Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede

Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede

U-Mazwi Gumede wabe engesinye sezethenjwa zeNkosi yaBaNtungwa naBaThwakazi iNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo . UYise ka Mazwi kwakungu -Zimeme owayebuye aziwe ngelika Mdlankunzi. Babebabili oMazwi kwaGumede , lona esixoxa ngaye wayengu-Mazwi wesibili owayeqamjwe ngoKhokho wakhe u-Mazwi ka Lufutha. U-Zimeme/uMndlankunzi wayenganwe  u-Singaphi iNdodakazi yeNkosi u-Mashobana nokuyiyona eyazala u-Mazwi . Ngakho-ke u-Mazwi wayenguMshana kwaKhumalo. Naye u-Mazwi wabuye waganwa iNdodakazi yeNkosi u-Mzilikazi ogama layo lingu-Ncoza ,yena -ke wazala u-Menyezwa.

UMdlankunzi wabuye waganwa okaZondo owabe enguDadewabo wenyanga yeNkosi u-Mzilikazi u-Gulukudwana Zondo . OkaZondo wazala iSokanqangi lika Mdlankunzi u-Dingana .

UYise ka Zimeme kwakungu-Mbane ka Mazwi wokuqala ka Lufutha. U-Mazwi wokuqala wayebuye aziwe ngelika Njiyezi.

U-Mazwi ka Mdlankunzi wayeyiQhawe elikhulu leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana elahlabana kakhulu ezimpini zeNkosi u-Mzilikazi esingabala kuzo eyaseNtumbane , eyaseSikhwebezi, eyaseGabeni(The Battle of Kapeni), eyaseMosega , eyaseGadade kanye nezinye. Singasho nje sithi leli Qhawe u-Mazwi cishe lazilwa zonke izimpi sikaMthwakazi. IButho elaliholwa yi-Nduna u-Mazwi lalibizwa ngokuthi iButho leNqobo elaliqaphe umuzi waseNqotsheni ngaseBubi buqamama neDolobha lakwaBulawayo. INduna u-Mazwi yayibuye iqaphe umuzi waseNyathi kwazise phela wawubuqamama nomuzi waseNqotsheni . Umuzi waseNyathi wawakhelwe UNdlunkulu u-Loziba ka Phahlane Thebe iNtandokazi yeNkosi u-Mzilikazi. Kuhambe kwahamba iNduna u-Mazwi yaganwa ngenye yamaKhosazana aseNyathi u-Ncoza iNdodakazi yeNkosi u-Mzilikazi noNdlunkulu u-Loziba. U-Ncoza uzale u-Menyezwa. Ngesikhathi sempi yaseNgazini iNduna u-Mazwi yalwa ngasohlangothini lweNkosi u-Lobhengula ka Mzilikazi . Impi yaseNgazini yabe iphakathi kwesizwe sikaMthwakazi Kanye noMbiko Masuku owasefuna ukuqhwaga uMbuso wabeThwakazi . U-Mbiko wayehola iButho elalimandla kakhulu elalibizwa ngokuthi u-Zwangendaba. Kuleyo mpi umhlanganiso wadliwa iNkosi u-Lobhengula , uMbiko wagcina esale enkundleni. Ngemuva kwempi yaseNgazini u-Mazwi waqokwa iNkosi u-Lobhengula ukuba ayowapha umngcele wezwe likaMthwakazi nelasebuShona ngaseQweqweni nokuyindawo eyaziwa namuhla ngokuthi kuseKwekwe ngenxa yokubhimba kwabeLungu. U-Mazwi wabutha iButho elaziwa ngokuthi ngaMeva nokuyiButho enyuka nalo wayoqapha umngcele ngaseQweqweni. Lelo Butho laliqaphe ukuthi kungangeni zitha ikakhulu amaNgisi i-British Protectorate eyabe isiwudlile vele uMbuso wasebuShona. Umuzi owakhiwa kuleyo ndawo wabizwa ngokuthi kuseMeveni . Lowo muzi wawumise lapho sekwakhiwa khona iLokishi i-Ameveni nokususelwa egameni lomuzi waseMeveni .

INduna uMenyezwa ka Mazwi Gumede.

INduna uMaflesha Gumede

Kwathi ngemuva kokuchitheka koMbuso weNkosi u-Lobhengula uchithwa ngamaNgisi ngowe 1893 iNduna u-Mazwi amaNgisi ayenza iNduna yaseKhami nokuyilapho yafika yakha umuzi wayo waseMbonqane . IMbonqane yayisuka ngaseGwayi ihambe njalo ize iyofinyelela ngaseNtabeni i-Bonisa lapho sekwakhiwa khona iLokishi laseMpophoma khona. Enye yeziNceku zeNduna u-Mazwi kwakungu-Malindela Ncube , u-Malindela wayenomuzi lapho sekwakhiwa khona isikole i-Malindela Primary School ngasePhumula North . Indawo eyaziwa namuhla ngeSt Peters ngaseHyde Park Estate yayingaphansi kweNceku yeNduna u-Mazwi u-Mlutshwa Tshuma bese kuthi lena eyaziwa ngePhumula South namuhla yayingaphansi kweNceku u-Mondela.

INduna u-Mazwi yashonela emzini wayo eMbonqane nokuyilapho yatshalwa khona . Kanti ngaseHyde Park Estate kunendawo elondoloza imvelo ebizwa ngokuthi yi-Mazwi Nature Reserve eyawanjwa ngaye u-Mazwi. Ngemuva kokushona kweNduna u-Mazwi isihalo sathathwa indodana yayo u-Menyezwa owathathwa wayohlalisa ngaseLupane eDongamuzi . Kodwa iNduna u-Menyezwa yake yabanjelwa nguYise omncane u-Hole ngokwelekelelana noMalindela Ncube kusuka ngowe 1924 kuze kube ngowe 1926. Kwathi sekuphethe iNduna u-Menyezwa abelungu bayisusa bayoyihlalisa eLupane. Kukhona nesikole esaqanjwa ngaye khona eLupane. Kukhona noMtholampilo i-Mdlankunzi Clinic owaqanjwa ngoYisemkhulu weNduna u-Menyezwa.

Ngemuva kokushona kweNduna uMenyezwa kwabamba umfowabo u-Khongo kaMazwi owabambela indodana ka Menyezwa u-Maflesha kusuka ngowe 1975 kwaze kwaba ngowe 1983.

Ngowe 1883 kwaphatha iNduna uMaflesha eyashona isivaleke amehlo kwase kubamba u-Moses kaLangwana kaMazwi kusuka ngowe 2011 kwaze kwaba ngowe 2021 lapho kwabekwa khona u-Meluleki. INduna u-Maflesha yashona ngowe 2013.

Ake ngime lapho mina beNgabade!

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo