Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini.

Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku.

(Wayengubani uMbiko ?)

UMbiko wayeyiQhawe likaMthwakazi kusukela ngesikhathi seSilo uMzilikazi . Uyise uMadlenya wasala empini yaseNtumbane lapho kwakulwa khona iSilo uShaka neQhawe lakwaKhumalo uMzilikazi owabe engakabi yiSilo ngaleso sikhathi . Kuthiwa uMbiko wayeyisidlakela sensizwa , esukile egadeni, futhi eqatha enezitho ezinkulu. WayeyiQhawe elikhulu futhi enesibindi esiyisimanga. Ibutho ayelihola lalibizwa ngokuthi uZwangendaba. Leli butho lalibandakanya noma ngithi kwabe kungelezinsizwa ezazisuke kwaZulu kuphela , iningi lazo kungezaseGudunkomo. UZwangendaba ukhumbuleka kahle kakhulu ngenkethi uvikela uMbuso kaMthwakazi empini yasoJingeni ngowe 1845 . Impi yasoJingeni kuseyimpi eyodwa nempi yaseMangwe Pass. Leyompi yayiphakathi kwamabhunu ka Hendrick Poitgitier nesizwe sikaMthwakazi ngaphansi kweSilo uMzilikazi . Kuleyompi uMbiko noZwangendaba balwa ngobuqhawe obukhulu bazithatha zonke izinkomo zikaMthwakazi ezasezidliwe ngamabhunu ayesesendleleni ephindela eTransvaal. ISilo uMzilikazi sambonga kakhulu uMbiko ngoqhawe bakhe kuleyompi , samxoshisa ngomhlambi wezinkomo, samganisela nendodakazi yaso uZinkabi owayelanywa nguMntwana uNkulumana emhlane . UMntwana uNkulumana kwahamba kwahamba wadingiselwa kwelaBaKwena.( Funda ngomlando wakhe kuyo le nqolobane) .

Umuzi kaMbiko wawubizwa ngokuthi kuseNgcekezeni , lowo muzi wawakhe ngaphansi kwentaba iSiphongo ngaphesheya komfudlana owagcina waziwa ngokuthi uNgazini . Uma kukhunywa ngengcekeza kusuke kukhulunywa ngomgido noma ngithi ngendlela yokusina eyenziwa ngamantombazana uma ebuya emfuleni uma ebekade ephelekezele uzakwabo obekade eyogeza ibomvu uma ebekade enzelwe uMhlonyane . UMhlonyane engikhuluma ngawo usiko olwenzelwa ingane yentombazane uma iqala ukuthomba, yenzelwa nguBaba wayo. Asazi-ke ukuthi kungani uMbiko wabiza umuzi wakhe ngokuthi kuseNgcekezeni. Ngolimi lwesiNdebele sakwaMthwakazi uma kukhulunywa ngengcekeza kusuke kukhulunywa ngento engcolile ,njengendle.

(Imbangela yempi yaseNgazini)

Kuthiwa kwathi ngenkathi iSilo uMzilikazi sesidunguzela satshela izinduna zaso ngesifiso saso sokuthi sifuna kube nguMntwana uLobhengula owayezothatha izintambo zoMbuso uma sona sesikhotheme . ULobhengula wayengeyona iNkosana , iNkosana kwakunguNkulumana owayedingiselwe kwelaBaKwena . Kanti futhi uLobhengula wayengeyena uMntwana waseNdlunkulu, wayezalwa yiQadi uMaShabalala uFulatha. UNkulumana yena wayezalwa eNdlunkulu ezalwa uMaNxumalo uLomawaka . Yebo ngokwesiko lasebuNguni iNkosana iyakwazi ukuqhamuka eQadini uma eNdlunkulu zingekho izingane zabafana . UNdlunkulu uLomawaka wayenazo izingane zabafana esingabala kuzo noMntwana uHlangabeza owayelama uNkulumana emhlane . Kuyamangaza-ke ukuthi iSilo uMzilikazi sakhomba uLobhengula njengeNkosana yaso ,sayeka uHlangabeza owayezalwa eNdlunkulu. Yisona kanye isizathu esathukuthelisa uMbiko leso . Kuthiwa kwathi ngenkathi kubekwa uMntwana uLobhengula uMbiko wawotha ubomvu wahlaba phansi ngejozi wathi ngeke yena abuswe uMntwana uLobhengula okungcono kuyofunwa uMntwana uNkulumana ekudingisweni. UMbiko wayemkhonze kakhulu uNkulumana kwazise phela wayeshiyelane ibele noMkakhe uZinkabi. Kwasuka isidumo eMhlahlandlela uMbiko waqala ukuzilungiselela impi. Izikhulu zakwaMthwakazi zazama ngayo yonke indlela ukuxoxisana noMbiko zimcela ukuba ehlele ngezansi kodwa kwahlanga zemuka nomoya . UMbiko wayengeyedwa ekuvukeleni kwakhe uMbuso wakwaMthwakazi , kwakukhona nezinye izinduna ezazigqishe naye. Lezo zinduna kwakungoMkhokhi Masuku iNduna yaseNyamayendlovu kanye noFusi Khanyi owabe eyinduna yeNdubo .

Kwathi ngosuku olwandulela usuku lwempi oFusi nezinduna zakhe babona isimanga esabashiya bebambe ongezansi . Kuthiwa bathi besazihlalele nje ngaphansi kwesihlahla emzini waseNgutsheni kwaqhamuka uMame ababeqala ngqa ukumbona . Lowo Mame kuthiwa wayebukeka njengesangoma ,ephothe imiyeko. Kuthiwa lowo Mame wafike wema esangweni wabe esekhomba uFusi ngomkhonto wakhe wokhuni wabe esethi kuye” Fusi uMfula uMzingwane ugola izintethe! Fusi nizayosika ilala! Fusi nizayosika ilala! (ukusika ilala kuchaza ukufa ngokwemuka namanzi). Kuthiwa wathi uma eqeda nje ukusho lawo mazwi wabe esefulathela ehamba. OFusi nezinsizwa zakhe basala bezibuza beziphendula . Babe sebenquma ukuthi baye esangomeni sakwaNdebele okuthiwa sasishaya emhlolweni, kuthiwa sasingageji . Kuthiwa leso sangoma sabexwayisa ngokuthi bangalokothi bayiphake ngoba babeyohlangana nezimbila zithutha . Ngakho-ke ibutho le Ngubo lagcina lingasazibandakanyanga empini yaseNgazini , uFusi wagcina ekhiphe umyalelo owawuthi malihlale esigodlweni saseNgutsheni lingayi empini.

Impi yaseNgazini

Kuthiwa ngosuku eyalwa ngalo impi yaseNgazini iSilo uLobhengula savuka ekuseni sagibela iNjomane yaso sabeletha induku yaso yamagwala saphikelela eNgcekezeni emzini kaMbiko ngenhloso yokuyomcenga simcele ukuba ehlele ngezansi ngoba kwakuzochitheka igazi singekho nesidingo. Kuthiwa sahamba sodwa sangaphelekezelwa muntu ,senqama lapho amabutho aso ethi ayasiphelekezela . Amabutho aso asala ekhathazeke kakhulu ecabanga ukuthi uMbiko wayezosithumba ngoba sasingaqashiwe . Sahamba impela sawela UMfula uMguza saphikelela khona eNgcekezeni samfica uMbiko ehlezi esibayeni namabutho akhe . Kuthiwa iSilo uLobhengula asizange sehle eNjomaneni yaso , sakhuluma noMbiko sihleli eNjomaneni yaso . Kuthiwa uMbiko wakhipha amazwi endelelo wathi yena uyiNkosi , akayona iNduna yeSilo uLobhengula . Waqhubeka wathi yena wayeyiNduna yeSilo uMzilikazi hhayi eyeSilo uLobhengula. Kuthiwa amazwi kaMbiko asithukuthelisa kakhulu iSilo -sadonsa isibhamu saso emhlane sathwahlaza kathathu kwawa izinsizwa ezintathu zikaZwandendaba, ngemuva kwalokho saphenduka sashosholoza ihhashi laso saphindela eMhlahlandlela . Kuthiwa safika eMhlahlandlela sithukuthele siwotha ubomvu , amehlo ebheja igazi – kwavele kwacacela wonke umuntu owayekhona ukuthi kungekudala yayizonyathela awabantwana.

Amabutho wonke ayekhona eMhlahlandlela, lingekho elalingekho. Aqala amalungiselelo empi ,izinyanga zaqala ukwelapha impi , zachela izihlangu nemikhonto , izinsizwa zancinda ezindengezini ,zachelwa ngezintelezi, zagcatshwa. Ibutho likaMthikane ka Dambisamahubo Mafu waseMangweni laqala ukuhuba ihubo lempi elalithi

Oqalayo ‘ Uthi lwami lomkhonto
nantu madoda luyephuka
ukuba ngolochane ngabe
ngiyagiya koMhlahlandlela

Abavumayo’ Awu! Zhiya wo! Zhiya
wo!

Oqalayo ‘ Ngabe ngiyagiya
koMhlahlandlela!
Pho ngolomsingizane!
Sengizancuza amasi
ngithule!

Abavumayo ” Awu! Zhiya wo! Zhiya
wo!

(Umsingizane wutshani obumila ngasemfuleni, uChane umuthi oqinile ofana noMqalothi, awephuki kalula)

Ngakolunye uhlangothi iNyamayendlovu ka Mkhokhi Masuku yayiphuma eNyamayendlovu iphikelela khona eNgcekezeni ukuyolekelela uZwangendaba. Kuthiwa yayiqhuba umhlanjana wezinkomo ezaziyodliwa ngemuva kwempi , sekubhiyozelwa ukunqoba . Kuthiwa yathi iwela nje UMfula uMguza kwasuka INkunzi eyayingasemuva kwalowo mhlanjana yagijima kakhulu iqonda ngaphambili komhlanjana , yathi uma ifika yaqala ukubhonga -yahlaba ezinye iziphoqa ukuba ziphenduke zingawuweli uMguza . Kuthiwa yaqhubeka njalo yazihlaba zagcina zezijike zabheka emuva lapho zazivela ngakhona. Kuthiwa leso senzo senkunzi uMkhokhi wasihumusha ngokuthi kwakungekuhle phambili lapho kwakuyiwa ngakhona . Wagcina ekhiphe umyalelo owawuthi akungabe kusayiwa empini , akujikwe kuphindelwe eNyamayendlovu.

EyeSilo uLobhengula yayibandakanya amabutho esingabala kuwo aMawaba , iZinkondo, iLanga ,iMbizo iNduna, uGodlwayo, iMfakuceba, iNgwengwe, amaTshetshe , kanye namanye amabutho . EyeSilo yayinkulu kakhulu ngesibalo samabutho kwekaMbiko . Yaphuma ekaMakhobolondo (iSilo uLobhengula) yabheka khona eNgcekezeni iholwa yisona iSilo uqobo silekelelwa umnewaso uMtshane ka Sinanga Khumalo . Kuthiwa uGodlwayo wawulokhu ulihube njalo ihubo lempi elalithi ” Uthi lwami lomkhonto” usilunywa nayizintelezi . Yanela nje ukuwela UMfula uMbembesi yazithela phezu kukaZwangendaba owawuhlome usuyiZingovolo usulungele impi . Kwahlwa emini bebade . UZwangedaba wawusuqambe isaga sawo esasithi ” UZwangendaba umi waqina kuhle kwentaba iSiphongo” ! Kuthiwa uZwangendaba wayibamba yathula yathi du , wawungeke usho wawumncane ngesibalo . Kuthiwa uZwangendaba waqinisa kakhulu ngasezimpodweni ngoba wawusobonile ukuthi izimpondo zempi kaMakhobolondo zibuthakathaka ngoba uMakhobolondo wayejikijele izinsizwa ezaziselula ngasezimpondweni ,kwathi esifubeni waviva ngesezimnkantshubomvu. Kuthiwa yaqala ukuhlehla ekaMakhobolondo ngasephondweni lwesokunxele lapho kwakubambe khona iNtekele , iNtshamathe, kanye neNyathi . EkaMbiko yayibandakanya izinsizwa zaseGudunkomo , ezakwaMasuku, Mathabela, Sigadula nezakwaNxumalo . Insizwa eyahlabana kakhulu kwezikaZwangendaba kwaba Mfangilele Sigadula insizwa yaseGudu eyayisimnkantshubomvu. Kuthiwa uMakhobolondo wagcina esejikijele izinsizwa zaMawaba ngasophondweni lwakwesokunxele ukuyolekelela iNyathi , iNtshamathe kanye ne Ntekele ezasezidonsa kanza impela , elokhu egadle njalo uMfangilele. Zashukashukana impela kwathula umoya kodwa ekaMakhobolondo yagcina iyihlehlisile ekaMbiko yayoyiweza umfudlana owagcina waziwa ngokuthi yiNgazini . UMbiko wadedela amaviyo ayewagodlile esibayeni kodwa kwahlanga zemuka nomoya . NoMakhobolondo naye wadedela amabutho ayekade ewagodlile esingabala kuwo iMfakuceba, amaZizi,uMqoqo kanye namanye . Kuthiwa izinsizwa zikaZwangendaba iningi lazo laphangalela khona emfudlaneni uNgazini . UMbiko naye wagcina eguqile eguqiswa uDliso kaMkhithika Thebe owamudla ngejozi esifubeni maqede wamxhawula wamncoma ngobuqhawe bakhe ngaphambi kokuba amqedele. Impi kaMakhobolondo yamxosha uZwangendaba yaze yamyeka esedlule intaba iSiphongo , yabe isijika iphikelela eNgcekezeni yayongqongqisa umuzi waseNgcekezeni . Umka Mbiko uZinkabi kuthiwa wazibulala ngozigwaza ngeKlwa esifubeni ngoba esebona ukuthi ekaMakhobolondo yayiwudla umhlanganiso.

Ake ngime lapho Nina basebuNguni

Kulobe i-Ntungwa lasenhla kwaSokhumalo(Facebook)

E-mail khumalobonga.m@gmail.com

Cellphone -084 098 4016

 

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo