Umlando ngoMntwana uNjube kaLobhengula kaMzilikazi Khumalo

UMntwana uNjube wayeyiNkosana yeSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula kaMzilikazi kaMashobana kaZikode.
Kwathi lapho amaNgisi esewudlile umhlanganiso empini yaseGadade ngowe 1893 abe esethatha aBantwana (Princes) beSilo uLobhengula abathumela eKapa ukuba bayohlala khona . Lokho amaNgisi ayekwenza ngenhloso yokuqeda nya ngobukhosi bakithi . Bathathu aBantwana abathunyelwa eKapa , kwathunyelwa uNjube , uMntwana uNguboyenja kanye noMntwana uMphezeni (ongakwesokudla) . UMntwana uSidojiwe kaLobhengula yena wathunyelwa ebuShona eSalisbury nosekuyiHarare namuhla. UMntwana uSidojiwe nguyena owayengomncane kubo bonke aBantwana. Awagcinanga lapho amaNgisi aqhubuka athumela oNdlunkulu beSilo uLobhengula , onina baBantwana khona eKapa . Lokho ayekwenza ngenhloso yokuthi uma kukhona omumethe phakathi koNdlunkulu lowo Mntwana azalelwe khona eKapa emehlweni awo amaNgisi . Ngenhlanhla yawo-ke amaNgisi wayengekho uNdlunkulu owayekhulelwe . Ngakho-ke oNdlunkulu bagcina bephindiswe emuva kwaBulawayo . Kuleyo Mindlunkulu kwakukhona noMpoliyana Ndiweni unina wenkosana uNjube kaLobhengula.

ABantwana beSilo uLobhengula.KwesoKhohlo uMntwana uNguboyenja , phakathi nendawo uMntwana uNjube , besekuba uMntwana uMphezeni ngakwesoKudla. Bonke badingiselwa eKapa ngemuva kwempi yaseGadade.

UNjube wazala oRhodes no Albert
URhodes wazala uFana owazala uMnce owazala uMntwana uBulelani nokunguyena ozobekwa ukuba aphathe kwaMthwakazi maduzane nje.
ABantwana oNjube noRhodes bagcina baphindiswe kwaBulawayo ngeminyaka yama 1920. Bathi uma befika basungula iqembu lebhola nokuyiqembu elisekhona namanje. Lelo qembu libizwa ngokuthi yiHighlander FC . Leli qembu lakhiqiza abadlali abaningi nesingabala kubo uPeter Ndlovu owaba umdlali wokuqala ngqa ukudlala kwiLigi yamaNgisi i-English Premier League.
Aah!! Mashobana!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo