Incazelo ngophawu lweDolobha lakwaBulawayo

Uphawu lweDolobha lakwaBulawayo eZimbabwe nokwabe kungumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi Khumalo

Nalu uphawu lwedolobha lwakwaBulawayo nokwabe kungumuzi weSilo u-Lobhengula kaMzilikazi . Lolu phawu lwakhiwa amaNgisi ka Cecil John Rhodes ngemuva kokwehlula kwawo iSilo u-Lobhengula empini yaseGadade ngowe 1893. Kulolu phawu (logo) yonke into ekulona isho okuthile . Ake ngiqale ngendlovu
-INdlovu imele iSilo u-Lobhengula kaMzilikazi . Phela abantu baseBuNguni uma bekhuleka eSilweni bathi ‘ Wena weNdlovu’. Ngisho naseMzimba eMalawi kuyashiwo lokho. Angisakhulumi ngaseSwazini,nakhona kuyashiwo . Akuqalanga kwaZulu kepha okwaseBuNguni jikelele .
-Izimbila ezintathu ziwuphawu lobukhosi babeThwakazi ngoba iSilo u-Mzilikazi nokuyisona Silo esaba umbumbi weSizwe saBeThwakazi satshalwa emgedeni wentaba iNtumbane . Kuthiwa sazicelela ukuba sitshalwe khona ukuze sigadwe izimbila ngoba imbila ingesinye sezilwane zaseMantungweni
.Imbila isilwane esincane esihlala esixhotsheni emgedeni. AbakwaKhumalo bakholelwa ekuthenini iSilo u-Mzilikazi siqashwe izimbila emgedeni waseNtumbane namanje . Liyavela igama lentaba iNtumbane uma kuthiwa ‘Ntaba zeNtumbane naMathopho niyadela, ngokuzibula ngethambo labeNtungwa . Nize niliphathise okwezikhali zoYisemkhulu’ . ISilo u-Mzilikazi yisona muntu wokuqala owatshalwa eNtumbane, salandelwa nguCecil John Rhodes naye owazicelela ukutshalwa eNtumbane. Wathi ufuna ukutshalwa eNtumbane njengeSilo sakithi u-Mzilikazi .
-Utshani obuluhlaza ngaphansi kwendlovu bumele umnotho wedolobha lwakwaBulawayo.
Ingowane (isigqoko) emnyama ngaphansi kwendlovu imele i-BSAP (British South African Police) nokuyiwona maphoyisa ayeqaphe idolobha lakwaBulawayo ngesikhathi lisaphethwe inkampani eyabe isetshenzelwa nguLozi(Rhodes) eyabe ibizwa ngokuthi i-BSAC(British South Africa Company)
-Isiphambano esibomvu simele iqhaza elabanjwa ngaBefundisi ekuchitheni igazi ngenkathi amaNgisi eshabalalisa umbuso weSilo u-Lobhengula waMawaba nokwaholela ekunyamalaleni kweSilo sakithi ,umuzi waso amaNgisi awuguqula awenza idolobha .
-Umbala obomvu lapho kukhona khona izimbila usho ukuphela kombuso wabeThwakazi nokuchitheka kwegazi . Phela amaNgisi lezimbila ayezithatha njengeSilo u-Mzilikazi uqobo . Njengoba zibhukuda egazini nje lokho kusho ukuthi amaNgisi ayesiqedile ngaso .
-Amaqabunga esihlahla saMagilebhisi(Grapes) imibhiyozo yamaNgisi ngemuva kokwehlula kwawo iSilo u-Lobhengula waMawaba . Phela aMagilebhisi kwenziwa ngawo i-Wine
-Amagama athi ‘Asiye – pambili’ asho inqubekelaphambili kumaNgisi ngemuva kokwehlula kwawo uMthwakazi ngowe 1893.
Sengiphetha nje u-Lozi wayeyilungu leqembu lama Freemasons nokuliqembu elalisebenza ngomshosha phansi ekuntshontsheni umnotho waseAfrika untshontshwa amaNgisi . Wayezimbandakanye naleli qembu ngenkathi esafunda e-Oriel College ngaphansi kweChapter eyayibizwa ngokuthi i-Apollo University . Ngenkathi eseseNyuvesi yase Oxford wayesengaphansi kweOxford Lodge No# 357 . KwaBulawayo wayengaphansi kweBulawawo Lodge 2566. ULozi nguyena owaqokwa amaNgisi eNdlovukazi u-Vitholi ukuba achithe umbuso wabeThwakazi nokuyinto ayenza ngempumelelo enkulu .AmaFreemasons yiqembu elabe linezimfihlo ezinkulu kabi. Kwakungekho lula ukwazi izimfihlo zama Freemansons uma umuntu engelona ilungu lawo .
# Khumu!
Aah!! Mashobana!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo