Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku

Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku
UMbiko kaMadlenya wakwaMasuku wabe eyiqhawe leSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo . ISilo uMzilikazi sasisuke kwaZulu zabheka enyakatho ngowe 1821 ngemuva kwengxabano neaLembe . Ngaleso sikhathi sasingakabi iSilo ,sasiseyingenye yezinduna zeSilo uShaka esigodlweni kwaBulawayo ,kwaZulu eShowe.  Uyise kaMbiko uMadlenya wayeyingxenye yebutho lamakhehla elaphikelela eNtabazwe liholwa uMzilikazi ,ethunywe iSilo uShaka ukuba ayohlasela abaSuthu bakaHanesi ababeyingxenye yaBatlokwa   bakaMma Ntantisi .  UMzilikazi wabanqoba labo beSuthu wadla izinkomo zabo , waphikelela nazo kwaZulu enkosini uShaka . Kulezo zonkomo kwakukhona uhlobo lwezinkomo olubizwa ngokuthi uhlobo luka”Nyonikayiphumuli’ . UNyonikayiphuli inkomo emhlophe qwaba engenalo nelilodwa ibala . Umlando uveza ukuthi uMzilikazi wagodla zonke izinkomo zohlobo lukaNyonikaphumuli ayezidle kubeSuthu, wangazethula enkosini uShaka. Yiyona mbangela yengxabano yabo -ke leyo . Inkosi uHskaa yabe isiphaka impi ukuba iyohlasela uMzilikazi , leyo mpi yalwa izikhawu ezimbili. Kwesokuqala uMzilikazi wakwazi ukunqoba impi yeLembe, kwathi kwesesibili wehlulwa .Kuyilapho-ke akhetha ukulifulathela elakwaZulu waphikelela enhla  , wayokwakha endaweni ebizwa manje ngokuthi kuseMosega eNorth West lapho ahlala khona iminyaka engaphezu kweshumi .Wagcina esefudukile ngemuva kokuhlaselwa kwakhe ngamabhunu kaHendrick Potigitier ngowe 1837 ngoLwezi. Uyise kaMbiko uMadlenya wasala empini yesibili  .
AbakwaMasuku bayingxenye yabakwaNdwandwe , basekanye nabakwaNxumalo .AbakwaNdwandwe bayindluenkulu, abakwaNxumalo bona bayindlu encane. AbakwaMasuku bona-ke baphuma kwabakwaNdandwe    . KwabakwaNxumalo kubuye kuphume abakwaManqele kanye nabakwaMaphisa . 
UMbiko indodana kaMadlenya yagcina isibuthelwe ebuthweni elaziwa ngokuthi uZwangendaba. Zonke izinsizwa kuleli butho kwakuyizinsizwa zakwaZulu ,nona ngithi zasebuNguni . Phela amanye amabutho enkosi uMzilikazi ayembandakanya izinsizwa zabeSuthu. Leli eloZwangendaba lona kwakuyizinsizwa zasebuNguni kuphela  ,zingekho ezasebuSuthu. Kwahamba kwahamba leli butho lagcina seliwele esigabeni esasibizwa ngokuthi “Amabutho Amhlophe’. Amakhosi asendulo ayevamise ukwehlukanisa izigaba ezimbili amabutho awo.   Kwakuba isigaba sokuqala nokuyisigaba saMabutho Amhlophe ,bese kuba isigaba seaibili esasibizwa ngokuthi isigaba saMabutho Amnyama. Amabutho Amhlophe kwakuba ibutho eselimnkantshubovu ,eseliqine ukhakhayi ,eseliyejwayele impi. Amabutho Amnyama wona-ke kwakuba amabutho amavukana ,angakaqini ukhakhayi ,inkonyane esathuka isisinga kuwona. 
Ibutho uZwangendaba lazilwa cishe zonke izimpi zeSilo uMzilikazi nesingabala kuzo eyaseMpama, eyaseVegkop ,eyaseGabeni ,eyaseMangwe Pass nezinye. Impi yaseMangwe Pass yiyonampi yokugcina ngci eyaliwa isizwe sikaMthwakazi namabhunu kaHendrick Potigitier (uPoti) . Impi yaseGabeni yalwa ngolwezi ngowe 1837 ,nayo yayiphalathi kwamabhunu kaPoti noMthwakazi .UMthwakazi isizwe esitholakala eningizimu yezwe laseZimbabwe ,lesi sizwe sabunjwa iSilo uMzilikazi  .Sixube izizwe eziningana esingabala kuzo esabeTswaba ,abeSwazi,abaVenda ,amaShangane nezinye. EyaseVegkop nayo yayiphakathi kukaMthwakazi namabhunu kaPoti  . Lena yiyonampi yokuqala ngqa iSilo uMzilikazi esayilwa namabhunu . Kulempi wadla umhlanganiso uMthwakazi wathumba imfuyo eningi yamabhunu,wathumba waze wathumba nezingane zamabhunu ezintathu . Ngemuva kwalokho afunga agomela amabhunu athi afuna izingane zawo zontathi ziphila,kungenjalo ayezonquma ikhanda leSilo uMzilikazi . Amabhunu aba yisona sizathu esikhulu esenza iSilo uMzilikazi sigcine siwelele lapho sekuyiZimbabwe khona  . Impi yaseGabeni yalwa ngoLwezi ngowe 1837 lapho amabhunu ashisa khona imizi yeSilo uMzilikazi ayingqongqisa   uMthwakazi wazithola sewuhlala ezintabeni ,isishisiwe imizi yakithi.Kuyilapho-ke iSilo uMzilikazi sathatha isinqumo sokuwelela kwelabaLozi lapho sekuyiZimbabwe khona. Amabhunu ayekokhu eqhubeke njalo ngokusabisa uMthwakazi ngokuwelela kwelabaLozi ayohlasela uMthwakazi ngoba ayengakazitholi izingane zawo, futhi agcina engazitholanga unomphelo.  Agcina eyiphakile ngowe 1845 awela iNgulukudela (uLimpompo River) ayohlasela uMthwakazi.Nakhona afika ashisa imizi ,athumba nezinkomo  ,kodwa lutho ukuzithola izingane zawo . 
Kwathi ngenkathi amabhunu esahamba esebheke emuva eNtilisafali ahlaselwa ibutho uZwangendaba elaliwalalele uyendle endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMangwe Pass buqamama nendawo yaseMathopho eZimbabwe. Kwafa amabhunu amaningi kanye nabantu abansundu ababekanye namabhunu . Phela impi yamabhunu yayimbandakanya nezizwe zabansundu iningi labo okwakungabantu ababenqotshwe iSilo uMzilikazi ngenkathi sisankanise eMosega eNorth West . Kulabo bantu abansundu singabala abaTaung benkosi uMoletsane , abaPo benkosi uMogale , abaHurutse benkosi uMohurutse nabanye . Kwafa amabhunu amaningi impela eMangwe Pass ebulawa ibutho uZwangendaba likaMbiko umfoka Madlenya wakwaMasuku. Zonke izinkomo ezasezithunjiwe zithunjwa amabhunu ibutho uZwangendaba laziqhuba laphikelela nazo koMkhulu layozethula enkosini uMzilikazi. Yajabula kakhulu inkosi uMzilikazi kangangokuthi yaze yaganisela uMbiko indodakazi yayo uZinkabi Khumalo . Ngonyaka we 1846 amabhunu kaPoti asayinda isivumelwano soxolo noMthwakazi .Ngakho-ke awaphindanga ahlasela noMthwakazi kuze kube namuhla. Inkosi uMzilikazi yakhothama ngowe 1868 nokwathi ngemuva kokukhothama kwayo kwaqubuka impi phakathi kukaMbiko kaMadlenya neSilo uLobhengula .UMbiko wayefunge wagomela wathi yena wayengeke aphathwe iSilo uLobhengula ngoba wayekholelwa ekuthenini inkosana yenkosi uMzilikazi uNkulumana yayisaphila ekudungisweni. UNkulumana wayedingiswe ngemuva kwesigameko saseNtabazinduna lapho inkosi yabulala khona izinduna ezazibeka uMntwana uNkulumana yona isawadla anhlamvana . Impi kaMbiko noMthwakazi ngaphansi kweSilo uLobhengula yalwela emfuleni owagcina usubizwa ngokuthi umfula uNgazini ngezizathu segazi elachitheka . Wagoba uphondo uMbiko naye wagcina esale enkundleni .Umkakhe uZinkabi yena wazigwaza ngomkhonto wafa ngenkathi ezwa ukuthi yayidle umhlanganiso eyeSilo uLobhengula kaMzilikazi iSilo sakwaBulawayo . UMbiko wayenabo impela abalandeli kodwa wehlulwa kunjalo .

Izibongo zikaMbiko kaMadlenya::
Imbongi yakhe kwakunguThuso Msimanga:
Ukhozi lwamafu omkhathi lukaMadlenya
Olumazipho kahlab’esihkabathini somhlaba
Olwakhe emadwaleni ezintaba.
Undabandab’emagudwini’ezindlini nezindlwana
Umdlodloma omnyama wakithi kwaMashobana
Inhlwathi eluhlaza yasesikhotheni
Iphakama lezinyanga elamila ebabeni
Umadlala ngejozi kabuzwanga ngabafokazana
Bethi lo!! Ngumfokabani?
Linzonzobal’elizinz’esiqingweni seSiphilongweni(omunye wemizi yakhe)
Likhulu ngilifanisa noMdlaka eZansi(iqhawe leLembe)
Owapheqa uLangalibalele emaQwabeni
Insali zakhe aziwelanga iMfolozi emnyama ngamazibuko
Zayiwela ngezihlenge zomfula!
Umazi wsmazibuko emifula
Ohamba ethungatha ezibuzis’amazibuko
Yena ewazi!
Impungushe emagegege ngokugegelel’izintaba
Umzila way’ungewulande
Ngumgudwan’ozombazomb’ezihosheni
Umzembazemba wakithi omnyama kaNdaba
Owazemba OJingeni ngomdikadika(iKlwa)
Kwanuka umswane kaNdaleka(ibhunu uHendrick Pottgieter)
Amabala akhona athi gephu umophelo wamaLawu(Amakhaladi)
Owadla iLawu emhlubulweni
Labubulisa okwendlezane yenyathi ifuna ithole
Lakhuza ngaphansi naphezulu
Kwaze kwavela inkambinkambi eluhlaza
Laze lanxambusha amahlwili abomvu!
Usiwelamifula mithathu
Siwel’uMguza siwel’uKhoce siwel’Mbembesi
Sidunga amanzi emazibukweni kusisitheke izingwenya
Zikhumbule imisinga yasemigugwini
Nina baseMazibukweni
Tshelani uMncumbatha ukuthi amanzi awacwebile(undunankulu wezwe)
Kuza igagasi lasolwandle
Kuvunguza isikantulukane saseMampondweni
Lo wancusela amasi phandle
Endlini wesaba abakhwenyana
Ongadelanga ukubusa ngabomo
Wathi Mncumbatha nenzalo yaSwazi gwedlani(inzalo yeSwazi kushiwo uLobhengula ngoba unina uLufulatha wayezalwa kwaShabalala eSwazini)
Akubuse mina
Nina niyawubusa ezizweni!
Umdinankomo nabantu
Enjanj’ingenkomo
Enjanj’ingenyama
Isicwasho siyamanyazela bakaMalandela
Yisicwasho sakoMasuku
Izikode ingangesithando sebibi entwasanyaka(umlilo omkhulukazi)
Sishise isikhotha sasoMabenzela(kushiwo uLobhengula ngoba unina wayezalwa nguMabizela Shabalala)
Sibonga abafoka Mdletsha waseNsindeni(iNsinda kwabe kuyibutho likaMzilikazi lagfina leseke uMbiko)
Sibonga amadodana kaBakakhulu waseLangeni
Abamsingatha ngezihlangu Ojingeni(oJingeni umuzi kaMzilikazi nokuyilapho uMbiko Masuku abulalela khona amabhunu namaLawu)
Imicibisholo yamaLawu yapheca(yanqundeka, yathundubala)
Luqheleleni bo! Ngithi luqheleleni ugiyegiye
Vulan’amasango lungene
Nantu ugiyegiye lukaZwangendaba(ibutho)
Izithakazelo zakwaMasuku:
Sothondose waseGudunkomo
Zwide kaLanga
Nkabahle
Sandla sivika umkhonto kuhle kwehawu
Nina enagunda inkomo nethole layo
Nina baseGudunkomo
Somaphunga
Mkhwatshwa
Inkosi ayiqedwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo