Uhla lwamagama amadodana eNkosi u-Mzilikazi Khumalo

Ake sibheke amanye amadodana eNkosi uMzilikazi kaMashobana. Ayemaningi wona kodwa sizothinta nje ambadlwana. Iningi lamadodana eNkosi uMzilikazi abuthelwa ebuthweni laMahlokohloko iNduna yalo okwabe kunguMbambelele Mtshali .

(UMANGWANA)

UMangwana wayeyiSokanqangi leNkosi uMzilikazi . Wayezalwa intombi yakwaLanga okaSigola. ISokanqangi indodana endala kuwo wonke amadodana kodwa ibe ingeyona iNkosana. Leyo ndodana isuke yazalwa uYise engakakhehlwa ungiyane. UMangwana waba ngomunye wamadodana eNkosi uMzilikazi adingiselwa eNingizimu Afrika esuka lapho sekuseZimbabwe khona namuhla. Lawo amadodana ayedingiswe uYise uqobo , wayewotha ubomvu ngoba uNdununkulu uGundanekumitha wayebeke uMntwana uNkulumana iNkosi isaphila. Kukhona umlando othi uMangwana uzele aMaNtungwa asezibiza ngokuthi angawakwaPhenduka noma Petuka.

(UNKULUMANA)

Nguyena owabe eyiNkosana yeSilo saseMhlahlandlela iSilo uMzilikazi kaMashobana. Unina kwakunguLomawaka Nxumalo owafa ebulawa eNtabazinduna ngecala lokubekwa kukaNkulumana . UMntwana uNkulumana wadingeselwa lapho sekusePhokeng khona namuhla ,eNorth West . Uzalo lwakhe lutholakala kuyo keya ndawo yasePhokeng .

(ULOBHENGULA)

Wayehashwa ngokuthi “UnguLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni” . UMntwana uLobhengula nguyena owalandela iSilo uMzilikazi esihlalweni sobukhosi . Yena wakha umuzi wakwaBulawayo nosekuyidolobha namuhla. AMawaba kwakuyibutho alibutha ngenkathi ehlala esihlalweni sobukhosi . Kwahamba kwahamba aMawaba ahlukaniswa phakathi . Elinye iviyo lafakwa ebuthweni leZinkondo , kwathi elinye langena eLangeni . UMntwana uLobhengula wayezalwa uNdlunkulu uFulatha Shabalala esesike sachaza ngaye kwenye yama-Post khona lana kuyo le nqolobane.

(UMAKHWELAMBILA)

UMakhwelambila kuthiwa nguyena owayemncane ngokweminyaka emadodaneni eNkosi uMzilikazi . Wayelandela uNyanda ngokweminyaka .UNyanda yena wayezalwa uNdlunkuli uNyamazana Xaba. UMntwana uMakhwelambila wayezalwa uNdlunkulu uMancokazi Bhebhe nokunguyena owabe enguNdlunkulu owayemncane kubo bonke oNdlunkulu beNkosi. UNdlunkulu uMancokazi wayewuKhokhovu lwesangoma. UMntwana uMakhwelambila washona eseguqulwe ngaMakholwa amhlophe , esekhonza uNkulunkulu. Naliya idlinza lakhe eMpandeni Mission.

(UNYANDA)

UMntwana uNyanda kwaqanjwa ngaye isikole sabanga aphezulu iNyanda High School esiseDolobheni lakwaBulawayo eZimbabwe. UMntwana uNyanda wayezalwa uNdlunkulu uNyamazana Xaba .

(UQALINGANA )

Enye yezinsizwa ezazibuthelwe ebuthweni laMahlokohloko zibuthwa iNduna uMbambelele Mtshali . Abanye aBantwana ababebuthelwe kuMahlokohloko kwakungoNkulumana , Ziqhwana, Hlangabeza, Lobhengula kanye nabanye. Unina kaQalingana kwakunguLomagazi Masuku.

(UMAHLAHLENI)

UMahlahleni wayezalwa uNdlunkulu uMaZondo owayengudadewabo wenyanga yempi yeNkosi uMzilikazi uGulukudwana kaZondo waseBathiyaneni.

( UHLANGABEZA)

UHlangabeza wayelama uMntwana uNkulumana emhlane . Babezalwa uMaNxumalo . UMntwana uHlangabeza wakhothama ebulawa iSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ngenkathi sibulala bonke aBantwana esasibasolwa ngokuthi babengahle basiphazamise eMbusweni kaMthwakazi .

Babebaningi impela aBaNtwana beNkosi uMzilikazi kwazise yayiganwe amakhosi amaningi ..

Abanye baBantwana kwakuyilaba abalandelayo

-UMntwana uMabele

-UMntwana uBuhlelo

-UMntwana uMezwana

-UMntwana uVulindlela

-UMntwana uMaganyana

-UMntwana uBheje (hhayi okaMagawozi)

-UMntwana uTshukisa

-UMntwana uBhulindlela

-UMntwana uFezela

-UMntwana uLophila

-UMntwana uSikhonkwana

-UMntwana uMudliwezilwane

-UMntwana uBuza kanye nabanye

Let’s take a look at the sons of King Mzilikazi of Mashobana. There were many, but we will touch on just a few. Most of King Mzilikazi’s sons were conscripted into the AMahlokohloko Regiment. AMahlokohloko were led by iNduna uMbambelele Mtshali.

(MANGWANA)

Mangwana was the iSokanqangi of King Mzilikazi. His mother was okaSigola from the Langa Clan. Sokanqangi is the oldest son of all sons but not a Prince. ISokanqangi is a son who was born before the Father was crowned uNgiyane. Mangwana was one of King Mzilikazi’s sons who were sent to exile in South Africa from what is now Zimbabwe. Those sons were exiled by their own Father because he was angry that Prime Minister Gundanekumitha apointed Prince Nkulumana as a King while he(Mzilikazi) was still alive. Some historians say the Penduka people are the descendants of Prince Mangwana. ‚Äč

(NKULUMANA)

Nkulumana was iNkosana of King Mzikazi .His mother was Lomawaka Nxumalo. Lomawakwa was one of the people who were killed at Ntabazinduna. Prince Nkulumana was not killed at Ntabazinduna . He was sent to exile in what is now Phokeng North West , and he died there . Most of the Khumalos who are based in the North West are his descendants.

(LOBHENGULA)

He was hailed as “Lobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni” Prince Lobhengula was the next successor to King Mzilikazi. He built his Royal Palace which he named kwaBulawayo, which a city today. The aMawaba was his first Regiment that he formed while sitting on the throne. When time went by the Mawaba Regiment split in half. One group was assigned to the iZinkondo Regiment while the other joined iLanga Regiment. Prince Lobhengula’s mother Fulatha Shabalala.

(MAKHWELAMBILA)

Prince Makhwelambila was said to be the youngest of King Mzilikazi’s sons. The second youngest son was Prince Nyanda . Prince Nyanda’s mother was Nyamazana Xaba. Prince Makhwelambila’s mother was Mancokazi Bhebhe, who was the youngest of the Royal Households. UNdlunkulu Mancokazi was a isangoma. Prince Makhwelambila died a born again Christian. His grave is at EMpamdeni Mission just near Bulawayo.

(NYANDA)

The school iNyanda High School which is in Bulawayo was named after Prince Nyanda . Prince Nyanda’s mother was Nyamazana Xaba who came from eSwazini.

(QALINGANA)

QALINGANA is one of the King’s sons who were recruited into the AMahlokohloko Regiment by iNduna uMbambelele Mtshali. The other sons who were recruited into AMahlokohloko Nkulumana, Lobhengula , Mezwana and others. Qalingana’s mother was Lomagazi Masuku.

(MAHLAHLENI)

Mahlahleni’s mother was MaZondo who was sister to iNyanga Gulukudwana Zondo.

(HLANGABEZA)

Prince Hlangabeza was Prince Nkulumana’s baby brother. Their mother was Lomawaka Nxumalo.Prince Hlangabeza was killed by King Lobhengula by the time he was killing all Princes who he suspected of interfering with the his Kingdom

King Mzilikazi had many sons since he had many wives.

These are some of his sons

– Primce Mabele

-Prince Buhlelo

– Prince Mezwana

– Prince Vulindlela

– Prince Maganyana

-Prince Bheje

-Prince Tshukisa

– Prince Bhulindlela

– Prince Fezela

– Prince Lophila

– Prince Sikhonkwana

– Prince Mudliwezilwane

– Prince Buza and many more

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo