Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo

Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo .
Uma uzwa umuntu othukuthele efunga ethi “uBheje eseNgome” yazi ukuthi lowo muntu ungowakwaKhumalo isibongo .  Leyo nkulumo abantu bakwaKhumalo babuye bayisebenzise njengesithakazelo . UBheje abantu bakwaKhumalo  abafunga ngaye wayeyinkosi yabakwaKhumalo . Wakhothama ngokuhlaselwa yimpi yeSilo uDingane khona eNgome 
Inkosi uBheje kaMagawozi yayibusa abakwaKhumalo eNgome kwaZulu ngesikhathi seZilo oShaka noDingane Zulu.  Ubaba wenkosi uBheje uMagawozi kaZikode wayengumfowabo Mashobana uyise kaMzilikazi . Ngamanye amazwi uBheje wayengumnawa kaMzilikazi . Igama lomuzi wenkosi uBheje kwakuseTsheni likaBheje, lowo muzi wawakhe khona eNgome. 
Kwathi ngemuva kwempi yakwaGqokli kwagqabuka igoda phakathi kukaMzilikazi neLembe kubangwa izinkomo ezazidliwe uMzilikazi kubaTlokwa baseNtabazwe ethunywe yilona iLembe. UMzilikazi ngaleso sikhathi wayengenye yezinduna zeLembe  kwaBulawayo (eShowe) .  Lezo nkomo uMzilikazi kwakufanele ayozethula enkosini uShaka kepha yena wangazethula zonke, wakhetha zonke ezaziwuhlobo lukaNyonikayiphumuli waziqhuba wazisa kubo eMkhuze . Inkosi uShaka yagcina izwile ngezinkomo uMzilikazi ayeziqembulile , yase ithumela izithunywa kuMzilikazi ukuba ziyolanda lezo nkomo. Kuthiwa uMzilikazi wafike wakhombisa enkulu indelelo nokwaholela ekuhlaselweni kwabakwaKhumalo behlaselwa inkosi uShaka. Impi yokuqala uMzilikazi wakwazi ukuyinqoba . Kodwa iLembe labuye laphaka enye futhi impi nokuyiyona eyacishe yaqotha imbokodo nesisekelo kweyakwaKhumalo . Ngemuva kwaleyompi uMzilikazi wakubona kukuhle ukuba afuduke kwaZulu . Ngempela wahamba wagcina enkanise eMosega eNorth West lapho ahlala khona kusukela ngowe 1826 kuze kube ngowe 1837 lapho asuswa khona ngamabhunu kaPotigitier wagcina esewele iNgulukudela wayokwakha kwelaBaLozi lapho sekuseZimbabwe .  
Inkosi uShaka yagcina ikhiphe umyalelo owawuthi “angabe esahlaselwa uMzilikazi ” . Wahlala eMosega naye wagcina esezakhele obakhe ubukhosi waba yiNgonyama. Nansiya isizwe uMthwakazi eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Kwathi ngowe 1828 lakhothama iLembe ,ubukhosi bathathwa umnawalo uDingane. Nguyena -ke uDingane owaqala phansi umkhankaso wokuhlasela bonke abakwaKhumalo. Ne Nkosi uBheje nayo yahlaselwa eNgome.   Inkosi uBheje yazama ukubalekela enqabeni yayo kodwa ngeshwa impi yeSilo uDingane yagcina ikwazile ukungena enqabeni yenkosi uBheje .  Yaqhubeka inkosi uDingane ngokuhlasela abakwaKhumalo ,yahlasela inkosi uMagugu nalo lonke uzalo lwakhe eBabanango . Ayigcinanga lapho yaqhubeka yahlasela nabafowabo Bheje oNgazana noMabhede kaMagawozi . Kusuke ukushiwo bona ezibongweni zenkosi uDingane uma kuthiwa “Obhambathe iNgome phezulu,Izinkomo zikaBheje zaphuma zamlandela  .  Wamudla uMabhede kwabakaBheje , Wamudla uNgazana kwabakaBheje “
Uzalo lwenkosi uBheje lutholakala eNgome ,Filidi ,Nongoma nakwezinye izindawo

Izibongo zeNkosi uBheje****

UBheje weGuma!
UNomavimbela kaHlalukane!
USinqanda bantu njengezinkomo
Uthi lwempundu
Yakithi eSichabeni
Oluhlala izikhova


UNsika lende ephanse uZulu namaTshali
Ingamyeka uZulu namaTshali angadilika


Umbonile umntaka Ndaba?
Ubheje izandla wabheja nomlomo
Ngokukuphuza izngazi zamadoda


ISilo esibomvu kunye nenhliziyo yaso!
ULanga liphume endlebeni kaNgqengelele.
Layelashisa abakwaLubololwenja!UMntungwa ohlanganise 
AbakwaKhumalo
Nezizwe zonke.
Bathi ikhona iNqaba yenu iNgome!


UNonjonjo kanondomela
Uphihlilika angene kwamdlezane
Umdlezane amshaye ngesa mpansa


UMaSwazi niyavusa
Ngokuvusa umuntu esefile.
Inqe elizwe ngomoya
Ukuthi kuyadliwa kwaNgenetsheni
Impumputh’ukuzala abanamehlo!


Umpepha zamadal’amasimba
Ngokukulunguza la avela khona
Umfene beyibanga oMkhubeni noMdleyana
UBhacabhaca!
Inkom’enyigijima kwezikaMavimbela


Ibinda Nkosi!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo