Umlando ngomuzi waseGabeni

Umlando ngomuzi waseGabeni

Umuzi waseGabeni wabe ungumuzi weNkosi u-Mzilikazi eyawakha ngeminyaka yama 1830s iwakhela lapho sekuseMosega khona namuhla(North West, Zeerust). INduna eNkulu yaseGabeni kwakungu-Magqekeni(Maqhekeni) ka Magogo Sithole . UYise kaMagqekeni wasala empini yaseNtumbane, wayengenye yeZinsizwezindala ezanikwa iNkosi u-Mzilikazi inikwa yi-Lembe ukuba iyohlasela ngazo abeSuthu abangabaTlokwa beNkosi u-Hanesi.

Umuzi waseGabeni wawusuka lapho ngaseTswenyane uhambe njalo uwele uMfula uThulwane(Groot Marico River uze uyovinjwa umngcele wezwe laseNingizimu Afrika nele Botswana. UMngisi u-Robert Moffart uthi wawumuhle kakhulu umuzi waseGabeni , ubiyelwe kahle ,uhlotshisiwe. Ubuhle beGaba bufakazelwa nayiMbongi yeNkosi u-Mzilikazi eyayiwuhasha ngokuthi ‘UyiGabeni lakithi elibagabelo amhlophe’ .

Buqamama nomuzi waseGabeni ngaseSilkatzkop khona eMosega kwakwakhe imizi emibili , owaseMkhwahla kanye nowaseMncwazini. INduna yaseMkhwahla kwakungu-Mkhaliphi ka Dlekezela Khumalo , kanti iNduna yaseMncwazini kwakungu-Mtotobi ka Nkumba Mabaso . Umuzi waseGabeni wawuyiwona muzi omkhulu weNkosi u-Mzilikazi. Ngenkathi iNkosi u-Mzilikazi isankanise eNtilasifali izwe layo yayilehlukanise phakathi, ingxenye esuka eRustenburg yehle njalo ize iyodlula lapho sekuPitoli khona yayikade ibhekwe ngu-Ndunankulu u-Gundanekumitha Ndiweni, kanti ingxenye eyayisuka khona eRustenburg inyuke njalo ize iyovinjwa indawo yaseKanye yayibhekwe iNkosi u-Mzilikazi . Indawo yaseKanye indawo yabaNgwaketsi bakaKgosi Sebego . Buqamama nakuleya ndawo iNkosi u-Mzilikazi yayakhe umuzi wayo waseNsingweni iNduna yawo kwakungu-Somabhulane Dlodlo. Uma usuka ngaseRusternburg uhamba ngemoto ubheke eThabazimbi kukhona indawo ebizwa ngokuthi kuseSesifikile , kuleyo ndawo iNkosi u-Mzilikazi yayakhe umuzi wayo wasoJingeni iNduna kungu-Mletshe Ndiweni. UJinga nalo lwaluwela ngaphansi kweGaba , nokusho ukuthi iNduna u-Mletshe yayibika eNduneni u-Magqekeni . Eminye imizi eyayiwela ngaphansi kweGaba kwakuwu- Zwangendaba lukaMbiko ka Madlenya, iNduba ka Lotshe Mtshali, iNqobo ka Mazwi Gumede , uLulwane luka Mfokazana Gumede , iNqama ka Somhlolo Mkhwanazi kanye nemimye. Zonke leziNduna zazibika eNduneni u-Magqekeni ,bese yona ibike eNkosini u-Mzilikazi.

Kwathi ngenkathi sekuwelelwe ngaphesheya kweNgulukudela umuzi waseGabeni wakha ngaseKhami buqamama nje neDolobha lakwaBulawayo . IButho elaliwuqaphile lalibizwa ngokuthi ‘AMagogo” , umuzi walo wawubizwa ngokuthi kuseMagogweni . Lelo Butho labuthwa nguyena u-Magqekeni waliqamba ngegama likaBaba wakhe u-Magogo owasala eNtumbane . Umuzi waseGabeni wagcina uthuthiwe ngaseKhami wayokwakha ngasePlumtree endaweni esibizwa ngokuthi kukwaGampu. U-Magqekeni washona iNkosana yakhe u-Gampu isencane kakhulu nokwaphoqa ukuba kubambe u-Mcetshwa Masuku owabambela u-Gampu. Kwathi ngesikhathi esekhule ngokwanele u-Gampu u-Mcetshwa wabe eseshenxa -ke esikhundleni, kwaphatha yena u-Gampu ka Magqekeni Sithole. U-Gampu wanamakhosikazi angamashumi amabili, amahlanu alawo makhosikazi ayezalwa iNkosi u-Lobhengula ka Mzilikazi. INdlalifa ka Gampu kwakungu-Dlomo (uNdlomdaka) , yayizalwa uNdlunkulu u-Gugwana ka Lobhengula . Amanye amadodana eNduna u-Gampu kwakungo- Nkabi, Sibindi , Mafindo kanye nabanye. Ekushoneni kweNduna u-Gampu isihlalo sabanjwa u-Nkabi ka Gampu owayebambele u-Dlomo owayesakhula. Kodwa ngeshwa u-Dlomo wedlula emhlabeni ngowe 1918 ebulawa i-Fuleza (influenza) okuthiwa yayixake umhlaba wonke ngaleso sikhathi. Naye u-Nkabi wabuye wasuswa esuswa ngabamhlophe kwase kubekwa u-Sibindi ka Gampu . U-Mafindo wagcina engene omunye wamakhosikazi kaDlomo u-Mankaza indodakazi yeNduna u-Mphini Ndiweni kwazalwa u-Mjokwana owazala ngowe 1923. Kwathi ngowe 1931 u-Mafindo wephucwa isihlalo kwabekwa uMfowabo u-Tshankwa ka Gampu ka Magqekeni Sithole. Naye u-Tshankwa wabuye wasuswa ngowe 1955 esuswa ngabamhlophe kwazise izwe labe selisazandleni zabo amhlophe . Kwathi ngowe 1956 kwagcotshwa u-Maleya ka Dlomo njengeNduna yaseGabeni . U-Maleya wayebuye abizwe ngoGampu wesibili. UNduna u-Maleya yabulawa ngabaShokobezi ngowe 1977, bayishuphula ikhanda ,beyisola ngokuthi yabe iyimbuka, isiyiMaku sabeLungu. Ngemuva kwaleso sehlakalo akuzange kubekwe iNduna eGabeni, ize yabekwa ngowe 1980 ngesikhathi seNtandoyeningi , kwagcotshwa u-Major After ka Tshankwa . Kwathi ngemuva kokushona kweNduna u-Major kwabekwa indodana yayo u-Ashel esaphethe namanje endaweni ebizwa ngokuthi kukwaGampu ePlumtree.

Ake ngime lapho nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni!

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo