Umlando ngomuzi waseGabeni

Umlando ngomuzi waseGabeni

Umuzi waseGabeni wabe ungumuzi weNkosi u-Mzilikazi eyawakha ngeminyaka yama 1830s iwakhela lapho sekuseMosega khona namuhla(North West, Zeerust). INduna eNkulu yaseGabeni kwakungu-Magqekeni(Maqhekeni) ka Magogo Sithole . UYise kaMagqekeni wasala empini yaseNtumbane, wayengenye yeZinsizwezindala ezanikwa iNkosi u-Mzilikazi inikwa yi-Lembe ukuba iyohlasela ngazo abeSuthu abangabaTlokwa beNkosi u-Hanesi.

Umuzi waseGabeni wawusuka lapho ngaseTswenyane uhambe njalo uwele uMfula uThulwane(Groot Marico River uze uyovinjwa umngcele wezwe laseNingizimu Afrika nele Botswana. UMngisi u-Robert Moffart uthi wawumuhle kakhulu umuzi waseGabeni , ubiyelwe kahle ,uhlotshisiwe. Ubuhle beGaba bufakazelwa nayiMbongi yeNkosi u-Mzilikazi eyayiwuhasha ngokuthi ‘UyiGabeni lakithi elibagabelo amhlophe’ .

Buqamama nomuzi waseGabeni ngaseSilkatzkop khona eMosega kwakwakhe imizi emibili , owaseMkhwahla kanye nowaseMncwazini. INduna yaseMkhwahla kwakungu-Mkhaliphi ka Dlekezela Khumalo , kanti iNduna yaseMncwazini kwakungu-Mtotobi ka Nkumba Mabaso . Umuzi waseGabeni wawuyiwona muzi omkhulu weNkosi u-Mzilikazi. Ngenkathi iNkosi u-Mzilikazi isankanise eNtilasifali izwe layo yayilehlukanise phakathi, ingxenye esuka eRustenburg yehle njalo ize iyodlula lapho sekuPitoli khona yayikade ibhekwe ngu-Ndunankulu u-Gundanekumitha Ndiweni, kanti ingxenye eyayisuka khona eRustenburg inyuke njalo ize iyovinjwa indawo yaseKanye yayibhekwe iNkosi u-Mzilikazi . Indawo yaseKanye indawo yabaNgwaketsi bakaKgosi Sebego . Buqamama nakuleya ndawo iNkosi u-Mzilikazi yayakhe umuzi wayo waseNsingweni iNduna yawo kwakungu-Somabhulane Dlodlo. Uma usuka ngaseRusternburg uhamba ngemoto ubheke eThabazimbi kukhona indawo ebizwa ngokuthi kuseSesifikile , kuleyo ndawo iNkosi u-Mzilikazi yayakhe umuzi wayo wasoJingeni iNduna kungu-Mletshe Ndiweni. UJinga nalo lwaluwela ngaphansi kweGaba , nokusho ukuthi iNduna u-Mletshe yayibika eNduneni u-Magqekeni . Eminye imizi eyayiwela ngaphansi kweGaba kwakuwu- Zwangendaba lukaMbiko ka Madlenya, iNduba ka Lotshe Mtshali, iNqobo ka Mazwi Gumede , uLulwane luka Mfokazana Gumede , iNqama ka Somhlolo Mkhwanazi kanye nemimye. Zonke leziNduna zazibika eNduneni u-Magqekeni ,bese yona ibike eNkosini u-Mzilikazi.

Kwathi ngenkathi sekuwelelwe ngaphesheya kweNgulukudela umuzi waseGabeni wakha ngaseKhami buqamama nje neDolobha lakwaBulawayo . IButho elaliwuqaphile lalibizwa ngokuthi ‘AMagogo” , umuzi walo wawubizwa ngokuthi kuseMagogweni . Lelo Butho labuthwa nguyena u-Magqekeni waliqamba ngegama likaBaba wakhe u-Magogo owasala eNtumbane . Umuzi waseGabeni wagcina uthuthiwe ngaseKhami wayokwakha ngasePlumtree endaweni esibizwa ngokuthi kukwaGampu. U-Magqekeni washona iNkosana yakhe u-Gampu isencane kakhulu nokwaphoqa ukuba kubambe u-Mcetshwa Masuku owabambela u-Gampu. Kwathi ngesikhathi esekhule ngokwanele u-Gampu u-Mcetshwa wabe eseshenxa -ke esikhundleni, kwaphatha yena u-Gampu ka Magqekeni Sithole. U-Gampu wanamakhosikazi angamashumi amabili, amahlanu alawo makhosikazi ayezalwa iNkosi u-Lobhengula ka Mzilikazi. INdlalifa ka Gampu kwakungu-Dlomo (uNdlomdaka) , yayizalwa uNdlunkulu u-Gugwana ka Lobhengula . Amanye amadodana eNduna u-Gampu kwakungo- Nkabi, Sibindi , Mafindo kanye nabanye. Ekushoneni kweNduna u-Gampu isihlalo sabanjwa u-Nkabi ka Gampu owayebambele u-Dlomo owayesakhula. Kodwa ngeshwa u-Dlomo wedlula emhlabeni ngowe 1918 ebulawa i-Fuleza (influenza) okuthiwa yayixake umhlaba wonke ngaleso sikhathi. Naye u-Nkabi wabuye wasuswa esuswa ngabamhlophe kwase kubekwa u-Sibindi ka Gampu . U-Mafindo wagcina engene omunye wamakhosikazi kaDlomo u-Mankaza indodakazi yeNduna u-Mphini Ndiweni kwazalwa u-Mjokwana owazala ngowe 1923. Kwathi ngowe 1931 u-Mafindo wephucwa isihlalo kwabekwa uMfowabo u-Tshankwa ka Gampu ka Magqekeni Sithole. Naye u-Tshankwa wabuye wasuswa ngowe 1955 esuswa ngabamhlophe kwazise izwe labe selisazandleni zabo amhlophe . Kwathi ngowe 1956 kwagcotshwa u-Maleya ka Dlomo njengeNduna yaseGabeni . U-Maleya wayebuye abizwe ngoGampu wesibili. UNduna u-Maleya yabulawa ngabaShokobezi ngowe 1977, bayishuphula ikhanda ,beyisola ngokuthi yabe iyimbuka, isiyiMaku sabeLungu. Ngemuva kwaleso sehlakalo akuzange kubekwe iNduna eGabeni, ize yabekwa ngowe 1980 ngesikhathi seNtandoyeningi , kwagcotshwa u-Major After ka Tshankwa . Kwathi ngemuva kokushona kweNduna u-Major kwabekwa indodana yayo u-Ashel esaphethe namanje endaweni ebizwa ngokuthi kukwaGampu ePlumtree.

Ake ngime lapho nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni!

#Khumu!******

History about eGabeni Palace

The Palace of Gabeni was buit by King Mzilikazi in the 1830s, in what is now Mosega (North West, Zeerust). The Chief of Gabeni was Magqekeni (Maqhekeni) of Magogo Sithole. Magqekeni’s father survived the battle of Ntumbane, he was one of the old warriors who were given to King Mzilikazi by Lembe [King Shaka]to attack King Hanesi of Basotho .

EGabeni was built in Mosega , from Tswenyane , up to the border of the South African and Botswana .

Not far from eGabeni King Mzilikazi also built two Palaces , which are uMkhwahla and uMncwazi. The Chief of Mkhwahla was Mkhaliphi ka Dlekezela Khumalo, and the Chief of Mncwazini was Mtotobi ka Nkumba Mabaso. EGabeni was the great Palace of King Mzilikazi. When King Mzilikazi encamped in Ntilasifali his country was divided into two parts, the part from Rustenburg down to Pretoria was watched by the Prime Minister Gundanekumitha Ndiweni, and the part from Rustenburg to Kanye was  watched by King Mzilikazi himself. Kanye is the land of baNgwaketsi who were ruled by Kgosi Sebego by the times of King Mzilikazi. Not far from Kanye, King Mzilikazi also built another Palace which he named eNsingweni , it was watched by Chief was Somabhulane Dlodlo. Other Palaces were oJingeni which was built in Sesifikile near Rustenburg. UJinga also fell under iGaba, meaning that Chief Mletshe was reporting to Chief Magqekeni, and Chief Magqekeni was reporting to the King. Other Palaces that fell under  iGaba were uZwangendaba of Chief Mbiko ka Madlenya, iNduba of Chief Lotshe Mtshali, iNqobo ka Mazwi Gumede, uLulwane of Chief Mfokazana Gumede, iNqama of Somhlolo Mkhwanazi and many more. All these Chiefs reported to Chief Magqekeni, who reported to King Mzilikazi.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo