Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngeQhawe laseMaNgweni u-Dambisamahubo Mafu

Umlando ngoDambisamahubo ka Mafu wakwaZwane . Leli kwabe kuyiQhawe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo elahlabana kakhulu ezimpini zoMfecane , lilwa ngasohlangothini lweNkosi u-Mzilikazi , liyiFelankosi. U-Dambisamahubo eqinisweni igama lakhe langempela kwakungu-Mkhatshana ka Mafu , elikaDambisamahubo walithola ngoba kuthiwa wahlabana kakhulu empini yaseSikhwebezi ngenkathi uMthwakakazi ulwa noZulu ngenkathi kwagqabuke igoda phakathi kweNkosi u-Mzilikazi neNkosi u-Shaka ngowe 1821 . Empini yaseSikhwebezi yadla umhlanganiso eyeNkosi u-Mzilikazi ngakho-ke eyeNkosi uShaka yabuyela kwaBulawoy... qhubeka ufunde »

Umlando ngeMbongi u-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa

Umlando ngo-Xukuthwayo Mlotshwa U-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa wabe eyiMbongi enkulu yeNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana. AbakwwMlotshwa abatholakala ezweni laseZimbabwe empeleni akubona oMlotshwa abangoNtumbeza, bayingxenye yabakwaMazibuko . Uma bethakazela bathakazela ngokuthi Mwelase , Mazibuko, N... qhubeka ufunde »

AmaQhawe akwaGwebu(eMaBheleni)

Umlando ngamaQhawe akwaGwebu. Abantu bakwaGwebu bayingxenye yaMaBhele. Bakanye nabakwaNtuli, Khuboni, Shabangu, Mbhele kanye nabanye . Isizwe samaBhele saqanjwa ngoBhele indodana ka Dlamini wokuqala waseSwazini . UBhele uzele u-Zondi owazala abakwaZondi. U-Zondi yena uzele u-Langa ozele u-Mafu ozele... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe * Abantu bakwaMathe esibathola bethe chithi saka kulo lonke elase Afrika esemazansi imvelaphi yabo isenhla nezwe njengabo bonke abaNguni . UKhokho wabo kwakunguThenjwayo . Laba bantu bakwaMathe ababuye baziwe ngokuthi bangaMaNcanana noma bangabakwaNcanana bake bah... qhubeka ufunde »

Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini. Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku. (Wayengu... qhubeka ufunde »

Izintaba zaMatobo

Izintaba zaMatobo uxhaxha lwezintaba olutholakala endaweni ebuye ibizwe ngegama elifanayo okuthiwa kuseMatobo eNingizimu yezwe laseZimbabwe.  Igama elithi ” amatobo” lisuselwa egameni elithi ” matombo” nokuyigama elichaza amatshe ngokwezilimi isiKhalanga, isiShona, isiVenda ... qhubeka ufunde »

Ukuchazwa kwezibongo zeNkosi uMzilikazi kaMashobana 

1.*(INyanga abathe ifile uZulu! Kanti isiyethwese , yethwese ngoNyokana kaMpeyana) Lezibongo zikhuluma ngokusuka kwakhe kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe.  UNyokana kaMpeyana lona okukhulunywa ngaye wayengowakwaZwane akhe endaweni okusekuthiwa manje kuseBaqulusini ngasoBivane. UMzilikazi wathi uma esuka kwaZulu wasingisa amabombo eBaqulusini , kuleya ndawo wafike wacela indawo yokugoba izinkophe kuNyokana kaMpeyana wakwaZwane . UNyokana wayejutshwe yiLembe ukuba abe yiNduna yaseBaqulusini ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uNtshosho kaMangethe yakwaZwane yehlulwa yilona iLembe.  UNyokana wenqaba ukukhoselisa uMzilikazi , esikhundleni sokumkhoselisa yena wawuhlaba wawulawula  wanxusa ezinye izizwe ezazingomakhelwane bakhe ukuba zihlome kuhlaselwe okaMashobana. Yagcina ibambene ngezihluthu yehlulwa ekaNyokana naye wasala enkundleni.  Esewudlile umhlanganiso uMzilikazi wathumba abantu kanye  nezinkomo zalezo izizwe ayezehlulile esingabala kuzo esaseMangweni , esakwaMazibuko  kanye nezinye izizwana ezazingomakhelwane.  Wathumba nemfuyo ebulala inyoka. Kulabo bantu abathumba kwakukhona nezinsizwa okwahamba kwahamba zakhombisa ubuqhawe ubukhulu . Zagcina sezingamaqhawe amakhulu. Kulezo zinsizwa singabala oGundanekumitha Ndiweni , uMlomodlemeveni Zwane , Nyathela kaKhanyi Mazibuko kanye nabanye . Ngamufuphi -ke lezi zibongo

Izilwane ezihlonishwa eMaNtungweni

Cishe kuzo zonke izibongo kuyaye kube khona isilwane esihlonishwayo kulowo mndeni nesithathwa ngokuthi singuKhokho waleso sibongo. Isibonelo nje kwaMazibuko kuhlonishwa inkalankala . Umuntu wakwaMazibuko akayibulali ngisho nangephutha inkalankala ,angisayithinti-ke eyokuyidla . Isibonelo sesibili ng... qhubeka ufunde »

Incazelo ngophawu lweDolobha lakwaBulawayo

Nalu uphawu lwedolobha lwakwaBulawayo nokwabe kungumuzi weSilo u-Lobhengula kaMzilikazi . Lolu phawu lwakhiwa amaNgisi ka Cecil John Rhodes ngemuva kokwehlula kwawo iSilo u-Lobhengula empini yaseGadade ngowe 1893. Kulolu phawu (logo) yonke into ekulona isho okuthile . Ake ngiqale ngendlovu -INdlovu ... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaNtshembeni

Abantu bakwaNtshembeni kusengabantu bakwaKhumalo . Ngakho-ke nabo bawela esigabeni saMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Babuye babe ngaMantungwa ngokobuzwe , bakanye nabo abakwaKhumalo , abakwaMabaso , abakwaNyawose , abakwaNyandeni kanye nabanye. UNtshembeni okwaqanjwa ngaye isibongo wayeyind... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!