Umlando ngoMntwana(Prince) uNkulumana kaMzilikazi Khumalo.

Umlando ngoMntwana (Prince) uNkulumana kaMzilikazi 

UMntwana uNkulumana Khumalo (iHlokohloko) wayeyinkosana yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo uMthwakazi yisizwe esahlanganiswa iSilo uMzilikazi ngesikhathi sezimpi zoMfecane . Lesi sizwe sisekhona nanamuhla ,sitholakala eningizimu yezwe laseZimbabwe, singabantu abalinganiselwa kwabangama 5 million kuya ku 6 million   . Lesi sizwe uMthwakazi uxube izizwe eziningi nesingabala kuzo abaVenda, abeSwazi , abaLozi , abaTswana , abaPedi nezi ye izizwe eziningi . 
UNkulumana kwakungeyona indodana endala yenkosi uMzilikazi kodwa nguyena owabe eyinkossana ngesizathu sokuthi uyise uMzilikazi wamzala eskhehlile ungiyane ekhanda . Endulo ingane yomfana eyayizalwa uyise engakakhehli isicoco yayingabi yinkosana noma ngithi yayingathathwa njengenkosana .  Yayibizwa ngokuthi iyiSokangqangi . ISokangqangi yingane yomfana endala kunazo zonke izingane zabafana kodwa ibe izalwe uyise engakakhehli isicoco.  ISokangqangi le Silo uMzilikazi kwkaunguMangwana owayezalwa yintombi yakwaLanga okaSigola . UMnangwana wayenodadewabo ogama lakhe kwakunguNkanyezi . 
UNkulumana yena wazalwa uyise esebusa esekhehlile ekhanda . Umuzi azalelwa kuwo wawubizwa ngokuthi kuseKuphumuleni . Lo muzi wawakhe lapho sekuyidolobha laseErmelo khona namuhla.  Unina kaNkulumana kwakunguNomawaka Nxumalo owayesuke eSwazini ephelekezelwa nguMthimba omkhulu owawukhishwe yiNgwenyama uSobhuza . Kulowo Mthimba kwakukhona nempelesi kaNomawaka uFulatha Shabalala owagana njengeQadi wazala uMntwana uLobhengula okunguyena owalandela iSilo uMzilikazi esihlalweni sobukhosi 
UNomawaka wagana iNkosi uMzilikazi esigodlweni saseKuphumuleni ngeminyaka yama 1820s. UNomawaka wazibula ngengane yentombazane uZinkabi ,owelanywa nguNkulumana , uNkulumana welanywa nguHlangabeza . UZinkabi ukhumbuleka kahle emlandweni waBathwakazi ngenkathi yena nemyeni wakhe uMbiko kaMadlenya Masuku bevukela uMbuso waBathwakazi ngesikhathi sekubusa iSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula kaMzilikazi . UHlangabeza yena wafa ebulawa iSilo uLobhengula kaMzilikazi ngenkathi sisanda kuhlala esihlalweni sobukhosi .  UNkulumana wabuthelwa ebuthweni laMahlokohloko ebuthwa nguMbambelele Mtshali . Ibutho laMahlokohloko lalimbandakanya cishe bonke aBantwana beSilo uMzilikazi . Nesingabala kubo oQalingana,Lobhengula, Hlangabeza nabanye. 
Umlando ngoNkulumana uxoxeka kahle uma umuntu ewulanda esukela empini yaseGabeni (The Battle of Kapeni) lapho aBathwakazi behlulwa ngamabhunu kaHendrick Poitigetier ngowe 1837 kuLwezi . Kukuleyompi lapho aBathwakazi bakubona kukuhle khona ukuba bafuduke endaweni ababezinze kuyona ngaleso sikhathi nokuyindawo yaseNtilasifali okwagcina kuyindawo yawo amabhunu . IGaba kwakungumuzi omkhulu weSilo uMzilikazi owawakhe lapho sekuseTshwenyane eNorth West   . Eminye imizi yeSilo uMzilikazi yayakhe eMosega ,eGoli nakoPitoli . 
Ngaleso sikhathi uMntwana uNkulumana wayesemncane kakhulu .Isgodlo ayesinze kuso sasibizwa ngokuthi kuseMhlahlandlela , kwakusekufudukiwe eKuphumuleni ngaleso sikhathi . Kwathi lapho sekuhamba sekuphikelelwe lapho sekuZimbabwe khona namuhla iSilo uMzilikazi yasehlukanisa kabili isizwe sayo . Enye ingxenye yaholwa yisona iSilo uqobo , kwathi ingxenye yesibili yaholwa nguGundanekumitha Ndiweni owayenguNdunankulu ngaleso sikhathi. Inhloso kwabe kuwukuyohlangana entabeni eyagcina yaziwa ngokuthi yiNtabazinduna. Ingxenye eyabe iholwa nguNdunankulu uGundanekumitha yahamba kahle kakhulu ngaphandle kwezingqinamba . Le ngxenye kaGundanekumitha yayimbandakanya amakhosikazi , aBantwana kanye nengxenye enkulu yemfuyo .  Inxenye eyabe iholwa yinkosi uMzilikazi yayimbandakanya ibutho leNqama elaliholwa ngoSomhlolo kaMathema Mkhwanazi , uMaqhekeni kaMagogo Sithole , uZwangendaba owawuholwa nguMbiko kaMadlenya Masuku . Le ngxenye eyayiholwa iNkosi uMzilikazi yeduka endleleni kwangaziwa ukuthi ikuphi. Yeduka okweminyaka emibili . Isizwe saqala sakhononda sikhononda kuNdunankulu uGundanekumitha sikhala ngokuthj kudingeka kubekwe iNkosi entsha ngoba amathemba okuthi iNkosi yayisaphila ayeseshabalele.  UNdunankulu uGundane ebonisani nezinye izinduna kanye noNdlunkulu baphoqeleka ukuba babeke uMntwana uNkulumana ngenxa yengcendizi eyayiqhamuka kubantu. Ngempela wagcina ebikiwe uMntwana uNkulumana . Ekubekweni kwakhe kwaba khona ezinye izikhulu zoMbuso kaMthwakazi ezazingeneme ngokubekwa kwakhe, zazikholelwa ekutheni iNkosi uMzilikazi yayisaphila . Lezo zinduna kwakungoMhlonga kaNkotshana Thebe(uMkhithika) , uMncumbatha kaKholo Khumalo , uGwabalanda Mathe nezinye. Lezo zinduna zagcina zivumelene ngokuthi kuqokwe izinsizwa eziyophuma ziyothungatha iNkosi uMzilikazi . Ngempela zaqokwa izinsizwa zaphuma zabheka eNtshonalanga yezwe lakwaMthwakazi , zahamba njalo zaze zayofika endaweni eyaziwa ngokuthi yiVictoria Falls namuhla. Kuyilapho ezayithola khona iNkosi uMzilikazi ngaphezu komfula uGwayi . Ngaleso sikhathi ibutho leNqama laselife lonke liqedwa uNakane endaweni yaseZambezi . Iningi le ngxenye eyayikanye neNkosi uMzilikazi latholakala lingasaphilile kakhulu, laseligula liphethwe yiMbo ngoba lalilunywe kakhulu uNakane . UNakane uhlobo lwezibawu olubangela isifo iNagana Desease .   Le ndawo yaseVictoria Falls yayande kakhulu izibawu , umiyane nokunye nje okulumayo . Nanamuhla kusenjalo . 
Kuthiwa iNkosi uMzilikazi yathukuthela kakhulu uma ifica uMntwana uNkulumana esebusa . Yakhipha umyalelo owawuthi kubulawe zonke izinduna ezazithinteka ekubekweni kukaNkulumana . Ngempela zabulawa entatshaneni eyagcina seyaziwa ngokuthi yiNtabazinduna. Akugcinanga lapho kwabulawa noNdlunkulu uNomawaka , uFulatha , udadewabo kaMangwana uNkanyezi nabanye. UNkulumana yena wasinda kuleso sigameko saseNtabazinduna kodwa iNkosi yakhipha izwi elalithi makaphindiswe kwaZulu ayofundiswa umthetho . Ngamanye amazwi wayesedingiswa . Kwaqokwa izinsizwa ukuba zimphelekezele kwaZulu . Kodwa zathi uma zedlula ezweni laBakwena iNkosi yaBakwena uDiale yabe isicela uNkulumana ukuba ayiqeqeshele ibutho layo ,alifundise indlela yokulwa ngomkhonto . Ngempela wavuma uMntwana uNkulumana waliqeqesha lelo butho ,walicija. Leyo nkosi yagcina isihlonishwa kakhulu ngezinye izizwe. UNkulumana wagcina engasafikanga kwaZulu , wagcina esesikelwe izwe endaweni yasePhokeng eNorth West nokuyilapho agcina ekhothamele khona . Idlinza lakhe lisendaweni yasePhokeng . Izinsizwa ezazimphelekezela zahlala isikhashana ezweni leNkosi uDiale ngaphambi kokuba ziphindela emuva kwaMthwakazi . Zagcina zephindele ,zafika zabikela iNkosi ukuthi uNkulumana zazifike naye kwaZulu. 
Ngakho-ke cishe bonke abantu bakwaKhumalo abatholakala esifundazweni saseNorth West bawuzalo lukaNkulumana. 
UNkulumana wazala inkosana yakhe uBhasa, uNkume(eKhohlo)  noBheje (hhayi okaMagawozi) 
UBhasa wazala uNdlundluluza (Johhanes) . UNdlundluluza wazala uNgwalongwalo eNdlunkulu,eKhohlo wazala uTshina noThiya .
UNkume yena wazala uSigwagwagwa 
USigwagwagwa wazala uDaniel(uMadusane,uNtuntunyadla noMthakathi ( uSaku) 
Izibongo zikaNkulumane kaMzilikazi: 

Izibongo zikaNkulumane
Wundlu likaMzilikazi kaMatshobana,
Wen’owasal’uzethwes’inkatha!
Mkhont’owabangwa ngabakayihlo
Maye! WadlisuMbiko ngesilo sakwenu.
Ngiyesaba wen’ondab’iyinkinga,
Engaziwa muntu njengenxwala,
Eyacitsha yelamana lesibhakabhaka!
Qunga bani bo, olungelamalunga?
Nsedl’eyakhal’ingazwiwa mzingeli,
Lizw’elamemez’etsholweni kwathi zwi!
Dondolo olwenyuka lamanzi.
Siph’isithunzi sakho, satshonaphi na?
Isigodlo sasithi wen’uyinhlanzi,
Kanti wen’usuphenduk’inyeluka!
Amaphik’akho angeke engame muntu,
Mafitshane bo, uzulu umnengi.
Mzamazamisa womhlaba wesizwe,
UDambisa akabonwa mkhondo,
UDolo Dlodlo wadliwa liwisa,
UMhabahaba wasinda ngobengekho.
Sotshonaphi ngalindlondlo na?
Maye, wasivusel’ulaka lochuku,
Mayuyu Zulu kaNdaba, ngowakho oyinyoka.
Nkulumane wasidlis’imbuya ngoluthi.
Ibinda nkosi!!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo