Umlando ngedolobha lakwaBulawayo

Idolobha lakwaBulawayo , eZimbabwe.

 

Idolobha lakwaBulawayo eZimbabwe kwangumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi Khumalo .
Umuzi wakwaBulawayo wakhiwa yiSilo  uLobhengula kaMzilikazi ngemuva
kokudla kwayo umhlanganiso empini yaseNgazini . Empeleni iSilo uLobhengula waMawaba sawuguqula igama . Ngaphambi kokuba ubizwe ngoBulawayo wawubizwa ngokuthi ikwaGibixhegu. Impi yaseNgazini yayiphakathi kukaMbiko kaMadlenya wakwaMasuku nenkosi uLobhengula wamaWaba . AbaNtwana oLobhengula , Nkulumana , Qalingana , Hlangabeza nabanye babehlala khona esigodlweni ikwaGibixhegu . Umuzi wakwaGibixhegu wawakhiwe nguGundanekumitha kaNdlovu wakwaNdiweni ngenkathi iSilo uMzilikazi sisadukile. Ngenkathi kweduke iSilo uMzilikazi izinduna oGundane , oMhabahaba ,oNtshumane zabeka uMntwana uNkulumana esihlalweni sobukhosi ngoba zasezililahlile ithemba ngokuphila kweSilo uMzilikazi . ISilo uMzilikazi seduka iminyaka emibili. Satholakala kowesithathu. Kuthiwa yathukuthela yathelwa ngamanzi into kaMashobana ngenkathi ithola uNkulumana esebusa .Yakhipha umyalelo owawuthi kubulawe zonke iziNduna ezazithinteka ekubekweni kukaNkulumana. Ayigcinanga lapho-yashisa nomuzi wakwaGxibixhegu owawakhiwe nguGundanekumitha -yazekhela eminye iimizi ,yakha owaseMhlahlandlela ,OJingeni, eMncwazini ,eMahlokohlokweni ,eMaDibeni neminye.
Kuthiwa uMntwana uLobhengula wayewuthanda umuzi wakwaGibixhegu. Ngenkathi ethabatha ubukhosi ngowe 1870 wabuye wawuvusa umuzi wakwaGibixhegu . Lowo muzi wawakhelwe buqamama nentaba iNyoka ingakho wawubuye waziwe ngokuthi kuseNyokeni. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi iSilo uLobhengula sawuthutha wayowakha endaweni yaseMahlabathini lapho osekwakhiwe khona iskole sabamanga aphezulu iNorth Lea High School. (kwaBulawayo,eZimbabwe) . Ngemva kwempi yaseNgazini iSilo uLobhengula sawushintsha igama , sawuqamba igama elisha elithi ikwaBulawayo ngoba sithi sasesi” ngobulawayo” ngenkathi sizolwa neNduna uMbiko empini yaseNgazini . Isigodlo
saseNyokeni namuhla saziwa ngokuthi i’Old Bulawayo’ ..ikwaBulawayo yona-ke sekuyidilobha . Kuthiwa wawakhiwe kahle umuzi wakwaBulawayo,ufulelwe kahle . Ngemva kokunqotshwa kwesizwe sikaMthwakazi sinqotshwa amabhunu- iNkosi uLobhengula yayelela iNduna yakwaBulawayo uSivalo kaMvaleleni Mahlangu ukuba awuthungele ngomlilo. Nempela wawushisa uSivalo .
Namuhla  umuzi wakwaBulawayo sewaba yidolobha lakwaBulawayo. Lelo dolobha yilona elilandela iNhlokodolobha iHarare ngobukhulu.  Idolobha lakwaBulawayo linamaLokishi amaningi esingabala kuwo iMzilikazi, iLobhengula, iGwabalanda, iLuveve , iNguboyenja, iNjube kanye namanye.   Akulona iqiniso ukuthi idolobha lakwaBulawayo kwabe kungumuzi weSilo uMzilikazi eyawuqamba ngokulandela umuzi weSilo uShaka wakwaBulawayo owawalhe ngaseNdlayangubo eShowe.  .Iphutha lelo. Abantu kudingeka bayeke ukusabalalisa umlando abanganaso isiqiniseko sawo . Imizi yeSilo uMzilikazi kwakuseMhlahlandlela, eNdinaneni, oJingeni, eMncwazini, eMkhwahla, eGabeni kanye neminye.
Ake ngime lapho bakwethu.

Inkaba yedolobha lakwaBulawayo , eZimbabwe.

 

 

 

 

 

IBulawayo City Hall

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo