Izithakazelo nomlando wakwaMabaso

Izithakazelo nomlando wakwaMabaso

Abantu bakwaMabaso  bakwaMabaso bangabeNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni , babuye babe ngabeNtungwa ngokobuzwe ngesizathu sokuthi ukhokho wabo enguMntungwa kaMbulazi .U-Mntungwa wayenamadodana amabili , u-Mabaso owabe eyindlalifa kanye nomnawakhe u-Khumalo owazala abakwaKhumalo.Ngakho-ke abakwaMabaso bayindlunkulu yabeNtungwa .Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sibongo sakwaMabaso nguye u-Mabaso uqobo lwakhe owayakhe endaweni yaseMatshensikazi ,eNkandla .Mibili imibono mayelana nokuqambeka kwendawo yaseMatshensikazi . Umbono wokuqala uthi igama elithi ‘Matshensikazi’ kwabe kuligama lomuzi kaMabaso . Owesibili umbono uthi leya ndawo yaseMatshensikazi yaqambeka ngesimo samatshe amabili amise okwabantu basifazane . Uyaqhubeka umbono  wesibili uthi lawo matshe kwabe kungamakhosikazi kaMabaso awakhomba ngenjumbane ngemuva kokuwabhadama ephinga . Kuthiwa wawakhomba ngenjumbane  avele aguquka aba ngamatshe amabili amise okwabantu besifazane . Asazi-ke ukuthi umuphi umbono oyiqiniso phakathi kwale mibono emibili .

UMabaso wazala inkosana yakhe uMangethe , owazala u-Mthiyane , owazala u-Ndaba , u-Langa nabanye . U-Ndaba wazala u-Vezi owazala u-Hlanguza[owazala abakwaHlanguza]. U-Vezi wabuye wazala u-Lamula owazala u-Nyathi .U-Nyathi wazala u-Nkathazo noNongila . U-Nkathazo wazala u-Denjane owazala u-Hwanqa . U-Nongila wazala u-Jantshi .

U-Denjane kanye noYiseomncane u-Nongila babamba elikhulu iqhaza ezimpini zakwaZulu,babekhona futhi nakweyaseSandlwane kanye nakweyaseNdondakusuka nokuyimpi eyabe iphakathi kwaBantwana oCetshwayo kanye noMbuyazwe bakaMpande . Bobabili oNongila kanye noDenjane balwa ngasohlangothini lukaMntwana uCetshwayo kaMpande nokuwuhlangothi olwadla umhlanganiso .U-Nongila wabe eyinhloli enkulu yamakhosi akwaZulu kusukela enkosini u-Senzangakhona kuze kube seSilweni u-Cetshwayo kaMpande .Ubunhloli bakhe wayebuqale enkosini u-Senzangakhona kaJama .Waba yingxenye yethimba elaphikelela kwaMthethwa lisuka kwaZulu liyolanda uMntwana u-Shaka ukuba azoxoxisana noYise u-Senzanzangakhona mayelana nobukhosi bakwaZulu . Kwathi lapho ubukhosi bakwaZulu buthathwa yiNgonyama u-Shaka u-Nongila waqhubeka eyinhloli yakwaZulu .Nguyena u-Nongila owahola izinhloli zakwaZulu ezaphikelela kwaXhosa ukuyobheka okwakwenzeka kwaXhosa ngoba amaNgisi ayeseqalile ukuhlasela amaXhosa ngaphansi kweKumkani uZanzolo [u-Hinsa kaKhawutha] . Nayo iKumkani u-Zanzolo yakhothama ibulawa yiwona amaNgisi .Ah! Zanzolo!  Kwathi ngenkathi uZulu elwa namaNgisi eSandlwane u-Denjane kanye noYiseomncane u-Nongila balwa ngokukhulu ukuzikhandla . Kuiyilapho u-Denjane athola khona izihasho ezithi ‘unguMdumazi wamaNgisi eSandlwane ‘ . U-Hwanqa wazala u-Magambukazi , u-Faku , uMcwana noNgudubana . U-Faku wazala u-Ngubhane owazala u-Mzakuza owazala u-Peni owazala u-Mthukutheli owazala u-Mphili owazala u-Vimba owazala inkosi u-Sipho

 

 

 

IZITHAKAZELO ZAKWA-MABASO

Ndabezitha wena wendlovu!
Mntungwa, wenaKaMbulazi!
Udle izimfe zambili
Kwaphum’ikhambi lalinye.
Nina enithi nidla,
Nibe niyeng’umuntu ngendaba,
Nina enehla ngesilulu-
Abafokazana behla ngezinyawo,
Nakhomb’udwendw’ematshensikazi naluqhoqhobala
Nathi lala vuka litshe
Mabaso,Nkonyeni
Wena kaNxanxa, kaGumalankande
Wayengadela noNgobe ngaseMadletsheni
Ubengash’sindlu kaDunganankomo,
Ubengashis’indlu kaNqaba yezinkomo nekaNozijula
Mabaso wen’owabas’entabeni
Kwadliw’ilanga lishona
BaNtungw’abancwaba,
BaNtungw’abaluhlazana,
Mabaso , Mntungw’omuhle, Majojola
Nina bakaJoj’ozitshwikili
Izinsiba zendwakazi
Nina bakaLusiba kalukhothami,
Lungakhothami ngisho nasezindlwaneni
Nadl’iNkankane likaVezi kaNdaba
Ubekad’emuphe ngayizolo
Uthe ukumupha kwakhe wayembothozolela
Ndabezith’omuhle,wena kaMkhanzomuhle, kaNdleleni
Zivulele Mdluli kaNdaba
Bakubizile Nkosi
Bakubize ngothathawe
Obelumaziny’azinqindi
Bakubize ngoKhothe Ntshangase
Ubungithumile Mntungw’omuhle
Ibungithume kuSinqindi waseMayezeni
Ngifike ngalibala Mntungw’omuhle
Ngilitshaziswe yiNgog’ebukekayo
Ngama, ngajama
Kant’iNtothoviyane
UMshumanda wawoVezi
Usiba lweNtwengu nolweNtwengukazana
Nyath’emnyama kaLudwala
Maqhaqhazela kaDlomo
UPhondo lwezibhed’olubangwayo
Engani luze noNoklolobela
UbengowaseMagozeni
Wamshiy’uMumbomunye
Wathi khona bezolalelana
Nina bakaLamula kaVezi
Ungal’usindw’ukuzilamula
Nina bakaVezi kaNdaba
Nina bakaMangeth’omnyama
Mabaso ndlov’enamandla
Zindlov’ezimacocombela
Bantwana beNkosi
Ndabezitha, Mntungwa
Nina bakaMpukane zakhona
Zabe ziluhlaza mlomo
Amadod’akhona abulawa ukuhlengezela
Zalukazi zakhona, zabulawa ubeshe
Nina bakaDenjane
UMdumaz’wamaNgisi kweliphesheya
Nina bakaNongila
Omephezukwescongo seSandlwana
Zintaba zokhahlamba benikuphi na?
Yiwo lamakhahlambana
Wehl’okaNdaba kwethukel’uThukela
Nina bakaHwanqa kaDenjane
Nina bakaMgodini kaDenjane
Nina bakaMagamb’odlabantu
Nina bakaFaku
UFohl’odl’amathole
Ayengawasensingweni
USqhwag’umaphul’uPhondo
Ndabezith’omuhle
Mntungw’omuhle, wena kaMbulazi
Ndabezitha!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo