Umlando ngoLotshe noMbambelele Mtshali

Umlando ngoLotshe noMbambelele  Mtshali 
Lezi izinsizwa zaseMantshalini ezazakhela amagama ngesikhathi sikaZwekufa(De Mfecane Wars) . OLotshe noMbambelele kwakungamadodana kaHlabangane kaKhondlo Mtshali ,sengathi nguLotshe owayemdala . Lezinsizwa zazigqishe noMzilikazi kaMashobana ngesikhathi sikaZwekufa . Zagqisha naye kusukela ekukhuleni kwakhe kwazise ugogo kaMzilikazi wayezalwa khona eMantshalini .Ngamanye amazwi oMbambelele noLotshe babezihlobo kwaKhumalo . Ngqphandle kukaLotshe noMbambelele elinye iqhawe laseMantshalini elazakhela igama endulo nguMbungwana kaNyakazamakhanda Mashazi  naye owayegqishe noMzilikazi kusukela ekukhuleni kwakhe . UMbungwana kaNyakazamakhanda wayeyinduna yomuzi waseNdinaneni nokwathi ngemuva kokufa kwakhe ubuduna bathathwa indodana yakhe uMfangilele Mashazi . 
ULotshe Mtshali 
ULotshe wayeyinduna yebutho likaMzilikazi elaziwa ngokuthi yibutho leNduba. Leli butho lalingaphansi kwebutho laMagogo ngapgansi kwenduna uMagqekeni kaMagogo Sithole . UMzilikazi wayeqale engenye yezinduna zeLembe kwaBulawayo eNdlahangubo eShowe,kodwa kwahamba kwahamba naye wagcina eseyiSilo ,esenobukhosi bakhe ,naye esekhothanyelwa izizwe. Nansi isizwe sakhe saBathwakazi eNingizimu yezwe laseZimbabwe sinabantu abangama 8million .  Kuthiwa wayehlakaniphile uLosthe hhayi kancane. 
ULotshe wazilwa zonke izimpi izimpi ezaliwa iSilo uMzilikazi . Wayekhona eNtumbane naseSikhwebesini ngenkathi kuliwa nempi yeLembe.  Wayekhona nakuzo zonke izimpi zaseMosega kuliwa namabhunu kaHendrick Potigitier kanye namaGriqua kaBareed Barred namaKorana kaJan Bloem ayehlome ngezibhamu. Le nsizwa yaseMantshalini yahlabana kakhulu futhi ilwa ngokuzikhandla . Kwathi ngemuva kokukhothama kweSilo saseMhlahlandlela iSilo uMzilikazi sekubusa iSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula uLotshe wakhushulwa waba ngenye yezikhulu zangaphakathi kwaBulawayo ekhushulwa iSilo uLobhengula. UBulawayo engikhuluma ngawo yilona osuyidolobha eZimbabwe. Kwathi lapho esekhushuliwe ibutho ayelihola nokuyibutho leNduba laholwa indodana yakhe uBhidisane nokwathi ngemuva kokushoba kwakhe iNduba yaholwa indodana yakhe uWonondo kaBhidisane  kaLotshe Mtshali . ULotshe ukhumbuleka kakhulu ngenkathi eqokwa iSilo uLobhengula ukuba ayosimela kuKhwini Vitholi eNdilandi ku21 Downings Street eLandani , ayoba umlomo waso .ULotshe waphelekezelwa ezazidlula  eshumini . Yena waba umholi wazo . Kuthiwa uKhwini Vitholi wayithanda kakhulu into kaMtshali ,ewahlatshwa umxhwele inhlakanipho yayo . Wayigixabeza ngenqwaba yezipho ngenxa yokukhalipha kwayo . Kulezo zipho singabala kuzo amawashi esihlakala , amasudu, izikhwama ,izicathulo nokunye .Singasho nje aithi uLotshe waba umuntu wokuqala ngqa kwelikaMthwakazi owafaka isudu .Yayingaziwa nhlobo isudu isudu kwaMthwakazi ngaleso sikhathi .  Kulezo zipho ayeziphiwe uKhwini kwakukhona nesibuko sokuzibuka nokuyinto eyayingakaze ibonwe muntu kwaMthwakazi ,ngisho naye uLotshe wayeqala ngqa ukubona isibuko ,wayegcina ngokuzibuka emanzini. Kuthuwa wayesithanda kakhulu isibuko sakhe umfoka Mtshali ,ehlezi esphethe. Kuzo zonke izipho azithola kuKhwini yisibuko ayesithande kakhulu . Sasihlezi sisesandleni ,ezibuka ngaso . 
Esefikile kwaBulawayo ezinye izinduna zangaphakathi zaqala manje ukuba nomona ngezipho zikaLotshe ayezithole eNgilandi eziphiwe uKhwini Vitholi wamaNgisi . Zaqala manje ukucabanga manje isu elazocekela phansi uLosthe ,noma lombulalise aye kwaGoqanyawo. Zagcina-ke ziqhamuke nesu lokuthi ziyobikela iSilo uLobhengula ukuthi uLotshe useyathakatha ,usephatha umphezulu ngezandla emini libalele ,lowo mphezulu kwakuyisibuko uLotshe ayeze naso eNgilandi . Ngesizathu sokuthi iSilo uLobhengula naso  isibuko kwakuyinto esasiqala ukuyibona sathukuthela sathelwa ngamanzi . Sakhipha umyalelo owawuthi kubulawe uLotshe umfoka Hlabangane . Ngempela wabulawa umfoka Mtshali wabulawelwa into engekho. ULotshe kwaqanjwa ngaye iskole sababanga aphansi iLotshe Primary School eLokishini laseMzilikazi kwaBulawayo nokungesinye sezikole lapho kwafunda khona umdlali webhola uPeter Ndlovu
UMbambelele Mtshali 
Le nsizwa yayidume ngelikaMbambelele waMahlokohloko ngesikhathi sayo. Nayo-ke njengomnewabo uLotshe yazilwa zonke izimpi zeSilo uMzilikazi . Ibutho ayelihola lalibizwa ngokuthi ibutho laMahlokohloko nokuyibutho elalande intsha (Youthfull) .  Cishe bonke aBantwana (Princes) beSilo uMzilikazi babebuthelwe kulo leli butho,bebuthwa nguye uMbambelele umfoka Mtshali . KuBantwana beSilo uMzilikazi ababekuleli butho singabala uLobhengula ,uNkulumana, uQalingana nabanye . Abanye ababekulona ngoMhlaba kaMncumbatha Khumalo   , Manxaba kaMkhaliphi Khumalo nabanye . Bonke babebuthwe yilona iqhawe laseMantshalini uMbambelele Mtshali.
Leli butho yiloba iSilo uMzilikazi elahlasela ngalo abakwaKekana entabeni uMgombane (Mkopane Mountain) ngowe 1834 . Kusuke kushiwo lokho kuhlasela ezibongweni zeSilo uMzilikazi uma kuthiwa “Unsalela zenkasa zahaqa uMgombane ,khona emigedeni kwabakwaKekana” ziqhubeka zithi -“uNkomo zabeNtungwa zaklaba emfundeni yaMahlokohloko kuMmbambelele ,zakhethelwa zinyathi kwaSoshangana. Zayishaya phansi imbedula emagoqo’
UMbambelele naye waphila kwaze kwabusa iSilo uLobhengula . Sengathi wasala empini yaseGadade ngenkathi amaNgisi enqoba uMthwakazi ngowe 1893.
Kulobe iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo 
Cell 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo