Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Izithakazelo nomlando wakwaNkuna

Abantu bakwaNkuna baphuma kubantu bakwaKhumalo .  Isizwe sakwaKhumalo ngesikhathi seNkosi uDingiswayo sasakhe eBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika koNondweni. Inkosi uMagugu ka Gasa eyayibusa abakwaKhumalo ngaleso sikhathi .  Kuhambe kwahamba kwagcina kudaleke obunye ubukhosi ngoba oMashobana kaZikode , uDonda kaGasa , uBheje kaMagawozi kanye noSiwela kaGasa bagcina bemshiyile uMagugu bayoziphembela obabo ubukhosi . UMashobana noBheje bawela umfula iSikhwebezi, uDonda wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseZizibeni, uMashobana wakha umuzi waseNdinaneni ngaphezu komfula uMkhuze , uBheje yen... qhubeka ufunde »

Umlando ngedolobha lakwaBulawayo

  Idolobha lakwaBulawayo eZimbabwe kwangumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi Khumalo . Umuzi wakwaBulawayo wakhiwa yiSilo  uLobhengula kaMzilikazi ngemuva kokudla kwayo umhlanganiso empini yaseNgazini . Empeleni iSilo uLobhengula waMawaba sawuguqula igama . Ngaphambi kokuba ubizwe ngoBulawayo ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uNjube kaLobhengula kaMzilikazi Khumalo

UMntwana uNjube wayeyiNkosana yeSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula kaMzilikazi kaMashobana kaZikode. Kwathi lapho amaNgisi esewudlile umhlanganiso empini yaseGadade ngowe 1893 abe esethatha aBantwana (Princes) beSilo uLobhengula abathumela eKapa ukuba bayohlala khona . Lokho amaNgisi ayekwenza nge... qhubeka ufunde »

Umlando ngoGampu ka Maqhekeni Sithole

IsiZulu sithi ‘ukhuni luzala umlotha’ nokuchaza ukuthi umuntu akazizali noma ngithi akuvamile ukuthi ingane ifuze abazali ngezenzo . Sibuye sithi ‘ukhamba lufuze imbiza’. Lapho-ke kusuke kukhulunywa ngengane efuze nse umzali wayo ngezenzo. UGampu wayezalwa iqhawe likaMthwakaz... qhubeka ufunde »

Umlando ngoLotshe no Mbambelele Mtshali

Umlando ngoLotshe noMbambelele  Mtshali Lezi izinsizwa zaseMantshalini ezazakhela amagama ngesikhathi sikaZwekufa(De Mfecane Wars) . OLotshe noMbambelele kwakungamadodana kaHlabangane kaKhondlo Mtshali ,sengathi nguLotshe owayemdala . Lezinsizwa zazigqishe noMzilikazi kaMashobana ngesikhathi sikaZw... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMhabahaba Mkhwanazi

Umlando ngoMhabahaba kaNkwali waBakhwanazi “UMafukula owafukula kwakhwabitha iNkosi! UGwagwa liyagwagwa umbane wezulu! Wena owaciba ngomkhonto kwaphepha iNkosi yabeNtungwa “ Lezi izihasho zikaMhabahaba indodana kaZama kaBebesi wakwaMkhwanazi . UMhabahaba wayengelinye lamaqhawe kaMzilikazi Khumal... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMagqekeni ka Magogo Sithole

UMagqekeni kaMagogo iqhawe lakwaSithole UMagqekeni ungomunye wabantu abawunothisa kakhulu umlando wabakwaSithole . Le nsizwa yabe iyisethenjwa nesilomo esikhulu seSilo saseMhlahlandlela iSilo uMzilikazi kaMashobana ,yayibuye ibe yinduna yomuzi waseGabeni owawakhe eTswenyane , eNorth West lapho kwake... qhubeka ufunde »

Umlando ngoRobert Moffart (uMtshede)

UMtshede [Robert Moffart] UMngisi uRobert Moffart wayengumngane omkhulu weNkosi yabeNtungwa nabeThwakazi inkosi uMzilikazi kaMashobana Khumalo. URobert Moffart wazalelwa kwelamaNgisi endaweni yaseOmiston ,East Lothian ,eScotland ngowe-1783 [Kodwa uWikipedia uthi wazalwa ngowe1795].Le nsiwa yakwaMoff... qhubeka ufunde »

Idlinza leSilo uMzilikazi ka Mashobana

Nali idlinza le Ngonyama yakithi uMawela (uMzilikazi) ,lisesicongweni sentatshana iNtumbane endaweni yaseMathopho buqamama nedolobha lakwaBulawayo eZimbabwe. Idolobha lakwaBulawayo lona kwabe kungumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi ,hhayi oweNgonyama uMawela . INgonyama uMawela kuhlawumbiselwa ukut... qhubeka ufunde »

Uhla lwamabutho eSilo uMzilikazi

Amagogo  Induna yaMagogo kwakunguMaqhekeni wakwaSithole . Leli butho uMaqhekeni wayeliqambe ngoyise uMagogo Sithole owasala empini yaseNtumbane ngenkathi kulwa uZulu naBaNtungwa ngaphansi kweNkosi uMzilikazi . UMaqhekeni wayegqishe neNkosi uMzilikazi . 2. Amatshetshe Induna yaMatshetshe kwakunguSif... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!