Izilwane ezihlonishwa eMaNtungweni

Izilwane ezihlonishwa eMantungweni

Cishe kuzo zonke izibongo kuyaye kube khona isilwane esihlonishwayo kulowo mndeni nesithathwa ngokuthi singuKhokho waleso sibongo. Isibonelo nje kwaMazibuko kuhlonishwa inkalankala . Umuntu wakwaMazibuko akayibulali ngisho nangephutha inkalankala ,angisayithinti-ke eyokuyidla . Isibonelo sesibili ngesisizwe sabaKgatla abahlonipha inkawu . AbaKgatla yisizwe sabaTswana abazalwa nguMogatla wabaHurutse abaHurutse bona bephuma kuBakwena . AbaKgatla bayayihlonipha inkawu kangangokuthi ngisho noma begida bayaye bayilingise ngezandla zabo bazigobe ezihlakaleni zibheke phansi ,bagxuma-gxume balingise yona inkawu . Ngisho nesithakazelo sabo esithi Kgabo nokwabe kuyigama lomunye wokhokho wabo sisho yona inkawu .Inkawu kuthiwa yi’kgabo’ ngolumi lwesiTswana.
Nathi -ke singabaseMantungweni kukhona izilwane esizihloniphayo nesizithanda ngokuthi zingokhokho bethu. Lezo zilwane inhlanzi, umthini(intini) kanye nembila. Imbila iyahlonishwa kakhulu eMantungweni kangangokuthi ngisho neSilo uMzikikazi sazikhethela sona sisaphila ukuba uma sesikhotheme sitshalwe emegedeni yeNtaba iNtumbane buqamama nedolobha lakwaBulawayo eZimbabwe. Leso sinqumo sasithatha ngoba sikholelwa ekutheni sasiyoqashwa okhokho baso abayizimbila kuleya ntaba yaseNtumbane. Imbila isilwane esincane esihlala ezintabeni . Nempela yathi lapho isikhotheme iNgonyama yakithi uMawela owawela iZambezi ngezikhali yatshalwa khona emgedeni wentaba iNtumbane ,yaqashwa izimbila njengesicelo sayo. Ezinye izilwane ezihlonishwayo eMantungweni inhlanzi kanye nentini . Zombili lezilwane izilwane ezihlala emanzini. Uma kuzalwe ingane eMantungweni kuyaye kuthathwe inongwane yayo iyolahlwa emanzini idliwe izilwane zamanzi ikakhulukazi inhlanzi nentini. Uma ingane ingeyona eyakwaMntungwa lezo zilwanyana aziyithinti nhlobo iyontanta intante emanzini ize ibole zingayithintanga Intini yaziwa kakhulu ngokuthi ‘umthini’ ngesiZulu . Idla izinhlanzi ,izinkalankala nezinye izilwane ezitholakala emfuleni noma emanzini. Nansi isithombe sentini ngenhla. Intini iyisilwane esixhumene kakhulu naMantungwa kangangokuthi abantu baseMantungweni ikakhulukazi abasendulo babeze bayibize nangoMntungwa ngenxa yokuxhumana kwayo naMantungwa . Kufana nesihlanzi iNqayi elimhophe libuye laziwe ngokuthi linguMntungwa ngenxa yokuxhumana kwalo nabaseMantungweni. Insizwa yaseMantungweni kubalulekile ukuba uma ithaka izinduku zayo ingalishiyi inangephutha iNqayi elimhlophe ngoba lisuke limele wona aMantungwa ephelele. INqayi elimnyama lona kuthiwa linguMthiyane . Ngakho-ke insizwa yaseBathiyaneni nayo akumele ilishiye nangephutha iNqayi elimnyama ezindukwini. Ukuxhumana kwentini naMantungwa kufakazelwa nayizithakazelo zabo nokuyizihasho zenkosi uMzilikazi uma kuthiwa “Inyama yentini yaseNdinaneni abathe bayayipheka abakaMalandela yagungubala ,kungayizolo nje igungubalele’
Zonke izilwane ezihlala emanzini aMantungwa akumele azidle ngisho nenhlanzi imbala. Intini idla izinkalankala ,izinhlanzi nokunye bese inya inhlakanhlaka. Kukhona nenkulumo ethi “inhlakanhlaka amasimba omthini” nokuyinkulumo echaza ukungahleleki kwezinto

# Khumu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo