Kithi eNdinaneni
Umlando ngemvelaphi yamaNtungwa

 

Izithakazelo nomlando wakwaChauke

Abantu bakwaChauke bayisizwe esikhulu esitholakala kakhulu eMozambikwe nokuyilapho ubukhosi baso busazinze khona . Laba bantu bakwaChauke babuye batholakale eNingizimu Afrika koGiyane,Tzaneen ,Thulamahashe koThoyando nakwezinye izindawo . Lesi sibuye sitholakale nasezweni laseZimbabwe koKezi ,koChipinga nakwezinye izindawo . Laba bantu bakwaChauke bangabesende likaMabaso owabe engumnewabo kaKhumalo bengamadodana kaMntungwa kaMbulazi . UMntungwa nguyena okwaqanjwa ngaye isizwe saseMantungweni . Ngakho-ke abakwaChauke bayizihlobo zegazi nabakwaKhumalo ,Mabaso ,Nyawose,Khulu nezinye izibongo zase... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaNyandeni

Abantu bakwaNyandeni babekade bengabaNtungwa bakaMbulazi ngokobuzwe ,bengabakwaKhumalo . UNyandeni okwaqanjwa ngaye isibongo wabe engenye yamadodana kaMashobana ,engumnewabo Mzilikazi ,Nzeni , Ntshembeni nabanye. Isibongo sakwaNyandeni sakheka ngemuva kokuba kuxoshwe u-Nyandeni kwaKhumalo ngesizathu... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaMlilo

Abantu bakwaMlilo bangabozalo lukaMabaso indodana kaMntungwa kaMbulazi . Enye indodana kaMntungwa kwakunguKhumalo . UMabaso wazala abakwaMabaso ,kwathi uKhumalo wazala abakwaKhumalo . Ngakho-ke abakwaMlilo singakusho singananazi sithi nabo bangaMantungwa njengabo abakwaMabaso nabakwaKhumalo . Laba b... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaShembe

    Abantu bakwaShembe baphuma kusibongo sakwaKhumalo , ngakho-ke nabo bangabeNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni njengabo abakwaKhumalo . Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sibongo sakwaShembe nguSokhabuzela kaNyathikazi owazala uMzazela owazala uNhliziyo owazala u-Mayekisa owazala inkos... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaKhumalo

Abantu bakwaKhumalo bangaMantungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni , babuye babe ngaMantungwa kaMbulazzi ngokobuzwe . Lesi sibongo sakwaKhumalo siyindlu encane yaMantungwa kaMbulazi , indlunkulu eyakwaMabaso . U-Mntungwa indodana kaMbulazi wabe enamadodana amabili ,u-Mabaso kanye nomnawakhe u-Khumalo .... qhubeka ufunde »

Izithakazelo nomlando wakwaMabaso

Izithakazelo nomlando wakwaMabaso Abantu bakwaMabaso  bakwaMabaso bangabeNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni , babuye babe ngabeNtungwa ngokobuzwe ngesizathu sokuthi ukhokho wabo enguMntungwa kaMbulazi .U-Mntungwa wayenamadodana amabili , u-Mabaso owabe eyindlalifa kanye nomnawakhe u-Khumalo owaza... qhubeka ufunde »

UNongila Mabaso kanye noMahlangeni Khumalo

Umlando ngamaqhawe  aseMantungweni oNongila no Mahlangeni UNongila Mabaso : Ayemaningana impela amaqhawe aseMantungweni kodwa ngizothinta amabili nje kuphela . Lawo maqhawe uNgongila Mabaso iNtontela kanye noMhlangeni  kaGawozi Khumalo iWombe  UNongila eSandlwana wasebenza kakhulu njengenhloli en... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNdlovukazi uNyamazana Xaba

Umlando ngeNdlovukazi uNyamazana Xaba UNyamazana Xaba ‎wayengumuntu wesifazana owayenesibindi esiyisimanga. Igama lakhe ayelethiwe uyise nonina kwakunguHlobiso Xaba. Kuthiwa lentokazi yaseMahlutshini yayiyinhle futhi yakhake kahle. Kuyileso sizathu uyise wayiqamba igama uHlobiso ngoba ethi uzohlob... qhubeka ufunde »

Umlando ngesizwe saBathwakazi

Umlando ngesizwe saBathwakazi Isizwe saBathwakazi isizwe esitholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe. Lesi sizwe sabunjwa iqhawe lakwaKhumalo uMzilikazi indodana kaMashobana kaZikode kaMkhatshwa kaKhumalo. Isizwe saBathwakazi sixube izizwe ezinhlobonhlobo nesingabala kuzo abaTswana , abaVenda, abeSwa... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana(Prince) uNkulumana kaMzilikazi Khumalo.

Umlando ngoMntwana (Prince) uNkulumana kaMzilikazi  UMntwana uNkulumana Khumalo (iHlokohloko) wayeyinkosana yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo uMthwakazi yisizwe esahlanganiswa iSilo uMzilikazi ngesikhathi sezimpi zoMfecane . Lesi sizwe sisekhona nanamuhla ,sitholakala en... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!