ONdlunkulu beNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana

(UNdlunkulu u-Lomawaka Nxumalo )
ULomawaka  Nxumalo wazala u-Mntwana u-Nkulumana wazala uMntwana uNkulumana , kuhlawumbiselwa ukuthi uNkulumana wazalelwa esigodlweni saseKuphumuleni esasakhe lapho sekuseErmelo khona namuhla. UMntwana u-Nkulumana welanywa intombi u-Zinkabi eyagana iqhawe lakwaMasuku u-Mbiko kaMadlenya owayeyiNdunq yebutho uZwangendaba. UNdlunkulu uLomawaka waba ngomunye wabantu ababulawa eNtabazinduna  . Labo bantu babulawa ngegunya le Nkosi uMzilikazi eyayithukuthele iwotha ubomvu ngoba uNdunankulu uGundanekumitha wayebeke uMntwana uNkulumana yona isaphila. Yayikade yeduke ngenkathi kusukwa laphp sekuseMosega khona kuphikelelwe  lapho sekuseZimbabwe khona.
(UNdlunkulu u-Fulatha Shabalala)
Lo Ndlunkulu nguyena owazala  iNkosi uLobhengula .UFulatha wayezalwa uMabizela wakwaShabalala , wayenguMzala ka Lomawaka. OkaMabizela weza nomthimba owawuphelezela uNdlunkulu uLomawaka ,bevela kwaNgwane , bobabili babeyizihlobo zenkosi u-Sobhuza yakwaNgwane (eSwazini). UFulatha naye waba ngomunye wababulawa eNtabazinduna.
(UNdlunkulu u-Loziba Thebe)
UNdlunkulu uLoziba wayezalwa uPhahlane Thebe . Abantu bakwaThebe abatholakala kwaMthwakazi kusengabantu bakwaSithebe . Kodwa kukhona oThebe abangabaTswana .
 UNdlunkulu uLoziba wayehlala esigodleni saseMhlangeni yena wazala uMntwana uBhitshi..
Kuthiwa uNdlunkulu u-Loziba wayethandwa kakhulu  kakhulu iNkosi uMzilikazi futhi emuhle kakhulu . Kusuke kushiwo yena ezibongweni zeNkosi uMzilikazi uma kuthiwa   ”’Isidolofiya simnandi sehla esiphundu, uzitike wazitika u-Loziba waze wakhamuluka”
Lezi zibongo zichaza ukwephana eNkosini yabakwaKhumalo . Kwathi ngemuva kokubulawa koNdlunkulu oLomawaka kanye noFulatha iNkosi uMzilikazi yaqoka uLoziba ukuba abe nguyena uNdlunkulu omkhulu ebukhosini bakwaMthwakazi . Umuzi waseMhlangeni wawuqashwe yibutho leNyathi . Kukulowo muzi lapho kwakufikela khona umngane weNkosi uMzilikazi uMfundisi Robert Moffart.
( UNdlunkulu u-Luphale Masuku)
Lo Ndlunkulu wayezalwa uMadlenya owasala empini yaseNtumbane ngenkathi kuliwa noZulu. ULuphale wayengudadewabo kaMbiko kaMadlenya iqhawe lakwaMasuku elaliyiNduna yeButho uZwangendaba . Ngenxa yobuqhawe bakhe uMbiko kaMadlenya iNkosi uMzilikazi yagcina isimganisele indodakazi yayo uZinkabi . UZinkabi owayelama uNkulumana . UZinkabi wakhothama ngokuzibulala ngemuva kwempi yaseNgazini
(UNdlunkulu u-Nyembezana)
 Asikho isiqiniseko ngesibongo noma ngoBaba kaNyembezana kodwa yena wayehlala esigodlweni saseMncwazini ,iNduna yaseMncwazini kwakunguMtotobi kaNkumba  Mabaso. Isigidlo saseMncwazini esagcina sishiswe amabhunu ngenkathi iNkosi u-Mzilikazi ilwa namabhunu , kubangwa izingane zamabhunu ezazithunjwe iNkosi uMzilikazi . Amanxiwa aseMncwazini aseMosega esifundazweni saseNorth West.
(UNdlunkulu u-Makhwelu)
Wazala  intombi  uNsimukhulu eyagana iqhawe u-Mfangilele wakwaMashazi owayeqhaphe umuzi waseNdinaneni .
(UNdlunkulu u-Lomgazi Masuku )
Wazala uMntwana uQalingana owabulawa iNkosi uLobhengula ngezikhathi ibulala abafowabo eyayibasola ngokuthi babengahle bayephuce ubukhosi
(UNdlunkulu u-Nyamazana Xaba)
UNdlunkulu uNyamazana naye kuthiwa wayemuhle iNkosi imtusa ngokuthi wayemise okoMnyovu. Yena -ke wazala uMntwana uNyanda owayenguThumbu ezinganeni zeNkosi uMzilikazi zabafana. UNdlunkulu uNyamazana wayesuke kwaNgwane . Wayeyingxenye yabaNguni ababeholwa uZwangendaba wakwaJele nokwathi  ngenkathi uZwangendaba eselifulathela elabaLozi(elaseZimbabwe) wamshiya uNyamazana nenye ingxenyana yabaNguni . UZwangendaba wayebaleke kwaZulu ebalekela ulaka lweLembe. UNdlunkulu uNyamazana wayehlala esigodlweni saseSindeni.
(UNdlunkulu u-Mancokazi Bhebhe)
UNdlunkulu uMancokazi kuthiwa nguyena owayemncane ngokweminyaka kubo bonke oNdlunkulu beNkosi uMzililazi . Kuthiwa uMancokazi wayewukhokhovu lwesangoma. Wayebuye abe yiSanusi , eqinisa nempi yeNkosi uMzilikazi .
* Iyaqhubeka
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo