Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

Umlando ngempi yaseNgazini

Umlando ngempi yaseNgazini. Impi yaseNgazini yalwa ngowe 1870 , yayiphakathi kweSilo sakwaBulawayo iSilo uLobhengula ka Mzilikazi kanye noMbiko ka Madlenya Masuku owasevukela uMbuso kaMthwakazi . Leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNgcekezeni. ENgcekezeni kwabe kungumuzi kaMbiko Masuku. (Wayengu... qhubeka ufunde »

Izintaba zaMatobo

Izintaba zaMatobo uxhaxha lwezintaba olutholakala endaweni ebuye ibizwe ngegama elifanayo okuthiwa kuseMatobo eNingizimu yezwe laseZimbabwe.  Igama elithi ” amatobo” lisuselwa egameni elithi ” matombo” nokuyigama elichaza amatshe ngokwezilimi isiKhalanga, isiShona, isiVenda ... qhubeka ufunde »

Ukuchazwa kwezibongo zeNkosi uMzilikazi kaMashobana 

1.*(INyanga abathe ifile uZulu! Kanti isiyethwese , yethwese ngoNyokana kaMpeyana) Lezibongo zikhuluma ngokusuka kwakhe kwaZulu ngemuva kwengxabano yakhe neLembe.  UNyokana kaMpeyana lona okukhulunywa ngaye wayengowakwaZwane akhe endaweni okusekuthiwa manje kuseBaqulusini ngasoBivane. UMzilikazi wathi uma esuka kwaZulu wasingisa amabombo eBaqulusini , kuleya ndawo wafike wacela indawo yokugoba izinkophe kuNyokana kaMpeyana wakwaZwane . UNyokana wayejutshwe yiLembe ukuba abe yiNduna yaseBaqulusini ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uNtshosho kaMangethe yakwaZwane yehlulwa yilona iLembe.  UNyokana wenqaba ukukhoselisa uMzilikazi , esikhundleni sokumkhoselisa yena wawuhlaba wawulawula  wanxusa ezinye izizwe ezazingomakhelwane bakhe ukuba zihlome kuhlaselwe okaMashobana. Yagcina ibambene ngezihluthu yehlulwa ekaNyokana naye wasala enkundleni.  Esewudlile umhlanganiso uMzilikazi wathumba abantu kanye  nezinkomo zalezo izizwe ayezehlulile esingabala kuzo esaseMangweni , esakwaMazibuko  kanye nezinye izizwana ezazingomakhelwane.  Wathumba nemfuyo ebulala inyoka. Kulabo bantu abathumba kwakukhona nezinsizwa okwahamba kwahamba zakhombisa ubuqhawe ubukhulu . Zagcina sezingamaqhawe amakhulu. Kulezo zinsizwa singabala oGundanekumitha Ndiweni , uMlomodlemeveni Zwane , Nyathela kaKhanyi Mazibuko kanye nabanye . Ngamufuphi -ke lezi zibongo

Izibongo eziphuma kuMntungwa kaMbulazi

Ngibingelele ngokuzithoba okukhulu nina baseMaNtungweni. Nina bakaLobhengula waMawaba aMawaba engawaseZinkondeni naseLangeni! Nina abeSibugudu silizulu ngokusibekela ngoba sisibekele amathala emikhonto kithi eMhlahlandlela . Nina bakaMzilikazi ka Mashobana iNdlodlela kaMazazela eyazihlaba zema ngomg... qhubeka ufunde »

Uhla lwamagama amadodana eNkosi u-Mzilikazi Khumalo

Ake sibheke amanye amadodana eNkosi uMzilikazi kaMashobana. Ayemaningi wona kodwa sizothinta nje ambadlwana. Iningi lamadodana eNkosi uMzilikazi abuthelwa ebuthweni laMahlokohloko iNduna yalo okwabe kunguMbambelele Mtshali . (UMANGWANA) UMangwana wayeyiSokanqangi leNkosi uMzilikazi . Wayezalwa intom... qhubeka ufunde »

Izithakazelo ezingo Gamafanana/ Bizofanana

Ukufana kwamagama abantu akuyona into eqala manje , kuyinto ekade yaqala , eyaqala endulo . Abantu abaningi bayadideka olibweni lakwabo ngenxa yokufana kwamagama. Umuntu ugcina esezihlobanise nesibongo angahlobene nhlobo naso . Kubalulekile ukwazi  amagama oKhokho bethu , kubalulekile futhi nokwazi... qhubeka ufunde »

ONdlunkulu beNkosi u-Mzilikazi ka Mashobana

(UNdlunkulu u-Lomawaka Nxumalo ) ULomawaka  Nxumalo wazala u-Mntwana u-Nkulumana wazala uMntwana uNkulumana , kuhlawumbiselwa ukuthi uNkulumana wazalelwa esigodlweni saseKuphumuleni esasakhe lapho sekuseErmelo khona namuhla. UMntwana u-Nkulumana welanywa intombi u-Zinkabi eyagana iqhawe lakwaMasuku... qhubeka ufunde »

UNongila Mabaso kanye noMahlangeni Khumalo

Umlando ngamaqhawe  aseMantungweni oNongila no Mahlangeni UNongila Mabaso : Ayemaningana impela amaqhawe aseMantungweni kodwa ngizothinta amabili nje kuphela . Lawo maqhawe uNgongila Mabaso iNtontela kanye noMhlangeni  kaGawozi Khumalo iWombe  UNongila eSandlwana wasebenza kakhulu njengenhloli en... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNdlunkulu uNyamazana Xaba

Umlando ngoNdlunkulu uNyamazana Xaba UNyamazana Xaba ‎wayengumuntu wesifazana owayenesibindi esiyisimanga. Igama lakhe ayelethiwe uyise nonina kwakunguHlobiso Xaba. Kuthiwa lentokazi yaseMahlutshini yayiyinhle futhi yakhake kahle. Kuyileso sizathu uyise wayiqamba igama uHlobiso ngoba ethi uzohlobi... qhubeka ufunde »

Umlando ngesizwe saBathwakazi

Umlando ngesizwe saBathwakazi Isizwe saBathwakazi isizwe esitholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Lesi sizwe sabunjwa iqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi indodana kaMashobana kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo. Isizwe saBathwakazi sixube izizwe ezinhlobonhlobo nesingabala kuzo abaTswana , abaVenda, abeSwa... qhubeka ufunde »

error: Content is protected !!