Izibongo eziphuma kuMntungwa kaMbulazi

Ngibingelele ngokuzithoba okukhulu nina baseMaNtungweni. Nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni! Nina abeSibugudu silizulu ngokusibekela ngoba sisibekele amathala emikhonto kithi eMhlahlandlela . Nina bakaMzilikazi ka Mashobana iNdlodlela kaMazazela eyazihlaba zema ngomgobo kwaGqokli! BeNtungwa abahle. Lokhu okulotshwe lapha kule nqolobane iningi lakho kuwumlando osuqinisekisiwe noma ngithi osophasisiwe futhi nowaziwa cishe yiwo wonke aMaNtungwa akhele leli eliseMazansi Afrika(Southern Afrika) .Ngokuvamile uma kukhulunywa ngaMaNtungwa iningi lethu sisuke sizitshele ukuthi kusuke kukhulunywa ngabakwaMabaso kanye nabakwaKhumalo kuphela. Qha! Nina beWundlu elazila iziMbube akukho kanjalo. Ziningi izibongo ezaphuma esendeni likaMntungwa kaMbulazi, akusona esakwaMabaso kanye nesakwaKhumalo kuphela . Kulo mbhalo ngiveze nezinye izibongo eziphuma kuMntungwa kaMbulazi . Ngicela ningibekezelele nina bakaNomayekethe kaNdaba uma kwenzeka nihlangane namaphutha kulombhalo ngoba inkonyane isathuka isisinga kimi. Alukaqini kahle-hle ukhakhayi nina baseNdinaneni.

(MABASO)

Isibongo sakwaMabaso saqambeka ngoMabaso indodadana kaMbulazi . UMabaso wayengumnewabo kaKhumalo owazala abakwaKhumalo . Ingakho abantu balezi zibongo ezimbili bebuye baziwe ngokuthi bangaMaNtungwa kaMbulazi , kususelwa egameni likaKhokho wabo. Esibongweni sakwaMabaso kwabuye kwaphuma ezinye futhi izibongo esingabala kuzo esakwaChauke , Khulu, Nziane, kanye nezinye. Isibongo sakwaMabaso sixube izilimi . Iningi labantu bakwaMabaso likhuluma ulimi lwesiZulu , kodwa bakhona nabanye abakhuluma ezinye izilimi esingabala kuzo isiTsonga , isiSuthu, isiTswana , isiVenda kanye nesiShona imbala . Ukuhlakazeka kwabantu bakwaMabaso kwabangelwa izimpi zasendulo ikakhululazi impi yeLembe neNkosi uMzilikazi. Babuye bahlakazeka futhi ngemuva kwempi yaseNcome ngowe1838 kuZibandlela
Amaqhawe agqama kakhulu kwaMabaso , uNongila Mabaso , uMgodini Mabaso ,uDenjana Mabaso kanye noHwanqa kaDenjane . Bonke laba engibabilile balwa ngobuqhawe obukhulu empini yaseSandlwana mhla uZulu ezidlela amahlanga kumaNgisi ngowe 1879 mhla zingamashumi amabili nambili kuMasingana.

(KHUMALO)

Isibongo sakwaKhumalo savela ngoKhumalo umnawakhe kaMabaso , bobabili babengamadodana kaMntungwa kaMbulazi . KuKhumalo kwabuye kwaphuma futhi ezinye izibongo esingabala kuzo esakwaNdlangamandla , Nyawose , Nkuna, Nkomo , Ngubeni , Nyandeni kanye nezinye. Iqhawe elagqama kakhulu kwaKhumalo uMzilikazi Khumalo owaqala engenye yeziNduna zeLembe wagcina esezakhele esakhe isizwe esibizwa ngokuthi uMthwakazi. Nansiya isizwe eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Amanye amaqhawe akwaKhumalo uMahlangeni Khumalo , Mkhaliphi Khumalo , uMncumbatha Khumalo kanye nabanye. UMahlangeni wabe eyiMbongi enkulu yeSilo uCetshwayo kaMpande. UMahlangeni wasala empini yaseMsebe lapho kwakulwa khona uSuthu noMandlakazi ngoNtulikazi we 1883.

(NDLANGAMANDLA)

Abantu bakwaNdlangamandla kusengabantu nakwaNkosi . Bathakazela ngokuthi Mntungwa, Mphazima kaLanga, Mawandla kaNdlela njalo njalo. Kukhona nabanye oNkosi okungabakwaDlamini , bona-ke bathakazela bathi Hlubi, Nina beKunene , Sidwabasiluthuli njalo njalo. Labo bantu bakwaNkosi abahlangani noNkosi badeMantungweni. Abantu bakwaNkosi baphuma kuSiwela kaGasa wakwaKhumalo. USiwela ugcina ngokuba yisithakazelo kwaMntungwa . USiwela wesibongo owakwaMazibuko . USiwela okwaqanjwa ngaye isibongo wayeyindodana yeNkosi uPhuthini. USiwela Khumalo uzele uMlotsha , uVongoye (uKuhlase) kanye nabanye . UMlotsha wayeyinyanga yezulu , ekwazi ukulinisa izulu, ekwazi nokulivala futhi . Wayebuye aziwe ngokuthi uyiNgqungqulu yakwaSokhumalo” . UMlotsha washona ebulawa amaNgisi ngesikhathi seSilo uMpande.

( NYAWOSE)

Abantu bakwaNyawose baphuma kubantu bakwaKhumalo . UKhokho wabo uMdleleni owayeyindodana endala yeNkosi uMashonana . Kwabo Mdleleni kwakuseNsingweni . Amanxiwa omuzi waseNsingweni aseMkhuze . Abantu bakwaNyawose ngaphambili babaziwa ngokuthi bangabakwaKhumalo , lokho kwashintsha ngesikhathi seSilo uDingane esahlasela wonke aMantungwa siwahlaselela izono zeNkosi uMzilikazi eyayixabane neLembe ngowe 1821. Sebehlaseliwe -ke abaseNsingweni uMdleleni waphulukundlela nabo abaseNsingweni walibhekisa ezweni leKumkani uHinsa kaKhawutha. Aah! Zanzolo! Ngesizathu sokuthi uMdleleni kanye nethimba lakhe bahamba kakhulu , behamba bakha amadlangala , abantu bagcina sebebabhinqa ngokuthi bangoNyawose(ngoba behamba kakhulu) . Isigcono sabo uNyawose sagcina sesiphenduke isibongo. Abantu bakwaNyawose batholakala kakhulu eZingolweni ePort Shepstone kanye nakwaXhosa imbala. Liyavela igama likaMdleleni ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ” Omemeze aMaNtungwa akwaSokhumalo! Kwasabela uMdleleni kwasabela uMakhatha”

Kanti nalo elomuzi waseNsingweni liyavela uma kuthiwa ” Bantu baseNsingweni ninezindaba! Gijimani ngazo zonke izindlela , niyobikela abakwaMashobana . Nifike nithi lukhulu luyeza luyanyelela ! Silufanisa noPhunga noMageba”

(MZILENI)

Abantu bakwaMzileni bayingxenye yabantu bakwaNyawose. Batholakala kakhulu kwaXhosa .

(MDLELENI)

Nabo bayingxenye yabakwaNyawose . Abantu bakwaMdleleni bagqamisa kakhulu uGolela ezithakazelweni zabo. UGolela ungomunye woKhokho wabakwaNkomo , nabo abayingxenye yaMaNtungwa. Kuthiwa ngenkathi abantu bakwaNyawose befuduka banekanye nabantu bakwaNkomo ananeholwa nguGolela , nabo babesuswe yilona ulaka lweSilo uDingane kwaZulu.

(NYANDENI)

AbakwaNyandeni bangaMantungwa aphuma kwaKhumalo. UKhokho wabantu bakwaNyandeni uNgonyama indodana kaMashobana owaxoshwa ekhaya ngoba ekhulelise udadewabo.

(MSIBI)

UMsibi okwaqanjwa ngaye isibongo sakwaMsibi wayengenye yamadoda kaKuhlase kaSiwela kaGasa wakwaKhumalo. Amanye amadoda kaKuhlase kwakungoMashishini , uMkhwatsa, uGuliwe kanye nabanye.

(GULIWE)

Isibongo sakwaGuliwe saqambeka ngoGuliwe indodana kaKuhlase kaSiwela .UKuhlase wayebuye aziwe ngelikaVongoye. UKuhlase noSiwela yizona zithakazelo ezigqanyiswa kakhulu ngaMantungwa aSwazini uma ethakazela . Ubukhosi bukaSiwela nabuya endaweni yakwaHlatsi kubusa iNkosi uMakhosikhosi Khumalo

(MASHININI)

Abantu bakwaMashinini nabo bangaMantungwa, baphuma kuMashinini indodana kaKuhlase. Kuthiwa uMashishini wagila umkhuba wakhulelisa intombi yakwabo kwaSokhumalo. Waxoshwa ekhaya , kwaphela nobuhlubo. Kuyileso sizathu abakwaMashishini bezithakazela ngokuthi bangabakwaBuhlalu abuhlangani buhlangana entombini yakwabo uNontanase

(KHULU)

Abantu bakwaKhulu baphuma kuKhulu indodana kaBayeni wakwaMabaso . Kuthiwa uKhulu uzele oJokozela noManzezulu . Abantu bakwaKhulu basabazisa kakhulu ubuhlubo ubuNtungwa kangangokuthi abaganiselani nezibongo zaseMantungweni.

(PHUKWANA)

Laba bantu bakwaPhukwana batholakala eMpumalanga Koloni endaweni yaseTsomo esigodini saseMdletyeni . Ukhokho wabantu bakwaPhukwana nguMdletshe indodana kaLanga kaKhumalo. Ulibo lwabo alucaci kahle-hle . Esikwaziyo wukuthi bayisizukulwana sikaMdletshe kaLanga wakwaKhumalo. UPhukwana kuthiwa uyena owayephila ngesikhathi seLembe , futhi kuthiwa nguyena owafuduka kwaZulu waphikelela kwaXhosa ngenxa yezimpi. UPhukwana wafike waziphembela obakhe ubukhosi endaweni yaseTsomo esigodini saseMdletyeni esaqanjwa ngesizwe sakhe seMidletye. Namuhla eMdletyeni kubusa iNkosi uZamukulungusa ka Thombolo .Aah! Gcinuhlanga!!

(MACOZOMA)

Nabo bayingxenye yabakwaPhukwana. Bonke baphuma kuMdletye kaLanga Khumalo.

(SIJEMLANA)

USijemlana kuthiwa wayengumnawakhe kaPhukwana. Nabo abakwaSijemlana batholakala khona eTsomo eMdletyeni.

(TSHANGANA)

NoTshangana naye ungowozalo lulaMdletye kaLanga . Nabo abakwaTshangana banobukhosi endaweni yaseQombolo khona eTsomo.

(MVAMBI)

KuseyiMidletye nayo lena. Bona batholakala ezindaweni ezihlukene zakwaXhosa . Empeleni bayisibongo esincane .

(NKOMO)

AbakwaNkomo baphuma kuYengwayo indodana kaKhumalo . UNkomo wayezalwa uNgubeni owazala abakwaNgubeni. Kulesi sibongo sakwaNkomo kubuye kuphume nezinye futhi izibongo esingabala kuzo esakwaNtsaluba, Kuta, Banginyama , Maquba kanye nezinye. AbakwaNkomo nabo bahlaseleka ngenkathi iSilo saseMgungundlovu sihlasela aMantungwa. Ngaleso sikhathi babesazibiza ngokuthi bangabakwaKhumalo. OwayenguMholi wabo ngaleso sikhathi nguGolela. Kusuke kushiwo yena uGolela ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ” Wamudla uGolela kwabakwaMashobana”

(BEN -MAZWI)

AbakwaBen -Mazwi baseyingxenye yabakwaNkomo . Laba bantu bakwaBen -Mazwi batholakala eMpumalanga Koloni

(NDLUNGWANE)

Bayingxenye yabakwaPhukwana

(NDLOVU)

Lo Ndlovu engikhuluma ngaye lana akuyena uGatsheni kepha uNdlovu otholakala eMpumalanga Koloni . Lo Ndlovu uyisibongo impela . Laba bantu bakwaNdlovu engikhuluma ngabo bayingxenye yeMidletye , nokuchaza ukuthi nabo uKhokho wabo nguMdletshe kaLanga wakwaKhumalo. Lo Ndlovu abamsebenzisa njengesibongo ususelwa ezithakazelweni zakwaKhumalo ezithi ” iziNdlovu ezibantu” iziNdlovu ezimacocombela” . Laba bantu bakwaNdlovu batholakala eMount Frere . Uma bekhulekelwa kuthiwa “Mafilibana” nokuchaza ukuthi lo Mafilibana uyisithopho sabo

(MANZANA)

AMaNtungwa nawo lawa. Nabo baseyingxenye yeMidletye . IMidletye yonke uma ithakazela igqamisa kakhulu uMzilikazi kanye noMdletye kaLanga

(NGWANE)

Lo Ngwane akayena owakwaHlongwane kepha ungowaseMaNtungweni . Uphuma kwaKhumalo . Naye uyingxenye yesizukulwana sikaMdletye kaLanga

(GUDAZI)

AbakwaGudazi batholakala kakhulu kwaDukuza , nakoMbumbulu . UGudazi okwaqanjwa ngaye isibongo wayengowakwaKhumalo eyindodana kaShovane ka Ngeshu .

(NDABA BHADELA)

Isibongo sakwaNdaba sihluke kaningana , kukhona uNdaba Mthiyane , uNdaba Lingode , uNdaba Mwelase kanye noNdaba Bhadela. UNdaba Bhadela -ke ongowaseMaNtungweni . Uthakazela ngokuthi Mntungwa , Tshibase njalo njalo. Abantu bakwaNdaba Bhadela baphuma kubantu bakwaMabaso. Kubantu bakwaNdaba Bhadela kubuye kuphume abakwaTuswa , Tunzi , Nyide, Nduna kanye nabanye. Ingxenye enkulu yakwaNdaba Bhadela namuhla izibiza ngokuthi ingeyakwaMtolo ngesizathu sokuthi endulo yayikhonze emakhosini akhona eMatolweni.

(MAHLATHI)

Bayingxenye yabakwaNdaba Bhadela

(MOSELEKATSE)

Abantu bakwaMoselekatse bangabantu nakwaKhumalo . Laba bantu batholakala kakhulu endaweni yaseKanye ezweni laseBuTswana. Leya ndawo yake yabuswa yiNkosi uMzilikazi ngemuva kokwehlula iNkosi yakhona kuleya ndawo iNkosi uSibeko( Kgosi Sebego) eminyakeni yama 1830s. Kwathi ngemuva kokwehlulwa uMzililazi ihlulwa ngamabhunu kaHendrick Potigitier ngowe 1837 iNkosi uMzilikazi yayifulathela leya ndawo yaaingisa amabombo lapho sekuyiZimbabwe khona. Ekuhambeni kwayo yashiya idlanzana labakwaKhumalo kuleya ndawo . Lelo dlazana lasala lisebenzisa uMzilikazi njengesibongo . Kodwa ngenxa yokubhimba igama elithi libhinjwa ngabeTswana lelo dlazana lagcina selibizwa ngokutho lingelakwaMoselekatse.

(MAHLAMBI)

AbakwaMahlambi baphuma kubantu bakwaKhumalo . Kuthiwa uMahlambi lona okwaqanjwa ngaye isibongo wayekanye neNkosi uMzilikazi ngenkathi ifuduka kwaZulu . UMahlambi wayephuma endlini kaManzamnyama kaLanga . Wayesondelene kakhulu noMncumbatha kaKholo . Kuthiwa uMahlambi wayenegama lakhe ayelethiwe abazali bakhe . Leli elikaMahlambi kuthiwa wayeliqanjwe iNkosi uMzilikazi ngoba ekwazi ukuhlamba . Kuthiwa wayengawuzwa umfula odla izindiwani . UMahlambi wagcina enyomukile esizweni seNkosi uMzilikazi esasiphikelele enhla nezwe ,wajika waphindela kwaZulu wayokwakha eFilidi. Kuthiwa isizathu sokunyomuka kwakhe kwaba ukuqhuma njalo kwezibhamu zamabhunu eyelwa neNkosi uMzilikazi eMosega . EMosega kulapho okwakwakhe khona iNkosi uMzilikazi ngemuva kokusuka kwayo kwaZulu

(SHEMBE)

Abantu bakwaShembe baphuma kubanyu bakwaKhumalo . UKhokho wabo nguSokhabuzela kaNyathikazi . Abantu esibabona begqama kakhulu kulesi sibongo oMzazela kaSokhabuzela kanye neNkosi uMudliwamafa Shembe(uMqaliwendlela). UMzazela wayephila ngesikhathi seNkosi uSenzangakhona . Kuthiwa wayeyisangoma esasibuye selaphe. Wayenomuzi wakhe lapho wayegezela khona abantu ababehlushwa umoya wobuthakathi . Lowo muzi kwakukwaNtontandabathakathi. INkosi uMudliwamamafa ka Mayekisa ka Nhliziyo ka Mzazela yiyona eyasungula ibandla laMaNazaretha

(NGUBENI)

Abantu bakwaNgubeni baseyingxenye yabakwaNkomo. UKhokho wabo uYengwayo owayengeye yamadodana kaKhumalo.

(CHAUKE)

Abantu bakwaChauke baphuma kubantu bakwaMabaso . Laba bantu bakwaChauke bande kakhulu noGiyane nakoMozambikwe. Kubantu bakwaChauke kubuye kuphume abakwaMlilo kanye nabakwaNziane.

(MLILO)

Bayingxenye yabakwaChauke. Isibongo sabo basithola ngenxa yemilingo yabo. Laba bantu kuthiwa banenimilingo yokungashiswa umlilo. Kuthiwa babevele baziphenye amabheshu maqede bahlale phezu komlilo kodwa ungabashisi nhlobo. Iqhawe elagqama kakhulu kulesi sibongo uMtotobi kaNkumba Mabaso wayeyiNduna yomuzi waseMcwazini

(NZIANE)

Bayingxenye yabakwaChauke njengoba besengishilo.

#Iyaqhubeka

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo