Umlando ngeQhawe laseMaNgweni u-Dambisamahubo Mafu

Umlando ngoDambisamahubo ka Mafu wakwaZwane .

Leli kwabe kuyiQhawe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo elahlabana kakhulu ezimpini zoMfecane , lilwa ngasohlangothini lweNkosi u-Mzilikazi , liyiFelankosi. U-Dambisamahubo eqinisweni igama lakhe langempela kwakungu-Mkhatshana ka Mafu , elikaDambisamahubo walithola ngoba kuthiwa wahlabana kakhulu empini yaseSikhwebezi ngenkathi uMthwakakazi ulwa noZulu ngenkathi kwagqabuke igoda phakathi kweNkosi u-Mzilikazi neNkosi u-Shaka ngowe 1821 . Empini yaseSikhwebezi yadla umhlanganiso eyeNkosi u-Mzilikazi ngakho-ke eyeNkosi uShaka yabuyela kwaBulawoyo ithule ingahubi ingakho u-Mkhatshana ngenxa yokuhlabana kwakhe wazitholela igama elisha kwathiwa ungu-Dambisamahubo, phela yayingaHubi impi uma yehluliwe . Amagalelo awaphelelelanga eSikhwebezi kepha waqhubeka wahlabana nasezimpini esingabala kuzo eyaseVegkop, yaseMosega kanye neyaseGaben (Battle of Kapeni). Kuzo zonke lezimpi isizwe sikaMthwakazi sasilwa namaBhunu kaHendrick Potigitrier .

Ngenxa yoBuQhawe bakhe u-Dambisamahubo iNkosi u-Mzilikazi yamklomelisa ngomenza iNduna yeButho uGodlwayo nokwabe kuyiButho elalibandakanya izinsizwa ezazisuke kwaZulu. Kuthiwa kwenye yezimpi u-Dambisamahubo wake wagwazeka emlenzeni kodwa waqhubeka elwa sengathi akwenzekanga lutho , ngaleso sizathu wathola izihasho ezithi ‘unguMatshila nsimbi ngomlenze’

IButho lakhe lalibongwa ngokuthi

-Mahlab’ayithwale

-UMatshil’insimbi ngomlenze

-UMafuz’afulele

-Amalalandawonye

-UJiyampondo

Sekuwelelwe ngaphasheya kweNgulukudela umuzi wakwaGodlwayo wakha ngaseNcema eMzingwane, kodwa kuhambe kwahamba wagcina usuthuthiwe wayomisa ngaseMfilabuso ngaseNsiza. U-Dambisamahubo waba ngenye yeziNduna ezabekwa icala lokukubeka uMntwana(Prince) Nkulumana iNkosi u-Mzilikazi isaphila, okusho ukuthi u-Dambisamahubo wayekanye nengxenye eyaholwa nguNdunankulu uGundanekumitha ngenkathi kuwelwa . Kuthiwa kwathi ngosuku olwandulela olukuthethwa kwecala eNtabazinduna u-Dambisamahubo kwasa engekho eshaya wakhukhula wabheka ebuShona. Kuyileso sizathu-ke kukhona abantu bakwaMafu ebuShona. Liyavela igama likaDambisamahubo ezibongweni zeNkosi u-Mzilikazi uma kuthiwa ‘uBuvamba benziwa ngu-Gundanekumitha kwabakwaMashobana, benziwa nguDambisamahubo ka Mafu , benziwa nguMhabahaba ka Nkwali , basikaza iWundlu ngophaphe lweNdlondlo , iNdlondlo isabhula amaphiko, intuthwane zemba amagodi ebaleni”

IWundlu igama elichaza ichwane/umdlwane weBhubesi . Leli gama iMbongi yayiliqondise kuNkulumana. INdlondlo kushiwo iNkosi u-Mzilikazi. Uphaphe kushiwo uBukhosi. Ukubhula amaphiko ukudla anhlamvana.

Kwathi ngemuva kokubaleka kweNduna u-Dambisamahubo isihlalo subuNduna sathathwa indodana yayo u-Mthikana. Kuthiwa u-Mthikana wayeyiwele noGcozana. INduna u-Mthikana yabulawa iNkosi u-Lobhengula ngoba kuthiwa yayicheme noMntwana u-Nkulumana owabe esedingisiwe ngaleso sikhathi. Ngemuva kokubulawa kweNduna u-Mthikana isihlalo sathathwa indodana yayo u-Maduna. U-Maduna waba ngenye yamaQhawe ahola iMpi yeHloka elibomvu(iMbazo ebomvu) . Kuthiwa iNduna u-Maduna yabekwa icala lolunquma abelungu ngenkathi kulwa impi yeHloka elibomvu. Kuthiwa amaNgisi ayethi azoyilengisa uma iNkantolo yayo iyithole inecala. Kuthiwa yasindiswa wukuthi ufakazi womlungu okunguyena okwakufanele azofakaza wathunyelwa ngomphezulu ethunyelwa izinyanga zakwaGodlwayo wafa egibele iNjomane yakhe ephikelele khona ecaleni. Ithuna leNduna u-Maduna lingaseNsiza eNyoni . Ngemuva kwayo kwalandela indodana yayo u-Jim owabanjelwa nguYise omcane u-Mahlahleni ka Mthikana ka Dambisamahubo ngoba u-Jim wayesemncane. Ngemuva kweNduna u-Jima uGodlwayo waholwa indodana yayo u-Vezi eyabamba iQhaza ngesikhathi soMzabalazo weNkululeko eZimbabwe. INduna u-Vezi ishone ngonyaka odlule 2020 ishonela emzini wayo kwaGodlwayo eMfilabuso.

Omunye umuntu owagqama kakhulu esibongweni sakwaMafu ngu-Mhali Mafu owabe engumngane omkhulu weNkosi u-Lobhengula nokwathi ngenkathi sekuphethe iNkosi u-Lobhengula u-Mhali waqokwa ukuba abe yiNduna yomuzi waseMancokazi. Kukhona isikole i-Mhali School ngaseMagwegwe kwaBulawayo esaqanjwa ngaye u-Mhali Mafu

Izithakazelo zakwaMafu abakwaMthwakazi

-Nkonjeni

-Mathayi

-Nxumalo

-Cebekhulu

-Khokhozela njengeQhina liya eDlomodlomo

-Hlafuna ngomkhonto amazinyo ehlezi

-Olesiqibu esingangenhlamvu yesibhamu

-Gekle liyagekle likaSonaka

-Umjibila othany’endulo

-Bhelingwe lengwenyama

-Nduna zafa nini kwelikaShaka?

-Duma ka Sikhova

-Mkhatshana

-Dambisamahubo

-UMatshil’insimbi ngomlenze

-Mafu kawalingan’aphansi nangaphezulu

-Ngoba angaphezulu angubongubo

-Nsele ka Lindamkhonto

-Sonxaba

-Mawandla

-Mzilakawulandelwa

-Ungawulandela uyazibambelela

#Ulibinda Nkosi

#Khumu!

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo