Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngeNduna u-Mtotobi ka Nkumba Mabaso

Umlando ngeNduna u-Mtotobi ka Nkumba Mabaso U-Mtotobi ka Nkumba Mabaso wabe engenye yeziNduna zeSilo u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo. WayeyiNduna yomuzi waseMncwazini , iButho elaliqaphe lowo muzi lalibizwa ngokuthi uMncwazi. Abantu bakwaMabaso bayiNdlunkulu yaMaNtungwa , u-Mabaso okwaqambeka ngaye isibongo wayenguMnewabo kaKhumalo ka Mntungwa eyiNkosana ka Mntungwa . U-Mtotobi ka Nkumba uphuma kule ngxenye yakwaMabaso eyaziwa manje ngokuthi ingeyakwaChauke, ibuye yaziwe kakhulu ngokuthi ingeyakwaMlilo. KwabakwaChauke kubuye kuphume nabakwaNziyane/Nziane.Isibongo sakwaMlilo sisuselwa emilingw... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseNdinaneni

Umlando ngomuzi waseNdinaneni. Umuzi waseNdinaneni wakhiwa iNkosi u-Mashobana ka Zikode yabakwaKhumalo iwakhela ngaphezu koMfula uMkhuze . Ngaphambilini abakwaKhumalo babekade benkanise ngasezintabeni zaseBabanango eNquthu kuhambe njalo kuyofika eNondweni. INkosi eyabe ibabusa ngaleso sikhathi kwaku... qhubeka ufunde »

Umlando ngomuzi waseGabeni

Umlando ngomuzi waseGabeni Umuzi waseGabeni wabe ungumuzi weNkosi u-Mzilikazi eyawakha ngeminyaka yama 1830s iwakhela lapho sekuseMosega khona namuhla(North West, Zeerust). INduna eNkulu yaseGabeni kwakungu-Magqekeni(Maqhekeni) ka Magogo Sithole . UYise kaMagqekeni wasala empini yaseNtumbane, wayeng... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede

Umlando ngeNduna u-Mazwi Gumede U-Mazwi Gumede wabe engesinye sezethenjwa zeNkosi yaBaNtungwa naBaThwakazi iNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo . UYise ka Mazwi kwakungu -Zimeme owayebuye aziwe ngelika Mdlankunzi. Babebabili oMazwi kwaGumede , lona esixoxa ngaye wayengu-Mazwi wesibili owayeqamjwe... qhubeka ufunde »

Umlando ngeQhawe laseMaNgweni u-Dambisamahubo Mafu

Umlando ngoDambisamahubo ka Mafu wakwaZwane . Leli kwabe kuyiQhawe leNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana Khumalo elahlabana kakhulu ezimpini zoMfecane , lilwa ngasohlangothini lweNkosi u-Mzilikazi , liyiFelankosi. U-Dambisamahubo eqinisweni igama lakhe langempela kwakungu-Mkhatshana ka Mafu , elikaDambis... qhubeka ufunde »

Umlando ngeMbongi u-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa

Umlando ngo-Xukuthwayo Mlotshwa U-Xukuthwayo ka Njotsho Mlotshwa wabe eyiMbongi enkulu yeNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana. AbakwwMlotshwa abatholakala ezweni laseZimbabwe empeleni akubona oMlotshwa abangoNtumbeza, bayingxenye yabakwaMazibuko . Uma bethakazela bathakazela ngokuthi Mwelase , Mazibuko, N... qhubeka ufunde »

AmaQhawe akwaGwebu(eMaBheleni)

Umlando ngamaQhawe akwaGwebu. Abantu bakwaGwebu bayingxenye yaMaBhele. Bakanye nabakwaNtuli, Khuboni, Shabangu, Mbhele kanye nabanye . Isizwe samaBhele saqanjwa ngoBhele indodana ka Dlamini wokuqala waseSwazini . UBhele uzele u-Zondi owazala abakwaZondi. U-Zondi yena uzele u-Langa ozele u-Mafu ozele... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe

Umlando ngeNduna u-Gwabalanda Mathe * Abantu bakwaMathe esibathola bethe chithi saka kulo lonke elase Afrika esemazansi imvelaphi yabo isenhla nezwe njengabo bonke abaNguni . UKhokho wabo kwakunguThenjwayo . Laba bantu bakwaMathe ababuye baziwe ngokuthi bangaMaNcanana noma bangabakwaNcanana bake bah... qhubeka ufunde »

Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini. Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku. (Wayengu... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!