixube izibongo njebaNguni . Leyo ndodana kaMabaso yagcina izitholele igama elisha kwathiwa inguXinyori . Leli gama elithi Xinyori lichaza umnenke ngesiZulu . Kwakususelwa ekutheni le ndodana kaMabaso kwakuthi njalo uma kuhlasele izimpi ibaleke iyozithukusa emgedeni. Kwase kuthiwa inguXinyori ngoba nomnenke nawo uyazifihla kwigobolondo lawo uma kukhona ubungozi ubuthize obungahle buwubulale. Le nsizwa kuthiwa yayifuze uyise uMabaso,iyinhle kakhulu emakhambini nazentelezini . Ulwazi lwayo lwekhubalo lwayenza yakhonzwa ngabantu bendawo,yazakhela ugazi kangangokuthi bagcina beyiganisela namadodakazi abo yagcina isinomndeni wayo omkhulukazi . Empeleni le ndoda yasuka inegama layo kwaZulu nokwabe kungakabi izwe lakwaZulu ngaleso sikhathi, lachuma igama layo elisha likaXinyori, akugcinanga lapho ngoba yona nomndeni wayo bagcine sebaziwa ngokuthi bangabaHlenga nabo,bashintsha nolimi bakhuluma olwendawo .

UXinyori manje abakwaChauke jikelele bathakazela ngaye ,ngisho neqembu lo mculo likaBaba uThomas Chauke kuthiwa yiShinyori Sisters, kwayena naye waziwa ngaleso sithakazelo . Uma beqhubeka ngokuzithakazela bathi ‘Vanhlenge va Xinyori, Xioki ca Ndzilo waMalawana Xinyori xa humba! ‘ 
UXinyori wazakhela ugazi ngempela kangangokuthi wagcina esenobukhosi ezweni lokuhamba. Wazala amadodana amaningi kodwa owamelama ebukhosini kwaba uBangwana. UBangwana yena wazala amadodana amaningi kodwa sizothinta uMantshena okunguyena owabusa ngemuva kokukhothama kukayise uBangwana. UMantshena wayebuye abizwe ngoChauke nokuyigama elagcina kubizwe ngalo isizwe . Ichauke igobolondo lomnenke ngesiZulu. Amanye amadodana enkosi uBangwama kwakungoMadzine,Mangule,Xigombe,Nkumba,Masiivamele, nabanye . UMangule wafuduka emzini kayise wayoyiziqalela obakhe ubukhosi- wayokwakha phakathi kwemifula emibili uMawunje noMusapa ngezansi komfula uSave. Wakhelana nabesizwe sabaNyanyi abangazange bamnike ukuthula . Babelokhu bemhlasele njalo nje kangangokuthi waze wasala enkundleni kwenye yezimpi azilwa nabo . 

UXigombe owagcina naye esezakhele obakhe ubukhosi yena wakha phakathi komfula uVemwe noMawunje ukusukela endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaSengwe kuze kuyofika kwaBileni khona eMozambikwe. 
Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi uMangule ubukhosi bathathwa inkosana yakhe uZarhi . UZarhi nguyena owaphila ngesikhathi soMfecane . Zashisa izimpi wagcina ekubone kukuhle ukuba afuduke nabantu bakhe aphikelele endaweni osekuyiChipinga namuhla ,ezweni laseZimbabwe . Wafike wakha phakathi kwemifula uLundi noSave . Ngakho-ke cishe bonke abakwaChauke abaseChipinga eZimbabwe bangabesende likaZarhi kaMangule kaBangwana . Laba bantu bakwaChauke babuye baziwe ngokuthi bangabakwaMlilo kususelwa emlingweni yabo yokungashiswa umlilo. Kuthiwa babethi uma bethandile baphenye amabheshu abo bazihlalele phezu komlilo kodwa ungabashisi lowo mlilo. Bahlale impela isithuba eside baziphafuzele ugwayi wabo wamakhala baze baqede. Ezweni lenkosi uZarhi manje sekwakhiwa isiqiwi esikhulukazi iGonarezhou National Park .

Inkosi uZarhi yazala uMirhingo,Mavhuve,Makununje,Salani,Cidoko, Tshovani, Cimise ,Matshoveli nabanye . Iningi lamaChauke aseZimbabwe manje laziwa ngokuthi lungolwakwaMlilo . UNkumba kaBangwana wazala uMtotobi. UNkumba waphila isikhathi eside ngoba nguyena owayelapha impi yeSilo sikaGasa uSoshangana. UZulu udliwa onakane(uhlobo lwezibawu) nje eDalagubha ngowe 1828 izintelezi zakhe uNkumba . UMtotobi waba yisilomo seSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana . La Mantungwa amabili ayehlangane eNgwavuma ingakaliwa impi yaseMgidleni nokuyimpi eyabe iphakathi kweSilo uMzilikazi nabakwaNyawo ngaphansi kwenkosi uSambane kaMvubu . Yagoba uphondo eyakwaNyawo ize yayithe ukuthi thuthu ngesibalo kweyeSilo uMawela(uMzilikazi ) ngoba yayelekelelwa ngabakwaMazibuko nabaseMangweni . AbaseMangweni babefuna ukubuyisa izinduku ngokubulawelwa umholi wabo uNyokana kaMpenyana owabulawa yimpi kaMawela . UMtotobi naye wayemuhle kakhulu ezintelezini ,naye wayenganqeni ukuphenya ibheshu lakhe ahlale phezu kwamalahle omlilo abomvu tebhu kodwa angashi . Aziphafuzele ugwayi wakhe wamakhala aze asukume uma esethanda . ISilo uMawela sagcina sesimkhuphule waba yinduna yomuzi yaseMncwazini owawakhelwe endaweni yaseMosega eNorth West . Kusuke kushiwo wona umuzi waseMncwazini uma kuthiwa kumuntu wakwaMlilo ‘Wena woMncwazi’. Uzalo lukaMtotobi nalo lubizwa ngokuthi lungolwakwaMlilo,kodwa abanye basasebenzisa uMabaso njengesibongo. Naluya uzalo lwakhe uMtotobi eMncwazini ,eKezi eZimbabwe . Indawo yaseMncwazini eKezi kuyipho kwakwakhe khona umuzi waseMncwazini ngemuva kokushiswa kwawo ngamabhunu kaPoti(Hendrick Poitigietier ) ngowe 1837 .
Ngemuva kokukhothama kwenkosi uZarhi ubukhosi bathathwa inkosana yakhe uMirhingo .Igama elithi mirhingo lisho imilingo ngesiZulu ,kusobala ukuthi waliqanjwa ngayo imilingo yokungashiswa umlilo. Inkosi uMirhingo yazala oChisa , Makalani ,Banga nabanye . UBanga oqalandela uyise ebukhosini. 
Izithakazelo zakwaChauke

Vahlenge va Xinyori
Mavasa(Mabasa)
Xioki xa Ndzilo waNyoki wa Malilwana
Xinyori xa humba xo kangetela ribyeni
Hlanguza
Izibongo ezixhumene kakhulu nezakwaChauke
Mabasa
Mavasa
Mabaso
Khumalo
Xitlangu
Chavani
Ntlati
Mahenge
Phikela
Chembene
Mahlungu
Maceme
Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Email bornkhumalo@yahoo.com / khumalobonga.m@gmail.com
Cellphone 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo