Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini. Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku. (Wayengubani uMbiko ?) UMbiko wayeyiQhawe likaMthwakazi kusukela ngesikhathi seSilo uMzilikazi . Uyise uMadlenya wasala empini yaseNtumbane lapho kwakulwa khona iSilo uShaka neQhawe lakwaKhumalo uMzilikazi owabe engakabi yiSilo ngaleso sikhathi . Kuthiwa uMbiko wayeyisidlakela sensizwa , esukile egadeni, fu... qhubeka ufunde »

Izintaba zaMatobo

Izintaba zaMatobo uxhaxha lwezintaba olutholakala endaweni ebuye ibizwe ngegama elifanayo okuthiwa kuseMatobo eNingizimu yezwe laseZimbabwe.  Igama elithi ” amatobo” lisuselwa egameni elithi ” matombo” nokuyigama elichaza amatshe ngokwezilimi isiKhalanga, isiShona, isiVenda ... qhubeka ufunde »

Ukuchazwa kwezibongo zeNkosi uMzilikazi kaMashobana 

1.*(INyanga abathe ifile uZulu! Kanti isiyethwese , yethwese ngoNyokana kaMpeyana) Lezibongo zikhuluma ngokusuka kwakhe kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe.  UNyokana kaMpeyana lona okukhulunywa ngaye wayengowakwaZwane akhe endaweni okusekuthiwa manje kuseBaqulusini ngasoBivane. UMzilikazi wathi uma esuka kwaZulu wasingisa amabombo eBaqulusini , kuleya ndawo wafike wacela indawo yokugoba izinkophe kuNyokana kaMpeyana wakwaZwane . UNyokana wayejutshwe yiLembe ukuba abe yiNduna yaseBaqulusini ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uNtshosho kaMangethe yakwaZwane yehlulwa yilona iLembe.  UNyokana wenqaba ukukhoselisa uMzilikazi , esikhundleni sokumkhoselisa yena wawuhlaba wawulawula  wanxusa ezinye izizwe ezazingomakhelwane bakhe ukuba zihlome kuhlaselwe okaMashobana. Yagcina ibambene ngezihluthu yehlulwa ekaNyokana naye wasala enkundleni.  Esewudlile umhlanganiso uMzilikazi wathumba abantu kanye  nezinkomo zalezo izizwe ayezehlulile esingabala kuzo esaseMangweni , esakwaMazibuko  kanye nezinye izizwana ezazingomakhelwane.  Wathumba nemfuyo ebulala inyoka. Kulabo bantu abathumba kwakukhona nezinsizwa okwahamba kwahamba zakhombisa ubuqhawe ubukhulu . Zagcina sezingamaqhawe amakhulu. Kulezo zinsizwa singabala oGundanekumitha Ndiweni , uMlomodlemeveni Zwane , Nyathela kaKhanyi Mazibuko kanye nabanye . Ngamufuphi -ke lezi zibongo

Izithakazelo nomlando wakwaNtshembeni

Abantu bakwaNtshembeni kusengabantu bakwaKhumalo . Ngakho-ke nabo bawela esigabeni saMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Babuye babe ngaMantungwa ngokobuzwe , bakanye nabo abakwaKhumalo , abakwaMabaso , abakwaNyawose , abakwaNyandeni kanye nabanye. UNtshembeni okwaqanjwa ngaye isibongo wayeyind... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna uMfangilele Mashazi

UMfangilele kaMbhungwana kaNyakazamakhanda wakwaMashazi wayeyiNduna yomuzi weNkosi uMzilikazi owawubizwa ngokuthi kuseNdinaneni. Kusuke kushiwo wona umuzi waseNdinaneni ezithakazelweni zabakwaKhumalo uma kuthiwa “Nina waseNdinaneni”. Abantu bakwaMashazi basengabantu baseMantshalini, base... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMkhaliphi woMkhwahla Khumalo

UMkhaliphi woMkhwahla wayengowakwaKhumalo . Uyise kwakunguDlekezela Khumalo . UMkhwahla kwakungeminye yemizi yeSilo uMzilikazi uMzilikazi eyayakhe endaweni eyaziwa ngokuthi kuseMosega namuhla, eNorth West . UMkhaliphi wayeyiNduna yakhona eMkhwahla. Eminye imizi yeNkosi uMzilikazi eyayakhe eMosega kw... qhubeka ufunde »

Izibongo eziphuma kuMntungwa kaMbulazi

Ngibingelele ngokuzithoba okukhulu nina baseMaNtungweni. Nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni! Nina abeSibugudu silizulu ngokusibekela ngoba sisibekele amathala emikhonto kithi eMhlahlandlela . Nina bakaMzilikazi ka Mashobana iNdlodlela kaMazazela eyazihlaba zema ngomg... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNdlunkulu u-Lozikheyi Dlodlo

UNdlunkulu uLozikheyi Dlodlo wayenguNdlunkulu weSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula kaMzilikazi . Akucaci kahle ukuthi wayezalwe ngamuphi unyaka kodwa yena wakhothama ngowe 1919. Uyise kwakunguNgogo Dlodlo . UNdlunkulu uLozikheyi wayeyiwele nomfwabo uMuntuwani ka Ngogo Dlodlo . ULozikheyi nguyena o... qhubeka ufunde »

Uhla lwamagama amadodana eNkosi u-Mzilikazi Khumalo

Ake sibheke amanye amadodana eNkosi uMzilikazi kaMashobana. Ayemaningi wona kodwa sizothinta nje ambadlwana. Iningi lamadodana eNkosi uMzilikazi abuthelwa ebuthweni laMahlokohloko iNduna yalo okwabe kunguMbambelele Mtshali . (UMANGWANA) UMangwana wayeyiSokanqangi leNkosi uMzilikazi . Wayezalwa intom... qhubeka ufunde »

Umlando ngoSomhlolo kaMahlikivana Mathema(Mkhwanazi)

Abantu bakwaMathema abatholakala ezweni laseZimbabwe basengabantu bakwaMkhwanazi . Iqhawe esilibona ligqama kakhulu kulengxenyana yesizwe saBaKhwanazi uSomhlolo ka Mahlikivana kaNomi . Kuthiwa laba bantu bakwaMathema isibongo sakwaMathema basithola ngesigameko thizeni ngenkathi besekanye nabanye aBa... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!