Izithakazelo nomlando wakwaMlilo

Abantu bakwaMlilo bangabozalo lukaMabaso indodana kaMntungwa kaMbulazi . Enye indodana kaMntungwa kwakunguKhumalo . UMabaso wazala abakwaMabaso ,kwathi uKhumalo wazala abakwaKhumalo . Ngakho-ke abakwaMlilo singakusho singananazi sithi nabo bangaMantungwa njengabo abakwaMabaso nabakwaKhumalo . Laba bantu bakwaMlilo baphuma kuXinyori owabe engenye yamadodana kaMabaso . UXinyori wasuka lapho osekukwaZulu khona waphikelela lapho sekuyiMozambikwe khona namuhla. Wafika eMozambikwe wankanisa ngaphezu komfula uSave . Wafika kuleyo ndawo wazakhela ugazi kubantu bendawo ngenxa yolwazi lwakhe lwamakhambi . Kusobala ukuthi wayeluncele kuyise uMabaso ngoba naye kuthiwa wayekhokhovu kwenyanga . UXinyori wadlondlobala kakhulu kuleya ndawo kangangokuthi naye wagcina esenobukhosi bakhe ,obusekhona namanje . Indawo ayehlala kuyona uXinyori kwakuyindawo yabaHlenga. AbaHlenga isizwe esixube izizwe ezihlukahlukene,kuyileso sizathu nabo abakwaMlilo baziwa namuhla ngokuthi bangabaHlenga. UXinyori wagcina efunde nolimi lwendawo ,wasiyeka isiNguni. Le ndoda uXinyori yazala uBangwana owazala uMantshena ,Madzive , Mangule,Nkumba,Masivamele, Xigombe nabanye . UMantshena wayebuye abizwe ngoChauke ,nguyena okwaqambeka ngaye isibongo sakwaChauke. Kuyileso sizathu-ke abakwaMlilo bethakazela ngoChauke . Isibongo sakwaMlilo saqambeka ngemilingo yabo abakwaChauke yokungashiswa umlilo. Kuthiwa kwakuthi uma kubavuke kahle okwakubo bavele baphenye amabheshu abo bahlale phezu komlilo ovutha bhe kodwa ungabashisi . Kwase kuthiwa bangabakwaMlilo. Empeleni laba bantu bakwaMlilo bangaMantungwa kaMbulazi,baphuma kuMabaso . Ngokunjalo nabakwaChauke ,nabo bangaMantungwa kaMbulaz ize iningi labo lingasazi isiZulu likhuluma isiShangane,kodwa eqinisweni bangaMantungwa . Iningi lalabo abasebenzisa uMlilo njengesibongo bangabesende likaNkumba kaBangwane . UNkumba naye wayekhokhovu lwenyanga olwasebenza kakhulu neSilo sikaGasa iSilo uSoshangane kaZikode.
UNkumba wayebaluleke kakhulu esizweni seSilo sikaGasa samaShangane ngoba nguyena owayelapha impi yeSilo sikaGasa . Okunye ayebaluleke ngakho uNkumba ulwazi lwakhe lwemithi yokugomela isifo uNakane (Nagane Disease) . Lesi sifo sasiphatha umuntu noma isilwane esilunywe uhlobo lwesibawu olwalubizwa ngegama elifanayo ,kuthiwa ‘uNakane’ . Lolu hlobo lwesibawu kuthiwa kwakuthi uma lulume umuntu noma isilwane lowo muntu noma leso silwane sasingaziqedi izinsuku ezimbili siphila uma singalutholanga usizo .
UNkumba yena wayewazi amakhathakhatha ayegcoba ngawo abantu beSilo sikaGasa ukuze lezo zibawu zingasondeli kubona . Futhi wayewazi nawokugoma ukuze labo asebelunyiwe bangafi. UZulu ngenkathi eyohlasela kwaSoshangana ngowe 1828 wayengazi lutho ngalolo hlobo lwezibawu . Ingakho kwafa amabutho amaningi ngasohlangothini lukaZulu ,bebulawa uNakane. Akulona iqiniso ukuthi iSilo sikaGasa sahlasela uZulu ngezibawu .
UNkumba wazala uMtotobi naye owabe ewukhokhovu lwenyanga . Wayebuye abe yinduna yomuzi weSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana owawubizwa ngokuthi kuseMncwazini . Amanxiwa alowo muzi aseMosega buqamama nedolobha laseZeerust . Kwathi ngenkathi amabhunu elwa neSilo sikaMthwakazi uMncwazi nawo waba ngeminye yemizi yeSilo uMzilikazi eyashiswa ngamabhunu kaHendrick Potigietier ngowe 1837.
Lo muzi wabuye wavuswa usuvuselwa lapho sekuyiZimbabwe khona ,kuleyo ndawo-ke wakhelwa lapho sekuseFigtree khona namuhla,buqamama nedolobha lakwaBulawayo . Kuleyo ndawo sekwaba yipulazi iSundown Farm :
Izithakazelo zakwaMlilo :
Mabasa
Singwazi
Matshisa
Chauke
Nkumba kaBangwane
Sivumase saMantshena
Xinyori xa humba
Mtotobi kaNkumba
Nkumba kaDengezane
Zingwazi zempi kaNdaleka
Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Email-bornkhumalo@yahoo.com/khumalobonga.m@gmail.com
Cellphone – 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo