Umlando ngomuzi waseKuphumuleni

Umlando ngomuzi waseKuphumuleni

 

Umuzi waseKuphumuleni wabe ungumuzi weSilo sikaMthwakazi esawakha ngonyaka ka 1825 , amanxiwa alo muzi asendaweni yase-Ermelo lapho sekwakhiwa khona i-Lokishi i-Phumula elaqanjwa ngawo umuzi waseKuphumuleni . Buqamama nje namanxiwa omuzi waseKuphumuleni kukhona isazalo somfula uBhalule , uBhalule-ke luvela kakhulu ezibongweni zeNkosi u-Mzilikazi . Okumangazayo ngoBhalule wukuthi luyenyuka luya ngasenyatho , aluyi ezansi njengayo yonke eminye imifula , luyakhuphuka lubheka koMuzumbikwe luze luyo chithela oLwandle lwakhona. NgesiLungu uBhalule kuthiwa yi-Oliphant River nokuyigama loMfula owaliqanjwa ngamaBhunu ngenxa yokwanda kwezindlovu kuloya mfula ngaleso sikhathi . EKuphumuleni kuyilapho iNkosi yazalela khona aBaNtwana oZinkabi noNkulumana , kuyilapho futhi yagcagcelwa khona uNdlunkulu wayo u-Lomawaka Nxumalo uNina waBaNtwana oNkulumana .Kuhambe kwahamba yagcina ifudukile iNkosi kuleya ndawo , yasingisa amabombo ngaseMosega kwelaBaTswana lapho yafike yakha khona iZigodlo zayo esingabala kuzo uMkhwahla, iGaba , uMncwazi nezinye . INduna yaseMkhwahla kwakunguMkhaliphi Khumalo , eyaseGabeni kwakunguMaqhekeni Sithole , kanti eyaseMcwazi kwakunguMtotobi Mabaso .

Liyavela-ke igama lomuzi waseKuphumuleni ezibongweni zikaMawela uma kuthiwa

‘UKhali zabeNtungwa zacwalwa zakhwezwa ethala kithi eKuphumuleni , kunini zimoklamokla amakhanda amadoda’

Kanti elomfula uBhalule lona livela kaningana , livela uma kuthwa

‘Waluphuza walukhaphuza uBhalule’

‘Wayiphuza wayigojela iNgulukudela’

INgulukudela kushiwo uMfula iLimpompo

Libuye livele uma kuthiwa

‘INzalabantu yakithi eNtumbane ,

‘INzalabantu yakithi elibele lide

‘Elithe lincelisa abanganeno

‘Lalincelisa nabaphesheya kwemifula

‘Lithe lincelisa abanganeno koNdi noKhahlamba

‘Lalincelisa abaphesheya kweGwa neSangqu

‘Laye lancelisa nabaphesheya koBhalule’

#Ulibinda Nkosi!

IGwa kushiwo umfula i-Vaal River , ngesiSuthu kuthiwa lomfula ubizwa ngokuthi uLekwa . ISangqu kushiwo umfula i-Orange River

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo