Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke

Umlando ngeButho lika Mawela i-Nxazonke

 

IButho i-Nxazonke labuthwa iSilo sikaMthwakazi iSilo u-Mzilikazi ka Mashobana , kabuthwa phakathi kweminyaka ka 1826 no 1828.   Leli Butho lalixube izinhlanga eziningi ingakho lalibizwa ngokuthi yi-Nxazonke, kwakukhona amaVenda , abeSuthu , abeTswana, abeNguni njalo njalo . Induna yaleli Butho kwakungu-Ntshumane ka Khanyi wakwaMazibuko , elinye igama lakhe kwakungu-Nyathela . IButho i-Nxazonke lalibuye laziwe kakhulu ngokuthi yi-Nxa nokuyisinciphiso segama lalo. Leli Butho lalingelinye lamaButho ayebizwa ngokuthi ngaMakhanda , lamaButho ayajutshelwe ukuqapha iSigodlo saseMhlahlandlela esesakhelwe lapho sekuyidolobha lasePitoli khona , sihambe njalo size siyokwedlula ngaseHartbeespoort , sigcine sivinjwe yindawo lapho sekuseBrits khona namuhla . Yonke leya ndawo yaseHartbeespoort amaBhunu ayiqamba igama elithi i-Silkaatsneck ngoba kwathi ngenkathi kuzoqubuka impi yaseGabeni {The Battle of Kapain} amaBhunu aqala ngayo leya mizi eyayakhe ngasePitoli , kubandakanya nawo uMhlahlandlela . Kuleya ndawo amaBhunu ayelekelelwa iNkosi yabaPo uKgosi Mogale owayenkanise ngaseBrits, wayenegqubu neNkosi u-Mzilikazi ngoba wayekwe wahlaselwa ngaphambilini ehlaselwa yimpi yeNkosi u-Mzilikazi eyayibandakanya nayo iNxa, wadlelwa umhlambikazi wezinkomo . Kuyo leya ndawo kukhona neNtaba eyaqanjwa ngayo iNkosi yabaPo uKgosi Mogale ebizwa ngokuthi i-Magaliesburg .

INxa ikhumbuleka kakhulu ngenkathi ibulala iNkosi yamaNdebele iNkosi u-Magodongo okuthwa yayiphatha intelezi emandla kabi, kuthiwa yayikwazi ukungena nesikhuni emanzini sivutha iphume naso sisavutha. INxa ayigcinanga ngokubulala iNkosi u-Magodongo kepha yagwaza yabulala namaButho akhona kwaNdebele . Lawo maButho kuthiwa lapho ayengcwatshwe khona amaBhunu agcina egubhe iDamu i-Hartbeespoort Dam .

U-Nyathela wayeyiQhawe futhi eyisethenjwa seNkosi u-Mzilikazi . Izinduna zamanye amabutho aMakhanda esingabala kuzo oDludluluza Dlodlo iNduna yeNsingo, oMfangilele Mashazi iNduna yaseNdinaneni , oTshuwe Gwebu iNduna yaseNsindeni zazibika kuye u-Nyathela yena abike eziNduneni eziNduneni ezinkulu ezifana noMbiko ka Madlenya Masuku noGwabalanda Mathe bona ababebika kuNdunankulu u-Gundanekumitha , yena owayebika eSilweni u-Mzilikazi .Ngesikhathi sekuhanjwa sekuphikelwe lapho sekukwaMthwakazi khona u-Nyathela wahamba nengxenye eyaholwa ngu-Gundanekumitha nokuyingxenye eyaba nohambo oluhle kakhulu. Kwakungenkathi amaBhunu esehlule iNkosi u-Mzilikazi empini yaseGabemi ngowe 1837. U-Nyathela waba ngenye yeziNduna ezavumelana noNdunankulu u-Gundanekumitha ukuba kubekwe uMntwana u-Nkulumana iNkosi isaphila , ngakho-ke naye waba ngenye yeziNduna ezabulawelwa eNtabazinduna ngecala lokubeka uMntwana u-Nkulumana iNkosi isaphila . Kwathi ngemuva kokufa kukaNyathela iNxa yaphathwa izinsizwa zakwDlodlo , ikhumbuleka kahle kakhulu ngenkathi amaNgisi ebulala iNduna yawo u-Mgandane ka LoyiswayoDlodlo lena kwelaMaShona effort Victoria , leso senzo samaNgisi yisona esasusa impi yaseGadade eyalwa ngowe 1893 . U-Mgandane wayekade ethunywe yi-Nkosi u-Lobhengula ukuba ayolanda izinkomo ezazintshontshwe amaShona , wayekade ekanye noNkatiwo Sibanda owayehola iButho loMgoqo

Amanye amaButho ayewela ngaphansi kwaMakhanda yilawa alendelayo

-AMaZizi ngaphansi kweNduna u-Mhlambi Mzizi

-INqobo ngapansi kweNduna u-Mphoko Ndlovu

-INsinda ngaphansi kweNduna u-Tshuwe Gwebu kanye namanye

 

#Khumu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo