Umlando ngeNdlunkulu uNyamazana Xaba

Umlando ngoNdlunkulu uNyamazana Xaba

UNyamazana Xaba ‎wayengumuntu wesifazana owayenesibindi esiyisimanga. Igama lakhe ayelethiwe uyise nonina kwakunguHlobiso Xaba. Kuthiwa lentokazi yaseMahlutshini yayiyinhle futhi yakhake kahle. Kuyileso sizathu uyise wayiqamba igama uHlobiso ngoba ethi uzohlobisa ikhaya.
Le ntokazi yayihlala kweminye yemizi yeSilo uSobhuza iMpumalanga ingenye yezintombi sesigodlo. Umuzi waseMpumalanga wawuthatha indawo lapho sekwakhiwe khona amalokishi iLekazi, iPinaar kanye noMsogwaba edolobheni iNaspoti.UHlobiso wayebuthelwe ebuthweni leSilo uSobhuza iJolikati nokwabe kulibutho lezintombi.Kuthiwa wayenesibindi esiyisimanga uHlobiso kangangokuthi wagcina efaniswa nenyamazana,waqanjwa negama elisha kwathiwa uNyamazana    Langa limbe  ngonyaka ka 1822 kwatheleka uZwangendaba Jele owayeqhamuke kwaZulu ‎wafika wahlasela umuzi weSilo uSobhuza maqede wathumba imfuyo kanye nabantu. UZwangendaba amabombo wayekade ewabhekise enyakatho. Kulabo bantu ababethunjwe uZwangendaba kwakukhona noNyamazana okwagcina kuqanjwe ngaye indawo yakwaNyamazana nokuyindawo embandakanya iLekazi, uMsogwaba kanye nePinaar.
‎UZwangendaba uhlasela izizwe nje ukhona uNyamazana wenza ezibukwayo. UZwangendaba wagcina emkhonze kakhulu uNyamazana kangangokuthi wagcina emkhuphule waba yinduna, wahola enye ingxenye yabantu bakaZwangandaba. Bahamba njalo besuka lapho sekuyidolobha laseNaspoti khona baze bayozinza ezweni labaLozi naMakaranga  endaweni eyaziwa manje ngokuthi kukwaBulawayo eZimbabwe.Ngaleso sikhathi wayengakafiki uMzilikazi eZimbabwe. Ekufikeni kwabo kwelabaLozi naMaranga oZwangendaba noNyamazana bahlasela babulala inkosi yabaLozi uChangamire kanye nenkosi yaMakarangavuTshilisamuhulo. Abagcinanga lapho kepha baqhubeka babhidliza nezakhiwo zabaLozi naMakaranga ezabe ziligugu elikhulu kubaLozi naMakaranga.Lezo zakhiwo kwakuyiKhami, iDlodlo kanye naMasvingo, zazakhiwe eminyakeni yama 1400 zakhiwa inkosi eyabe ibusa ngaleso sikhathi uMwene Mutapa. AbaLozi naMakaranga babengawakhi amaqhungwana njengabaNguni,babakha izindlu ngezitina. Ukwakha izindlu ngezitina babekufunde kumaPutukezi.
Kwathi ngonyaka ka 1831 kwaqubuka impi enkulu lapho uZwandendaba, uNyamazana kanye noNxaba Msane bahlanganyela uSoshangane Nxumalo.  Kuleyo mpi wanqoba uSoshangane ize babemhlanganyele. Kwathi ngonyaka ka 1834 wabuye wagadla futhi okaGasa. Ngonyaka ka 1835 uZwangendaba wakubona kukuhle ukuthi alifulathele izwe labaLozi naMakaranga abheke eMalawi ngoba esimiswe kabi uSoshangane owayelokhu egadle njalo. Esinye sezizathu zokufuduka kukaZwangendaba kwaba ukuthi wayesezwile ngezinhloli zakhe ukuthi uMzilikazi kade asuka kwaZulu, wakhele ngaphesheya kweNgulukudela (Limpopo River). Phela uZwangendaba wayethinteka ekubulaweni kukaMashobana uyise kaMzilikazi futhi uMzilikazi wayefunge wagomela wathi uzoziphiselela kuZwangendaba. Ngakho-ke uZwangendana wazibona engasaphephile ngoba wayesezungezwe izitha zakhe oSoshangane noMzilikazi.
Ngenkathi uZwangendaba esehamba ebheka eMalawi uNyamazana yena wanqaba ukukhuphuka kanye naye,wasala ehleli ebuLozi  nabantu ayebahola kwaze kwafika uMzilikazi Khumalo owayeqhumuka eMosega exoshwe yizibhamu zamabhunu. Ngenxa yobuhle bakhe uNyamazana uMzilikazi wagcina esezibonele omunye wamakhosikazi akhe kuNyamazana. Wagcina esemthathile wamenza enye yamakhosikazi kwazalwa uthumbu kaMzilikazi uNyanda Khumalo okwaqanjwa ngaye isikole samabanga aphezulu iNyanda High School kwaBulawayo. Kuthiwa yayihlala ibubabaze njalo ubuhle bukaNyamazana inkosi yabakwaKhumalo, imtusa ngokuthi wakhiwe njengomnyovu(wasp)
Ayavela amagama oZwangandaba noNyamamazana ezibongweni zenkosi uMzilikazi uma kuthiwa
‘Unsingo yashaya uphawu kweziZwangendaba ngoba ilushaye kuNyamazana iNgwane’
Ake ngime lapho okwanamuhla
Kulobe -uBongani Kholo Khumalo
IMeyili-bornkhumalo@yahoo.com
UMakhalekhukhwini- 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo