Umlando ngeNduna uMfangilele Mashazi

UMfangilele kaMbhungwana kaNyakazamakhanda wakwaMashazi wayeyiNduna yomuzi weNkosi uMzilikazi owawubizwa ngokuthi kuseNdinaneni. Kusuke kushiwo wona umuzi waseNdinaneni ezithakazelweni zabakwaKhumalo uma kuthiwa “Nina waseNdinaneni”. Abantu bakwaMashazi basengabantu baseMantshalini, basekanye nabakwaNdebele , abakwaMtshali, abakwaBukhosini kanye nabanye. Umuzi waseNdinaneni kahle -hle wawungeminye yemizi yeNkosi uMashobana , kwakukwabo Mzilikazi . Ngesikhathi seNkosi uMashobana iNduna yaseNdinaneni kwakunguMbhungwana kaNyakazamakhanda. UMbhulungwana unguBaba kaMdangilele . Ngesikhathi seNkosi uMashobana umuzi waseNdinaneni wawakhe endaweni yaseMkhuze , ngaphezu komfula uMkhuze . INdinaneni yabuye yavuswa iNkosi uMzilikazi ngenkathi inkanise endaweni eyagcina ibizwa ngokuthi yiTransvaal . INkosi uMzilikazi yayikade isuke kwaZulu ngemuva kokugqabuka kwegoda phakathi kwayo neNkosi uShaka. Yaqala yakha lapho sekuseErmelo khona namuhla, umuzi eyawakha kuleyo ndawo wawubizwa ngokuthi kuseKuphumeleni . IMbongi isuke isho lowo muzi ezibongweni zeNkosi uMzilikazi uma ithi

” UKhali zaBeNtungwa zacwalwa zakhwezwa ethala kithi eKuphumuleni kunini zimoklamokla inhloko zamadoda”

INkosi yakithi ayizange ihlale isikhathi eside ngoba yayifike ngowe ngowe 1825, yaduka ngowe 1826 yayokwakha lapho sekuseMosega khona eNorth West . EMosega iNkosi yakithi yakha umuzi waseMkhwahla iNduna kwakunguMkhaliphi Khumalo, owaseMncwazini iNduna kunguMtotobi Mabaso kanye nowaseGabeni nowawagcina usungumuzi omkhulu esingawubiza ngekoMkhulu . INduna yaseGabeni kwakunguMaqhekeni wakwaSithole . Kwathi ngowe 1833 iNkosi yakithi yalinweba izwe layo lagcina selifunyelela lapho sekuyiGauteng khona namuhla. EGauteng yakha umuzi waseNdinaneni nokwabe kungumuzi kaYise wayo kahle-hle . INkosi uMzilikazi yabeka uMfangilele kaMbhungwana njengeNduna entsha yaseNdinaneni ngoba uyise uMbhungwana wayeseshonile ngaleso sikhathi. INdinaneni yayakhe lapho sekuTurffountein khona namuhla lapho sekuyisibhedlela iSelby Hosipital khona. INdinaneni yayihamba njalo ize iyoshaya koBoyzens. Kuze kube namuhla leya ndawo yaseTurffountein yaziwa ngokuthi kukwaMzilikaizi. Kwahamba kwahamba iNkosi yakithi yakha eminye imizi lapho sekuyiGauteng khona. Leyo mizi kwakuwuMhlahlandlela, iPhelandaba, iNkungwini , kanye neminye. IPhelandaba yayakhe ePitolti lapho sekwakhiwa khona iLokishi ePhelindaba( Atteridgeville) namuhla.

Kwathi ngowe 1836 iNdinaneni yahlaselwa yimpi yeNkosi uDingane eyayiholwa nguNdunankulu uNdlela kaSompisi Ntuli kanye nesekela lakhe uNzobo kaSobadli Ntombela( uDambuza). Kusuke kubhekiswe kuyo leyompi ezibongweni zeNkosi uDingane uma kuthiwa ” Uyadela mfazi waseNsuze , wena oyakubona uManyelela mhla eyobulala izitsha zaseNdinaneni”. Ngenxa yobukhulu bezwe layo iNkosi uMzilikazi izwe layo yagcina isilehlukanise kabili. INgxenye eyayisuka khona eNdinaneni ize iyoshaya lapho sekuyiBrits khona namuhla yanikwa uNdunankulu uGundanekumitha Ndiweni ukuba ayiqaphe . Kwathi iNgxenye eyayisuka eBrits ihambe njalo ize iyofika lapho sekuseMosega khona yayibhekwe yiyona iNkosi uqobo. Kwathi ngowe 1837 iNkosi uMzilikazi yahlaselwa yimpi enkulu yamabhunu ayeholwa nguHendrick Potigietier kanye Gert Maritz . Amabhunu ayeqoqe zonke izitha zeNkosi uMzilikazi ahlanganyela nazo iNkosi uMzilikazi . Kulezo zitha singabala aGriqua(amaHiligwa), amaKorana , abaTaung beNkosi uMoletsane , abaPo beNkosi uMogale kanye nabanye. Amabhunu agcina eshise imizi yaseGabeni, Mkhwahla kanye nowaseMncwazini . Ngemuva kwalokho kuhlaselwa kwesizwe seNkosi uMzilikazi sihlaselwa ngamabhunu iNkosi uMzilikazi yakubona kukuhle ukuba ifudukele lapho sekuseZimbabwe khona namuhla.

Kuleya ndawo eyagcina isiyiZimbabwe iNkosi uMzilikazi yafike yavusa imizi yayo esingabala kuyo uMhlahlandlela, uMncwazi , iPhelandaba kanye nayo iNdinaneni. UMhlahlandlela wawakhe endaweni osekuyiMathopho namuhla nokuyilapho yatshalelwa khona . INdananeni yona yamiswa endaweni yaseNsuze , buqamama nje nawo uMhlahlandlela. Kwathi ngesikhathi amaNgisi eselidlile izwe labaThwakazi athutha umuzi waseNdinaneni eNsuze ayowakha endaweni osekuyiZvishabane khona namuhla.UMfangille waganwa yiNdodakazi yeNkosi uMzilikazi uNsimukhulu . UNsimukhulu nguyena owazala iNdlalifa kaMfangilele Mashazi uMafala okunguyena owalandela uYise ekubeni yiNduna yaseNdinaneni. INduna uMafala izele iNduna uJobe, iNduna uJobe izele iNkosi uJoji okuyiyina ebusa manje eNdinaneni eZvishabane eZimbanwe. Enye yamakhosikazi kaMfangilele kwakunguMemezi indodakazi kaSithiba wakwaNzima.

Liyavela igama lomuzi wakithi eNdinaneni ezibongweni zeNkosi uMzilikazi uma kuthiwa “Umlilo wequbula ulanguke inkalo zonkana .Uthungwe ngamanhla wahelwa ngamazansi. Kwaze kwathayiza uMncumbatha kaKholo wathi yobe wena waseNdinaneni” . Libuye livele uma kuthiwa ” iNyama yeNtini yakithi eNdinaneni abathe bayayipheka abakaMalandela yagungubala. Kungayizolo nje igungubalele’

Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo

#Cellphone 084 098 4106

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo