Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Umlando ngoSomhlolo kaMahlikivana Mathema(Mkhwanazi)

Abantu bakwaMathema abatholakala ezweni laseZimbabwe basengabantu bakwaMkhwanazi . Iqhawe esilibona ligqama kakhulu kulengxenyana yesizwe saBaKhwanazi uSomhlolo ka Mahlikivana kaNomi . Kuthiwa laba bantu bakwaMathema isibongo sakwaMathema basithola ngesigameko thizeni ngenkathi besekanye nabanye aBaKhwanazi endaweni osekuseMtubatuba namuhla nokuyindawo eyaqanjwa  ngenye yamakhosi akhona kwaMkhwanaI uMtubatuba kaSomkhele . Kukhona abanye oMathema abangabaTswana abawuhlobo lwabaTaung abangaxhumene nabantu bakwaMathema abangaBaKhwanazi . USomhlolo kaMahlikivana wayeyiNduna yebutho leSilo sikaMth... qhubeka ufunde »

Izithakazelo ezingo Gamafanana/ Bizofanana

Ukufana kwamagama abantu akuyona into eqala manje , kuyinto ekade yaqala , eyaqala endulo . Abantu abaningi bayadideka olibweni lakwabo ngenxa yokufana kwamagama. Umuntu ugcina esezihlobanise nesibongo angahlobene nhlobo naso . Kubalulekile ukwazi  amagama oKhokho bethu , kubalulekile futhi nokwazi... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMkhithika Thebe

UMhlonga kaNkotshana Thebe wayebuye aziwe ngelikaMkhithika Thebe. Le nsizwa yayiqhawe elikhulu lenkosi u-Mzilikazi kaMashobana.  UMkhithika Thebe wabamba elikhulu iqhaza ekwakhiweni kwesizwe sikaMthwakazi okuyisizwe esakhiwa yiNkosi uMzilikazi kaMashobana Khumalo. Nansiya isizwe eNingizimu yezwe la... qhubeka ufunde »

ONdlunkulu beNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana

(UNdlunkulu u-Lomawaka Nxumalo ) ULomawaka  Nxumalo wazala u-Mntwana u-Nkulumana wazala uMntwana uNkulumana , kuhlawumbiselwa ukuthi uNkulumana wazalelwa esigodlweni saseKuphumuleni esasakhe lapho sekuseErmelo khona namuhla. UMntwana u-Nkulumana welanywa intombi u-Zinkabi eyagana iqhawe lakwaMasuku... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uMahlahleni kaMzilikazi

UMntwana uMahlahleni Khumalo wayeyindodana yeNkosi u-Mzilikazi kaMashobana.Wayezalwa uNdlunkulu weNkosi uMzilikazi uMaZondo waseMgugudwini . EMgugudwini kwabe kungenye yemizi yeNkosi uMzilikazi. Eminye imizi yeNkosi uMzilikazi kwakuseMhlahlandlela, eNdinaneni, oJingeni , eMkhwahla kanye neminye. Uyi... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaNkuna

Abantu bakwaNkuna baphuma kubantu bakwaKhumalo .  Isizwe sakwaKhumalo ngesikhathi seNkosi uDingiswayo sasakhe eBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika koNondweni. Inkosi uMagugu ka Gasa eyayibusa abakwaKhumalo ngaleso sikhathi .  Kuhambe kwahamba kwagcina kudaleke obunye ubukhosi ngoba oMashobana ka... qhubeka ufunde »

Umlando ngedolobha lakwaBulawayo

  Idolobha lakwaBulawayo eZimbabwe kwangumuzi weSilo uLobhengula kaMzilikazi Khumalo . Umuzi wakwaBulawayo wakhiwa yiSilo  uLobhengula kaMzilikazi ngemuva kokudla kwayo umhlanganiso empini yaseNgazini . Empeleni iSilo uLobhengula waMawaba sawuguqula igama . Ngaphambi kokuba ubizwe ngoBulawayo ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uNjube kaLobhengula kaMzilikazi Khumalo

UMntwana uNjube wayeyiNkosana yeSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula kaMzilikazi kaMashobana kaZikode. Kwathi lapho amaNgisi esewudlile umhlanganiso empini yaseGadade ngowe 1893 abe esethatha aBantwana (Princes) beSilo uLobhengula abathumela eKapa ukuba bayohlala khona . Lokho amaNgisi ayekwenza nge... qhubeka ufunde »

Umlando ngoGampu ka Maqhekeni Sithole

IsiZulu sithi ‘ukhuni luzala umlotha’ nokuchaza ukuthi umuntu akazizali noma ngithi akuvamile ukuthi ingane ifuze abazali ngezenzo . Sibuye sithi ‘ukhamba lufuze imbiza’. Lapho-ke kusuke kukhulunywa ngengane efuze nse umzali wayo ngezenzo. UGampu wayezalwa iqhawe likaMthwakaz... qhubeka ufunde »

Umlando ngoLotshe no Mbambelele Mtshali

Umlando ngoLotshe noMbambelele  Mtshali Lezi izinsizwa zaseMantshalini ezazakhela amagama ngesikhathi sikaZwekufa(De Mfecane Wars) . OLotshe noMbambelele kwakungamadodana kaHlabangane kaKhondlo Mtshali ,sengathi nguLotshe owayemdala . Lezinsizwa zazigqishe noMzilikazi kaMashobana ngesikhathi sikaZw... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!