Umlando ngoMntwana uMahlahleni kaMzilikazi

UMntwana uMahlahleni Khumalo wayeyindodana yeNkosi u-Mzilikazi kaMashobana.Wayezalwa uNdlunkulu weNkosi uMzilikazi uMaZondo waseMgugudwini . EMgugudwini kwabe kungenye yemizi yeNkosi uMzilikazi. Eminye imizi yeNkosi uMzilikazi kwakuseMhlahlandlela, eNdinaneni, oJingeni , eMkhwahla kanye neminye. Uyise kaMaZondo  kwanguZondo waseBathiyaneni .UMaZondo wayelamana noGulukudwane inyanga enkulu yempi kaMthwakazi eyasebenza kakhulu neNkosi uMzilikazi kusukela ngesikhathi kusukwa eNgome. NguGulukudwane kaZondo owelapha impi yeNkosi uMzilikazi eyalwa noZulu entatshaneni iNtumbane kanye naseSikhwebesini.UMahlahleni wayengenye yamadododana amancane eNkosi uMzilikazi , enguMshana kaGulukudwane . UMahlahleni wagqama kakhulu ngenkathi inkosi u-Lobhengula ilwa noMbiko kaMadlenya empini yaseNgazini lapho ayibamba khona kwathula umoya evikela ubukhosi bakubo kwaSokhumalo obaseqhwagwa uMbiko kaMadlenya wakwaMasuku.Kuthiwa kuleyo mpi okaMzilikazi wahlabana walalisa uyaca inqwaba yamabutho esitha .Kuthiwa wayengasakhuzeki wagcina eseboshwe nezandla ,phela wayelunywa yizintelezi ,esevukwe nawusinga waze waboshwa ngomchilo ezihlakaleni. Wayeselunywa izintelezi zikaMalume wakhe uGulukudwane nokunguyena owayelaphe impi yeNkosi uLobhengula.
UMahlahleni lona wayebuye abe ngumzingeli omkhulu ,kuthiwa wayenezinja ezazevile kuma -50 ezabe zingezohlobo lwama’Ncushe’ (Greyhound’ ).Kwathi ngokuhamba kwesikhathi uMahlahleni waxabana nomnewabo u-Lobhengula . Imbangela yengxabano kwaba wukuthi uMahlahleni wayengahambisani nesenzo seNkosi uLobhengula sokubulala abafowabo . Phela iNkosi uLobhengula yabulala inqwaba yezingane zikaYise esingabala kuzo oHlangabeza kaMzilikazi  , uMhlaba kaMncumbatha , uZingwana kaMzilikazi ,uQalingana kaMzilikazi , uMezwane kaMzilikazi nabanye . INkosi uLobhengula yayilokhu iqhubeke njalo ibulala izingane zikaYise kwaze kwasukuma uMnawayo uMahlahleni waphikelela esigodlweni seNkosi uLobhengula kwaBulawayo wacela uMnewabo uLobhengula ukuba akhawule ukubulala abafowabo. Leso senzo sikaMahlahleni asizange sehle kahle eNkosini uLobhengula,  yaphaka impi eyaphikelela esigodlweni saseMgugudwini nokuyilapho uMahlahleni ayehlala khona .Kuthiwa amabutho athi uma efika eMgugudwini izinja zikaMahlahleni zavuka umbhejazana  zafuna ukuwadla ephila amabutho, abaleka agcwala ihlathi . Kuthiwa lokho kwenzeka izikhawu eziningana ,iNkosi uLobhengula yagcina ibone kukuhle ukuba izenzele yona mathupha umsebenzi wokubulala umfowabo uMahlahleni. Ngempela yaphuma nedlanzana lempi yayo yanikela khona eMgugudwini . Kuthiwa yathi isizofika yeduka yalahleka yaze yajika yaphindela emuva ingawubonanga umuzi waseMgugudwini: Kusobala ukuthi naye uMahlahleni wayenolwazi lwemithi .
Wasinda kanjalo-ke uMntwana uMahlahleni.
#Kulobe uKholo Khumalo iNxazonke
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo