Ukuchazwa kwezibongo zeNkosi uMzilikazi kaMashobana

Lona ngeminye yemidwebo yeNkosi u-Mzilikazi eyadwetshwa ngu-William Cornwallis Harris

1.*(INyanga abathe ifile uZulu! Kanti isiyethwese , yethwese ngoNyokana kaMpeyana)

Lezibongo zikhuluma ngokusuka kwakhe kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe.  UNyokana kaMpeyana lona okukhulunywa ngaye wayengowakwaZwane akhe endaweni okusekuthiwa manje kuseBaqulusini ngasoBivane. UMzilikazi wathi uma esuka kwaZulu wasingisa amabombo eBaqulusini , kuleya ndawo wafike wacela indawo yokugoba izinkophe kuNyokana kaMpeyana wakwaZwane . UNyokana wayejutshwe yiLembe ukuba abe yiNduna yaseBaqulusini ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uNtshosho kaMangethe yakwaZwane yehlulwa yilona iLembe.  UNyokana wenqaba ukukhoselisa uMzilikazi , esikhundleni sokumkhoselisa yena wawuhlaba wawulawula  wanxusa ezinye izizwe ezazingomakhelwane bakhe ukuba zihlome kuhlaselwe okaMashobana. Yagcina ibambene ngezihluthu yehlulwa ekaNyokana naye wasala enkundleni.  Esewudlile umhlanganiso uMzilikazi wathumba abantu kanye  nezinkomo zalezo izizwe ayezehlulile esingabala kuzo esaseMangweni , esakwaMazibuko  kanye nezinye izizwana ezazingomakhelwane.  Wathumba nemfuyo ebulala inyoka. Kulabo bantu abathumba kwakukhona nezinsizwa okwahamba kwahamba zakhombisa ubuqhawe ubukhulu . Zagcina sezingamaqhawe amakhulu. Kulezo zinsizwa singabala oGundanekumitha Ndiweni , uMlomodlemeveni Zwane , Nyathela kaKhanyi Mazibuko kanye nabanye .

Ngamufuphi -ke lezi zibongo zichaza ukuthi ize uZulu wayezitshela ukuthi kwasekuphelile ngoMzilikazi ngoba phela wayemehlulile empini yaseNtumbane kodwa uMzilikazi wabuye wavuka evuka ngokunqoba kwakhe uNyokana kaMpeyana. Ngemuva kwaleyompi uMzilikazi waqhubeka nohambo lwakhe wagcina esezakhele igama ngokubumba kwakhe isizwe uMthwakazi namuhla esinabantu abangama 12 million . UMzilikazi wathi uma esuka eBaqulusini waphikelela eNgwavuma lapho afike ahlasela khona isizwe sakwaNyawo nanso eselekelelana nezinye izizwe ezazingomakhelwane kodwa wazehlula uMzilikazi . Leyompi ibizwa ngokuthi yiMpi yaseMgidleni . UMgidla kwakuyigama lomuzi weNkosi uSambane kaMvubu yabakwaNyawo . Empeleni uMzilikazi akazange avele aphulukundlele nje ahambe ngenkathi esuka eNgome, wake wathi ukuhlasela iziwe khona kwaZulu ngenhloso yokuqinisa impi yakhe.

Kusuke kushiwo yona iMpi yaseMgidleni ezibongweni zeNkosi uMzilikazi uma kuthiwa

” Wamudla uSambane kwabakwaNyawo wamqumba phansi ezikhambeni”

2.*( Walile ukuqhabula isiphethu seMfolozi eMhlophe   waguqa ngoLembe neLoyi kuBaqulusi kanti uloyelwe uPhongolo olumanzi abomvu)

Nazo lezi sisakhuluma ngokuhlasela kweNkosi uMzilikazi endaweni yaseBaqulisini. ULembe neLoyi yimfudlana engenela oBivane uBivane lona lungenela oPhongolo .  UNyokana Zwane wayakhe phakathi kwaleyo mifudlana emibili uLembe neLoyi ngasoBivane.

3.*( uMswinswi wawoZimangele)

Kuthiwa iNkosi yakithi uMzilikazi yayinezwi elincane ingakho yayibongwa ngokuthi inguMswinswi wawoZimangele

4.*(UNtambo kaMntinti benoZimangele , abayiphotha kwakhalwa imvula yeminyembezi)

UMntinti kushiwo uyise uMashobana, kanti uZimangele kushiwo unina uNompethu owayebuye aziwe ngelikaNsizwazana. Intambo kushiwo uMzilikazi uqobo . Iminyembezi igazi alichitha ehlasela izizwe ngenkathi akha isizwe sakhe uMthwakazi . UMthwakazi uxube izizwe esingabala kuzo abaVenda , abeTswana, abeSuthu , abaNyayi(amaKhalanga)  , abeSwazi, amaXhosa kanye nezinye

5.*(Mntungwa omuhle kakhulu , odle izimfe zimbili kwaphuma khambi linye)

Izibongo zikaKhokho wakhe uMabaso kaMntungwa lezi . Kuthiwa uMabaso kwakukhokhovu lwenyanga. Wayazi amakhambi

6.*(INdlodlela kaMazazela eyazihlaba zema ngomgobo kwaGqokli)

Indlodlela wuhlobo lomkhonto olwalusetshenziswa ekuzingeleni ngaphambilini. Lezi zibongo zimayelana neqhaza lakhe alibamba empini yakwaGqokli lapho kwakubambene ngezihluthu uZulu kanye naMaNdandwe enkosi uZwide . UMzilikazi yena wayegqishe noZulu   .  Kuleyompi uMzilikazi wahlabana kakhulu futhi waba wusizo olukhulu kuZulu ngoba wayazi yonke imfihlo yakwaNdwandwe. Phela wayekhulele khona kwaNdwandwe , engani iNkosi uZwide yayinguMkhulu wakhe ngoba unina uNompethu wayeyindodakazi yayo iNkosi uZwide. NguMzilikazi owatshela izinyanga zeLembe noMqalane noMbeleko bakwaNzuza ngendawo lapho kwalubethelwe khona izikhonkwane zakwaNdwandwe. UMqalane noMbeleko batheleka ebusuku kwaNdwandwe  bafike bakhohlisa iNkosi uZwide ngokuthi babexoshiwe kaZulu bexoshwe yiLembe. Nayo yabemukela ngezandla ezivulekile ingazi ukuthi yemukela izitha.  Kwathi kwesikabhadakazi bavuka bayokwemba izikhonkwane zakwaNdwandwe , bagxumeka ezabo . Yanqotshwa kanjalo iNkosi uZwide .

7.*(Wayibamba wasiphaklaza isijingo sofipha , iNhloko yehlukana nesixhanti eKuqobokweni. ISibambathi sigxabhe senyela eManyandane)

Nazo lezo zisakhuluma ngempi yakwaGqokli . EKuqobokweni naseManyandane ngeminye yemizi yeNkosi uZwide . Eminye imizi yeNkosi uZwide kwakuNongoma, kwaDlovunga, kwaLindizwe, oPhiyaneni , eSkhwishini kanye neminye

8.*(UDondolo lumashoba oMbelebele, IKlwa liziyephu kuDlungwane)

Zimayelana neqhaza alibamba ekwelekeleleni iNkosi uShaka ekunqobeni iNkosi uZwide. UDlungwane kushiwo yona iNkosi uShaka. IKlwa wuhlobo lomkhonto olubuye lubizwe ngokuthi yiJozi. UMbelebele yibutho leNkosi uShaka.

9.*( IWundlu elizile iziMbube laphukela iziMbube)

Zichaza ukuthi wenqaba ukukhothamela amanye amakhosi .  Igama elithi i”Wundlu” libhekiswe kuye, kanti elethi ” iziMbube ” lona libhekiswe emakhosini oZwide noShaka . IWundlu yichwane leBhubesi , kanti iMbube yinkunzi yeBhubesi .

10.*(UMtshingo obethwa zinyoni)

Zichaza ubunzima abhekana nabo ngenkathi esendleleni . Wahlupheka kakhulu kuhlaselwa imizi yakhe eyahlaselwa kakhulu ngamabhunu kaHendrick Potigitier   . Ezinye izinhlamvu zezibongo zakhe ezikhuluma ngobunzima yilezi ezithi ” USigoba nkophe othini kuhle kwenyoni” kanye nezithi ” uSotha mkhanya kwezimangelengele”

11.*(USinhlanhlatha ekhafula lo onjengembabala)

Ize iNkosi uMzilikazi yayisuke kwaZulu ibalekela ulaka lweLembe kodwa endleleni ephikelele enhla nezwe ayizange yesabe ukubhekana nesitha. Kuzo zitha singabala amabhunu , amaGriqua, amaKorana ayenezibhamu, uZulu ngaphansi kweNkosi uDingane, abaNgwato nabo ababenizibhamu , bona babengaphansi kweNkosi uKhama.

12.*(UNyama yeNtini yakithi eNdinaneni , abathe bayayipheka abakaMalandela yagungubala, kuyangayizolo nje igungubalele)

AbakaMalandela kushiwo uZulu . Ukugungubala kulezi zibongo kuchaza ukungevuthwa nokuchaza ukuthi iNkosi uMzilikazi yenqaba ukukhothamela amakhosi akwaZulu.  Lezi zibongo zichaza ukuhlaselwa kwakhe uZulu .

13.*(IKhebezane elime ngenqaba kaBheje kwandinda inqe lakhethelwa zimpisi)

UMfula iSikhwebezi awukho kude uma useNgome eNqabeni kaBheje . KungaseMfuleni iSkhwebenezi lapho impi yeNkosi uMzilikazi yehlula khona impi yokuqala eyathunyelwa yiLembe ukuba izohlasela abakwaKhumalo. Kukuleyompi uMhabahaba Mkhwanazi owayelwa ngasohlangothini lweNkosi uMzilikazi ahlabana khona kakhulu waze waqanjwa izibongo ezithi ungu” Gwagwa liyagwagwa umbane wezulu, wena owaciba ngomkhonto kwaphepha iNkosi yaBeNtungwa.

IKhebezane uhlobo lomkhonto olicishe lufane neKlwa kodwa lona lunothi ulufushane kakhulu kolweKlwa

14.*(INqina ekhaphezwe yiMbozisamahlanga eDlinza , yambhadama engaqhathile uHanesi kuBeSuthu)

Lezibongo zaqambeka ngokuhlasela kwakhe iNkosi uHanesi wabeSuthu ethunywe yiLembe. INkosi uHanesi nesizwe sayo yayinkanise endaweni osekuyiNtabazwe khona namuhla.   AbeSuthu babelwa ngokubalekela esicongweni sentaba bese beginqa amatshe bashaye ngawo izitha. Ngenhlanhla yakhe okaMashobana impi yakhe yababhadama bengazelele   , yabahlasela bengakagibeli entabeni , yazidla izinkomo zohlobo lukaNyonikaphumuli . UNyonikayiphumuli inkomo emhlophe qwaba, engenalo nelilodwa ibala. Lolo hlobo lwenkomo lubuye lubizwe ngokuthi ” aMalanda”

15.*( Indaba yenziwe nguNzeni kaSokhumalo , wazingela ngasemoyeni esikhaleni sikaBhejane ! UNakane lwamnamathela emhlane lwamnakashela , lwaze lwayogqebhuza ngophondo iNtubeni)

Isizidlile-ke iNkosi uMzilikazi izinkomo zabeSuthu yakhetha wonke uNyonikayiphumuli  yaya nawo eNgome , yangamethula eNkosini uShaka. Kwase kusuka uNzeni wanyonyoba wayonyenyezela iNkosi uShaka ukuba iNkosi uMzilikazi yayingazethulanga zonoe izinkomo . Lagqabuka kanjalo-ke igoda phakathi kweLembe neNkosi uMzilikazi . UNzeni wayengumnewabo weNkosi uMzilikazi , ezalwa nguNkosikazi ukaMkhwanazi. UNakane uhlobo lwesibawu okuthiwa lwaluluma inkomo noma umuntu aphathwe yisifo seNagana Disease nokuthiwa sasiyingozi kakhulu, sishesha sibulale. INtubeni umuzi weNkosi uMzilikazi

16.*( UZamcolo odice ongiyane bamadoda)

Ungiyane kushiwo isicoco. Lezi zibongo zikhuluma ngobukhosi bezinye izizwe abacekelwa phansi yiNkosi uMzilikazi ngenkathi ihlasela izizwe ngenhloso yokwakha uMthwakazi.  Ukudica kusho ukucekela phansi ( to destroy) . Kukhona nje nenkulumo ethi uku’dicelela phansi isithunzi’ echaza khona ukucekela phansi.

17.*( UMnguni ntungela abanye beyeyeza , uMnguni ntungela abanye bethefuya. Owehla ngomzungulu owomile abanye behla ngezilu)

Kulezi zibongo yayimbonga ngezibongo zoMnawakhe uBheje kaMagawozi kaZikode. Ukuntungela yindlela abaNtungwa bekhuluma ngayo. Abathefuyayo abakwaMthethwa ,abakwaMsweli, abakwaMbonambi , abakwaMkhwanazi kanye nabanye. Kuthiwa kwakuthi uma kuhlasele impi uBheje abalekele enqabeni yakhe ayengena kuwo ngokubambelela esihlahleni umzungulu.  Umzungulu isihlahla esikhula sithandele itshe noma ezinye izihlahla ezithe ukuthi thuthu kunaso.

18.*(Gxumeka we Mfoka Mkhaliphi woMkhwahla)

UMfoka Mkhaliphi woMkhwahla okukhulunywa ngaye lapha nguManxeba owabe ewukhokhovu lwenyanga .  Kusobala ukuthi njengoba kuthiwa “gxumeka” nje kushiwo izikhonkwane. UManxeba kaMkhaliphi wayengowendlu yakwaKhumalo ebizwa ngokuthi yiNdlu yaseNgwedeni. Uyise uMkhaliphi wayeyiNduna yaseMncwazini.

19.*(INgobamadlangala eNkungwini enkangala )

Zikhuluma ngobunzima nangenhlupheko ohambweni lwakhe . Ukugoba amadlangala ukwakha izindlu zesikhashana.

20.*( UKhali zaBeNtungwa zacwalwa zakhwezwa ethala kithi eKuphumuleni kunini zimoklamokla inhloko zamadoda)

Indlela iNkosi uMzilikazi yakha ngayo isizwe sikaMthwakazi yafana ncamashi nendlela iNkosi uShaka eyakha ngayo uZulu. Kwachitheka igazi . INkosi uMzilikazi yahlasela kakhulu izizwe ngenkathi isuka kwaZulu( njengoba besengishilo ngenhla) . Yahlasela oNyokana , oSambane , oSigonyela kanye nabanye. Kodwa yathi uma yakha umuzi waseKuphumuleni  yake yathi ukuma kancane ukuhlasela , yabeka izikhali. Isizathu salokho kwaba wukuthi leya ndawo osekuyiErmelo nokuyilapho kwakumise khona umuzi waseKuphumuleni yayande kakhulu aMaNtungwa iningi lawo kungawakwaKhumalo . Ukucwalwa kusho ukupholisha ngolimi olulula

21.*(uNhlikinhlikane ibhidi elimathetha, lisobozele uSigonyela ezwa kuMaNtantisi)

INkosi yabaTlokwa iNkosi uSekonyela kaMokotjo eyayakhe eNtabazwe ingenye yamakhosi ahlaselwa iNkosi uMzilikazi kwathunjwa abantu bayo kanye nemfuyo. UMaNtantisi kushiwo unina weNkosi uSekonyela . INkosi uSekonyela kuseyiyona impela iNkosi yodumo lwamasongo kaSigonyela.

Ziqhubeka zithi

” Lasobozela uSibeko ezwa kuBaNgwaketsi… Lamoklamokla uMogatla ezwa kuBaHurutsi”

USibeko wayeyiNkosi yabaTswana bohlobo lwaBaNgwaketsi . Labo baTswana bazinze endaweni yaseKanye eButswana. Empeleni igama lakhe kwalunguSebego(Kgosi Sebego) . Kodwa ngenxa yokubhimba isiTswana kwabeNguni wagcina esenguSibeko. INkosi uSibeko yaba ngenye yamakhosi ahlaselwa iNkosi uMzilikazi eminyakeni yama1830s .

UMogatla okukhulunywa ngaye kwakuyiNkosi uPilane yaBaHurutsi. AbaHurutsi uhlobo lwabaTswana olwaluzinze eMosega ngaleso sikhathi . Wonke amakhosi abaHurutsi ayebizwa ngoMogatla nokuyigama likaKhokho wabo.

22.*(Isidolofiya  simnandi sehla esiphundu , uzitike wazitika uLoziba waze wakhamuluka)

INkosi uMzilikazi yayidume ngokwephana. Yangeyena ungoqo. Lezi zibongo zeNkosi uMzilikazi zichaza khona ukwephana . ULoziba okukhulunywa ngaye kulezibongo  wayengomunye woNdlunkulu beNkosi uMzilikazi . WayeyingowakwaThebe isibongo, eyindodakazi kaPhahlane Thebe.  Kuthiwa wayeNtandokazi yeNkosi uMzilikazi , umuzi wakhe kwakuseNyathi. ULoziba wazala intombazana uBhishi eyagana uMehlomakhulu Dlodlo. Isidolofiya isithelo esimnandi esinameva amancanyana esekhiwa esihlahleni uMdlolofiya.

23.*( UMlilo wequbula ungalanguka inkalo zonkana! Uthungwe amanhla wahelwwa amazansi! Kwaze kwathayiza uMncumbatha kaKholo , wathi yobe wena waseNdinaneni ! Ayibambe umthetho wena kaMashobana!)

Kuthiwa nguMncumbatha kaKholo Khumalo kanye noMfundisi uRobert Moffart ababekwazi ukwehlisa ulaka lweNkosi uMzilikazi uma isithe yathukuthela. Lezi zibongo zimayelana nalo ulaka lweNkosi uMzilikazi olwaze lwehliswa uMncumbatha Khumalo ngenkathi ihlasela lapho sekuyiNtilasifali khona.

24.*( Ntaba azihlangani abantu behlangana ! Kuhlangene inkabi emnyama nemhlophe ! Intaba yagobhoza izingazi zamadoda ! Iziziba zeGwa zabheja zabhomvu!

Lezibongo zeNkosi yakithi zikhuluma ngempi yaseVegkop nokuyimpi iNkosi yakithi eyayilwa namabhunu. Phela izibongo ziyakhuluma . Kukuleyompi lapho impi yeNkosi yakithi eyayiholwa uMkhakiphi Khumalo yathumba khona izingane zamabhunu ezintathu.  Inkabi emnyama kushiwo iNkosi yakithi uMzilikazi, kanti inkabi emhlophe kushiwo uHendrick Potigitier owayehola amabhunu. IGwa kushiwo umfula iVaal River.

Ziqhubeka zithi

‘Wamudla luhlaza uMalizi kumaQadase”

UMalizi kushiwo uGert Maritz owayengomunye wabadidiyeli bempi yamabhunu. Kwahamba kwahamba uMalizi kwaqanjwa ngaye idolobha iPietermaritzburg nokwathantwa isibongo sakhe u’Maritz’ sahlanganiswa nesikaPiet Retief kwase kuphuma igama ledolobha iPietermaritzburg  .

Ziqhubeka zithi

” Wamudla uHalisi koKaputeni kuMankinsimane”

UHalisi lona wayenguMngisi egqishe namabhunu , igama lakhe kwakunguWilliam Cornwallis Harris

Ziqhubeka zithi

‘Wamudla uJan kuMaQadase”

” Wamudla uPoti kuMaQadase”

“Wamudla uUys kuMaQadase.”

AMaQadase kushiwo amabhunu . UPoti kushiwo uHendrick Potigitier. UJan kushiwo uJan Bloem , kanti uUys kushiwo uPiet Uys.

24.*( Zaphinda zanqikilina iziNyathi ezamakhenkenene! Enye ngekaMjokwane kaNdaba ! Enye ngeka Mashobana kaZikode)

Zimayelana nempi yaseMpama eyayiphakathi  kukaMthwakazi ngaphansi kweNkosi uMzilikazi kanye noZulu ngaphansi kweNkosi uDingane. Ngokusho kukaRobert Moffart encwadini yakhe ethi ” The Matebele Journals” uthi zashayana zaze zabukana, yagcina ihlehlile ekaZulu yaphindela kwaZulu. Endleleni ebheke ekhaya yahamba idla izinkomo emadlelweni iningi lazo okwakungesaBaTswana . UMoffart wayekhona kuleyompi ezibuka zinqikilana. IMpama yintaba yaseMosega  emise okwesandla somuntu .

Ziqhubeka zithi

” Ziqhubeka zithi zidubulane phakathi kwemifula emibili . Phakathi kweMpebane neBekane ”

Zibuye ziqhubeke zithi

” Indaba ungayizwa ngoNdlela kaSompisi” ! Uyizwe ngoNzobo kaSobadli kuVezi

UNdlela kaSompisi wayengoeakwaNtuli, wayeyiNduna yempi yeNkosi uDingane, ebuye abe uNdunankulu wezwe ( Prime Minister)

UNzobo kaSobadli yena wayengowakwaNtombela eyisekela lilaNdlela. UVezi kushiwo iNkosi uDingane

25.*( ISikhonyane sasheyala emphandwini saye sashaya ikhuhle emgedeni. Ikhanda lazela ozozo kuNyabela . Amathambo aye abuthwabnguMabhoko. Khona eRholweni kwabakwaNdzundza ”

Zikhuluma ngesigameko lapho iNkosi uMzikikazi yahlasela yabulala khona amakhosi amaNdebele aseMpumalanga . Lawo makhosi kwakungoSibidi Sikhosana , kanye noMagodongo Mahlangu . ERholweni kwakusenye sezigodlo zamakhosi amaNdebele esisekhona nanamuhla.

Ziqhubeka zithi

” Unsalela zenkasa zahaqa uMgombane” Khona emigedeni kwabakwaKekana”

INkosi uMzilikazi yabuye yaqhubeka yahlasela nabakwaKekana abaseyingxenye yesizwe samaNdebele.. uKekana okwaqanjwa ngaye isibongo kahle -hle kusengumuntu oyedwa noMthombeni owayebuye aziwe ngelikaGegana. Wayengowakhona ebukhosini bamaNdebele.  UMgombame kushiwo intaba uMkopane . Kuthiwa intaba uMgombane yayenemigede lapho abakwaKekana babebalekela khona uma kuhlasele izimpi . Leyo mgede ayisekho manje , seyavalwa amabhunu.

Zibuye ziqhubeke zithi

” Unkomo zaBeNtungwa zaklaba emfundeni yaMahlokohloko kuMbambelele, zakhethelwa zinyathi kwaSoshangane”

AMahlokohloko kwakuyibutho leNkosi uMzilikazi elabuthwa uMbambelele wakwaMtshali.

26.*( INkentshane uMadephuna egijima eSikhukhuza , yamdephuna egijima uThulare kuBaPedi)

UThulare wayeyiNkosi yabeSuthu basenhla ababizwa ngokuthi bangaBaPeri . Wakhothama ngowe 1825 ebulawa yiNkosi uMzilikazi . Imbangela yokubulawa kwakhe  kwaba wukuthi wenqabela impi yeNkosi uMzilikazi ukuba yedlule ezweni lakhe . Impi yeNkosi uMzilikazi yayikade isuka esigodlweni saseKuphumuleni esengishilo ukuthi sasimise endaweni lapho sekuyidolobha laseErmelo khona. Le mpi yakithi yayikade isezithendeni zeSilo sikaGasa uSoshangana esasikade singakafiki lapho sekuyiMozambikwe khona ngaleso sikhathi . Yakhothama -ke iNkosi uThulare ibulawa iNkosi uMzilikazi.

Ziqhubeke zithi

” Insika yaye yagxunyekwa nguSikwata ! Phakathi kweKomati noBhalule. Uyigxumeke ngomqeku wesithole”

USikwata wayeyiNkosana yeNkosi uThulare  . Nguyena owahlala esihlalweni sobukhosi ngemuva kokukhothama kukaYise uThulare.  Ekubuseni kwakhe uSikwata wabusa njengeNkosi eyayisibusa ngaphansi kweNkosi uMzilikazi

27.*(Waluphuza waluphuza walukhaphuza uBhalule ! Wayiphuza wayigojela iLimpompo!

Zimayelana nohambo lwakhe esuka lapho sekuyiMosega khona ephikelele lapho sekuyiZimbabwe khona namuhla. UBhalule kushiwo umfula iOliphants River, kanti iLimpompo umfula ohlukanisa izwe laseNingizimu Afrika kanye nelaseZimbabwe. Lowo mfula ubuye ubizwe ngokuthi yiNgulukudela.

Ziqhubeka zithi

” Umhlambi wezinkomo zaMaNtungwa zanamathela ngesikhala sikaGwanda kwelingafelwa nkonyane”  “Phakathi kukaSizeza neNtabende”

Endaweni yaseGwanda iNkosi uMzilikazi yagcina imise umuzi waseNqabeni owawubhekwe yiButho leNqama ngaphansi kweNduna uSomhlolo Mkhwanazi .  Indawo yaseGwanda inothe kakhulu ngezimbiwa phansi, ingakho iMbongi kulezibongo iyibize ngezwe elingafelwa nkonyane. USizeza neNtebende izintaba zakuleya ndawo yaseGwanda .

28.*(INkunzi yakithi uSobuvula , yamjulukuqa yamgiba uSighoma kuMashoshoni , khona kithi kwaGibixhegu . ”

USighoma waMashoshoni ungezinye zezangoma ezaziqashwe uNdunankulu uGundanekumitha wakwaNdiweni ukuba zizobhula mayelana neNkosi uMzilikazi eyayisedukile. Njengengoba besengike ngasho kwenye yamaPost ukuthi ngenkathi kuhanjwa kusukwa lapho sekuseNtilasifali khona kuyiwa lapho sekuseZimbabwe khona iNkosi uMzilikazi yasehlukanisa phakathi isizwe sayo saBathwakazi.  Enye ingxenye yaholwa nguGundunakumitha enye yaholwa yiyona iNkosi uqobo   . Ingxenye kaGundanekumitha yafika kuqala ingakafiki eyeNkosi uMzilikazi. Kwaphela iminyaka emibili ingaziwa ingxenye yeNkosi uMzilikazi. UGundanekumitha wagcina ebeke uMntwana uNkulumana kaMzilikazi ngoba yena kanye nezinye izikhulu zikaMthwakazi basebelilahlile ithemba ngokuphila kweNkosi uMzilikazi. Empeleni yayisaphila iNkosi , yayisadukile nje . Esinye sezizathu esebangela ukuba balahle amathemba kwaba yizangoma ababeziqashile ukuba zizobhula ngokuphila kweNkosi uMzilikazi . Iningi lazo zabhula eceleni . Kuthiwa sisodwa vo isangoma esashaya emhlolweni. Leso sangoma kwakungesakwaMoyo . USighoma waba ngomunye wezangoma ezashaya eceleni . Ngakho-ke yena nezinye izangoma ezashaya eceleni bagcina bebulawa eNtabazinduna . INtabazinduna  intatshana lapho iNkosi yakhimbilela iziNduna ezazithinteka ekubekweni koMntwana uNkulumana. IGibixhegu umuzi owakhiwa nguGundanekumitha ngenkathi efika endaweni lapho sekuyiZimbabwe khona.

29.*(UMningi kawuvusanga umhlwenga, uMningi kaligebisanga ikhanda . Ukuba waligebisa kwakuqubuka udaka! Ayeyosela dengwane amaShona emafukwini)

Kuthiwa ngenkathi iNkosi yakithi ifika kuleya ndawo osekuyiZimbabwe khona ayizange ihlasele kakhulu. Abantu eyayibathole bezinze kuleya ndawo ngabesizwe saMaNyayi . Yafike yabafaka ngaphansi koMbuso wayo ngapgandle kokubahlasela . Ingakho ezibongweni zayo kuthiwa ” uMningi kawuvusanga umhlwenga”

UMningi inyoka enkulu ebuye ibizwe ngeNkanyamba.

30.*(Ubuvamba benziwe nguGandanekumitha kwabakaMashobana , benziwa nguNtsumane kaKhanyi , benziwa nguMhabahaba kaNkwali kuBaKwanazi, benziwa nguSomabulane kaDlodlo , benizwa benziwa nguDambisamahubo kaMafu . Basikaza iWundlu ngophaphe lweNdlondlo . INdlondlo isabhula amaphiko)

Zichaza isenzo sikaNdunankulu uGundanekumitha Ndiweni owabeka uMntwana uNkulumana kaMzilikazi iNkosi uMzilikazi isaphila . Kuthiwa iningi leziNduna ezazithinteka ekubekweni koMntwana uNkulumana zabulawa . Kodwa ezinye zazo zakwazi ukuthi galo yephuka nyawo zami ngibelethe. IWundlu kushiwi uMntwana uNkulumana. IWundlu yichwane leBhubesi. INdlondlo kushiwo iNkosi uMzilikazi. Kanti ukubhula amaphiko kuchaza ukuthi yayisaphila iNkosi , isawadla anhlamvana. Ubuvamba kushiwo ubudedengu.

Zithi uma ziqhubeka

” Intuthwane zemba amagodi ebaleni. INjumbane yadla uselwa lweNxwala , yabhansela ngabasondezeli kwaNtabazinduna”

Zisachaza sona isigameko saseNtabazinduna . INxwala kusewuMkhosiwokweshwama. Abasondezeli kushiwo abantu abasondelene neNkosi noma nomuntu ophezulu. Kukhona nesisho esithi ” indlovu idla abasondezeli ” nokuchaza ukuthi umuntu oseduze nomuntu omkhulu nguyena ozithola esesenkingeni ngokuvamile. Abasondezeli odabeni lwaseNtabazinduna kwakushiwo zona iziNduna.

31.*( INzalabantu yakithi eNtumbane , iNzalabantu yakithi elibele lide. Elithe lincelisa abanganeno , lalincelisa nabaphesheya kwemifula . Lithe lincelisa amanganeno koNdi noKhahlamba . Lalincelisa nabaphesheya kweGwa neSangqu. Laye lancelisa nabaphesheya koBhalule)

Zichaza ukwephana kweNkosi uMzilikazi . Ukuncelisa kushiwo khona ukwephana . IGwa kushiwo umfula iVaal River. UBhalule kushiwo iOliphants River. Kanti iSangqu kushiwo iOrange River. INtumbane ngeminye yemizi yeNkosi uMzilikazi eyayimise kwaZulu eNgome.

32.*( Uze ugawule ubuye nganeno wena kaSokhumalo , uNakane udl’umunyu emfundeni yeZambezi )

Njengoba besengichazile ngenhla eZambezi kwaphelela ibutho lakithi leNqama liqedwa uNakane . UZambezi umfula ohlukanisa izwe laseZambia nelaseZimbabwe.  Kwakungenkathi iNkosi yedukile . UNakane uhlobo lwezibawu okuthiwa lwaluluma umuntu ashone ngokushesha okukhulu.

33.*(Ulaka lezibonkolo lathotshwa nguMashandela . UMlahleka ehlathini kwabakaMoffathi)

UMashandela kushiwo uMncumbatha kaKholo Khumalo. Kuthiwa nguyena owayekwazi ukwehlisa ulaka lweNkosi uma isithukuthele . UMncumbatha wayebongwa ngokuthi ungu” Mahleka ehlathini kwabakaMofathi “ngoba nguyena owaxhumanisa uRobert Moffart neNkosi uMzilikazi. UMncumbatha wayebonane noMofathi eKurumana ngenkathi yena noMhabahaba Mkhwanazi bethunywe yiNkosi uMzilikazi khona ukuba bayobheka izwe. Kuthiwa babuncoma kakhulu ubuhle nenhliziyo kaMofathi ngenkathi befika eNkosini. Nayo yaze yafisa ukubonana noMofathi.

34. * (Yadilika iNgome yegama iNgama” Ntaba zeNtumbane naMathopho niyadela. Ngokuzibula ngethambo laMaNtungwa . Nize niliphathise ukwezikhali zoYisemkhulu)

INgama indawo lapho iNkosi yakithi yakhothamela khona , esigodlweni sayo saseMhlahlandlela . Yatshalwa ezintabeni zaMathopho neNtumbane . ENgome kulapho yayisuke khona kwaZulu. Omunye owatshalwa kuleziya  ntaba umNgisi uCecil John Rhodes  . YiNkosi yakithi eyatshalwa kuqala  , ingakho kuthiwa izintamba zeNtumbane naMathopho ziyadela  ngokuzibula ngethambo laMaNtungwa ..

#Khumu

Kulobe iNtungwa lasenhla kwaSokhumalo

Cellphone 084 098 4016

Email- khumalobonga.m@gmail.com

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo