Umlando ngesizwe saBathwakazi

Umlando ngesizwe saBathwakazi

Isizwe saBathwakazi isizwe esitholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Lesi sizwe sabunjwa iqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi indodana kaMashobana kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo. Isizwe saBathwakazi sixube izizwe ezinhlobonhlobo nesingabala kuzo abaTswana , abaVenda, abeSwazi, amaNdebele akwaMabhoko eNdubazi, amaXhosa , abaSuthu, abaPedi bakaThulare,abaPedi , abawuhlobo lwabaBirwa , abaNyayi, abaKhalanga,nezinye izizwe ezihlukahlukene.  Lesi sizwe saBathwakazi sinabantu ababalelwa ko 8 million kanti ubukhulu  bezwe bona bungama 48 000 000 acres.  Leli zwe ngaphambi kokuba kufike abaNguni lalikade libuswa ngabohlanga lwaBanyayi , besibongo sakwaMoyo . Inkosi yabakwaMoyo esiyibona igqama kakhulu ngesikhathi samakhosi afana nawawo Shaka nawawo Phungashe inkosi uTshilasamulu ka Dombo . Abantu bakwaMoyo bayisizwe esaziwa ngokuthi yisizwe saBanyayi. Le nkosi yaBanyayi inkosi uTshilisamulu yabusela endaweni lapho osekuyiNingizimu yezwe laseZimbabwe khona namuhla. Kwathi ngeminyaka yama 1820s ezweni le Nkosi uTshilisamulu kwatheleka  abaNguni ababekade besuke kwaZulu bebalekela izimpi . Labo baNguni babeholwa inkosi uZwangendaba wakwaJele . UZwangendaba wayelwe ngasohlangothini lwenkosi uZwide kaLanga empini yakwaGqokli nokuyimpi eyabe iphakathi kwaMaNdandwe ngaphansi kweNkosi uZwide kanye noZulu ngaphansi kweNkosi uShaka. Yadla umhlanganiso impi yeNkosi uShaka. Kwathi lapho isinqotshiwe impi yaMaNdwandwe uZwandendaba wafuduka endaweni yakhe ngaseHluhluwe waphikelela enyakatho . Ohambweni lwakhe wedlula ezweni leNkosi uSobhuza yaBeSwazi wahlasela umuzi wayo waseMpumalanga wathumba imfuyo kanye kanye nabantu . Kulabo bantu abathumba kwakukhona noNyamazana Xaba owesifazana owagcina ezakhele igama ngobuqhawe bakhe.  Waqhubeka -ke uZwangendaba nohambo lwakhe wagcina enkanise kwelaBanyayi . Empeleni uZwangendaba kwakungeyena uMnguni owaqala ukufika kuleliya zwe laBanyayi. Ngenkathi efika kwasekukhona vele abanye abaNguni . Labo baNguni kwakungabakwaMaseko ababeholwa inkosi uNgwana Maseko. Engizama ukukuveza lana wukuthi iqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi akulona lodwa elafika nabaNguni ezweni laseZimbabwe.  Eqinisweni ngenkathi lifika lafisa sekukhona abaNguni kuleliya zwe . Abanye abaNguni bafika kuleliya zwe bafika noNxaba kaMbekane Msane, abanye bafika noSoshangana kaZikode Nxumalo . Abanye babezizela nje bebalekela izimpi kwaZulu. Ngakho-ke uMzilikazi ufika kuleliya zwe wafica sekukhona abaNguni .  Amakhosi afana nawawoSoshangana Nxumalo , Nxaba Msane , Zwangendaba Jele basihlasela isizwe saBanyayi . UShoshangana wagcina edlulele phambili wagcina akhe lapho sekuseMozambikwe khona lapho afika akha khona umuzi wakhe wakwaShayimithi(Chaimite) , izwe lakhe walibiza ngoMkhulu wakhe wathi kukwaGasa .  UNxaba yena wagcina ebulawe iqhawe labeSuthu uSibindwane Mofokeng . UZwangendaba wagcina edlulele phambili wagcina enkanise lapho sekuseTanzania nokuyilapho akhothamela khona. Abantu bakhe batholakala eMzimba eMalawi ,naseZimbabwe nakhona eTanzania . UNyamazana yena akadlulelanga phambili . Waqhubeka ezihlalele kwelaBanyayi . Nguyena owagcina ehlasele inkosi yaBanyayi inkosi uTshilisamulu kaDombo , wayibulala ,wachitha-chitha uMbuso wayo.
“ABathwakazi baphikelela kwelaBanyayi”
Kwakuwunyaka we 1837 kuLwezi lapho aBathwakazi  ngaphansi kweSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo bahlaselwa khona ngamabhunu kaHendrick Potigitier . Imbangela yokuhlasela kwabe kuwubuyisa izinduku ngoba ngaphambilini impi yeSilo uMzilikazi yayikade inqobe amabhunu empini yaseVegkop  lapho yathumba khona imfuyo eningi yamabhunu , kulokho kuthumba kwayo yathumba nezingane zamabhunu ezintathu . Amabhunu afunga agomela athi ayefuna izingane zawo ziphila. Kungenjalo ayazonquma iSilo saBathwakazi ikhanda . Amabhunu akha isu lokuqoqa zonke izitha zenkosi uMzilikazi azihlomisa ngezibhamu, kwalungiselelwa impi eyagcina ilwe ngoLwezi we 1837. Lezo zitha kwakungabantu ababehlaselwe inkosi uMzilikazi ngaphambilini nesingabala kubo inkosi uMoletsane yaBataung, inkosi uMogale yaBapong(Brits) , amaKorana ,amaGriqua nezinye izizwe. UMkhankaso wawo wawo amabhunu ayewubize ngokuthi yi”Ziliktazkop” nokwakuchaza ukuthi “ikhanda likaMzilikazi” . Kulowo Mkhankaso abhunu agcina ephumelele ukunqoba inkosi uMzilikazi kwazise wona nabangane bawo babehlome ngezibhumu. Kanti eyaBathwakazi yona yayethembele ezihlangwini nasemaklweni . Yadumelana isikhawu sokuqala buqamama nje nalapho sekwakhiwe khona idolobha laseZeerust , yagcina isiseTswenyane nokuyilapho kwakwakhe khona umuzi waseGabeni.  Ukuqhuma kwezibhamu kwadla umunyu empini yaBathwakazi eyayilwa ngamaklwa . Amabhunu agcina eshise  imizi yeSilo sikaMthwakazi uMkhwahla,uMncwazi, kanye nowaseGabeni. Inkosi uMzilikazi nabantu bayo yagcina izithola isihlala ezintabeni ,imizi isingqongqiswe ngamabhunu .   Izindaba zokuhlukumezeka kweqhawe laBentungwa zahamba zaze zayofinyelela kuMngisi uRobert Moffart owayehlala lapho sekuKurumana khona namuhla. UMoffart wayenguMfundisi , eshumayela iVangeli likaNkulunkulu, babekhonzene kakhulu neSilo uMzilikazi kangangokuthi iSilo uMzilikazi sasize simbize ngoBaba waso uMashobana.  UMoffart wathi uma ezwa ngokuhlaselwa kweNkosi uMzilikazi akabange esapholisa maseko, wavele wagibela ihhashi lakhe waphikelela eMosega lapho kwakunkanise khona aBathwakazi . Kuthiwa kwehla izinyembezi eNkosini yaBeNtungwa naBathwakazi lapho ibona uMoffart eqhamuka ngenjomane yakhe. Kanti naye wafikelwa umunyu ngenkathi ebona isimo aBathwakazi ababekusona. UMoffart wabe esetshela inkosi uMzilikazi ngendawo osekuyiZimbabwe khona namuhla. Wamtshela ngobuhla bayo,ngokuvunda komhlaba,nangokuthi kwakukhona nabaNguni ababehlala kuyo. Bagcina bevumelene ngokuthi iNkosi uMzilikazi yayizofuduka iphikelele khona. 
“Ufuduko” 
Kwathi ngenkathi sekuhanjwa sekuphikelelwa khona kwelaBanyayi iNkosi uMzilikazi yakubona kukuhle ukwehlukanisa isizwe sayo phakathi . Enye ingxenye yaholwa uNdunankulu uGundanekumitha Ndiweni ,kwathi enye ingxenye yaholwa yiyona iNkosi uqobo . Ingxenye ayayiholwa uGundanekumitha yayimbandakanya imidlunkulu ,izingane kanye nengxenye enkulu yemfuyo. Inngxenye eyaholwa yiNkosi yona yayimbandakanya izinduna ezazidume ngobuqhawe . Lezo zinduna kwakungoMbiko kaMadlenya Masuku, uMagqekeni kaMagogo Sithole ,uSomhlolo kaMathema waBakhwanazi nezinye. INkosi yahlukanisa isizwe ngesizathu sokuthi ubukhosi buqhubeke uma kwenzeka yona ikhothama endleleni ngenxa yokuhlaselwa . Ingakho ingazange ifake aBantwana engxenyeni eyayihola . Bonke aBantwana babengena engxenyeni eyaholwa uGundane . UGundanekumitha nethimba lakhe bahamba kahle kakhulu , bafika kahle. Ngeshwa ingxenye eyaholwa yiNkosi yona yeduka endleni , yangafika ngesikhathi kwelaBanyayi . Yeduka impela okweminyaka emibili kangangokuthi izinduna zagcina zibeka uMntwana uNkulumana. 
UNyamazana ubulala iNkosi  uTshilisamulu
Kwathi lapho ungakafiki uMthwakazi ezweni laBanyayi uZwangendaba wanquma ukwedlulela phambili walibhekisa eMalawi , nakhona wagcina edlulele phambili wagcina enkanise lapho sekuseTanzania khona . UNyamazana yena wanqaba ukuzimbandakanya noZwangendaba kulolo hamba, waqoma ukuzihlalela kwelaBanyayi . Kwathi la limbe uNyamazana wahlasela aBanyayi wabulala nenkosi yawo uTshilisamulu ka  Dombo . Njengoba besengishilo ukuthi uNdunankulu uGundane uyena owafika kuqala nethimba ayelihola. Ufika nje ufica aBanyayi bengenayo inkosi,yayisibulawe uNyamazana nempi yakhe. ABanyayi babebuswa izinduna o Ntingima noThobetjipi 
UNdunankulu uGundanekumitha wakha umuzi iGibixhegu 
Esefikile uGundanekumitha wakha nje amadlangala ngoba wayesalinde inkosi uMzilikazi eyayisedukile njengokusho kwami ngaphambilini . Ukwakha amadlangala kuchaza ukwakha okwesishana( temporary home) ,akukhona ukulala njengoba abaningi behlezi besho . Ukulala kuthiwa “ukugoba izinkophe” . Kwahamba kwahamba uGundane wagcina akhe umuzi wangempela . Lowo muzi wawubiza ngokuthi kukwaGibixhegu . Asazi -ke ukuthi yiliphi lelo xhegu elaligitshwa . Kukulowo muzi lapho kwakhulela khona aBantwana oLobhengula njengoba sazi ukuthi bafika kuleya ndawo besebancane . UNkulumana yena wayesethe ukuqina ukhakhayi.   Kwedlula iminyaka emibili isizwe singenayo iNkosi ngoba iNkosi uMzilikazi yayisadukile. Abantu baqala-ke ukufaka ingcindezi kuNdunankulu uGundane belokhu bemubelesele njalo ngokuthi bafuna kubekwe enye inkosi ngoba amathemba okuphila kweNkosi uMzilikazi empeleni ayeseshabalele . Babekhala nangokugubha iNxwala (uMkhosiwokweshwama) ngoba iNxwala ngokosiko lwesiNguni ayigujwa uma isizwe singanayo iNkosi . Ngenxa yengcindezi uGundanekumitha ebonisana neZikhulu zakwaKhumalo wagcina ebeke uMntwana uNkulumana njengeNkosi yesizwe saBathwakazi . Kanti usetheze olunenkume!  Esebikiwe uMntwana uNkulumana kwaba khona ezinye iZikhulu zoMbuso waBathwakazi ezingazange zigcjliseke ngokubekwa kwakhe ngoba zona zazikholelwa ekuthenini iNkosi yayisaphila. Lezo zinduna kwakungoMkhithika Thebe,uMncumbatha Khumalo ,uGwabalanda Mathe nezinye. Zagcina ziqoke izinsizwa ukuba ziyocinga iNkosi uMzilikazi . Ngempela zaphuma izinsizwa zayoyibheka   . Ngenhlanhla yatholakala iNkosi isaphila. 
INkosi ibulala izinduna eNtabazinduna
Kuthiwa yathukuthela yathelwa ngamanzi iNkosi uMzilikazi ngenkathi ifica uNkulumana esehlezi esihlalweni sobukhosi . Yakhipha umyalelo owawuthi kubulawe zonke izinduna ezazithinteka ekubekweni kukaNkulumana . Ngempela zabulawa izinduna entabeni eyagcina ibizwa ngokuthi kuseNtabazinduna. Kodwa kukhona omunye umlando othi eNtabazinduna akukho nduna eyabulawa kepha kwaqulelwa khona icala .  Uthi lowo mlando zonke izinduna ezazithinteka zadingiselwa ebuShona . Asazi-ke ukuthi ukuphi okuyiqiniso . Izinduna ezazithinteka kwakungo Gundanane Ndiweni, Mkhatshana Zwane(uDambisamahubo ka Mafu) , Somabulane Dlodlo ,Ntshumane kaKhanyi Mazibuko(uNyathela) ,uMhabahaba Mkhwanazi nabanye . UMkhatshana noMhabahaba kuthiwa kwasa beshaye utshani ,babaleka ngobusuku obandulela ukuqulwa kwecala . Abanye okuthiwa babulawa oNdlunkulu oNomawaka Nxumalo unina kaNkulumana noFulatha unina kaLobhengula . UNkulumana kuthiwa wadingiselwa eNingizimu Afrika wagcina ephelele ezweni laBakwena enkosini uDiale . ULobhengula yena wathukuswa uMncumbatha kaKholo Khumalo waze wamveza ngenkathi esebona ukuthi ulaka lwaselwehlile kuyise. Nguyena uLobhengula owalandela uyise esihlalweni sobukhosi . 
Izizathu ezenza kwagcineka ulimi lwesiNgini kwaMthwakazi

Isizwe saBathwakazi siyisizwe esixube izizwe ezahlukahlune nesingabala kuzo abaVenda , abaNyayi, abeSwazi, abeSuthu nezinye izizwe. Kuyamangaza ukuthi abantu bakwaMthwakazi basalugcinile ulimi lwesiNgini . Umuntu wakwaMthwakazi ukhuluma isiNgini esihke kakhulu futhi esizwakala kangcono kunesomuntu onguMnguni wakoMalawi, Zambia , Mozambikwe nakwezinye izindawo okutholakala kuzo abaNguni. Kuyafundeka futhi nalapho abhale khona. IsiNguni abasikhulumayo sibizwa ngokuthi yisiNdebele nengicabanga ukuthi kususelwa egameni elithi “Matebele” nokuyigama abantu benkosi uMzilikazi ababebizwa ngalo ngabeTswana ngenkathi besanze eMosega  eNorth West. Isizathu esikhulu sokugcineka kwesiNguni kwaMthwakazi kwaba wukuthi ngenkathi iNkosi uMzilikazi ifika kwelaBanyayi (lapho sekuyiZimbabwe khona) yafica sekukhona abanye abaNguni . Empeleni inkosi uMzilikazi akuyona inkosi yabaNguni eyaqala ukufika lapho sekuyiZimbabwe khona namuhla. Kukhona amakhosi afika ngaphambi kokuba kufike yona . Kulawo makhosi singabala inkosi uNgwana Maseko ,inkosi uSoshangana Nxumalo , inkosi uNxaba kaMbekane , inkosi uZwangendaba Jele , uNyamazana Xaba nabanye. Bonke labo bantu babekhuluma ulimi lwesiNguni. Bathi ngenkathi behamba kwaba khona abanye babantu babo abasala kuleya ndawo ,labo bantu bagcina bengene ngaphansi kwamaphiko enkosi uMzilikazi . Ngakho-ke banda kakhulu abantu ababekhuluma isiNguni esizweni sikaMzilikazi. Ukwanda kwabaNguni kwenza ukuba kugcineke ulimi lwesiNguni. Kwathi ngemuva kwempi yaseZindololwaneni kwaba khona abantu abaphikelela eMosega bayozimbandakanya nesizwe saBathwakazi . Impi yaseZindololwaneni yayiphakathi kukaSikhunyana kaZwide noZulu ngaphansi kweSilo uShaka. Leyo mpi yalwa ngowe 1826 . USikhunyana wehlulwa kuleyompi , iningi labantu bakhe layozimbandakanya noMzilikazi . Esinye sezizathu zokugcineka kwesiNguni naleso. Kanti nangenkathi inkosi uMatiwane ibulale inkosi uMthimkhulu kwasuka amaHlubi ayeholwa nguMehlomakhulu kaMpangazitha ayozimbandakanya nenkosi uMzilikazi esigidlweni sayo saseKuphumuleni ngowe 1825 . UMehlomakhulu wagcina ephelele koLesotho, wayekade edlule kwaXhosa .
Esinye sezathu sokugcineka kolimi kwaba indlela uMzilikazi ayewabutha ngayo amabutho akhe. Wayexuba izinsizwa zabaTswana nezinsizwa zabaNguni. Wayengabandlululi . Yebo ayekhona amabutho eyambandakanya izinsizwa zakwaZulu kuphela kodwa iningi lawo ayexubile. Amabutho ayembandakanya izinsizwa zakwaZulu kwakuyiNtuta kaMhabahaba Mkhwanazi ,uGodlwayo kaDambisamahubo waseMangweni noZwangendaba ka Mbiko Masuku . 
INkosi uMzilikazi yakhothama ngowe 1868 endaweni yaseNgama khona eZimbabwe ,yatshalwa entatshaneni iNtumbane eMathopho buqamama nedolobha lakwaBulawayo eZimbabwe. UBulawayo waseZimbabwe kwabe kuwumuzi weSilo uLobhengula indodana yeSilo uMzilikazi . Ake ngime lapho okwanamuhla maduze ngizochaza ngoluchitheka koMbuso waBathwakazi .
Kulobe uKholo Khumalo iNxazonke 
Phone 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo