Izintaba zaMatobo

Izintaba zaMatobo. Lokhu okukhonjwe ngothi olubomvu iDlinza likaCecil John Rhodes owashona ngowe 1902.

Izintaba zaMatobo uxhaxha lwezintaba olutholakala endaweni ebuye ibizwe ngegama elifanayo okuthiwa kuseMatobo eNingizimu yezwe laseZimbabwe.  Igama elithi ” amatobo” lisuselwa egameni elithi ” matombo” nokuyigama elichaza amatshe ngokwezilimi isiKhalanga, isiShona, isiVenda kanye nezinye .

Kuthiwa iNkosi  uMzilikazi yathi uma ifika kuleya ndawo yaseMatobo yayithanda kakhulu yaze yakhe nomuzi wayo waseMhlahlandlela iNduna yawo okwakunguGwabalanda Mathe. Yase ibuza kwababehlala khona ukuthi yini igama laleya ndawo . Kuthiwa abantu baphendula ngokuthi kuseMatombo( eMatsheni) . Yase ithi iNkosi uMzilikazi yona leya ndawo izoyibiza ngokuthi kuseMatobo. Kuze kube namuhla yaziwa ngalo lelo gama, kukhona kodwa abathi kuseMatopo.

Ziningi izintaba ezitholakala kuleziya ntaba zaseMatobo. Singabala intaba iNtumbane nokuyilapho kutshalwe khona iNkosi uMzilikazi , intaba uBhambatha , intaba uMalindindzimu kanye nezinye.  Intaba uBhambatha yeqanjwa iNkosi uMzilikazi igama layo. Intaba uBhambatha ijule kakhulu ngendlela eyisimanga . Ingenye yezintaba ezikuloluya xhaxha lwezintaba abantu bendawo abakholelwa ekutheni zibusisa abantu ngezimvula.

Kuthiwa kulula impela ukugibela entabeni uBhambatha , umuntu engayiqombola impela aze ayofika esicongweni sayo . Kodwa uma esehla kufanele ayincenge ngokuyibhambatha ngesandla esesicongweni sayo. Ngaphandle kokwenze njalo kuthiwa uyeduka impela umuntu angiphinde abonwe. Kuyileso sizathu-ke yaqanjwa lelo gama. Intaba uBhambatha isabhambathwa nanamuhla uma uzokwehla kuyo.

Ezibongweni  zeNkosi uMzlikazi kunezinhlamvu ezithi ” Ntaba zeNtumbane naMathopho niyadela , ngokuzibula ngethambo laBeNtungwa ! Nize niliphathise okwezikhali zoYisemkhulu”

INkosi uMzilikazi yaba ngelinye lamaQhawe agqama kakhulu ngesikhathi soMfecane.  Isikhathi soMfecane yisikhathi seminyaka yama 1800s lapho aMakhosi ayehlaselana khona ngenhloso yokubumba isizwe esisodwa.  UMfecane wawuqale kudala impela ngesikhathi saMakhosi afana nawawoDingiswayo Mthethwa , nawawoPhungashe Buthelezi kanye namanye . INkosi eyagcina idle umhlanganiso ngesikhathi soMfecane yiNkosi uShaka Zulu eyakha isizwe samaZulu nokuyisizwe esisamile nanamuhla ngaphansi kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu.  INkosi uMzilikazi nayo yazakhela igama ngokubumba isizwe esibizwa ngokuthi uMthwakazi nokuyisizwe esitholakala namuhla eNingizimu yezwe laseZimbabwe .

Lezibongo zeNkosi uMzilikazi ezingenhla zichaza ukuthi iNkosi uMzilikazi ingeyokuqala ukutshalwa kuleziya ntaba zaMatobo. Kuyileso sizathu iMbongi yafaka igama lokuzibula . IMbongi yathinta igama lokuzibula ngoba kwabuye kwatshalwa namanye futhi amaqhawe kuleziya ntaba zaMatobo.  Wonke lawo maqhawe kwaba ngawamaNgisi . Kulawo maqhawe singabala uCecil John Rhodes , uAlan Wilson , uLeander Starr Jameson kanye namanye amaqhawe amaningi.

LamaNgisi engiwabalile abamba elikhulu iqhaza ekuchitheni uMbuso kaMthwakazi ngowe 1893 impini yaseGadade. UCecil Rhodes waba ngowesibili ukutshwala kuleziya ntaba , nguyena owalandela iNkosi uMzilikazi .  Kuthiwa lensizwa yakwaRhodes yakhipha umyalelo isaphila yathi yona uma isidlulile emhlabeni ifuna ukuyobekwa lapho kutshalwe khona iNkosi uMzilikazi . URhodes emiqulwini yakhe  iJournals of Rhodes uRhodes wachaza iNkosi uMzilikazi njengeNkosi ayeyihlonipha ukwedlula wonke amakhosi aseAfrika eseMazansi . Ingakho azicelela ukuyobekwa eduze kwayo . Empeleni oRhodes kanye noJameson abalibonanga iLembe ngoba bazalwa ngowe 1853 selikade lakhothama.   URhodes washonela eKapa  mhla zimbili kuNdasa ngowe 1902. Ngempela wathwala umzimba wakhe ngaMakalishi ususwa khona eKapa wayongcwatshwa khona  eMatobo entabeni ebizwa ngokuthi yiMalindindzimu nokuyigama lesiKhalanga elichaza ” ukulinda uNkulunkulu”

Ake ngime lapho okwanamuhla

Kulobe INtungwa lasenhla kwaSokhumalo

Email khumalobonga.m@gmail.com

Cellphone 084 098 4016

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo