Umlando ngeMbongi u-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa

Umlando ngo-Xukuthwayo Mlotshwa

U-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa wabe eyiMbongi enkulu yeNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana. AbakwwMlotshwa abatholakala ezweni laseZimbabwe empeleni akubona oMlotshwa abangoNtumbeza, bayingxenye yabakwaMazibuko . Uma bethakazela bathakazela ngokuthi Mwelase , Mazibuko, Njotsho ziyimithi . Omunye umuntu esimbona egqama kakhulu kulesi sizwe sakwaMazibuko iNkosi u-Phuthini eyabe ingu-Malume weNkosi u-Langalibalele Hadebe. U-Xukuthwayo wayengagcini ngokuba yiMbongi eNkulu yeNkosi u-Mzilikazi kuphela , wayebuye abe yi-Nduna yeButho leNtemba . Umuzi waseNtembeni wawubuqamama nje nalapho sekuyidobha lakwaBulawayo khona namuhla. Kungakawelwa i-Ngulukudela(Limpompo River) U-Xukuthwayo wazilwa cishe zonke izimpi ezalwa nganeno kweNgulukudela, esingabala kuzo eyaseVegkop, eyaseGabeni(The Battle of Kapeni) , kanye nezinye . Ngesikhathi sofuduko U-Xukuthwayo waba yingxenye yethimba elabe likanye neNkosi u-Mzilikazi- njengoba sazi ukuthi isizwe sehlukaniswa phakathi ngenkathi sekunanjwa. Sekuweliwe futhi sekuzinziwe kwaMthwakazi u-Xukuthwayo walwa ngokuzikhandla empini yaseMangwe Pass nokuyimpi eyabe iyisikhawu sokugcina sempi yaMatebele kanye namaBhunu ka Hendrick Potigitier ngowe 1845 . Ngemuva kokukhothama kweSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi u-Xukuthwayo waqhubeka waba yi-Mbongi yeSilo sakwaBulawayo iSilo u-Lobhengula ka Mzilikazi.
Le nsizwa yakwaMlotshwa yashona ngowe 1893 ku-Lwezi empini yaseGadade nokuyimpi eyabe iphakathi kwamaNgisi noMthwakazi ngaphansi kweSilo u-Lobhengula ka Mzilikazi. Ngemuva kokushona kuka-Xukuthwayo iNtemba yaholwa ngu-Sikhombo Mguni owayebambele u-Mvuthu indodana ka Xukuthwayo eyabe isakhula . U-Sikhombo Mguni yena iButho ayilihola lalaziwa ngokuthi iZinkondo. Yilona kanye leli elibela ezibongweni zeNkosi u-Lobhengula uma kuthiwa ‘uLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni”. U-Sikhombo wayeyingxenye yabantu basebuSuthu ababethunjwe empini yaseMgombane (Mokopane) ngeminyaka yama 1830s . Labo bantu baziwa ngokuthi ngaBakone nokuyilapho kwasuselwa isibongo sakwaMguni, akubona oMnguni abangoQwabe laba. Laba bantu bakanye nabakwaMothiba, Matlala, kanye nabanye. Kwathi ngesikhathi uNtemba isiphethwe ngu-Mvuthu ka Xukuthwayo abelungu bawususa umuzi waseNtembeni bayowakha ngase Ncema ,eMzingwane. Kukhona nesikole khona eMzingwane i-Mvuthu Primary School esaqanjwa ngaye u-Mvuthu ukuze kulondolozwe umlando wakhe . Kwathi ngemuva kokushona kuka-Mvuthu iNtemba yaphathwa yindodana yakhe u-Tebele owashona ngowe 1953 . Ngemuva kokushona kwakhe kwaphatha indodana yakhe u-Abednicho ka Tebele . Kwathi ngowe 1955 abelungu babuye bayisusa futhi iNtemba bayoyimisa eJambezi, kwaMbizakazibulawa. Kwathi ngemuva kokushona kweNduna u-Abednicho kwaphatha indodana yayo u-Nyangayezizwe (Louis). INduna u-Nyangayezizwe yayizalwe mhla zingama 10 ku-Mfumfu 1953 , yagcotshwa mhla zingama 27 ku-Mandulo 2008, yashona mhla zingama 10 ku-Ndasa 2014 .

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo