Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu waseMangweni

Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu:
UGundanekumitha kaNdlovu wayengelinye lamaqhawe eSilo uMzilikazi ,wayengowaseMangweni. Le nsizwa yaseMangweni yaba ngomunye wabantu abathunjwa ngenkathi impi yeSilo uMzilikazi ihlasela uNyokana kaMpeyana Zwane . Ukhokho wale nsizwa kwakunguNdiweni nokunguyena okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaNdiweni . Ngakho-ke nabo abantu bakwaNdiweni bangaMangwe njengabakwaZwane ,Linda ,Cebekhulu,Hudla,nabanye. Isibongo sakwaNdiweni isibongo esingandile kuleli laseNingizimu Afrika , ikakhulukazi kwaZulu. UGundanekumitha kaNdlovu lona empeleni wayenguKhondwane kaNdlovu kaMkheswa ,kodwa kwahamba kwahamba  wagcina esebizwa ngoGundanekumitha .  Akugcina lapho – wagcina esedume ngelikaMkhaliphi nokuyigama aliwanjwa yiSilo uMawela(uMzilikazi)sisusela ekukhalipheni kwakhe okwakuyisimanga . Kuthiwa wayekhaliohile umfoka Ndiweni hhayi kancane .  Babebabili kodwa oMkhaliphi ngoba nakwaKhumalo wayekhona ,yena-ke wayeyinduna yaseMkhwahla. Njengoba besengishilo ngenhla uGundanekumitha wayengomunye wezinsizwa ezathunjwa ngenkathi kuhlaselwa uNyokana . Lokho kuchaza ukuthi akayilwanga impi yaseNtumbane  nokuyimpi yokugcina eyabe iphakathi kwenkosi uMzilikazi noZulu ngaphansi kweSilo uShaka iSilo sakwaDukuza. Kuleyo mpi wehlulwa uMawela wabe esenquma ukubhekisa amabombo enyakatho wagcina enkanise lapho sekuseNorth West khona endaweni yaseMosega(Zeerust) . Izwe lakhe wagcina elinwebele nalapho sekuGoli khona namuhla. 
UGundane wayekhona kuzo zonke izimpi ezaliwa yiSilo uMawela ngemuva kokunqoba kwaso uNyokana kaMpeyane. Wayekhona nasempini yaseVegkop lapho impi kaMawela yabambana phezulu neyamabhunu yathumba izingane zawo nokuyizona ezadala ukuzondana ukukhulu namagqubu phakathi kukaMawela namabhunu. UGundane wayehola wonke amabutho abizwa ngokuthi amabutho “Amnyama’  . Uma kukhulunywa ngamabutho aMnyama kusuke kukhulunywa ngalawo aselela  ,angakaqini kahle ukhakhayi . Lawo asethe ukuqina ukhakhayi kuthiwa ‘ Amabutho Amhlophe’ . Ngenxa yokukhalipha kwakhe uGundane iSilo sagcina simkhuphulile waba uNdunankulu wezwe lonke (Prime Minister) .  Isikhandla sikaGundanekumitha sasifana nesikaNdlela kaSompisi kwaZulu. Namuhla singasifanisa nesikaNdunankulu wakwaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi .
UMawela wayeyikhonze kakhulu le nsizwa yaseMangweni . UMawela izwe lakhe lalithatha yonke iNorth West lihambe njalo lithathe ingengxenye yalapho sekukwaNdebele khona,ledlulele nakoGoli lize lime lapho sekuyHieldberg khona . Inkosi uMawela yahlala kulelo zwe kusukela ngowe 1826 kwaze kwaba ngowe 1837 lapho yasusa khona ngamabhunu kaHendrick Potigieter owayedume ngelikaPoti  . Amabhubu ashisa nemizi yeSilo sakithi esingabala kuyo uMkhwahla ,iGaba, uMncwazi neminye.  Kwathi ngemuva kokwehlulwa kwenkosi uMzilikazi amabhunu ayiguqula igama yonke leya ndawo ayibiza ngokuthi kuseTransvaal(iNtilasifali) 
Ngenkathi iSilo sakithi sisazinze kuleya ndawo sona sasengamele yonke indawo osekuyiNorth West manje, kwathi lena koGoli nalapho sekukwaNdebele khona kwangamela uNdununkulu uGundanekumitha kaNdlovu   . Kwathi lapho sesehluliwe iSilo sakithi sihlulwa ngamabhunu ngowe 1837 sanquma ukuba siyifulifulathele izwe laso sibheke lapho sekuyiZimbabwe khona . Ohambeni lwaso isizwe sahlukaniswa kabili. Ingxenye eyayimbandakanya izingane , imdlunkulu aBantwana yaholwa uNdunankulu uGundanekumitha. Kwathi enye yaholwa yisona iSilo uqobo.  UNdunankulu uGundanekumitha nengxenye yakhe bahamba kahle kakhulu bafike bakha umuzi wakwaGibixhegu buqamama nalapho sekuyidolobha lakwaBulawayo khona . Kodwa ingxenye eyaholwa yiSilo yona ayibanga nohambo oluhle ngoba yagcina yedukile ,yeduka iminyaka emibili yonke .  Isizwe sahlala iminyaka emibili yonke singenayo inkosi yamakhosi kangangokuthi uNdunankulu wagcna ebeka uMntwana uNkulumana kaMzilikazi ngoba sekuphele amathemba ngokuphila kwenkosi . Konke lokho uGundane wakwenza ngenxa yengcindezi eyayivela esizweni . Kwedlula iminyaka emibili yatholakala inkosi . Yathukuthela yathelwa ngamanzi uma ifica uMntwana uNkulumana esehleli esihlalweni sobukhosi . Yabe isikhipha umyalelo owawuthi kubulawe bonke abanethinteka ekubekweni koMntwana uNkulumana  . Ngempela babulawa bonke entabeni eyagcina yaziwa ngomuthi kuseNtabazinduna .  Kulabo ababulawa singabulawa singabala amakhosikazi enkosi oMwaka noFulatha,uGundanekumitha nezinye izinduna, odadewabo bakaNkulumana nabanye. UMwaka wayezala uNkulumana,uFulatha yena wayezala uLobhengula nokunguyena owalandela iSilo uMzilikazi esihlalweni sobukhosi . UNkulumana kwaqokwa izinsizwa ukuba zimphelekezele aye kwaZulu ayoyalwa kabusha . Kodwa akasafikanga kwaZulu wagcina ephelele endaweni yabaFokeng eRustenburg nokuyilapho idlinza lakhe likhona . 
UGundanekumitha Khondwane Mkhaliphi kaNdlovu wazala uMabuyane owayenduna yebutho leZisongo   lelo butho lalibuthwe yiSilo uMzilikazi uqobo ngenhloso yokuthi liqaphe umngcele wezwe laBaThwakazi neleNkosi uKhama yaBaNgwato . UMabuyana wazala uThunzi owalandela uyise uMabuyana ekuholeni iZisongo .UThunzi wafa ebulawa yiSilo uLobhengula kaMzilikazi ngoba egodle umbiko owawuthi uMntwana uNkulumana wayesaphila  . Lowo mbiko wawuqhamuke nezinhloli zikaMthwakazi . UMabuyana wabuye wazala indodakazi uMpoliyana eyagana iSilo uLobhengula kwazalwa uMntwana uNjube
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo