UNongila Mabaso kanye noMahlangeni Khumalo

Umlando ngamaqhawe  aseMantungweni oNongila no Mahlangeni
UNongila Mabaso :

Ayemaningana impela amaqhawe aseMantungweni kodwa ngizothinta amabili nje kuphela . Lawo maqhawe uNgongila Mabaso iNtontela kanye noMhlangeni  kaGawozi Khumalo iWombe 

UNongila eSandlwana wasebenza kakhulu njengenhloli enkulu kaZulu. Nguyena owayebheka yonke iminyakazo yamaNgisi bese eyobikela iSilo uJininindi .Lokho wayekwenza ngokukhulu ukukhalipha kwazise ukhakhayi lwaseluqile kuye ngoba ubunhloli lobu wayebuqale ngesikhathi seSilo uSenzangakhona . Wayebuthelwe ebuthweni iNtontela nokuyibutho elalimbandakanya oNdlela ka Sompisi Ntuli, oHlathi ka Ntopho Ntshangase . OHlathi noNdlela bakhumbuleka kakhulu empini yakwaGqokli ngenkathi iSilo uShaka silwa neNkosi uZwide , kuleyompi oHlathi noNdlela balwa ngobuqhawe obukhulu . Kukuleyompi lapho oHlathi noNdlela bathelwa khona ngethala lemikhonto bethelwa izinsizwa zakwaNdwandwe basala enkundleni beyimindonda . Kuthiwa iNgonyama uShaka yakhipha umyalelo owawuthi akuyiwe lapho babelele khona kuyolandwa imizimba yabo . Kuthiwa bathi uma befika kuleyo ndawo uMxhamama Sibisi washo izibongo zamakhosi akwaZulu kusuka enkosini uMalandela nokwakuyindlela yokuthetha nawo ngalawo maqhawe oNdlela noHlathi . Kuthiwa lathi ilanga seliyoshona bavuka qingqo. Kuthiwa imizimba yayingabonakali ngamanxeba emikhonto .
UNongila ukuba inhloli yakwaZulu wakuqala ngesikhathi sikaMjokwane, wedlulela eSilweni uShaka.Kwathi ngesikhathi seNgonyama uDingane lagqabuka igoda okwesikhashana, baxabana neNgonyama uDingane eyangizwani nhlobo nabantu ababekhonzwe yiSilo uShaka. Wabaleka  uNongila waya eKoloni kwazise izwe leNkosi uHinsa wayelazi kahle ngoba wayejwayele ukuya  kulo. Aah!! Zanzolo!! UNongila wayeyingxenye yethimba elaliholwa uSotobe kaMpangalala wakwaSibiya elalithunywe yiLembe eNgilandi .Kodwa lelo thimba lagcina liphelele eKoloni langafika eNkosini uJoji wesine . UNongila wayehamba aze ayofika koKoloni , eKoloni wayefike athole ngakho konke okwakwenzeka kwaXhosa ngoJacob Msimbithi owayeyisiboshwa sakwaNjomase(Robin Island) , wayebuye abe nguMhumushi waMaNgisi.  . UMsimbithi kuthiwa wayesazi isiXhosa , isiZulu kanye nesiNgisi  . AmaNgisi agcina emethe igama athi unguJacob . NeLembe nalo kuthiwa lalimkhonze kakhulu uMsimbithi  . Lona -ke lametha igama elithi unguHlambambanzi . Kuthiwa lathi unguHlambamanzi ngoba wasinda emkhunjini wamaNgisi owacwila wabulala wonke amaNgisi ayekuwo kodwa yena uMsimbithi wahlamba waze wayophumela ngaphandle esibathini esomile. Le nsizwa uHlambamanzi kuthiwa amaNgisi ayeyithathe endaweni yagcina yaziwa ngokuthi kuseMtumatuba . Le nsizwa ize yagcina isikhuluma ulimi lwesiXhosa kodwa yayingeyena uMxhosa ngokwendabuko. Yayixhumene kakhulu naBakhwanazi . AmaNgisi ayithandela ikhono layo lokusheshe ibambe amagama. Abe esiyithatha-ke ashona nayo eKoloni ayoyiqeqeshela ukuthi ibe uMhumushi . Yayilubona lonke unya olwalwenziwa ngamaNgisi kubantu abansundu . Zonke izinto ezimbi ezazeka kwaXhosa iSilo uShaka sasazi ngazo , sizithola kuye uHlambamanzi ngoNongila waseMantungweni. Naye uHlambamanzi wayazi ngakho konke olwakwenzeka kwaZulu, wayexoxelwa uNongila Mabaso. UNongila akucaci kahle ukuthi kwakungubani uBaba wakhe kuhlawumbiselwa ukuthi kwakunguNdaba wakhona kwaMabaso. Lokho kufakazelwa izibongo zakhe ezithi ” unguNomayekethe ka Ndaba ome phezu kwesicongo seSandlwana!! Uthe uma ehla okaNdaba  kwethuka uThukela! Zintaba zoNdi noKhahlamba benikuphi na?””
Kwahamba kwahamba iLembe laba nesifiso esikhulu sokubonana naNgcithabuchopho enguMsimbithi. Ngempela bagcina bebonene ngowe 1824 nokuyilapho iLembe lametha igama elisha lathi unguHlambamanzi. Kanti nangenkathi idlanzana laMaNgisi elaliholwa uHenry Fynn wokuqala lizokhonza kwaZulu lalikanye naye uMsimbithi .Nguyena owayehumusha ngenkathi oFynn befakana imilomo neNgonyama uShaka. Njengoba besengike ngasho ngenhla ukuthi uNongila wabaleka kwaZulu ebalekela ulaka lweSilo uDingane kodwa kwathi ngowe 1840 iSilo uMpande sathumela izithunywa zaso ukuba ziyolanda uNongila eKoloni . Ngempela wabuya uNongila wazoqhubeka lapho ayegcine khona ngomsebenzi wakhe wobunhloli . Kwathi ngemuva kokukhothama kweSilo sakwaNodwengu uNongila waqhubeka ngokuba inhloli yakwaZulu ngaphansi kweSilo uCetshwayo iSilo sasoNdini .  Waba ngomunye wabamba iqhaza empini yaseSandlwana mhla uZulu uzidlela amahlanga kumaNgisi ngowe 1879 mhla zingama 22 kuMasingana.
Umuzi kaNongila wawuseGingindlovu nokuyilapho ashonela khona ngemuva kwempi yaseSandlwana.
UMahlangeni Khumalo iWombe:
Uyise ka Mahlangeni kwakunguGawozi owayephuma endlini yaseZizibeni nokuyindlu etholakala kwaCeza , Nongoma nakoFilidi  . Leyondlu iyiNdlu yeNkosi uDonda kaGasa owayengumfobo Magugu noSiwela .USiwela wazala abakwaNdlangamandla abasebenzisa kakhulu isibongo sakwaNkosi . Ngakho-ke abakwaNdlangamandla kanye nabakwaKhumalo bayizihlobo zegazi . Eqinisweni abakwaNdlangamandla kusengabantu bakwaKhumalo.
UMahlangeni wayeyiMbongi yeSilo sasoNdini iSilo uCetshwayo kaMpande  . Wayebuthelwe ebuthweni laMawombe nokuyibutho elabuthwa yiSilo sakwaNodwengu iSilo uMpande kaSenzangakhona ngowe 1841. Ibutho laMawombe lalibuye laziwe ngokuthi yiNdaba kaWombe. Leli butho lalande izinsizwa ezazizalwe ngowe 1821 nokuchaza ukuthi iMbongi uMahlangeni Khumalo nayo yayizalwe ngawo lowo nyaka.
IMbongi uMahlangeni yalwa ngasohlangothini loMntwana uMpande eMaqongqo nokuyilapho kwakulwa iSilo uDingane noMntwana uMpande . UMntwana uMpande owadla umhlanganiso kulephi . Empini yaseNdondakusuka uMahlangeni walwa ngasohlangothi loMntwana uCetshwayo . Impi yaseNdondakusuka ibuye yaziwe ngokuthi iyimpi yaBantwana ngoba kwakulwa aBantwana oMbuyazwe noCetshwayo bakaMpande . UMntwana uCetshwayo owadla umhlanganiso kweyaseNdodakusuka.
UMahlangeni ukubongela amakhosi wayekufunde ezimbongini ezindala ezifana noMagolwana  Jiyane , oManxele Buthelezi  , oKlwana Buthelezi , oMxhamama Sibisi , oNdevana Khanyile nabanye . Imbongi enkulu ngesikhathi seSilo uShaka kwakunguMshongweni nguyena owapheka oMxhamama noMagolwana abagcina beziMbongi ezinkulu nabo ngesikhathi sabo . UMshongweni sengathi wayengowaseMashengeni naye , angisasikhumbuli kahle isibongo sakhe . Imbongi yeNkosi uSenzangakhona kwakunguTholudaba Ndlovu owazala uMaqayingana owaba ngenye yeziMbongi seSilo uCetshwayo esebenzisana noMahlangeni kanye Manxeba Buthelezi owayeyiMbongi yoMntwana uCetshwayo yaseMangweni.
UMhlangeni wasala empini yaseMsebe nokuyimpi eyayiphakathi kukaZulu neNkosi uZibhebhu kaMaphitha Zulu yakwaMandlakazi . Impi yeNkosi uZibhebhu yayihlome iyiZingovolo ihlonyiswe ngaMaNgisi .  Le mpi yalwa emihlangeni yoMfula uMsebe ngoNtulikazi ngowe 1883 . Impi yoSuthu yayiholwa nguMntwana uNdabuko kaMpande .uSuthu lwaselukhethele izenzo zeNkosi uZibhebhu eyayilokhu ihlasele njalo abalandeli boSuthu ithumba izinkomo zawo . UMntwana uNdabuko kanye nezinye izikhulu zakwaZulu bagcina bebone kuthi kukuhle ukuthi iNkosi yakwaMandlakazi ithathelwe izikhali ihlaselwe. Yaphuma impi yoSuthu yawela uMfula uMona yaphikelela aBhanganomo , yathi ngenkathi iwela uMfula uMsebe yazithela phezulu kwamabutho akwaMandlakazi ayeyilalele uyendle emihlangeni yoMfula uMsebe. Zanqikilana kwahla emini . Ukuqhuma kwezibhamu kwadla umunyu empini yoSuthu eyayethembele emaklweni . Maningi amaqhawe oSuthu asala kuleyompi neMbongi uMahlangeni nayo yasala khona eMsebe .
Ake ngime lapho okwanamuhla nina beNkwazi kaNdaba emaphiko amhlophe
#Khumu!!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo