Umlando ngoMagqekeni ka Magogo Sithole

UMagqekeni kaMagogo iqhawe lakwaSithole

UMagqekeni ungomunye wabantu abawunothisa kakhulu umlando wabakwaSithole . Le nsizwa yabe iyisethenjwa nesilomo esikhulu seSilo saseMhlahlandlela iSilo uMzilikazi kaMashobana ,yayibuye ibe yinduna yomuzi waseGabeni owawakhe eTswenyane , eNorth West lapho kwake kwazinza khona iNkanyamba yaseNdinaneni (iSilo uMzilikazi) ngaphambi kokuba ifudukele lapho sekuseZimbabwe khona ngeszathu sokumiswa kabi ngamabhunu kaHendric Potigietier (uPoti) . Uyise kaMagqekeni uMagogo wasala empini yaseNtumbane nokuyimpi eyabe iphakathi kweLembe neNkanyamba . Kanti naye uMagqekeni wayekhona kuleyo mpi ,bobabili balwa ngasohlangothini lweNkanyamba . Kwahamba kwahamba igama likaMagqekeni laguquka kancane laba uMaqhekeni ngenxa yokuhluleka kwabantu abangabaTswana ukubiza kahle igama likaMagqekeni . Kwathi ngenkathi iNkanyamba ihlasela enye yezinduna zeLembe uNyokana kaMpeyana nguMaqhekeni owagwaza wabulala uNyokana .

Ngenxa yobuqhawe bakhe uMaqhekeni iNkanyamba yamnika igunya noma ngithi yamgunyaza ukuba abuthe amabutho . Lokho wakwenza ebambisene nezinye izinsizwa esingabala kuzo uLotshe kaHlabangana Mtshali   , uMbambelele kaHlabangana Mtshali nezinye . Ibutho lokuqala alibutha owalibiza ngokuthi “Ibutho laMagogo” , waliqamba ngoyise uMagogo owasala eNtumbane . Indlela uMaqhekeni ayebutha ngayo amabutho wayethatha wonke amabhungu ayethunjwa kwezinye izizwe bese ewafundisa indlela yokulwa ngeklwa nangesihlangu . Lokhu kwamsebenzela kakhulu ngoba sakhula impela isizwe seSilo uMzilikazi futhi savikeleka ezitheni . Wayeqale ukubutha ngowezi 1825 kodwa kwathi uma zithi 1828 lase lande kakhulu ibutho laMagogo kangangokuthi kulo kwasekudaleke namanye amaviyo esingabala kuwo iNyanda induna kunguMlagela Khumalo,iNqama induna kunguSomhlolo Mkhwanazi ,uMncwazi induna kunguMtotobi Mabaso ,uJinga induna kunguMletshe Ndiweni ,ayemaningi impela engale kuka 30 .

Lensizwa yakwaSithole kuthiwa yayibuye ibe nesiphiwo sokuboniswa ,ingakho yayikhonzwe kakhulu yiNkanyamba . Yayikwazi ubona into eseza ekudeni . Kwathi ngenkathi amabhunu kaPoti eseyehlulile iNkanyamba , ngenkathi sekuhanjwa sekuphikelelwe kwelisenhla ,kwavunyelwanwa ngokuthi kwakudingeka ukuthi isizwe seNkanyama sehlukaswe izingxenye ezimbili . Enye ingxenye yaholwa nguGundanekumitha Ndiweni owabe enguNdunankulu wezwe, eyesibili ingxenye yaholwa iSilo uMzilikazi uqobo . Engxenyeni yesibili kwakukhona noMaqhekeni umfoka Magogo . Ingxenye kaGundanekumitha yahamba kahle impela ,yafika kahle. Kodwa eyeSilo uMzilikazi eyayimbandakanya noMaqhekeni ayifikanga kahle,yeduka endleleni ,kwaphela iminyaka emibili zombili izingxenye zedukelene . Kwaze kwafika esigabeni lapho uGundane abeka khona inkosana  yeSilo uMzilikazi ogama layo linguNkulumana ngoba amathemba ayesephelile esizweni mayelana nokuphila kweNkanyamba nabantu bayo eyayihamba nabo. UGundane waqhubeka nomuzi awubuza ngokuthi kukwaGibuxhegu . Ngenkathi kuzosukwa eMosega eNorth West lapho isizwe sasizinze khona kuthiwa uMaqhekeni wakubalula eSilweni uMzilikazi ukuthi uhambo lwaluyona nzima kakhulu futhi ebuthweni leNqama kuzofa izinsizwa eziningi kakhulu  zibulawa yimbo. Ngempela zafa izinsizwa ebuthweni leNqama zibulawa yiyo imbo lena ezweni likaLewanyika osekuyiZambia khona namuhla. Ngemuva kweminyaka emibili yatholakala iNkanyamba nabantu bayo itholwa ithimba elalijutshwe ukuba liyoyicinga . Ekufikeni kwayo yafika yabulala uNdunankulu uGundanekumitha kanye nazo zonke izinduna ezazithinteka odabeni lokubukwa kukaMntwana uNkulumana . Babulawelwa entatshaneni eyaziwa manje ngokuthi yiNtabayezinduna eduzane nedolobha lakwaBulawayo . Idolobha lakwaBulawayo kwakungumuzi weSilo uLobhengula hhayi oweSilo uMzilikazi . Kukhona izikole ezaqanjwa ngalo leli qhawe lakwaSithole njengeMaqhekeni Primary School esendaweni yaseMpophoma kwaBulawayo .UMaqhekeni wazala uGampu naye owaqhubeka ngokuba yinduna yaseGabeni ngesikhathi seSilo uLobhengula . Ngaleso sikhathi umuzi waseGabeni lakithi wasewakhe lapho sekuyidolobha lasePlumtree khona namuhla .Wawuhamba njalo uze uyovinjwa yindawo yaseTsholotsho . Yonke leyo ndawo namuhla yaziwa ngokuthi kukwaGampu,yaqanjwa nbendodana kaMaqhekeni Sithole.

Izibongo zikaMaqhekeni Sithole

UMgabhi weGaba
Isikhukhulane sikaJobe
Esikhukhule abezindlu nabezindlwana
Sithole seGaba
Esibiza amaqhawe asebele
Sixoshe amavaka abaleke
Ngwazi emandlamakhulu
Eyala ukubheka emuva
Selusinda uhambo

UMathob’inkosi ithobeke
UMathulis’inkosi ithule
Sigqila nganhloko sikaMthwakazi
Sigilamkhuba kwelenkangala
Umsindo wezwakala eMahalihali
Wezwiwa ngoMthithika
Njob’enhle yenkosi
Eyavunulwa nguMzilikazi
Wachithachitha izizwe
Indlukula kaNyokana yemuka namanzi
Omigwalo yamaBula yasuduka

Gagane olumeva kawephuki
Olubiyela iNkosi
Ludle izinkomo,ludle amadoda !
USojama ngezihlangu emangweni
Abafo bahlehle nyovane
Mudli wezinkomo ezinenkelenkele
Owathi esadla ezinye wadla ezinye
Wee! Thole elimnyama njengezulu
Elikhwaza noma kusebusika
Nkonjane emnyama yeGaba
Ebhula amaphiko ezizibeni
Nasekhalweni lwaseMpama
Ezingazini ezaveza amaqhawe

Zashwabadela uDingane
Mafuzafuza kufulelwe
Kwethuleke iziyoco zabafo
Dondolo lweNkosi!
Oluqhube inkos neqambi lenkomo
Godogodo lukaMthwakazi
Alushi ngokubaselwa
Alupheli ngokubandwa
Nempehla ziluphehlile
Zabuyela nyobane ziwaza

Sithole esimnyama
Wena omadolo makhulu
Edlula awendlovu
Ngokuguqa okhalweni lwamaqhawe
Ngwazi yaseGabeni
Edla emahlathini amnyama
Lapho kudla khona imihlambi yezingonyama
Nsiba zengungumbane
Ezihlaba zisalele
Amanxeba kawapholi
Zicibe uMahambayedwa eMpameni

Bombo lwezintaba ezinde
Bazame ukuzikhuphuka behluleka
Nasebusuku bazamile
Kwasa bezinkubela
Bayethe nkalo kazifinyelelwa
Bayethe zulu elimnyama
Elithwala lishwabadele amahlathi
Lidle konke okungaphili
Bayethe mhlane obanzi
Obelethe ibhidi elimnyama ngomlomo
Wavundla nalo amahlathi anezilo
Awaze walibeka phansi
Bayethe isijula sikaMthwakazi
Esiphanga izinkomo
Sidle amadoda
UMthwakazi wadlondlobala
Waba maphiko abanzi
Akhotha izilwandle

#Ulibinda Jobe

Iqhawe aliqedwa

Kulobe u-Bonga Kholo Khumalo

#INtungwa lasenhla kwaSokhumalo

084 098 4016

bornkhumalo@yahoo.com

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo