AmaQhawe akwaGwebu(eMaBheleni)

Umlando ngamaQhawe akwaGwebu.

Abantu bakwaGwebu bayingxenye yaMaBhele. Bakanye nabakwaNtuli, Khuboni, Shabangu, Mbhele kanye nabanye . Isizwe samaBhele saqanjwa ngoBhele indodana ka Dlamini wokuqala waseSwazini . UBhele uzele u-Zondi owazala abakwaZondi. U-Zondi yena uzele u-Langa ozele u-Mafu ozele u-Khuboni owazala abakwaKhuboni. Abanye abadodana ka Mafu kwakungo-Dubandlela kanye noGudlindlu. Asinaso isiqiniseko sokuthi wayengubani u-Gwebu, noma wayezalwa ubani. Kulesi sizwe saseMaBheleni maningi amaQhawe avelela endulo , esingabala kuwo u-Ndlela ka Sompisi, u-Somposi ka Guqa, u-Godide ka Ndlela, u-Mavumengwana ka Ndlela kanye namanye . Wonke lamaQhawe engawabalile ayengawakwaNtuli isibongo . Ayekhona -ke amanye amaQhawe nakwaGwebu . Lawo maQhawe kwakungo- Majijili Gwebu, u-Tshuwe Gwebu, kanye noNtabeni Gwebu .

*Majijili Gwebu

U-Majijili Gwebu wabe eyiNduna yeButho leSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo . Walwa cishe kuzo zonke izimpi aBaThwakazi abazilwa ngamaBhunu eminyakeni yama-1830s ngenkathi besazinze eMosega . Ngenkathi isizwe sesiwele iNgulukudela u-Majijili wabuye wathatha isikhundla sokuba iNduna eNkulu yaMaButho aMnyama esasikade siphethwe ngu-Gundanekumitha Ndiweni okuthiwa wayesekhinjiliwe ngaleso sikhathi ngoba wayebandakanya ekubekeni uMntwana u-Nkulumana ka Mzilikazi iNkosi isaphila. Isikhundla sokuba yi-Nduna yoMzinyathi sabe sesithathwa u-Mkhaliphi kaDlekezela Khumalo okwathi ngemuva kokushona kwakhe sathathwa indodana yakhe u-Manxeba owagcina ebulawe iSilo sakwaBulawayo u-Lobhengula ka Mzilikazi. Umuzi waseMzinyathini wawamise ngaseMzingwane , wawuqashwe yi-Butho uMzinyathi ngaphansi kweNduna u-Mkhaliphi Khumalo. IButho uMzinyathi laliwela ngaphansi kwaMaButho aMnyama. Ngakho-ke u-Mkhaliphi wayebika ku-Majijili, u-Majijili abike kuNdunankulu u-Mncumbatha ka Kholo Khumalo owayebika eNkosini u-Mzilikazi. Kwathi ngemuva kokushona kukaMajijili isikhundla sakhe sathathwa indodana yakhe u-Tshibhini. U-Tshibhini waphatha ngaso isikhathi seNkosi u-Mzilikazi. Wayesahlala khona eMzinyathini . Isifunda u-Mzinyathi sasisuka ngaseMzingwane siihambe njalo siyogudla uMfula iNgulukudela, siselapho nanamuhla. Ngemuva kuka Tshibhini kwaphatha indodana yakhe u-Mangamani . Igama likaMangamani wayelethiwe ngu-Yise u-Tshibhiningoba kwakukhona ababemyundela eNkosini u-Mzilikazi bemqambela amanga bethi wayekhokhoba ebusuku ayolala naMakhosikazi eNkosi u-Mzilikazi ayehlala khona eMzinyathini. Wase eqamba indodana ngokuthi ngu-Mangamani(lawo). ? Ngemuva kuka Mangamani kwaphatha indodana yakhe u-Nkunzane. INduna u-Nkunzane yagcina yehlisiwe esihlalweni kusolwa ukuthi amakhosikazi ayo ayengabaKhunkuli, isihlalo soBuNduna sabe sesithathwa u-Manxeba ka Mkhaliphi Khumalo. Kuhambe kwahamba iNdlu ka Majijili yabuye yabuthola ubuNduna ngesikhathi izwe seliphethwe ngabelungu, kwaphatha u-Mthonzima ka Mangamani ka Tshibhini ka Majijili. Ngemuva kokaMthonzima kwaphatha indodana yakhe u-Francis owalandelwa umfowabo u-Stanley ka Mthonzima. u-Mthonzima kuthiwa wayewuKhokhovu lwenyanga, kusobala ukuthi igama lakhe lamfuza langamshiya

* U-Tshuwe Gwebu

U-Tshuwe wayeyiNduna yeButho le Nsinda elaliqaphe u-Ndlunkulu u-Nyamazana owabe engenye yamaKhosikazi eNkosi u-Mzilikazi, owazala uMntwana u-Nyanda . Leli Butho lalibizwa ngokuthi i-Nsindamadoda uma igama seliphelele. Kwathi ngemuva kokushona kukaTshuwe kwasala kwaba nombango wesihlalo phakathi kwamadodana akhe amabili oMjikeni kanye noMalazo . INdlalifa kwakungu-Mjikeni kodwa kuthiwa wayesemcane ukuthi wayengaphatha nokuyiyona kanye into eyasusa umbango. Lowo mbango wagcina ulanyulwe ngu-Jahana Khumalo owayenguMalume owahlala esihlalweni sobuNduna wabambela uMshana wakhe waze wakhula. Kwathi uma esekhulile u-Mjikeni washenxa u-Jahana esihlalweni ,kwahlala u-Mjikeni. Waphatha -ke u-Mjikeni kodwa kwathi langa limbe wagwaza wabulala isimaku sabelungu u-Mabahwa . Ababange besapholisa maseko abelumbi, balevele bamsusa esikhundleni ngoba kwasekuphethe bona ngaleso sikhathi. Babeka uMalume wakhe u-Jahana

*UNtabeni Gwebu

U-Ntabeni wabe eyiNduna yeButho leNyathi elaliqaphe umuzi waseNyathi ngaseMhlangeni , eBubi. IButho leNyathi laliqaphe umuzi waseNyathi lapho kwaluhlala khona uNdlunkulu u-Loziba ka Phahlane Thebe owabe engenye yamaKhosikazi eNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana. Kuhambe kwahamba iNkosi u-Mzilikazi yenza umuzi waseNyathi iHlalankosi layo, yathutha eMhlahlandlela yazohlala eNyathi. Indawo yaseMhlangeni ikhumbuleka ngokuthi uMfundisi u-Robert Moffart wakha iThempele lika-Nkulunkulu kuleya ndawo. Kuhambe kwahamba abelungu bawususa umuzi waseNyathi bayowakha ngaseMzingwane, kwakungu-nyaka we 1928 . Ngaleso sikhathi owabe ephethe iNyathi kwakunguMzukulwana ka Ntabeni u-Fish owayebuye aziwe ngelika Daniel . Negama laselishintshiwe kwathiwa yi-Nyathini. Abelungu babuye bayisusa futhi iNyathi bayoyakha kwelasebuShona eBuhera . Indawo eyafika yaphathwa ngu-Fish yabizwa ngokuthi kukwaGwebu ,kususelwa esibongweni sakhe uGwebu. INduna u-Fish yashona ngowe 1978 ibulawa ngabaShokobezi , ngemuva kwayo kwaphatha indodana yayo u-Isiah oshone ngonyaka ka 2001.

# Lo mlando ucashunwe encwadini ka – Arnold Mayibongwe Nkala ethi ‘AbeThwakazi”

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo