Umlando ngoMkhaliphi woMkhwahla Khumalo

UMkhaliphi woMkhwahla wayengowakwaKhumalo . Uyise kwakunguDlekezela Khumalo . UMkhwahla kwakungeminye yemizi yeSilo uMzilikazi uMzilikazi eyayakhe endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMosega namuhla, eNorth West . UMkhaliphi wayeyiNduna yakhona eMkhwahla. Eminye imizi yeNkosi uMzilikazi eyayakhe eMosega kwakuwuMcwazi iNduna yakhona kunguMtotobi kaNkumba Mabaso , omunye umuzi owawakhe eMosega kwakuseGabeni ,iNduna kunguMaqhekeni Sithole . Amanxiwa eGaba aseTswenyane , lapho sekwakhiwa khona iMall iGroot Marico , phezu komfula iGroot Marico River. Indawo yaseMosega indawo lapho iNkosi uMzilikazi eyankanisa khona ngenkathi isuke kwaZulu . Yayisuke kwaZulu ngowe 1821 , kwathi ngowe 1825 yakha umuzi wayo waseKuphumuleni lapho sekuseErmelo khona. Ayihlalanga isikhathi eside eKuphumuleni , yasheshe yafuduka yayokwakha eMosega nokuyilapho yafike yakha khona imizi yayo emithathu . OwaseGabeni, owaseMkhwahla kanye nowaseMncwazini

WayeyiQhawe elikhulu uMkhaliphi woMkhwahla . Wazilwa zonke izimpi zeNkosi uMzilikazi . Wayekhona kweyaseNtumbane lapho iNkosi uMzilikazi yayilwa khona noZulu ngaphansi kweSilo uShaka. Wayekhona nasempini yaseSikhwebezi , nakuleyo mpi kwakunqikilana uZulu noMthwakazi .Kodwa uMkhaliphi ukhumbuleka kakhulu empini yaseVegkop nokuyimpi eyayiphakathi kwamabhunu nesizwe seNkosi uMzilikazi isizwe esaziwa ngokuthi uMthwakazi . Amabhunu ayelwa ngezibhamu kanti impi kaMthwakazi yayilwa ngemikhonto . NguMkhaliphi woMkhwahla owayehola impi kaMthwakazi , kanti eyamabhunu yona yayiholwa uHendrick Potigitier kanye noGert Maritz . Impi yaseVegkop yalwela ngaseNtabeni iVegkop lapho sekuyisifundazwe saseFreestate khona . Imbangela yokuqubuka kwempi kwaba wukuthi amabhunu ayeholwa nguPotigitier kanye noMaritz ayefike azingenela nje ezweni le Silo uMzilikazi ngaphandle kwemvume yomninilo. Lawo mabhunu abonwa izinhloli zakwaMthwakazi ezagijima zayobikela iNduna uMkhaliphi ngoba iNkosi uMzilikazi kanye nenye ingxenye yempi yayingekho eMosega ngaleso sikhathi, yayiyohlasela abaNgwaketsi beNkosi uSibeko(Kgosi Sebego) . UMkhaliphi akabange esapholisa maseko , wavele washona ezikhalini wayiphaka impi yakhe yaphikelela ngaseVegkop noyilapho kwakunkanise khona amabhunu. Kwakuwunyaka ka 1836 ngoLwezi mhla kulwa impi yaseVegkop . Zanqikilana kwahla emini bebade . Yahlehla eyamabhunu yaze yayowela umfula iGwa (Vaal River) . Isiliwelile iGwa amabhunu akwazi ukuyihlela kabusha impi yayo. Zaqhubeka zibambene phezulu. UMkhaliphi wagcina ekhiphe elinye iviyo elaphikelela esigodlweni samabhunu layosingqongqisa ngomlilo. Lelo viyo lathumba izinkomo zamabhunu, lathumba nezingane zamabhunu ezintathu lashaya lakhukhula labheka eMkhwahla. Kuthiwa iNkosi uMzilikazi ayisithandanga isenzo sebutho layo sokuthumba izingane zamabhunu. Yathi sasingekho isidingo sokuthumba izingane zamabhunu.

Ngemuva kwempi yaseVegkop amabhunu noMthwakazi baphenduka inkukhu nempaka. Kwalendela izimpi ezingapheli nokwagcina kuholele ekutheni iSilo uMzilikazi sithuthe eMosega siwele iNgulukudela( Limpompo River) siyokwakha lapho sekuseZimbabwe khona namuhla. Impi yokugcina phakathi kukaMthwakazi namabhunu yalwa ngoLwezi ngowe1837 . Leyo mpi yaziwa ngokuthi yiMpi yaseGabeni ( The Battle of Kapeni) . Kuleyo mpi amabhunu ashisa umuzi wakithi waseGabeni , aqhubeka ashisa noMkhwahla kanye noMncwazi . Kuthiwa ayefunge agomela athi ayefuna izingane zawo , kungenjalo ayezoshumpula ikhanda leNkosi uMzilikazi . Nomkhankaso wawo ayewubiza ngokuthi ” Silktazkop” nokuchaza ukuthi “Ikhanda likaMzilikazi.

UMkhaliphi wayengowendlu eyaziwa ngokuthi yindlu yaseNgwedeni , noma iNgwede. Amanye amaqhawe aseNgwedeni kwakungoNkone, uThulwane kanye nendodana yakhe uMlonyeni. Omunye umuntu owagqama kakhulu kulendlu ikakhulukazi ngesikhathi seNkosi uMzilikazi nguManxeba indodana kaMkhaliphi kaDlekezela . UManxeba wayewuKhokhovu lwenyanga , nguyena owayelapha impi yeNkosi uMzilikazi. Kuyacaca ukuthi uManxeba umsebenzi wakhe wobunyanga wayewuqale esemncane kakhulu ngoba wasebenza uyise esaphila.

Kusuke kushiwo yena uManxeba ezibongweni zeNkosi uMzilikazi uma kuthiwa ” Gxumeka we Mfoka Mkhaliphi woMkhwahla! INgobamadlangala enkungwini enkangala! UMehlokawaboni ngawawoMashongwe! ”

UManxeba wafa ebulawa yiSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ngowe 1872 . Kuthiwa imbangela yokubulawa kwakhe kwaba wukuthi uManxeba wayelokhu ebelesele ngokuthi kuyofunwa uMntwana uNkulumana kwelaBaTswana. Eqinisweni uManxeba wayengawunambithisisi kahle uMbuso weSilo uLobhengula.

Ezinye izindlu zakwaKhumalo ekaDonda weZiziba , ekaGwabalanda kaMndaba , ekaMdamba kaNdabezitha, ekaBheje kaMagawozi , ekaDunge kaMbamba kaKlekekleke , ekaMatshitshi kaZikode kanye nezinye.

EkaMatshitshi kaZikode ibuye yaziwe ngokuthi yiNdlu yeNzonda noma ngokuthi kuseNzondeni . Amaqhawe akulendlu oMtshana Khumalo iNduna yebutho leMbizo kaLanga , uMazwi Khumalo iNduna yaseNyandeni , uJahana Khumalo INduna yaseNsindeni kanye namanye amaqhawe.

Kanti kwekaDunge kaMbamba kwagqama kakhulu uBhozongwana Khumalo inyanga enkulu yaseNhlambabaloyi . UBhozongana Khumalo nguyena owayegeza iSilo uLobhengula izinyawo kwaBulawayo ngoMkhosi weNxwala. UMkhosi weNxwala usenguMkhosiwokweshwama.

Kulobe #INtungwa lasenhlwa kwaSokhumalo

Google- khumalokholo@gmail.com

Cellphone 084 098 4016

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo