Izithakazelo nomlando wakwaNkuna

Abantu bakwaNkuna baphuma kubantu bakwaKhumalo .  Isizwe sakwaKhumalo ngesikhathi seNkosi uDingiswayo sasakhe eBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika koNondweni. Inkosi uMagugu ka Gasa eyayibusa abakwaKhumalo ngaleso sikhathi .  Kuhambe kwahamba kwagcina kudaleke obunye ubukhosi ngoba oMashobana kaZikode , uDonda kaGasa , uBheje kaMagawozi kanye noSiwela kaGasa bagcina bemshiyile uMagugu bayoziphembela obabo ubukhosi . UMashobana noBheje bawela umfula iSikhwebezi, uDonda wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseZizibeni, uMashobana wakha umuzi waseNdinaneni ngaphezu komfula uMkhuze , uBheje yena wakha eNgome, umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kuseTsheni likaBheje . USiwela yena wagcina ephikelele enyakatho eSwazini. Ngakho-ke uSiwela  wagcina esekhumukile kulolo fuduko kwasala iSokangqangi  lakhe uMlotsha elakha umuzi wasoLuthulini ngasegqumeni aMaphondwana .USiwela eSwazini wafika wazala uVongoye owayebuye aziwe ngelika  Kuhlase .UKuhlase wazala uMkhwatsa/uMkhwatha ozele uMgcoyiza. UKuhlase nguyena ogqama kakhulu ezithakazelweni zaBaNtungwa baseSwazini . Nabuya ubukhosi bukaMgcoyiza kwaHlatsi ngaphansi kweNkosi uMakhosikhosi Khumalo . Esendeni likaSiwela kubuye kuphume izibongo esingabala kuzo esakwaMsibi, esakwaGuliwe kanye nesakwaMashinini
Kusendlini kaMagawozi -ke lapho kuphuma khona abantu bakwaNkuna . INdlu kaMagawozi ilena eseNgome . Kuthiwa uNkuna waduba ikhaya ngesikhathi sokubusa kweNkosi uDingiswayo , waphikelela enyakatho . Ohambweni lwakhe uNkuna kuthiwa wafike wakha endaweni lapho sekuseLydenburg esifundazweni saseMpumalanga .  Kuthiwa akahlalanga isikhathi eside kuleya ndawo ngoba wabuye wafuduka wasingisa amabombo lapho sekuseMozambikwe khona namuhla.  Ngaleso sikhathi wayengakafiki uSoshangana Nxumalo kuleya ndawo.  Kodwa kwasekukhona abantu abangabaNguni kuleya ndawo . Kulabo bantu singabala aBeNtungwa bakwaMabaso okwahamba kwahamba bagcina sebenzisa uChauke noMlilo njengezibongo. Abanye  abaNguni abafika eMozambikwe ngaphambi kokuba kufike abakwaNkuna abakwaMabunda , Maswangayi kanye nabakwaMakamu. UMabunda , uMaswangayi kanye noMakamu kwakuyizinsizwa zakwaMazibuko ezaduba ikhaya zagcina ziphelele khona eMozambikwe.  Ufuduko lwabantu lwabantu bakwaNkuna beya eMozambikwe lufakazelwa izithakazelo zabo ezithi ” Loyi a nga nangamela Makamu na Mabunda” nokuchaza ukuthi”  wena owalandela uMakamu noMabunda”  .Zingolimi lwesiTsonga . Ngenkathi uNkuna efika eMozambikwe isizwe sakhe sasesithe ukwanda kwazise phela wayeganwe ngamakhosikazi amaningi.
Kubantu bakwaNkuna kwagcina kuphume isibongo sakwaMabuse . Ngakho-ke abakwaMabuse nabo bayizihlobo zegazi nabakwaKhumalo . UKhumalo okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaKhumalo wayengumnawakhe kaMabaso , bobabili babengamadodana kaMntungwa . Ngakho-ke abantu bakwaNkuna babuye bahlobane nabakwaMabasa , Chauke , Mlilo , Hlanguza nabanye.
Abantu bakwaNkuna eMozambikwe babakhelane nabakwaBaloyi, Rikhotso, Mabunda, kanye nezinye izizwe . AbakwaNkuna  ngenkathi befika eMozambikwe bamukelwa isizwe sakwaRikhotso esabasikela indawo yokwakha. AbakwaMabunda ize ukhokho wabo wayesuke kwaMazibuko kodwa basebekhuluma ulimi lwesiNhlave nokuwulimi olungaphansi kolimi lwesiTsonga. Lolu limi lwalukhunywa isizwe sabaRikhotso nokuyisizwe esasiphethe indawo eyagcina seyaziwa ngokuthi kukwaGazankulu. NabakwaNkuna nabo bagcina sebebekhuluma sona isiNhlave.  Bathi basahleli kusemnandi kwatheleka uSoshangana kaZikode  Nxumalo owayesuke kwaZulu ngemuva kokwehlulwa  kweNkosi uZwide yehlulwa yiLembe . USoshangana wayegqishe neNkosi uZwide kuleyo mpi .
Esuka kwaZulu uSoshangama wayehambe ehlasela izizwe iningi lazo ezinqoba bese ezifaka ngaphansi koMbuso wakhe owagcina sewaziwa ngokuthi unguMbuso kaGasa , nezwe lakhe wagcina eliqambe igama elifanayo .  Ngakho-ke ngenkathi uSoshangana efika kwelabaRikhotso isizwe sakhe sasesikhule kakhulu.  Ekufikeni kwakhe uSoshangana kwelabaRikhotso akazange achithe sikhathi , wafike wagibela kuzo zonke izizwe ezazakhe kuleya ndawo wazihlasela  , kwaliwa impi enkulu eyaziwa ngokuthi yiMpi yaseMatshengwana( The Battle of Matshengwana) . Lezo zizwe kwakungesakwaRikhotso, esakwaBaloyi, esakwaNkuna, esakwaMabunda kanye nezinye. Wadla omhlanganiso okaZikode zabaleka izizwe ayelwa nazo zabheka endaweni eyagcina ibizwa ngokuthi yiNtilasifali , nokuyindawo eyagcina isingeyaMabhunu .
AbakwaNkuna bagcina bakhe endaweni yaseTzaneen. Ngesikhathi seNkosi uMhlaba Nkuna isizwe sakwaNkuna sasesizinze endaweni yaseGiyane. INkosi uMhlaba yayizalwe ngowe 1864 , yakhothama ngowe 1944. Yabusa kusukela ngowe 1880 kwaze kwaba unyaka eyakhothama ngawo we 1944.
Abantu bakwaNkuna sibathola bethe chithi saka izwe lonke . Bayatholakala eSwazini   , bayathokakala nakoNaspoti nakoMkhondo (Pit Retief , bayatholakala koGiyane, Bushbuck Ridge , Tzaneen, Thulamahhashe kanye nakwezinye izindawo
IZIBONGO EZIHLOBENE NESAKWA-NKUNA
-Khumalo
-Mabaso
-Chauke
-Guliwe
-Mashinini
-Msibi
-Nkomo
-Ngubeni
-Nziane/Nziyane
-Macozoma
-Sijemlana
-Phukwana
-Ndlangamandla
-Nyawose
-Mzileni
-Mdleleni
-Mntungwa
-Kuta
-Maquba
-Ntsaluba
-Ntshembeni/Chembene
-Khulu
Kanye nezinye.
IZITHAKAZELO ZAKWA-NKUNA
-Nkuna wa Mavutana
-Mabuse wa Nkongwana
-Mbhurhi ya Njombe
-Mhlave wa kuvenga
-N’wana wo sungula eGazankulu
-Kuvuya na dzoro ra nghala ra tsakuma
-Loyi a nga nangamela Makamu na Mabunda
-Mukuma ndlela ya homu na Mbuti na Xikomu
-Nkhwashu
-Njeni
-Bombokhulu
-Lo fute ekhaya kabo
-Nkuna
#Kulobe u-Kholo Khumalo INxazonke .
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo