Umlando ngoGampu ka Maqhekeni Sithole

IsiZulu sithi ‘ukhuni luzala umlotha’ nokuchaza ukuthi umuntu akazizali noma ngithi akuvamile ukuthi ingane ifuze abazali ngezenzo . Sibuye sithi ‘ukhamba lufuze imbiza’. Lapho-ke kusuke kukhulunywa ngengane efuze nse umzali wayo ngezenzo.

UGampu wayezalwa iqhawe likaMthwakazi uMaqhekeni kaMagogo Sithole . UMthwakazi isizwe esabunjwa yiqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi kaMashobana. Lesi sizwe sitholakala eningizimu yezwe laseZimbabwe esifundazweni esaziwa ngokuthi kulwaMthwakazi. UMzilikazi wayesuke kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe wasingisa amabimbo enyakatho wagcina esezinze endaweni lapho sekuseZimbabwe khona . Wayesuke kwaZulu ngowe 1821 waphikelela lapho sekuseNorth West khona namuhla , wahlala kuleya ndawo waze wasuka ngowe 1837 esuswa amabhunu kaHendrick Potigitier ngemuva kokulwa nawo izimpi ezingapheli .

Uyise kaMaqhekeni uMagogo wasala empini yaseNtumbane nokuyimpi eyabe iphakathi kukaZulu neNkosi uMzilikazi . INkosi uMzilikazi kwahamba kwahamba yagcina isizakhele obayo ubukhosi  noma ngithi esayo isizwe , esasinizwa ngokuthi singuMthwakazi . Sinabantu ababalelwa ku 8 million . UMaqhekeni naye walwa eNtumbane futhi wahlabana kakhulu kangangokuthi iNkosi uMzilikazi yaze yamubonga ngokumganisela udadewabo uMatshakazana nokunguyena owazala uGampu esixoxa ngaye namuhla .  Ngemvume nangegunya leNkosi uMzilikazi uMaqhekeni wabutha ibutho lezinsizwa ezasiselula kakhulu (youthful) elibuthela lapho sekuseMosega khona eNorth West . Lelo butho uMaqhekeni walibiza ngokuthi yiButho LaMagogo ekhumbula uyise uMagogo owasala eNtumbane . UMaqhekeni wagcina eseyiNduna enkulu yaseGabeni nokuwumuzi weSilo uMzilikazi owawakhe lapho sekuseTswenyane khona , phezu komfula iGroot Marico . Phela iNkosi uMzilikazi yagcina isiyiSilo , isikhothanywa ngamanye amakhosi.
INkosi uMzilikazi yayimkhonze kakhulu uMaqhekeni ngenxa yobuqhawe nenhlakanipho yakhe.  Esinye sezizathu ezenza uMaqhakeni wathandwa kakhulu iSilo sikaMthwakazi wukuthi uMaqhakeni wayebuye abe yiSanusi . Wayekwazi ukubona into ingakenzeki .  Yisona sizathu-ke uMaqhekeni wayehlezi eseduze neSilo sikaMthwakazi . Ngenkathi kuzohlasela amabhunu eGabeni kuthiwa washo uMaqhekeni eNkosini uMzilikazi ukuthi amabhunu ayezohlasela . Nangenkathi iNkosi uMzikazi yeduka lena enkangala yaseMahalihali lapho sekuseBotswana khona kuthiwa wayeahilo uMaqhekeni ukuthi kwakuzokwenzeka lokho. Nangenkathi ibutho leNqama lizoqedwa uNakane lena kwelaseZambia kuthiwa kuthiwa konke lokho wakuboniswa uMaqhekeni .
UMaqhekeni washona eminyakeni yama 1870s eseluphele impela. Ngaleso sikhathi umuzi waseGabeni wasewakhe lapho sekwakhiwa khona idolobha lasePlumtree , eZimbabwe. Ngemuva kokushona kweqhawe uMaqhekeni kwaba uGampu owahlala esihlalweni sokuba yiNduna yaseGabeni , ngaleso sikhathi kwasekubusa iSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ngoba iSilo uMzilikazi sasesikhotheme , sikhothame ngowe 1868 .  UGampu yena akazange afane noyise uMaqhakeni .Kuningi ukuphambuka akwenza .  Okunye kwalokho kuphambuka kwenzeka ngowe 1887 lapho uGampu akhulelisa khona indodakazi yeSilo uLobhengula uMhlumela Khumalo okwakulindeleke ukuba iyogana iSilo sikaGasa iSilo uMzila ka Soshangana.  Empeleni lamakhosi amabili ayenze isivumelo sokuthi ayezoganiselana ngamadodakazi awo . Kwakuvunyelwane ngokuthi uXwalile kaMzila Nxumalo wayezogana iSilo sikaMthwakazi iSilo uLobhengula, bese uMhlumela ka Lobhengula Khumalo ayogana iSilo sikaGasa iSilo uMzila kaSoshangana . Empeleni ngenkathi uGampu ekhulelisa uMhlumela uXwalile wayevele eseganile vele kwaKhumalo , esakhelwe nomuzi waseMganwini okwaqanjwa ngawo ilokishi lakwaBulawayo iMganwini . UMhlumela yena wayengakayi kwaGasa ngesizathu sokuthi wayesemncane kakhulu , esakhula.
Sathukuthela sathelwa ngamanzi iSilo sikaMthwakazi , safuna ukumudla simfele uGambu -wagcina eqe umngcele wabalekela eMosega emabhunwini wayobhaca . Waze wabuya sekuzolwa impi  eyaziwa ngokuthi iAnglo Ndebele War . Leyo mpi yayiphakathi kukaMthwakazi naMaNgisi , yalwa ngowe 1893 .  ISilo samthethelela uGampu sangambulala , sambuyisela nasesikhundleni sokuba yiNduna yaseGabeni. Lokho kwabamangaza kakhulu abantu ngoba cishe wonke umuntu wayelindele ukuthi iSilo sisasiyomthumela kweloYisemkhulu uGampu.

INduna uGampu ka Maqhekeni Sithole

Impi i-Anglo Ndebele War yayiphakathi kwamaNgisi kaCecil John Rhodes kanye noMthwakazi ngaphansi koMbuso weSilo uLobhengula. Kuleyompi uGambu wembuka wagqisha namaNgisi ayesemethembise uMbuso kaMthwakazi . Induna uGampu yabe iyinduna yomuzi waseGabeni nokuwumuzi owawakhe ngasemngceleni wezwe likaMthwakazi nelabaNgwato beNkosi uKhama . Owayebusa abaNgwato ngaleso sikhathi kwakuyiNkosi uSikhume( Sekgome) eyayisivele isiyiSimaku samaNgisi ngaleso sikhathi . INduna uGambu yayalelwa ukuba umngcele ukuze amaNgisi ayezoqhamuka ezweni leNkosi uSikhume  engakwazi ukungena kwelaBathwakazi . UGampu akazange akwenze konke lokho , wawayeka amaNgisi angena kwelaBathwakazi, wangawahlasela . AmaNgisi ayehamba nempi enkulu yeNkosi uSikhume , eyihlomise  ngezibhamu. Kuleyo mpi anqoba amaNgisi , agcina eshise nomuzi wakwaBulawayo . UGampu wabuye waganwa uGugwana indodakazi ka Tshukisa kaMzilikazi . UTshukisa wayebuye aziwe ngelikaMuntu.
Ake ngime lapho okwanamuhla
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo