UMntwana uNyamande kaLobhengula

UMntwana uNyamande kaLobhengula namakhosikazi akhe

 

 

Nango-ke uMntwana (Prince) uNyamande kaLobhengula kaMzilikazi Khumalo . Le nsizwa ikhumbuleka kahle kakhulu ngempi yeHloka lapho yadidiyela khona impi yaBathwakazi eyayilwa namaNgisi kaLozi . Le mpi yaholwa ngowesifazane uLozikheyi Dlodlo owabe eyiNkosikazi endala yeSilo uLobhengula kaMzilikazi . ULozikheyi wayelwa ngehloka(imbazo) ingakho le mpi yagcina yaziwa ngokuthi iyimpi yeHloka . UNyamande wayezalwa iNkosikazi uMbhida Mkhwanazi . Kuthiwa uMbhida wayengamumathi , kwaze kwalandwa udadewabo umncane ogama lakhe linguMfaziwamajaha ukuba azozalelwa uMbhida . UMfaziwamajaha wafike wakhulelwa wazala ingane yomfana eyabizwa ngokuthi uMhlambi Khumalo . Kuthiwa iSilo uLobhengula sasingathandisisi uMfaziwamajaha , nengane yakhe ayizala nayo sasingayithandi neze. Kuthiwa busuku bumbe sakhipha umyalelo owawuthi kuthathwe le ngane iyolaliswa esibayeni nezinkomo ngenhloso yokuthi izinkomo ziyigxobe ize ife . Ngempela yathathwa ingane yayolaliswa esibayeni nezinkomo . Kuthiwa ngakusasa abantu bathi uma beyobheka ngasesibayeni bafica izinkomo zikake ingane ,iphile saka , ingenalo nelilodqa inxeba lokunyathelwa inkomo. Kuyileso sazathu-ke ingane yethiwa igama elithi inguMhlambi .
UNyamande yena kuthiwa iSilo uLobhengula sagcina silande izinyanga ukuba zizosiza uMbhida ukuba athole ingane. Kuthiwa uMbhida wayengadli okunye ukudla ngaphandle kwenyama eyayihlanganiswe namakhathakhath
a alezo zinyanga . Wayeyidla mihla yonke kwaze kwaba yisikhathi sakhe sokumumatha. Wazala ingane eyabizwa ngokuthi inguNyamande ngesizathu sokuthi unina wayo wayedla inyama njalo ngenkathi elashwa zinyanga . Nguyena lona-ke osesithombeni namakhosikazi akhe ayisithupha . Enye yamakhosikazi eSilo uLobhengula uXhwalile kaMzila yayiyinyumba ,ingabatholi abantwana. Leyo nkosikazi kuthiwa yayithandwa kakhulu yiSilo uLobhengula. Kwahamba kwahamba kwezwakala izindaba ezazithi le Nkosikazi isizathu sokungatholi kwayo izingane kungoba yayithakathwe udadewabo weSilo uLobhengila uMngcengence kaMzilikazi . UMngcengence wayelamana neSilo uLobhengula emhlane , bezalwa uMaShabalala . Kuthiwa yathukuthela kakhulu iNkosi yaBathwakazi yabe isikhipha umyalelo owawuthi kubulawe uMngcengence .Ngempela wabulawa ngokulengiswa esihlahleni . Phela ngokwesiko lasebuNguni uMntwana waseNdlunkulu noma umuntu owayehlobene neNdlunkulu wayengabulawa ngokugwazwa uma onile, lalingachithwa igazi laseNdlunkulu. Eqinisweni wayesukelwa nje uMngcengence , wayengakaze athakathe uXhwalile. Wayenyundelwa nje ngoba ezwana nomnewabo. Isazathu esikhulu sokunyundelwa kukaMngcengence wukuthi wayebe nesandla kakhulu ekubulaweni kwaBantwana beSilo uMzilikazi ababulawa iSilo uLobhengula ngoba sibasola ngokuthatha uhlangothi lukaNkulumana . Kuthiwa uMngcengence nguyena owayesho ukuthi akubalawe bani, noma akungabulawa bani. ISilo sasizwa ngaye . Ezinganeni zeSilo uMzilikazi ezibulawa singabala uHlangabeza , uQalingana, uZihwanqa , uMhlaba kaMncumbatha nabanye. Kuthiwa okunye futhi okwathukuthelisa iSilo uLobhengula wukuthi uMngcengence wayesethandana neNgisi . AmaNgisi ayeyizitha ezinkulu zaBathwakazi .

 

 

# Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo