Idlinza leSilo uMzilikazi ka Mashobana

Idlinza leSilo saseMhlahlandlela

Nali idlinza le Ngonyama yakithi uMawela (uMzilikazi) ,lisesicongweni sentatshana iNtumbane endaweni yaseMathopho buqamama nedolobha lakwaBulawayo eZimbabwe. Idolobha lakwaBulawayo lona kwabe kungumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi ,hhayi oweNgonyama uMawela . INgonyama uMawela kuhlawumbiselwa ukuthi yayizalwe ngowe 1790 eMkhuze kwaZulu, yakhothama ngowe 1868 khona endaweni yaseMathopho . Igama elithi ‘amathopho” lisuselwa egameni lesiLozi elithi ‘matombo’ nokuyigama elisho amatshe ngesiZulu .  ISilo sakithi sazithola sesiphila nenye yengxenye yabaLozi eyaziwa ngokuthi aBaNyayi ,sesiyiNgonyama yabo eminyakeni yama 1800s ngemuva kokushiswa kwemizi yakithi eMosega ishiswa amabhunu kaHendrick Poitgietier ngowe 1837. Le ndawo esatshalwa kuyona ibizwa ngokuthi yiNgama ,kanti isigodi kuthiwa kuseMathopho ngesizathu sokwanda kwamatshe noma ngithi kwezintatshana kuleya ndawo . Intaba okwatshalwa kuyo iNgonyama uMawela kuthiwa intaba iNtumbane . Liyavela igama lendawo yaseNgama ezibongweni zeNgonyama yakithi uMawela uma kuthiwa ” Yadilika iNgome yengama iNgama ‘ . Ukwegama noma ukwengamela kusho ukuba ngaphezu komunye noma kwenye into . INgome kuyilapho imvelaphi yabakwaKhumalo ikhona ,abaseSwazini ,Zimbabwe ,Mozambikwe bonke imvelaphi yabo iseNgome . Liyavela futhi igama leNtumbane nelaMathopho ezibongweni zeNgonyama uMawela uma kuthiwa ‘ Ntaba zeNtumbane naMathopho niyadela! Ngokuzibula ngethambo laBeNtungwa ! Nize niliphathise okwezikhali zoYisemkhulu! ‘ . Bese kuthiwa kuthiwa ‘Yadilika iNgome yengama iNgama’ .. Awu sukanini sizalwa amaqhawe thina !
ISilo sakithi uMawela satshalwa emgedeni . Kwase kwakhiwa kahle ngamatshe , kwavalwa . Ezibongweni zaso imbongi ithi izintaba zazibula ngethambo laBeNtungwa ngoba babili abatshalwa kule ntaba. Owokuqala yiso iSilo sakithi, kanti owesibili uMngisi uCecil Joun Rhodes owazicelela ukuthunwa lapho kwatshalwa khona iQhawe lakithi uMawela.
Kulo mbhalo osebhodini ngiphatheka kabi uma ngibona ukugagulwa kweSilo sakithi ngegama ngolimi lwesintu, bese ngolwekwebulekwa kubhalwe kahle kuthiwe ‘King’ .
Ake ngime lapho nina beqhawe.
# BeNtungwa nibahle nonke
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo