Umlando ngoRobert Moffart (uMtshede)

UMtshede [Robert Moffart]
UMngisi uRobert Moffart wayengumngane omkhulu weNkosi yabeNtungwa nabeThwakazi inkosi uMzilikazi kaMashobana Khumalo. URobert Moffart wazalelwa kwelamaNgisi endaweni yaseOmiston ,East Lothian ,eScotland ngowe-1783 [Kodwa uWikipedia uthi wazalwa ngowe1795].Le nsiwa yakwaMoffart yayizalwa emndenini ompofu kodwa uthanda uSimakade uMdali wezinto zonke. UMofathi wakifa kuleli elaseNingizimu Afrika ngowe 1816 ,wazinza endaweni yaseKapa lapho aqala khona umkhankaso wakhe wokusabalalisa IZwi likaNkulunkulu.Ngowe 1819 wagcagcelwa yintombi yakwaSmith ,uMary Smith . Ngowe 1820 uMfundisi uMoffart walifulathela izwe laseKapa wasingisa amabombo e -Griquatown (kwelaMahiligwa)buqamama nedolobha laseKimberly ,lapho sekuyisifundazwe saseNorthen Province khona namuhla.Nakhona akahlalanga isikhathi eside ,wedlulela enhla nomfula iGwaa [Vaal River] lapho afika akha khona umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseKurumana .UMtshede kanye nowawakhe uMary Smith Moffart babusiswa ngendodakazi uMary Moffart kanye nendodana uJohn Moffart. Indodakazi kaMtshede uMary Moffart kwathi ngokuhamba kwesikhathi wagana uDavid Livingstone okwaqanjwa ngaye idolobha laseZambia iLivingstone .UMtshede waduma kakhulu ngenkathi akha ubuhlobo phakathi kwakhe neSilo sakithi eMhlahlandlela inkosi uMzililazi kaMashobane. Kuthiwa into kaSokhumalo yayingabathandi abamhlophe  .Kodwa uMtshede yena wakwazi ukwakha ubuhlobo neSilo sasikithi eMhlahlandlela okuyinto eyamangaza umhlaba wonke jikelele , ikakhulukazi wona amaNgisi . Ngaleso sikhathi okaMntungwa wayezinze endaweni yaseMosega lapho sekwakhiwa khona idolobha laseZeerust.Kuthiwa langa limbe okaMntungwa wathuma izinduna zakhe uMhabahaba kaZama wakwaMkhwanazi kanye noMncumbatha kaKholo wakwaKhumalo ukuba bayobheka izwe laseKurumana . EKurumana kwabe kuyigama lomuzi kaMfundisi uMoffart njengoba nesengishilo. OMhabahaba bafikela ezandleni zikaMtshede owabemukela ngezandla ezivulekile ,wabaphatha kahle kakhulu . Phela kuthiwa wayezilungele okaMoffart , efana nemvu uqobo . Kwathi uma befika enkosini bayibikela ngempatho enhle kaMtshede .Inkosi yase ifisa ukubonana naye uMtshede .Baqala kanjalo -ke ubuhlobo phakathi kukaMfundisi uMtshede ( Moffart) neNkosi uMzilikazi.Kuthiwa okaMntungwa wamkhonza  kakhulu uMtshede , embiza ngoYise uMashobana ngenxa yokulunga kwakhe .Phela naye uMashobana kuthiwa wayelunge eyimvu uqobo . Into ababevamise ukuxoxa ngayo uma behlangene yiZwi likaSomandla .Kuthiwa inkosi yabeNtungwa yakhothama isamamukelile uSomandla .Lokhu kufakazelwa ukuthi inkosi ayizange ihlasele ezinye izizwe kusukela ngowe1856 kuze kube ngowe1868 nokuwunyaka inkosi eyakhothama ngawo .Ezinye izazi mlando zithi ngowe 1858 okaMntungwa wabulala uManxeba indodana kaMkhaliphi kaDlekezela Khumalo ngoba eyisole ngokuthakatha. Kodwa eqinisweni uManxeba washona ebulawa iSilo uLobhengula ngoba wayengomunye wabantu ababengahambisani noMbuso weNkosi uLobhengula, befuna kubuse uNkulumana. Phakathi kweminyaka ka1820 no1830 inkosi uMzilikazi yathola inkosana yayo kuNdlunkulu wayo uMwaka Nxumalo .Leyo nkosana yethiwa igama noma ngithi yabizwa ngokuthi inguNkulumana ,okwabe kuyigama lomuzi kaRobert Moffart . UMoffart noMary babusiswa ngezingane ezilishumi .
Lezo zingane uAnn, uRobert wesibili [owashona esewusana] ,uRobert wesithathu,uHelen ,uElizabeth[naye washona esewusana],uJam
es,uJohn [waba uMshumayeli omkhulu weZwi lenkosi ] ,uElizabeth wesithathu, kanye noJean .Encwadini yakhe ethi ‘The Matebele Journals ” uMtshede uchaza iNkosi yabeNtungwa nabaThwakazi njengenkosi eyayivuthiwe ebuchosheni , inkosi ehlakaniphe ngendlela eyisimanga.
Umzukulu kaMtshede uHoward Unwin Moffart waba nguNdunankulu wezwe laseRhodisia  ngo1923. IRhodisia yagcina iyiZimbabwe .
UMtshede wagcina ephindele kubo eScotland .Washona ngowe 1883 ,wabekwa eWest Norwwon Cemetry ..Isichuse sikaMtshede sisedolobheni laseKurumana ,eMoffart Mission .
Encwadini yakhe uMtshede uyichaza kanje iNkosi uMzilikazi.
”He is a shorter than average man, light-skinned, but very well proportioned and clearly very athletic and physical in outlook. He is a soft-spoken man, quite pensive, sometimes he is light-hearted and humarous. In his person, he is rather below middle size, lusty and has a rather pleasing and soft countenance and is exceedingly affable in his manners.his voice is feminine,and cheerfulness predominates him.He is handsome and indeed might be taken for anything but a tyrant from his appearance”.
Izibongo zikaMtshede [zibhalwe ngolimi lwesiNdebele]
Ijaha elindevu zimashoba
UMtshede owatshedel’eNkosini
Yenak’esifubeni sakhe
Umlandi wendab’engasiyo yomkhonto
Kumajaha endaba yomkhonto
Umvumanselele yesiphambano
Umhlozi wamazibul’emthombo
Yemfundo koMatshobana
Iqhaw’eliyonkentez ’emidangweni yezulu
Lilanda ukuthi laziphatha njani izikhali zomoya
Umdabulamimango yezizweni
Obesiyanqobel’iNkosi yakhe imibuso emitsha
Uze ehlome ngani na?
Uze ehlome ekhankansile
Uze ephethe umkhonto welizwi
Imicibishol’evuthayo wayivika ngesihlangu sokholo
Uze ethwel’indlukula yosindiso
Uze ethikizela ngemithika yomusa lothando
Uze ethwele amayika amakhamb’akwabo
Elapha okwehluleka khona ezakoMthwakazi
Usibindigidi uthemba ligxile ezulwini
Owel’amazibuko abekade ethikazwa iminyakanyaka
Zidungwe ngubani izizib’ebezikade zizwiwa ngoluthi
AkusiMtshede yena omkhantsho ubomvu
Bathi izindlela zihlahliwe
Bathi imisel’ivuliwe yaleth’uzamcolo wokutsha
AkusuMtshede lo
Yen’omkhonto onhlendlanhlendla
Oth’ugwaz’ungabuy’uwaza
Phel’engazakaye esigodlweni sakoMkhulu phezulu
Engelanyanda ayivunileyo
Mtshede weNkosi
Kazi waziwela kanjani izilwandle zamanzi agubhayo
Izigodi nezinkalo zempelamandla ke
Weza wagxumek’iluba le eNkulumana[imbali]
Laqhakaz’iphunga lamakha aze azwiwa
Zimpumulo zaboMzilikazi ka Matshobana
Bheka iqhawe eliyoletha izithunywa enkosini yalo
Izithunywa ezingayikuba ngamahole
Kodwa ziyokwenziwa amakhosana lamakhosazana
Embethe ezimhlophe zesikhosini saphezulu
Abantwana bendlunkulu yezulu
Abathwel’imqhele yenkazimulo
Izindlamafa kanye naye embusweni kathixo
AMEN !
Kulobe uKholo Khumalo INxazonke!
084 098 4016

UMfundisi u-Robert Moffart

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo