Umlando ngomuzi waseNdinaneni

Umlando ngomuzi waseNdinaneni.

Umuzi waseNdinaneni wakhiwa iNkosi u-Mashobana ka Zikode yabakwaKhumalo iwakhela ngaphezu koMfula uMkhuze . Ngaphambilini abakwaKhumalo babekade benkanise ngasezintabeni zaseBabanango eNquthu kuhambe njalo kuyofika eNondweni. INkosi eyabe ibabusa ngaleso sikhathi kwakungu-Maguggu ka Gasa owabe enguMnewabo Donda noSiwela . U-Siwela uzele abakwaNdlangamandla/ Nkosi , Guliwe, Msibi , Kuhlase, Mashinini kanye nabanye. Besahleli abakwaKhumalo kuleya ndawo yaseNquthu kwaqubuka ukungezwani nokwaholela ekutheni oMashobana,Siwela, Magawozi, kanye noDonda bamushiye u-Magugu owabe eyiNkosi yabo bahambe bayokwakha lapho kwezinye izindawo. U-Magawozi wakha ngaseNgome , u-Donda wakha ngaseSikhwebezi , u-Siwela wakha ngaseNgoje kwathi u-Mashobana yena wakha ngaseMkhuze, umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kuseNdinaneni. INduna yaseNdinaneni kwakungu-Mbungwana ka Nyakazamakhanda ka Mashazi waseMantshalini. Zonke lezi nsizwa zakwaKhumalo engizibalile zagcina seziziphembele obazo uBukhosi. Kuyacaca ukuthi yayinkulu impela ingxabano ngoba igama lomuzi waseNdinaneni lasuselwa ekudinweni, wayedinwe ngempela u-Mashobana waze waqamba umuzi wakhe ngokuthi kuseNdinaneni. Kuhambe kwahamba yagcina isimibili imizi eyayibizwa ngeNdinaneni , omunye kwaba okaLushaba wakwaNdlovu naye okuthiwa wasuka kubo ngasoThukela endiniwe exabane naboMndeni wayokwakha umuzi naye awubiza ngokuthi kuseNdinaneni. Yena -ke owakhe wawakha ngaseXopo eMabhaceni. Ngakho-ke nakwabakwaLushaba kuyashiwo ukuthi ‘Wena waseNdinaneni’ njengoba kushiwo nakwabakwaKhumalo. ENdinaneni yakwaKhumalo kulapho kwazalelwa khona iQhawe laBaNtungwa u-Mzilikazi ka Mashobana owagcina esezakhele igama ngokwakha isizwe esikhulu sikaMthwakazi esitholakala mgaseNingizu yezwe laseZimbabwe. Kwathi ngesikhathi iNkosi u-Mzilikazi isemkhankasweni wayo okwakha isizwe sayo yawuvusa umuzi waseNdinaneni, isiwivusela lapho sekwakhiwa khona isibhedlela i-Selby ngaseGoli . INdinaneni yeNkosi u-Mzilikazi yayisuka khona ngaseSelby ihambe njalo iyodlula ngaseTurffontein , ihambe ize iyoma ngaseBoyzens . IButho elaliqhapha umuzi waseNdinaneni lalibizwa ngokuthi yi-Ndinana. INduna u-Mbungwana yagcina ishonile , ngemuva kokushona kwayo kwabekwa indodana yayo u-Mfangilele owayeganwe ngenye yamadodakazi eNkosi u-Mzilikazi uNsimukhulu owazala iNdlalifa ka Mfangilele u-Ntembuzane . Kusuke kushiwo wona umuzi waseNdinaneni ezibongweni zeNkosi u-Mzilikazi uma kuthiwa ‘ Umlilo wequbula olanguke inkalo zonkana , uthungwe aManhla wahelwa aMazansi. Kwaze kwathiyiza u-Mncumbatha ka Kholo wathi Yobe wena waseNdinaneni! Ayibambe umthetho wena ka Mashobana” . Umuzi waseNdinaneni wabangeminye yemizi eyashiswa yimpi yakwaZulu eyayiholwa u-Ndlela ka Sompisi ngesikhathi seNkosi u-Dingane. Liyavela igama lomuzi waseNdinaneni ezibongweni zeNkosi u-Dingane uma kuthiwa’ Uyadela mfazi waseNsuze , wena oyakubona uManyelela mhla eyobulala izitsha zaseNdinaneni”

INkosi u-Mzilikazi yayiwakhonze kakhulu amaNtshali kwazise uYise u-Mashobana wayezalwa iSithole sakwaNdebele. Abantu bakwaNdebele kusengabantu baseMantshalini, basekanye nabo abakwaMashazi , Mtshali, Bukhosini kanye nabanye. Zaziningi iziNduna zaseMantshalini esizweni sikaMthwakazi, singabala oLotshe , Mbambelele , Gingitshe , oNsele ka Sitshenkwa kanye nabanye.

Sekuwelelwe ngaphasheya kweNgulukudela umuzi waseNdinaneni wakha ngaseNsiza . Kuhambe kwahamba wagcina usuthuthiwe wayokwakha ngaseZwishabane endaweni eyaziwa ngokuthi kuseNdinaneni nokuyilapho usekhona namanje . Kuphethe iNduna u-Joji ka Jobe Mashazi . Ngemuva kokushona kweNduna u-Mfangilele isihlalo sobuDuna sathathwa indodana yayo u-Ntembuzane . INduna u-Ntembuzane yashona ibulawa iNkosi u-Lobhengula ka Mzilikazi ngesizathu sokuthi yayilokhu iqhubeke njalo ngokugqugquzela uMkhankaso wokuyofuna iNkosana yeNkosi u-Mzilikazi uMntwana u-Nkulumana owabe esekudingisweni ngaleso sikhathi. INduna u-Ntembuzane yazala iNduna u-Mafala eyazala iNduna u-Jobe , yona eyazala iNduna u-Joji. Omunye umuntu esimbona egqama kakhulu kulesi sibongo sakwaMashazi ngu-Goduka ka Memezi ka Mfangilele ka Mbungwana ka Nyakazamakhanda owabe eyiSikhulu sikaMthwakazi endaweni yaseLupane. Kulesi sibongo sakwaMashazi kubuye kugqame kakhulu u-Solwazi Misheki Jongilanga ka Makhanka owawusebenzela kakhulu uMthwakazi, nguye owavundulula iNdlu yoMntwana u-Njube ka Lobhengula owayedingiselwe eKapa edingiswa ngabamhlophe. USolwazi u-Misheki waloba incwadi esihloko sithi ‘Mthwakazi The birth of a nation’

Ake ngime lapho nina beNgabade

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo