Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe *

Abantu bakwaMathe esibathola bethe chithi saka kulo lonke elase Afrika esemazansi imvelaphi yabo isenhla nezwe njengabo bonke abaNguni . UKhokho wabo kwakunguThenjwayo . Laba bantu bakwaMathe ababuye baziwe ngokuthi bangaMaNcanana noma bangabakwaNcanana bake bahlala noma ngithi bazinza lapho sekuseSwazini khona namuhla, bahlala impela kuleya ndawo isikhathi eside kangangokuthi oKhokho babo abagqama kakhulu ezithakazelweni zabo bashonela khona, batshalwa khona.

Kulesi sizwe saMaNcanana akekho umuntu esimbona evelela ngobuqhawe ngaphandle kukaGwabalanda Mathe owabe eyiNduna yoMuzi weNkosi u-Mzilikazi Khumalo owabe ubizwa ngokuthi uMhlahlandlela. UMhlahlandlela wawakhe lapho sekukwakhiwa khona idolobha lasePitoli . UMhlahlandlela wawuhamba njalo wenyuke njalo uze uyofika lapho sekuyiBrits khona namuhla. Ingxenye enkulu yoMhlahlandlela namuhla ibizwa ngokuthi kuse-Silkaatsneck ngase Hartbeespoort nokuyigama lesibhunu elihumusheka ngokuthi ‘Intamo ka Mzilikazi” ngesiZulu . Leya ndawo iNkosi u-Mzilikazi yayikade iyidle kubaTswana abawuhlobo lwaBaPo ababeholwa iNkosi u-Mogale ngaleso sikhathi . Kukhona nentaba i-Magaliesburg eyaanjwa ngayo iNkosi u-Mogale, amaBhunu abhimba igama layo. AbaTshwana bazinhlobonhlobo, kukhona abaHurutsi , abaNgwato , abaKgatla njalo njalo. AbaPo bona-ke baxhumene kakhulu nabaKgatla, abaHurutsi kanye nabaNgwaketsi. Igama elithi “Silkaatsneck” laqanjwa noma ngithi laqalwa ngamabhunu ka Uys ngemuva kokwenza uMfelandawonye neNkosi u-Mogale yabaPo ukuba kuhlaselwe iNkosi u-Mzilikazi kubuyiswe izwe layo elalikade selidliwe ngaBaThwakazi beNkosi u-Mzilikazi Khumalo. (Kukhona impi eyalwa ngowe 1900 eyaziwa ngokuthi yi-Batle of Silkaatsneck , leyo yabe iphakathi kwaMaNgisi namaBhunu) Umkhankaso walowo Mfelandawonye kaKgosi Mogale namaBhunu -amaBhunu awubiza ngokuthi I”Silkaatsneck” . Kukuwunyaka ka 1836 ngenkathi kuqubuka leyo mpi . Ngenkathi amabhunu kanye nabaPo behlasela baqala ngawo UMhlahlandlela benyuka njalo nalo izwe leNkosi u-Mzilikazi bebheke eMosega nokuyilapho iNkosi u-Mzilikazi yayinkanise khona . Ngenkathi sebehlasela eMosega basebakanye nezinye izitha zeNkosi u-Mzilikazi esingabala kuzo abaTaung ,abaKgatla kanye nabanye . Ngaleso sikhathi uMkhankaso wabo basebewubiza ngokuthi ‘iSilikaatskop” . Ngaleso sikhathi amabhunu ayeseholwa u- Hendrick Potigitier . Imbangela yempi kwakuyizingane zamabhunu ezazithunjwe yimpi yeNkosi u-Mzilikazi ngenkathi ihlasela amabhunu eVegkop eFreestate . Kuzo zonke lezo zimpi u-Gwabalanda wabamba elikhulu iqhaza .
u-Gwabalanda wayebuye abe yiNsila yeNkosi u-Mzilikazi futhi ebuye abe uMholi wamaButho aziwa ngokuthi “AmaButho aMhlophe” . NgesiNguni uma kukhulunywa ngamaButho Amhlophe kusuke kukhulunywa ngamaButho iningi lawo asethe ukuqina , asemnkantsh’ubomvu . Lawo inkonyane esathuka isisinga abizwa ngokuthi ‘AmaButho Amnyama’ . INduna yamaButho aMnyama jikelele kwabe kungu-Gundanekumitha Ndiweni waseMaNngweni. Njengoba u-Gwabalanda wayehola amaButho iningi lawo elaselithe ukuqina kusobala ukuthi naye wayesiqinile ngokweminyaka. AmaButho ayewela ngaphansi kwaMnyama singabala uMzinyathi iNduna yawo okwabe kungu-Majiliji Gwebu isekela lakhe kungu-Mnawakhe u-Mthonzima Gwebu, iNyathi iNduna yayo okwabe kungu- Ntabeni Gwebu, iNhlambane iNduna yayo okwabe kungu-Thambo Ndiweni, iNtunta iNduna yayo okwabe kungu-Mhabahaba Mkhwanazi, uYengo iNduna yayo okwabe kungu- Mlotha Khumalo kanye nanye amaButho . AmaButho ayewela ngaphansi kwaMhlophe wona singabala kuwo iNkanyezi iNduna yawo okwabe kungu-Hubane Ngwenya, iNgwengwe iNduna yawo okwabe kungu-Mkhanyeli Masuku, aMaDiba iNduna yawo okwabe kungu-Mgengana Ndiweni njalo njalo. Wonke laMaButho ayephethwe ngu-Gwabalanda waseMaNcananeni.

U-Gwabalanda uthinteka kakhulu ekubulaweni kwamaKhosi akwaNdebele abulawa ngaBaThwakazi lapho sekwakhiwa khona i-Damu elikhulukazi i- Hartbeespoort . Ngenkathi amaBhunu egubha i-Damu i-Hartbeespoort agubha namathambo amaButho akwaNdebele ayengcwatshwe ngqo kuyo leya ndawo lapho sekuneDamu khona . IDamu I – Hartbeespoort i-Damu elikhulu elihlukaniswa kabi umgwaqo u -D1121 uma uhamba mgemoto usuka ePitoli uya eRustenburg. U-Gwabalanda ubuye akhumbuleke ngesikhathi sofuduko lwabeThwakazi ngowe 1837 kuLwezi ngemuva kokwehlulwa yimpi yamaBhunu ka Hendrick Potrigitier . U-Gwabalanda wayesethimbeni elalikanye neNkosi-njengoba sazi ukuthi ngesikhathi sofuduko isizwe sahlukaniswa kabili, enye ingxenye yaholwa ngu-Ndunankulu u-Gundanekumitha Ndiweni , kwathi enye ingxenye yaholwa iNkosi u-Mzilikazi luqobo. Kuyaziwa-ke ukuthi ingxenye eyabe iholwa iNkosi u-Mzilikazi yagcina yedukile okweminyaka emibili kungaziwa ukuthi yashonaphi. EkaGundane yona yahamba kahle kakhulu yafika lapho sekukwaMthwakazi (kwaBulawayo) khona namuhla yamisa uMuzi u-Gibixhegu . Kwagcina kubekwe uMntwana u-Nkulumana ebekwa nguye u-Gundanekumitha ngoba ayengasekho amathemba ngokuphila kweNkosi u-Mzilikazi. Kwagcina kujutshwe iButho elaphuma lnqina yokuyocinga iNkosi . Lelo Butho lalijutshwe iZikhulu oMkhithika Thebe , oMncumbatha Khumalo kanye nezinye iZikhulu. Ngempela yagcina itholakele iNkosi itholakala lena kwelamaNambiya . Naye u-Gwabalanda watholakala esaphila , iningi leButho leNkosi laseshaywe labhuqwa uNakane owabe udlange kakhulu ngaleso sikhathi . Kuthiwa iButho iNqama lafa laphela nya kwasala iNduna yalo u-Somhlolo ka Mahlikivana wabaKhwanazi.

Ngenkathi sekuziziwe kwaMthwakazi uMuzi waseMhlahlandlela wamiswa endaweni yaseMatobo . AMatobo luxhaxha lwezintaba eziseNingizimu yezwe laseZimbabwe , kulolo xhaxha lwezintaba kukhona intaba iNtumbane , Kanye neNtaba iNjelele okuthiwa kulapho abantu naseNdulo babecela khona izulu. INtumbane kulapho kwatshalwa khona iNkosi u-Mzilikazi ngowe 1868 . UHulumeni waseZimbabwe wahlonipha uMhlahlandlela ngokubiza ibhilidi lawo elikwaBulawayo ngoMhlanhlandlela Buildings .

Kwathi ngemuva kokwehlulwa kweNkosi u-Lobhengula ihlulwa ngamaNgisi ngowe 1893 uMhlahlandlela wasuswa ngabelungu wayiswa eSilobini ngaseMzingwane . U-Gwabalanda wendlalela iNkosi u-Mzilikazi eNtumbane ngowe 1868 . Owalandela u-Gwabalanda esihlalweni sobuDuna kwaba yindodana yakhe u-Mlizane , yena walandelwa indodana yakhe u-Luthuli. U-Luthuli yena walandelwa indodana yakhe u-Bavayi. INduna u-Bavayi yagcina isuswe ngabelungu esihlalweni bathi akuphathe iNdlalifa yayo . Kuthiwa yanqaba ukuphatha iNdlalifa yeNduna u-Bavayi ,nawo wonke nje amadodana ayo anqaba ngoba kwasekunezinsolo zokuthi u-Mhlahlandllela abakhunkuli basebewugangele ngemithi . Kuthiwa wonke nje amadodana eNduna u-Bavayi ayeseqome ukuyozikhonzela eZayoni , ayesehlukene nezobuholi. iZikhulu aseMhlahlandlela zagcina ziqoke u-Bafana ka Qaqa Ndiweni ukuna awuhole . Kwathi ngemuva kukushona kuka Bafana Ndiweni iZikhulu zaqoka indodana ka Bafana u-Amon ukuba aphathe, kuthiwa u-Amon wanqaba wathi akulandwe amadodana eNduna u-Bavayi kwelaseNkayi lapho ayesezinze khona , esekhonza eZayoni . Kuthiwa impela wagcina elandiwe u-Shadreck wazophatha , ngemuva kokushona kwakhe kwaphatha indodana yakhe u-Mdungazwe okwathi ngemuva kwakhe kwaphatha u-Leonard owashona ngo Zibandlela 2016

#Khumu!

Izithakazelo zabakwaMathe bakwaMthwakazi

-Mhlangandlovu

-Nzima

-Malamulela

-Zinqwane

-Mhlahlandlela

-Joli ka Qakeza

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo