Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Izintaba zaMatobo

Izintaba zaMatobo uxhaxha lwezintaba olutholakala endaweni ebuye ibizwe ngegama elifanayo okuthiwa kuseMatobo eNingizimu yezwe laseZimbabwe.  Igama elithi ” amatobo” lisuselwa egameni elithi ” matombo” nokuyigama elichaza amatshe ngokwezilimi isiKhalanga, isiShona, isiVenda kanye nezinye . Kuthiwa iNkosi  uMzilikazi yathi uma ifika kuleya ndawo yaseMatobo yayithanda kakhulu yaze yakhe nomuzi wayo waseMhlahlandlela iNduna yawo okwakunguGwabalanda Mathe. Yase ibuza kwababehlala khona ukuthi yini igama laleya ndawo . Kuthiwa abantu baphendula ngokuthi kuseMatombo( eMatsh... qhubeka ufunde »

Ukuchazwa kwezibongo zeNkosi uMzilikazi kaMashobana 

1.*(INyanga abathe ifile uZulu! Kanti isiyethwese , yethwese ngoNyokana kaMpeyana) Lezibongo zikhuluma ngokusuka kwakhe kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe.  UNyokana kaMpeyana lona okukhulunywa ngaye wayengowakwaZwane akhe endaweni okusekuthiwa manje kuseBaqulusini ngasoBivane. UMzilikazi wathi uma esuka kwaZulu wasingisa amabombo eBaqulusini , kuleya ndawo wafike wacela indawo yokugoba izinkophe kuNyokana kaMpeyana wakwaZwane . UNyokana wayejutshwe yiLembe ukuba abe yiNduna yaseBaqulusini ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uNtshosho kaMangethe yakwaZwane yehlulwa yilona iLembe.  UNyokana wenqaba ukukhoselisa uMzilikazi , esikhundleni sokumkhoselisa yena wawuhlaba wawulawula  wanxusa ezinye izizwe ezazingomakhelwane bakhe ukuba zihlome kuhlaselwe okaMashobana. Yagcina ibambene ngezihluthu yehlulwa ekaNyokana naye wasala enkundleni.  Esewudlile umhlanganiso uMzilikazi wathumba abantu kanye  nezinkomo zalezo izizwe ayezehlulile esingabala kuzo esaseMangweni , esakwaMazibuko  kanye nezinye izizwana ezazingomakhelwane.  Wathumba nemfuyo ebulala inyoka. Kulabo bantu abathumba kwakukhona nezinsizwa okwahamba kwahamba zakhombisa ubuqhawe ubukhulu . Zagcina sezingamaqhawe amakhulu. Kulezo zinsizwa singabala oGundanekumitha Ndiweni , uMlomodlemeveni Zwane , Nyathela kaKhanyi Mazibuko kanye nabanye . Ngamufuphi -ke lezi zibongo

Izilwane ezihlonishwa eMaNtungweni

Cishe kuzo zonke izibongo kuyaye kube khona isilwane esihlonishwayo kulowo mndeni nesithathwa ngokuthi singuKhokho waleso sibongo. Isibonelo nje kwaMazibuko kuhlonishwa inkalankala . Umuntu wakwaMazibuko akayibulali ngisho nangephutha inkalankala ,angisayithinti-ke eyokuyidla . Isibonelo sesibili ng... qhubeka ufunde »

Incazelo ngophawu lweDolobha lakwaBulawayo

Nalu uphawu lwedolobha lwakwaBulawayo nokwabe kungumuzi weSilo u-Lobhengula kaMzilikazi . Lolu phawu lwakhiwa amaNgisi ka Cecil John Rhodes ngemuva kokwehlula kwawo iSilo u-Lobhengula empini yaseGadade ngowe 1893. Kulolu phawu (logo) yonke into ekulona isho okuthile . Ake ngiqale ngendlovu -INdlovu ... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaNtshembeni

Abantu bakwaNtshembeni kusengabantu bakwaKhumalo . Ngakho-ke nabo bawela esigabeni saMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Babuye babe ngaMantungwa ngokobuzwe , bakanye nabo abakwaKhumalo , abakwaMabaso , abakwaNyawose , abakwaNyandeni kanye nabanye. UNtshembeni okwaqanjwa ngaye isibongo wayeyind... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna uMfangilele Mashazi

UMfangilele kaMbhungwana kaNyakazamakhanda wakwaMashazi wayeyiNduna yomuzi weNkosi uMzilikazi owawubizwa ngokuthi kuseNdinaneni. Kusuke kushiwo wona umuzi waseNdinaneni ezithakazelweni zabakwaKhumalo uma kuthiwa “Nina waseNdinaneni”. Abantu bakwaMashazi basengabantu baseMantshalini, base... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMkhaliphi woMkhwahla Khumalo

UMkhaliphi woMkhwahla wayengowakwaKhumalo . Uyise kwakunguDlekezela Khumalo . UMkhwahla kwakungeminye yemizi yeSilo uMzilikazi uMzilikazi eyayakhe endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMosega namuhla, eNorth West . UMkhaliphi wayeyiNduna yakhona eMkhwahla. Eminye imizi yeNkosi uMzilikazi eyayakhe eMosega kw... qhubeka ufunde »

Izibongo eziphuma kuMntungwa kaMbulazi

Ngibingelele ngokuzithoba okukhulu nina baseMaNtungweni. Nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni! Nina abeSibugudu silizulu ngokusibekela ngoba sisibekele amathala emikhonto kithi eMhlahlandlela . Nina bakaMzilikazi ka Mashobana iNdlodlela kaMazazela eyazihlaba zema ngomg... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!