Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo

Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo . Uma uzwa umuntu othukuthele efunga ethi “uBheje eseNgome” yazi ukuthi lowo muntu ungowakwaKhumalo isibongo .  Leyo nkulumo abantu bakwaKhumalo babuye bayisebenzise njengesithakazelo . UBheje abantu bakwaKhumalo  abafunga ngaye wayeyinkosi yabak... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku

Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku UMbiko kaMadlenya wakwaMasuku wabe eyiqhawe leSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo . ISilo uMzilikazi sasisuke kwaZulu zabheka enyakatho ngowe 1821 ngemuva kwengxabano neaLembe . Ngaleso sikhathi sasingakabi iSilo ,sasiseyingenye yezinduna zeSilo... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo

Umlando ngeNdlovukazi yaseNkanini uSisile Khumalo : USisile kaLaMgangeni Khumalo wayeyiNkosikazi endala yeSilo uMswazi wesibili . Umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi kuseNkanini. Uyise uMgangeni wayengomunye webazukulu bakaKuhlase Khumalo . UKuhlase Khumalo unguKhokho wabakwaGuliwe ,Mashinini,Magadlela, ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoLotshe noMbambelele Mtshali

Umlando ngoLotshe noMbambelele  Mtshali  Lezi izinsizwa zaseMantshalini ezazakhela amagama ngesikhathi sikaZwekufa(De Mfecane Wars) . OLotshe noMbambelele kwakungamadodana kaHlabangane kaKhondlo Mtshali ,sengathi nguLotshe owayemdala . Lezinsizwa zazigqishe noMzilikazi kaMashobana ngesikha... qhubeka ufunde »

Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu waseMangweni

Umlando ngoGundanekumitha kaNdlovu: UGundanekumitha kaNdlovu wayengelinye lamaqhawe eSilo uMzilikazi ,wayengowaseMangweni. Le nsizwa yaseMangweni yaba ngomunye wabantu abathunjwa ngenkathi impi yeSilo uMzilikazi ihlasela uNyokana kaMpeyana Zwane . Ukhokho wale nsizwa kwakunguNdiweni nokunguyena okwa... qhubeka ufunde »

Imizi yamakhosi akwaKhumalo

Imizi yamakhosi akwaKhumalo: Imizi yenkosi uMashobana kwakuseNsingweni, eNyandeni kanye naseNdinaneni Yonke le mizi yayakhelwe eMkhuze. Omakhalelwane benkosi uMashobana kwakungabakwaNxumalo ababakhe ngasentatshaneni iTshaneni. ENdinaneni kwakukwabo Mzilikazi . Inkosi uMashobana yayizele kakhulu amad... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo: Abantu bakwaMlilo bangabozalo lukaMabaso indodana kaMntungwa kaMbulazi . Enye indodana kaMntungwa kwakunguKhumalo . UMabaso wazala abakwaMabaso ,kwathi uKhumalo wazala abakwaKhumalo . Ngakho-ke abakwaMlilo singakusho singananazi sithi nabo bangaMantungwa njengabo ab... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaChauke

Izithakazelo nomlando ngesibongo sakwaChauke Abantu bakwaChauke bayisizwe esikhulu esitholakala kakhulu eMozambikwe nokuyilapho ubukhosi baso busazinze khona . Laba bantu bakwaChauke babuye batholakale eNingizimu Afrika koGiyane,Tzaneen ,Thulamahashe koThoyando nakwezinye izindawo . Lesi sibuye sith... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi

Umlando ngeSilo uLobhengula kaMzilikazi: ISilo uLobhengula kwakuyindoda yeSilo yeSilo uMzilikazi futhi yisona esalandela uyise esihlalweni sobukhosi ngemuva kokukhothama kwakhe. ISilo uLobhengula sasibuye sibizwe ngoMakhobolondo nokuligama laso lobuqhawe.ISilo uLobhengula sazalwa ngowe 1835 endaweni... qhubeka ufunde »

Ukuzalwa nokukhula kweNkosi u-Shembe (uMqalisi nombumbi wamaNazaretha nobuNazaretha

Lawamazwi alotshwe kuleli khasi akhulunywa ngu-Mqali waloluhambo lobuNazaretha isikhonzi senhlupheko obizwa ngokuthi ngu’ Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe’ . Ezalwa ngu-Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhubuzela kaNyathikazi.AbakwaShembe bangabaNtungwa bakwaDonsa Wawakhuluma lawamazwi ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!